EPA - Afryka Zachodnia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z obu regionów inwestycje i wymianę handlową oraz pobudza rozwój w całej Afryce Zachodniej. Dowiedz się, jak umowy o partnerstwie gospodarczym UE z 16 państwami Afryki Zachodniej mogą korzystnie wpłynąć na Państwa handel.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią nie jest jeszcze stosowana w żadnym z państw Afryki Zachodniej - wejdzie ona w życie tymczasowo po podpisaniu umowy przez wszystkie państwa Afryki Zachodniej i po ratyfikowaniu umowy przez dwie trzecie państw Afryki Zachodniej.

W skrócie

UE zainicjowała umowę o partnerstwie gospodarczym z 16 państwami Afryki Zachodniej; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Unia Gospodarcza i Walutowa Afryki Zachodniej (UEMOA). Nigeria jest jedynym krajem w regionie, który nie podpisał jeszcze umowy o partnerstwie gospodarczym, dlatego też umowa ta nie jest jeszcze stosowana.

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią obejmuje towary i współpracę na rzecz rozwoju. Umowa o partnerstwie gospodarczym przewiduje również możliwość prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie zrównoważonego rozwoju, usług, inwestycji i innych kwestii związanych z handlem w przyszłości.

Umowa o partnerstwie gospodarczym:

 • pomóc Afryce Zachodniej lepiej zintegrować się z globalnym systemem handlu oraz wspierać inwestycje i wzrost gospodarczy w regionie.
 • zwiększenie eksportu z Afryki Zachodniej do UE
 • stymulowanie inwestycji i przyczynianie się do rozwoju zdolności produkcyjnych, co ma pozytywny wpływ na zatrudnienie.

Do czasu przyjęcia pełnej regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią umowy o partnerstwie gospodarczym z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ghaną weszły w życie tymczasowo odpowiednio w dniu 3 września 2016 r. i 15 grudnia 2016 r.

Asymetryczne przepisy na rzecz państw Afryki Zachodniej

Umowa o partnerstwie gospodarczym jest korzystna dla Afryki Zachodniej i uwzględnia obecne różnice w poziomie rozwoju obu regionów. Przepisy dotyczące asymetrii na korzyść państw Afryki Zachodniej obejmują wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne zabezpieczenia i środki dotyczące rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu.

 • Podczas gdy UE całkowicie otwiera swój rynek od pierwszego dnia, Afryka Zachodnia jedynie częściowo zniesie cła przywozowe w ciągu 20-letniego okresu przejściowego. Ponadto producenci 25 % najbardziej wrażliwych towarów będą korzystać ze stałej ochrony przed konkurencją.

Taryfy

 • Z wyjątkiem broni i amunicji UE przyznaje 100 % bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do wszystkich przywozów pochodzących z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej w ramach przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym. To samo będzie miało zastosowanie do wszystkich produktów z Afryki Zachodniej od pierwszego dnia rozpoczęcia stosowania regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów.
 • Kraje Afryki Zachodniej zliberalzują import pochodzący z UE przez okres 20 lat. Zgodnie z kategoriami określonymi już we Wspólnej Taryfie Zewnętrznej Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CET)
  • towary należące do grupy A (podstawowe dobra społeczne, podstawowe potrzeby, towary podstawowe, dobra inwestycyjne i określone nakłady), które obecnie podlegają cłom w wysokości 0 % lub 5 %, zostaną zliberalizowane 5 lat po zastosowaniu umowy o partnerstwie gospodarczym.
  • towary należące do grupy B (głównie nakłady i towary pośrednie), obecnie objęte cłem 0, 5 lub 10 %, zostaną zliberalizowane w ciągu 10-15 lat od rozpoczęcia stosowania EPA.
  • towary należące do grupy C (niektóre towary przeznaczone do konsumpcji finalnej), obecnie objęte cłem w wysokości 5, 10 lub 20 %, zostaną zliberalizowane w ciągu 10-20 lat od rozpoczęcia stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym.
 • Znaczna część pozycji taryfowych (25 %) zostanie całkowicie wyłączona z liberalizacji i nadal będzie podlegać normalnej stawce celnej. Należą do nich produkty wrażliwe, takie jak produkty rolne/produkty rybołówstwa i wrażliwe produkty konsumpcyjne.
 • Jeżeli przywóz niektórych towarów z UE do krajów Afryki Zachodniej gwałtownie wzrośnie, zagrażając lokalnym rynkom, można zastosować środki ochronne, takie jak kontyngenty przywozowe i cła.

 

Skorzystaj z opcji wyszukiwania My Trade Assistant, aby znaleźć dokładne informacje o cłach i taryfach za dany produkt, z uwzględnieniem jego kraju pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z organami celnymi Państwa kraju.

Reguły pochodzenia

Elastyczne reguły pochodzenia umożliwiają państwom Afryki Zachodniej objętym umową o partnerstwie gospodarczym eksport produktów z innych krajów, zwłaszcza w kluczowych sektorach - rolnictwa, rybołówstwa, tekstyliów i odzieży. Na przykład wyrób włókienniczy może zostać wprowadzony do UE bez cła, jeżeli co najmniej jeden etap jego produkcji - taki jak tkanie lub dzianie - odbywał się w kraju objętym umową o partnerstwie gospodarczym.

Przed wywozem/importem należy upewnić się, że:

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią są łagodniejsze niż normalne. Wynoszą one 15 % ceny ex-works produktu końcowego, a nie 10 % w większości umów UE. W przypadku tekstyliów i odzieży stosuje się szczególne tolerancje.

Kumulacja

Postanowienia EPA obejmują następujące rodzaje kumulacji:

 • Dwustronna kumulacja z UE
 • Diagonalna i pełna kumulacja z KTZ i krajami AKP, pod pewnymi warunkami.
 • Kumulacja z sąsiadującymi krajami rozwijającymi się, pod pewnymi warunkami.

Bezpośredni transport

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot ceł

O zwrot można ubiegać się o cło zapłacone od materiałów, które zostały wcześniej przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do państwa, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Stan statków

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym można uznać za pochodzące z państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym wyłącznie wtedy, gdy są złowione przez statki spełniające określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, do bandery, pod jaką pływają, oraz do ich własności.

Nie ma szczególnych wymogów dotyczących obywatelstwa załogi, kapitanów lub oficerów. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały zniesione, aby ułatwić przyznawanie pochodzenia rybom poławianym przez państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

 

Skorzystaj z opcji wyszukiwania My Trade Assistant, aby znaleźć przepisy mające zastosowanie do danego produktu.

Odstępstwa

Na wniosek państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym możliwe byłoby przyznanie odstępstwa, na szczególnych warunkach, w celu umożliwienia stosowania bardziej złagodzonych reguł pochodzenia w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z określonych krajów.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymagania techniczne

 • Dowiedz się, jakie wymogi techniczne, zasady i procedury muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych Mój Trade Assistant.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego i fitosanitarnego

Dokumenty i procedury odprawy celnej

 Dowód pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia produktów, jak również wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby dowiedzieć się więcej o procedurach, skontaktuj się z organami celnymi w Państwa kraju.

 • Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez okres 10 miesięcy. Może to być:
  • Świadectwo przewozowe EUR.1 — wystawione przez organy celne kraju wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz do spełnienia pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • deklarację na fakturze - wystawioną przez dowolnego eksportera w odniesieniu do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6000 EUR lub przez upoważnionych eksporterów w odniesieniu do przesyłek o dowolnej wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów i spełnić pozostałe wymogi protokołu w sprawie reguł pochodzenia.

Inne dokumenty

 • Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach związanych z odprawą celną [link] potrzebnych przy przywozie do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE wstrzymała subsydia wywozowe do wszystkich produktów wywożonych do państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki, które zakłócają produkcję i handel
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowy o partnerstwie gospodarczym umożliwiają uruchomienie środków mających na celu ochronę sektorów przemysłowych i nowo powstających gałęzi przemysłu.

Zrównoważony rozwój

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią opiera się wyraźnie na „podstawowych i podstawowych” elementach określonych wumowie z Kotonu, takich jak prawa człowieka, zasady demokracji, praworządność i dobre rządy. Umowa zawiera zatem jeden z najsilniejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępny w umowach UE.

 • „Klauzula niewykonania” oznacza, że „właściwe środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do zasadniczych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem wspólnych instytucji UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym na zrównoważony rozwój Stron. Zgodnie z umową z Kotonu istnieje wyraźna rola społeczeństwa obywatelskiego i parlamentarzystów.

Integracja regionalna

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią dotyczy zarówno handlu między krajami Afryki Zachodniej, jak i handlu z UE. Jest to pierwsze partnerstwo gospodarcze, które skupia nie tylko 16 krajów regionu, ale także ich dwie organizacje regionalne: Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Unia Gospodarcza i Walutowa Afryki Zachodniej (UEMOA).

 • Oferta dostępu do rynku zachodnioafrykańskiego dla UE jest w pełni zgodna ze wspólną taryfą zewnętrzną Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CET), która stanowi podstawę unii celnej Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Realizacja umowy o partnerstwie gospodarczym i ECOWAS CET przebiega równolegle i wzajemnie się wzmacnia.
 • Umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera ważne postanowienia mające na celu ułatwienie i zwiększenie skuteczności procedur celnych oraz przewiduje, że kraje Afryki Zachodniej będą się wzajemnie traktować co najmniej tak samo jak UE.

Wzmacnianie potencjału i pomoc techniczna

UE zapewnia pomoc techniczną na rzecz wymiany handlowej. Pomaga to krajom dostosować swoje procedury celne i ograniczyć formalności. Dla Ciebie oznacza to mniejsze trudności w kontaktach z organami celnymi.

Na przykład UE zapewnia wsparcie finansowe i techniczne, aby pomóc rolnikom z Afryki Zachodniej w spełnieniu unijnych norm sanitarnych i fitosanitarnych. UE często wysyła również zespół ekspertów z Dyrekcji ds. Audytów i Analiz w zakresie Zdrowia i Żywności, aby przedstawić zalecenia dotyczące sposobów rozwiązania problemów związanych z wywozem.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę:

Linki