EPA – Afryka Zachodnia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z obu regionów wzajemne inwestowanie i wymianę handlową oraz pobudzanie rozwoju w całej Afryce Zachodniej. Dowiedz się, w jaki sposób unijne umowy o partnerstwie gospodarczym z 16 państwami Afryki Zachodniej mogą przynieść korzyści Twojemu handlowi.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią nie jest jeszcze stosowana w żadnym z państw Afryki Zachodniej – wejdzie ona w życie tymczasowo po podpisaniu umowy przez wszystkie państwa Afryki Zachodniej i jej ratyfikacji przez dwie trzecie państw Afryki Zachodniej.

W skrócie

UE zainicjowała umowę o partnerstwie gospodarczym z 16 państwami Afryki Zachodniej; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa (WAEMU). Nigeria jest jedynym krajem w regionie, który jeszcze nie podpisał umowy o partnerstwie gospodarczym, w związku z czym umowa ta nie jest jeszcze stosowana.

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią obejmuje towary i współpracę na rzecz rozwoju. Umowa o partnerstwie gospodarczym przewiduje również możliwość prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie zrównoważonego rozwoju, usług, inwestycji i innych kwestii związanych z handlem w przyszłości.

Umowa o partnerstwie gospodarczym:

 • pomóc Afryce Zachodniej w lepszym zintegrowaniu się ze światowym systemem handlowym oraz wspierać inwestycje i wzrost gospodarczy w regionie.
 • zwiększenie eksportu z Afryki Zachodniej do UE
 • stymulowanie inwestycji i przyczynianie się do rozwoju zdolności produkcyjnych, co będzie miało pozytywny wpływ na zatrudnienie.

Do czasu przyjęcia pełnej regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią „wschodzące” umowy o partnerstwie gospodarczym z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ghaną zaczęły być tymczasowo stosowane odpowiednio w dniach 3 września 2016 r. i 15 grudnia 2016 r.

Asymetryczne przepisy na rzecz państw Afryki Zachodniej

Umowa o partnerstwie gospodarczym jest korzystna dla Afryki Zachodniej i uwzględnia obecne różnice w poziomie rozwoju obu regionów. Przepisy dotyczące asymetrii na korzyść krajów Afryki Zachodniej obejmują wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne zabezpieczenia i środki na rzecz rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu.

 • Podczas gdy UE całkowicie otwiera swój rynek od pierwszego dnia, Afryka Zachodnia zniesie cła przywozowe tylko częściowo w ciągu 20-letniego okresu przejściowego. Ponadto producenci 25 % najbardziej wrażliwych towarów będą korzystać z stałej ochrony przed konkurencją.

Taryfy

 • Z wyjątkiem broni i amunicji UE przyznaje 100 % bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do całego przywozu z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej w ramach przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym. To samo będzie miało zastosowanie do wszystkich produktów z Afryki Zachodniej, począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia stosowania regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów.
 • Kraje Afryki Zachodniej zliberalizuje przywóz z UE w ciągu 20 lat. Zgodnie z kategoriami określonymi już we Wspólnej Taryfie Zewnętrznej Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CET)
  • towary grupy A (podstawowe dobra socjalne, podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, towary podstawowe, dobra inwestycyjne i szczególne nakłady), obecnie objęte stawką celną 0 % lub 5 %, zostaną zliberalizowane 5 lat po wejściu w życie umowy o partnerstwie gospodarczym
  • towary grupy B (głównie nakłady i towary pośrednie), obecnie objęte stawką celną 0, 5 lub 10 %, zostaną zliberalizowane w ciągu 10–15 lat od rozpoczęcia stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym
  • towary grupy C (niektóre towary konsumpcyjne), obecnie objęte cłami w wysokości 5, 10 lub 20 %, zostaną zliberalizowane w ciągu 10-20 lat od rozpoczęcia stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym.
 • Znaczna część pozycji taryfowych (25 %) zostanie całkowicie wyłączona z liberalizacji i będzie nadal podlegać normalnemu cłu. Należą do nich produkty wrażliwe, takie jak produkty rolnictwa i rybołówstwa oraz wrażliwe towary konsumpcyjne.
 • Jeżeli przywóz niektórych towarów z UE do krajów Afryki Zachodniej nagle wzrośnie, zagrażając w ten sposób lokalnym rynkom, można zastosować środki ochronne, takie jak kontyngenty przywozowe i cła.

 

Skorzystaj z opcji wyszukiwania My Trade Asystent, aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i taryf nakładanych na dany produkt, z uwzględnieniem jego kraju pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z organami celnymi.

 

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia są dostępne poniżej.

Elastyczne reguły pochodzenia umożliwiają krajom Afryki Zachodniej objętym umową o partnerstwie gospodarczym wywóz produktów z innych krajów, zwłaszcza w kluczowych sektorach – rolnictwa, rybołówstwa, tekstyliów i odzieży. Na przykład wyrób włókienniczy może zostać wprowadzony do UE bezcłowy, jeżeli co najmniej jeden etap jego produkcji – taki jak tkanie lub dzianie – miał miejsce w państwie objętym umową o partnerstwie gospodarczym.

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią są łagodniejsze niż zazwyczaj. Stanowią one 15 % ceny ex-works produktu końcowego zamiast 10 % przewidzianych w większości umów UE. W przypadku tekstyliów i odzieży zastosowanie mają szczególne tolerancje.

Kumulacja

Postanowienia EPA obejmują następujące rodzaje kumulacji:

 • Dwustronna kumulacja z UE
 • Diagonalna i pełna kumulacja z KTZ i krajami AKP, pod pewnymi warunkami.
 • Kumulacja z sąsiednimi krajami rozwijającymi się, pod pewnymi warunkami.

Bezpośredni transport

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot ceł

O zwrot można ubiegać się o cło zapłacone od materiałów, które zostały wcześniej przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do państwa, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Warunki dotyczące statków

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym można uznać za pochodzące z państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym wyłącznie wtedy, gdy zostały złowione przez statki spełniające określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, bandery, pod którą statek ten „sail,” oraz do ich własności.

Nie ma żadnych szczególnych wymogów dotyczących obywatelstwa załogi, kapitanów lub oficerów. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały obecnie zniesione, aby ułatwić przyznawanie pochodzenia rybom poławianym przez państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Reguły pochodzenia odnoszące się do poszczególnych produktów

 

Abyznaleźć przepisy mające zastosowanie do danego produktu, skorzystaj z opcji wyszukiwania Mój asystent handlowy.

Odstępstwa

Na wniosek państwa będącego stroną umowy o partnerstwie gospodarczym można przyznać odstępstwo na określonych warunkach, aby umożliwić stosowanie bardziej złagodzonych reguł pochodzenia w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z określonych krajów.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • Dowiedz się, jakie wymogi techniczne, zasady i procedury muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych My Trade Asystent.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – środki sanitarne i fitosanitarne

Dokumenty i procedury odprawy celnej

 Dowody pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia swoich produktów, jak również wszelkie inne wymogi, które mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z organami celnymi.

 • Aby produkty pochodzące z państw Afryki Zachodniej objętych umową o partnerstwie gospodarczym mogły korzystać z preferencyjnych stawek celnych, muszą im towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy. Może to być:
  • świadectwo przewozowe EUR.1 - wystawione przez organy celne kraju wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) ubiegający się o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełniać pozostałe wymogi protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • deklarację na fakturze – wystawioną przez dowolnego eksportera, dla przesyłek o wartości 6 000 EUR lub niższej, lub przez upoważnionych eksporterów, dla przesyłek o dowolnej wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia swoich produktów i spełnienie pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.

Inne dokumenty

 • Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej[link] potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycji

Inne

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE zaprzestała subsydiów wywozowych na wszystkie produkty wywożone do państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki, które zakłócają produkcję i handel
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowy o partnerstwie gospodarczym umożliwiają uruchomienie środków mających na celu ochronę sektorów przemysłowych i nowo powstających gałęzi przemysłu.

Zrównoważonego rozwoju

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią opiera się wyraźnie na „istotnych i podstawowych” elementach określonych wumowie z Kotonu, tj. prawach człowieka, zasadach demokracji, praworządności i dobrych rządów. Umowa zawiera zatem jedne z najsilniejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępnych w umowach UE.

 • „Klauzula niewykonywania” oznacza, że „właściwe środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do elementów zasadniczych. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem wspólnych instytucji UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym na zrównoważony rozwój Stron. Zgodnie z umową z Kotonu społeczeństwo obywatelskie i posłowie do parlamentu odgrywają wyraźną rolę.

Integracja regionalna

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Afryką Zachodnią dotyczy zarówno handlu między krajami Afryki Zachodniej, jak i handlu z UE. Jest to pierwsze partnerstwo gospodarcze, które skupia nie tylko 16 krajów regionu, ale także ich dwie organizacje regionalne: Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Unia Gospodarcza i Walutowa Afryki Zachodniej (UEMOA).

 • Oferta dostępu do rynku Afryki Zachodniej do UE jest w pełni zgodna ze wspólną taryfą zewnętrzną (CET) ECOWAS, która stanowi podstawę unii celnej ECOWAS. Wdrażanie EPA i CET ECOWAS idzie w parze i wzajemnie się wzmacnia.
 • Umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera ważne postanowienia mające na celu ułatwienie i zwiększenie skuteczności procedur celnych oraz przewiduje, że kraje Afryki Zachodniej będą wzajemnie przyznawać sobie co najmniej takie samo traktowanie, jak te, które przyznają UE.

Wzmacnianie potencjału i pomoc techniczna

UE zapewnia pomoc techniczną na rzecz wymiany handlowej. Pomaga to państwom dostosować swoje procedury celne i ograniczyć formalności. Oznacza to dla Ciebie mniejsze utrudnienie w kontaktach z organami celnymi.

Na przykład UE zapewnia wsparcie finansowe i techniczne, aby pomóc rolnikom z Afryki Zachodniej spełnić unijne normy sanitarne i fitosanitarne. UE często wysyła również zespół ekspertów z Dyrekcji ds. Audytów i Analiz w zakresie Zdrowia i Żywności w celu wydania zaleceń dotyczących sposobu rozwiązywania problemów związanych z wywozem.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: