Prejsť na najčastejšie otázky
Oddiel:
Požiadavky na výrobky
Najčastejšie otázky:

Musia potraviny vyvážané do EÚ pochádzať z prevádzkarne, ktorej bolo udelené povolenie EÚ?

V prípade potravín živočíšneho pôvodu – vo väčšine prípadov áno. Pozri zoznam schválených zariadení.

V prípade potravín iného ako živočíšneho pôvodu – nie nevyhnutne. V mnohých prípadoch musí byť vyvážajúca obchodná činnosť jednoducho známa dovozcovi a prijatá ako dodávateľ potravín do EÚ.

V prípade potravín obsahujúcich rastliny alebo rastlinné produkty, na ktoré sa vzťahujú fytosanitárne pravidlá EÚ , nie, vývozcovia musia získať rastlinolekárske osvedčenie vydané vnútroštátnymi orgánmi v ich krajine.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy