Zdravie a ochrana spotrebiteľa pri živočíšnom a rastlinnom produkte

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Môj asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky poskytnutý vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobné informácie sú však k dispozícii len v anglickom jazyku.

Zdravie zvierat

Povinné podmienky pre zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú doviezť do EÚ (schválenie stavu v krajine, schválené zariadenie, zdravotné osvedčenia, zdravotné kontroly, spoločný veterinárny vstupný doklad (CVED)

 

Kontrola zdravotného stavu živých zvierat

Živé zvieratá sa môžu dovážať do EÚ len vtedy, ak pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na pozitívnom zozname oprávnených krajín pre príslušné zviera, sú sprevádzané riadnymi osvedčeniami a nahradili povinné kontroly na hraničnej inšpekčnej stanici (HIS) príslušného členského štátu.

 

Zdravotná kontrola produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu musí spĺňať tieto zdravotné požiadavky týkajúce sa okrem iného zdravotných podmienok súvisiacich s verejným zdravím a ochranou zvierat, schválením zdravotného stavu krajiny a schválenými prevádzkarňami.

 

Zdravotná kontrola produktov živočíšneho pôvodu neurčených na ľudskú spotrebu

Dovoz živočíšnych produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, do EÚ musí byť v súlade so všeobecnými pravidlami pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Robí sa tak s cieľom zaručiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v rámci potravinového a krmivového reťazca a zabrániť šíreniu chorôb, ktoré sú nebezpečné pre hospodárske zvieratá alebo ľudí.

 

Zdravotná kontrola produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry určených na ľudskú spotrebu musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami na zdravotný stav, pokiaľ ide o schválenie zdravotného stavu povoleným štátom, schváleným zariadením, zdravotnými osvedčeniami a zdravotnou kontrolou.

 

Zdravotná kontrola produktov rybolovu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, musí spĺňať všeobecné zdravotné požiadavky súvisiace so schválením zdravotného stavu zo strany oprávnenej krajiny, schváleným zariadením, zdravotnými osvedčeniami a zdravotnou kontrolou.

 

Kontrola zdravia spermy, vajíčok a embryí

Dovoz spermy, vajíčok a embryí zvierat do Európskej únie musí byť zameraný na zabezpečenie neprítomnosti špecifických patogénov, ktoré by tieto produkty mohli prenášať, a na zabránenie kontaminácii ženských príjemcov a ich potomkov.

 

Zdravie rastlín

Ochranné opatrenia proti zavlečeniu rastlín, organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do EÚ a proti ich šíreniu

 

Fytosanitárna kontrola

Dovoz rastlinných produktov do EÚ a akýkoľvek materiál, ktorý dokáže zabezpečiť prítomnosť škodcov rastlín (napr. drevené výrobky, pôda atď.), môže byť predmetom ochranných opatrení. To má zabrániť zavlečeniu a/alebo rozšíreniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty prekračujúce hranice EÚ.

 

Bezpečnosť potravín a krmív

Dovoz potravín a krmív neživočíšneho pôvodu sa povoľuje len vtedy, ak spĺňajú všeobecné podmienky a osobitné ustanovenia určené na predchádzanie rizikám pre zdravie ľudí a zvierat.

 

Vysledovateľnosť, dodržiavanie a zodpovednosť v oblasti potravín a krmív

Potraviny a krmivá nemožno umiestňovať na trh v Európskej únii (EÚ), ak nie sú bezpečné. Potravinové právo EÚ sleduje nielen vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia a záujmov spotrebiteľov, ale aj ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a životného prostredia.

 

Kontrola zdravia krmív neživočíšneho pôvodu

Dovoz krmív neživočíšneho pôvodu do EÚ sa povoľuje len vtedy, ak pochádzajú zo zariadení, ktoré majú zástupcu v EÚ, a spĺňajú všeobecné a osobitné pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť riziku pre zdravie ľudí a zvierat a chrániť životné prostredie.

 

Zdravotná kontrola potravín neživočíšneho pôvodu

Dovoz potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných do Európskej únie (EÚ) musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami a osobitnými ustanoveniami, ktorých cieľom je predchádzať riziku pre verejné zdravie a chrániť záujmy spotrebiteľov.

 

Kontrola výrobkov prichádzajúcich do styku s potravinami v oblasti zdravia

Akékoľvek materiály a predmety určené na styk s potravinami (priamo alebo nepriamo) musia byť v súlade s požiadavkami EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov.

 

Zdravotná kontrola geneticky modifikovaných potravín a nových potravín

Dovoz geneticky modifikovaných potravín a nových potravín do EÚ musí byť v súlade s osobitnými postupmi povoľovania s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia.

 

Ochrana zdravia a označovanie tabakových výrobkov

Všetky tabakové výrobky dovezené do EÚ musia byť v súlade s novým právnym rámcom (uplatniteľným od 20. mája 2016), ktorý upravuje výrobu, prezentáciu a predaj tabakových výrobkov s cieľom chrániť verejné zdravie a záujmy spotrebiteľov.

 

Kontrola chemických látok v potravinách

Dovoz potravín a krmív sa povoľuje, len ak neobsahujú chemické rezíduá (t. j. veterinárne lieky, pesticídy a kontaminanty) na úrovniach, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie.

 

Kontrola rezíduí veterinárnych liekov u zvierat a živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu

Dovoz živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu do EÚ je povolený len vtedy, ak sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktoré obmedzujú množstvo chemických látok a rezíduí povolených v živých zvieratách a živočíšnych produktoch.

 

Kontrola kontaminujúcich látok v potravinách

Dovoz potravín do EÚ by mal byť v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby potraviny uvedené na trh boli bezpečné a aby neobsahovali kontaminanty na úrovniach, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie.

 

Kontrola rezíduí pesticídov v rastlinných a živočíšnych produktoch určených na ľudskú spotrebu

Dovoz rastlinných a živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu, ktoré môžu mať rezíduá pesticídov, je povolený len vtedy, ak sú v súlade s právnymi predpismi EÚ určenými na kontrolu prítomnosti chemických látok a rezíduí v živých zvieratách, živočíšnych produktoch a produktoch rastlinného pôvodu.

 

Obchodné (kvalitatívne) normy pre poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

Určité poľnohospodárske produkty a produkty rybolovu dodávané spotrebiteľovi musia byť v súlade so spoločnými normami pre uvádzanie na trh a s kvalitou, ktoré sa týkajú rôznych aspektov (čerstvosť, veľkosť, kvalita, prezentácia, tolerancia, označovanie atď.) a môžu sa monitorovať prostredníctvom dokumentárneho a/alebo fyzického inšpekcie.

 

Obchodné normy pre násadové vajcia a jednodňovej hydiny

Násadové vajcia a kurčatá dovezené do EÚ musia mať jasne najavo svoj účel a krajinu pôvodu. Môžu sa zabaliť len tie isté druhy, kategória a druh hydiny.

 

Obchodné normy pre vajcia

Dovezené slepačie vajcia vhodné na ľudskú spotrebu alebo na použitie v potravinárskom priemysle sa nesmú uvádzať na trh Európskej únie (EÚ), pokiaľ nie sú v súlade s pravidlami EÚ o triedení, označovaní a balení.

 

Obchodné normy pre určité produkty rybolovu

Určité produkty rybolovu sa môžu dovážať z tretích krajín a uvádzať na trh v Európskej únii (EÚ) len vtedy, ak spĺňajú pravidlá EÚ týkajúce sa klasifikácie podľa čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti, balenia, prezentácie a označovania.

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu

Ovocie a zelenina, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľom v čerstvom stave v EÚ, sa môžu uvádzať na trh, len ak majú vyhovujúcu, spravodlivú a predajnú kvalitu a ak je krajina pôvodu uvedená v nariadeniach EÚ. Osobitné ustanovenia sú stanovené pre dovoz takýchto výrobkov z Indie, Kene, Maroka, Senegalu, Turecka a Južnej Afriky.

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Indie

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Kene

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Maroka

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu zo Senegalu

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Turecka

 

Obchodné normy pre čerstvé ovocie a zeleninu z Južnej Afriky

 

Obchodné normy pre čerstvé banány

Dovezené banány musia byť pred uvedením na trh v súlade s pravidlami EÚ v oblastiach ako kvalita, veľkosť, prezentácia atď.

 

Obchodné normy pre konope

(vyžaduje sa len v prípade konopných semien), na Importované konopné semená sa musia vykonať kontroly v oblastiach, ako je účel a obsah THC.

 

Obchodné normy pre chmeľ

Chmeľ a chmeľové produkty sa môžu dovážať do EÚ len vtedy, ak preukážu, že ich normy kvality sú minimálne rovnocenné s minimálnymi požiadavkami na uvádzanie na trh, ktoré stanovila EÚ.

 

Obchodné normy pre prírodné minerálne vody

Používanie opisov a definícií prírodných minerálnych vôd je povinné na vývoz balenej vody na trh EÚ, ako aj na splnenie štandardných kritérií kvality.

 

Obchodné normy pre olivový olej

Používanie opisov a definícií olivových olejov a olejov z olivových výliskov je povinné pri vývoze olivových olejov na trh EÚ, ako aj pri splnení štandardných kritérií kvality.

 

Obchodné normy pre hydinové mäso

Dovezené hydinové mäso musí byť pred uvedením na trh v súlade s pravidlami EÚ v oblastiach, ako je uchovávanie, určovanie tried kvality, označovanie a obsah vody.

 

Obchodné normy pre konzervované sardinky

Dovezené konzervované sardinky musia byť pred uvedením na trh EÚ v súlade s pravidlami EÚ v oblastiach, ako je druh, prezentácia, krytie médií, sterilizácia atď.

 

Požiadavky na uvádzanie osiva a množiteľského materiálu rastlín na trh

Osivo a množiteľský materiál rastlín, ktoré vstupujú na trh EÚ, musia byť v súlade s osobitnými právnymi predpismi EÚ o marketingových požiadavkách. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že výrobky spĺňajú kritériá pre zdravie a vysokú kvalitu, ako aj ochranu biodiverzity.

 

Obchodné normy pre konzervované tuniaky a malé makrely

Konzervované tuniaky a malé makrely dovezené do EÚ musia dodržiavať obchodné normy týkajúce sa používania druhov rýb, homogenity, nálevu, obchodného opisu atď. pred uvedením na trh EÚ.

 

Certifikát a správa o analýze vína, hroznovej šťavy a muštu

Dovozné povolenie na dovoz vína, hroznového muštu a hroznovej šťavy si vyžaduje dokument V I 1, ktorý je osvedčením o analýze vykonanej úradným laboratóriom uznaným treťou krajinou.

 

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

Opis režimu ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorého cieľom je podpora kvalitného tovaru a začlenenie ochrany životného prostredia do poľnohospodárstva.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy