EPA – Afryka Zachodnia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z obu regionów inwestowanie i wymianę handlową między sobą, a także pobudza rozwój w całej Afryce Zachodniej. Dowiedz się, w jaki sposób umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a 16 państwami Afryki Zachodniej mogą być korzystne dla Twojej wymiany handlowej.

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Afryka Zachodnia nie jest jeszcze stosowana w żadnym z państw Afryki Zachodniej – wejdzie ona tymczasowo w życie po podpisaniu umowy przez wszystkie kraje Afryki Zachodniej i ratyfikowaniu jej przez dwie trzecie państw Afryki Zachodniej.

W skrócie

UE zainicjowała umowę o partnerstwie gospodarczym z 16 państwami Afryki Zachodniej; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW). Nigeria jest jedynym krajem w regionie, który jeszcze nie podpisał umowy o partnerstwie gospodarczym, w związku z czym umowa nie jest jeszcze stosowana.

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią obejmuje towary i współpracę na rzecz rozwoju. Umowa o partnerstwie gospodarczym przewiduje również możliwość kontynuowania w przyszłości negocjacji w sprawie zrównoważonego rozwoju, usług, inwestycji i innych kwestii związanych z handlem.

Umowa o partnerstwie gospodarczym:

 • pomoże Afryce Zachodniej lepiej zintegrować się ze światowym systemem handlu i będzie wspierać inwestycje i wzrost gospodarczy w regionie.
 • zwiększenie wywozu z Afryki Zachodniej do UE
 • stymulowanie inwestycji i przyczynianie się do rozwoju zdolności produkcyjnych, co ma pozytywny wpływ na zatrudnienie.

Do czasu przyjęcia pełnej regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią wstępne umowy o partnerstwie gospodarczym z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ghaną weszły w życie odpowiednio w dniach 3 września 2016 r. i 15 grudnia 2016 r.

Asymetryczne przepisy na rzecz krajów Afryki Zachodniej

Umowa o partnerstwie gospodarczym jest korzystna dla Afryki Zachodniej i uwzględnia obecne różnice w poziomie rozwoju między tymi dwoma regionami. Przepisy dotyczące asymetrii na korzyść krajów Afryki Zachodniej obejmują wyłączenie wrażliwych produktów z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne zabezpieczenia i środki na rzecz rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu.

 • Chociaż UE całkowicie otwiera swój rynek od pierwszego dnia, Afryka Zachodnia zniesie cła przywozowe tylko częściowo w ciągu 20-letniego okresu przejściowego. Ponadto producenci 25 % najbardziej wrażliwych towarów będą stale chronieni przed konkurencją.

Taryfy

 • Z wyjątkiem broni i amunicji UE przyznaje na mocy przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym 100 % bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do całego przywozu z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. To samo będzie miało zastosowanie do wszystkich produktów z Afryki Zachodniej, począwszy od pierwszego dnia wejścia w życie regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów.
 • Kraje Afryki Zachodniej zliberalizują import pochodzący z UE przez okres 20 lat. Zgodnie z kategoriami określonymi już we wspólnej taryfie zewnętrznej ECOWAS (CET)
  • towary z grupy A (podstawowe dobra społeczne, artykuły pierwszej potrzeby, towary podstawowe, dobra kapitałowe i określone nakłady), obecnie objęte 0 lub 5 % cłami, zostaną zliberalizowane pięć lat po wejściu w życie umowy o partnerstwie gospodarczym.
  • towary z grupy B (głównie nakłady i towary pośrednie), obecnie objęte 0, 5 lub 10 % cłami, zostaną zliberalizowane w ciągu 10–15 lat od rozpoczęcia stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym.
  • towary grupy C (niektóre towary konsumpcyjne), obecnie objęte 5, 10 lub 20 % cłami, zostaną zliberalizowane w ciągu 10-20 lat od rozpoczęcia stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym.
 • Znaczna część pozycji taryfowych (25 %) zostanie całkowicie wyłączona z liberalizacji i pozostanie objęta zwykłym cłem. Obejmują one produkty wrażliwe, takie jak produkty rolne/rybołówcze i wrażliwe towary konsumpcyjne.
 • Jeżeli przywóz niektórych towarów z UE do krajów Afryki Zachodniej nagle wzrośnie, zagrażając tym samym lokalnym rynkom, można zastosować środki ochronne, takie jak kontyngenty przywozowe i cła.

 

Skorzystaj z opcji wyszukiwania „Moje asystent ds. handlu”, aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i taryf w odniesieniu do konkretnego produktu, biorąc pod uwagę jego kraj pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

 

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia są dostępne poniżej.

Elastyczne reguły pochodzenia umożliwiają krajom Afryki Zachodniej objętym umową o partnerstwie gospodarczym wywóz produktów z innych krajów, zwłaszcza w kluczowych sektorach – rolnictwa, rybołówstwa, tekstyliów i odzieży. Na przykład wyrób włókienniczy może zostać wprowadzony do UE bezcłowo, jeżeli co najmniej jeden etap jego produkcji – taki jak tkanie lub dzianie – miał miejsce w państwie objętym umową o partnerstwie gospodarczym.

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią są łagodniejsze niż zwykle. Wynoszą one 15 % ceny ex-works produktu końcowego, a nie 10 % w większości umów zawieranych przez UE. W przypadku wyrobów włókienniczych i odzieżowych stosuje się szczególne tolerancje.

Kumulacja

Postanowienia umowy o partnerstwie gospodarczym obejmują następujące rodzaje kumulacji:

 • Kumulacja dwustronna z UE
 • Diagonalna i pełna kumulacja z KTZ i krajami AKP, pod pewnymi warunkami.
 • Kumulacja z sąsiednimi krajami rozwijającymi się, pod pewnymi warunkami.

Transport bezpośredni

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot należności celnych

O refundację można ubiegać się o cło zapłacone za materiały, które zostały wcześniej przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do państwa, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Warunki dotyczące statków

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym można uznać za pochodzące z państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym wyłącznie wtedy, gdy zostały złowione przez statki spełniające określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, bandery, pod którą statek pływa, oraz do ich własności.

Nie ma szczególnego wymogu dotyczącego obywatelstwa załogi, kapitana lub oficera. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały już usunięte, aby ułatwić nadanie statusu pochodzenia rybom złowionym przez państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

 

Abyznaleźć przepisy mające zastosowanie do konkretnego produktu, skorzystaj z opcji wyszukiwania „ Moje asystent ds. handlu”.

Odstępstwa

Na wniosek państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym można przyznać odstępstwo, pod pewnymi warunkami, w celu umożliwienia stosowania łagodniejszych reguł pochodzenia w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z określonych państw.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • Zapoznaj się z wymogami technicznymi, zasadami i procedurami, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych Mój asystent ds. handlu.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa SPS

Dokumenty i procedury odprawy celnej

 Dowody pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się ze swoimi organami celnymi.

 • Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy. Może to być:
  • świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne państwa wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący z wnioskiem o wydanie świadectwa musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienia pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • deklaracja na fakturze – wystawiona przez dowolnego eksportera, dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR, lub przez upoważnionych eksporterów dla przesyłek o dowolnej wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się na przedłożenie dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.

Inne dokumenty

 • Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej[link] niezbędnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE wstrzymała subsydia wywozowe w odniesieniu do wszystkich produktów wywożonych do państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki zakłócające produkcję i handel
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowy o partnerstwie gospodarczym umożliwiają uruchomienie środków mających na celu ochronę sektorów przemysłowych i nowo powstających gałęzi przemysłu.

Zrównoważony rozwój

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią opiera się wyraźnie na „istotnych i podstawowych” elementach określonych wumowie z Kotonu, tj. na prawach człowieka, zasadach demokratycznych, praworządności i dobrych rządach. Umowa zawiera zatem jeden z najostrzejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępnych w umowach UE.

 • „Klauzula niewykonania” oznacza, że „właściwe środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do zasadniczych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem wspólnych instytucji UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym na zrównoważony rozwój stron. Zgodnie z umową z Kotonu istnieje wyraźna rola społeczeństwa obywatelskiego i posłów do parlamentu.

Integracja regionalna

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią dotyczy zarówno handlu między krajami Afryki Zachodniej, jak i handlu z UE. Jest to pierwsze partnerstwo gospodarcze, które skupia nie tylko 16 krajów regionu, ale również ich dwie organizacje regionalne: Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa (UEMOA).

 • Oferta dostępu do rynku Afryki Zachodniej dla UE jest w pełni zgodna ze wspólną taryfą zewnętrzną ECOWAS (CET), która stanowi podstawę unii celnej ECOWAS. Wdrażanie EPA i CET ECOWAS idą ze sobą w parze i wzajemnie się wzmacniają.
 • Umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera ważne postanowienia mające na celu ułatwienie i zwiększenie skuteczności procedur celnych i przewiduje, że kraje Afryki Zachodniej będą przyznawać sobie wzajemnie co najmniej takie samo traktowanie, jakie przyznają UE.

Wzmacnianie potencjału i pomoc techniczna

UE udziela pomocy technicznej na rzecz wymiany handlowej. Pomaga to państwom dostosować swoje procedury celne i ograniczyć formalności administracyjne. Dla Ciebie oznacza to mniej pośpiechu w kontaktach z organami celnymi.

Na przykład UE zapewnia wsparcie finansowe i techniczne, aby pomóc rolnikom z Afryki Zachodniej w spełnieniu unijnych norm sanitarnych i fitosanitarnych. UE często wysyła również zespół ekspertów z Dyrekcji ds. Audytów i Analiz w zakresie Zdrowia i Żywności w celu wydania zaleceń dotyczących sposobów rozwiązywania problemów związanych z wywozem.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: