Dohoda o hospodářském partnerství – Východoafrické společenství

Dohoda o hospodářském partnerství EU-EAC usnadní lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podpoří rozvoj ve východní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 6 africkými státy brzy prospět vašemu obchodu.

V kostce

EAC je jedním z nejintegrovanějších regionálních hospodářských společenství Africké unie. Jedná se o celní unii, s níž se většina zboží a služeb mezi členskými státy obchoduje bezcelně a má společný vnější celní sazebník se třetími zeměmi. Jako společný trh se osoby, zboží, služby a kapitál mohou volně pohybovat. Východoafrické společenství dále plánuje vytvořit měnovou unii v roce 2023 a usilovat o užší politickou integraci.

Jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím byla úspěšně uzavřena v říjnu 2014. Dohodu již podepsaly Keňa, Rwanda a všechny členské státy EU. Vstup v platnost stále čeká na podpis ostatními členskými státy Východoafrického společenství (Tanzanie, Uganda, Burundi, kromě Jižního Súdánu) ještě před ratifikací všemi stranami.

Jakmile vstoupí v platnost dohoda o hospodářském partnerství EU-EAC, poskytne okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro veškerý vývoz Východoafrického společenství spolu s částečným a postupným otevíráním trhu EAC dovozu z EU.

Dohoda rovněž obsahuje podrobná ustanovení o pravidlech původu a sanitárních a fytosanitárních opatřeních. Zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, čímž pomáhá Východoafrickému společenství v jeho úsilí o odstranění necelních překážek v obchodu uvnitř EHP.

Cílem kapitol o zemědělství a rybolovu je navíc posílit spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů. Strany se rovněž zavazují k dalším jednáním o obchodu službami a pravidlech souvisejících s obchodem, která se zabývají udržitelným rozvojem, politikou hospodářské soutěže, investicemi a rozvojem soukromého sektoru, právy duševního vlastnictví a transparentností při zadávání veřejných zakázek.

Přijímající země

 • Burundi – čeká se na podpis. Vztahuje se na něj režim „vše kromě zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podepsala a ratifikovala dohodu o hospodářském partnerství. Nevztahuje se na něj Evropský orgán pro bankovnictví. Má bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU.
 • Rwanda – podepsala dohodu o hospodářském partnerství. Vztahuje se na ně orgán EBA.
 • Tanzanie – čeká se na podpis. Vztahuje se na ně orgán EBA.
 • Uganda – čeká se na podpis. Vztahuje se na ně orgán EBA.
 • Jižní Soudan – Neúčastní se jednání, neboť se v roce 2016 připojil k EAC. Může se k dohodě připojit, jakmile vstoupí v platnost. Není členem WTO. Vztahuje se na ně orgán EBA.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí EAC

Dohoda o hospodářském partnerství EU-EAC předpokládá ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí Východoafrického společenství, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu rozvíjejícího se průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, trh EAC se částečně a postupně otvírá dovozu z EU, přičemž plně zohledňuje rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

 • EU poskytne 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz ze zemí Východoafrického společenství. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny
 • Země Východoafrického společenství postupně zruší 82,6 % cel, a to během 15–25 let. Citlivé produkty jsou z liberalizace zcela vyloučeny, včetně různých zemědělských produktů, vín a lihovin, chemických látek, plastů, papíru na bázi dřeva, textilií a oděvů, obuvi, keramických výrobků, skleněných výrobků, výrobků z obecných kovů a vozidel
 • Pokud se dovoz některého zboží EU do zemí Východního partnerství náhle zvýší, mohou země Východoafrického společenství uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a znovuzavedení cel.
 • Na případné dodatečné vývozní daně ze surovin a nezpracovaných potravin jsou uvaleny limity. Členové EAC tak budou moci ukládat nové vývozní daně až po oznámení EU a na omezenou dobu.
 • Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Pružná pravidla původu umožňují zemím EAC vyvážet výrobky se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu, textilu a oděvech. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než odchylky obvyklé. Představují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. U textilu a oděvů se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a úplná kumulace se zámořskými zeměmi a územími a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O vrácení lze žádat clo zaplacené za materiály, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky plavidel

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EAC lze považovat za pocházející ze země EAC pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod níž „plují“, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí EAC vztahovaly preferenční celní sazby, musí být k nim přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ostatní dokumenty

 • Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • Kapitola o zemědělství zaručuje, že EU nebude uplatňovat vývozní subvence, a to ani v době krize na trhu.
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství umožňuje, aby byla přijata opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví EAC.

Udržitelný rozvoj

 • Kapitola o zemědělství je zaměřena na udržitelný rozvoj zemědělství, včetně zajišťování potravin, rozvoje venkova a snižování chudoby v rámci EAC. Zavazuje strany k prohloubení politického dialogu o zemědělství a zajišťování potravin, včetně transparentnosti, pokud jde o jejich příslušné vnitrostátní politiky.
 • Kapitola o rybolovu posiluje spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů v oblasti rybolovu, jako je posuzování a řízení zdrojů; monitorování environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů; soulad se stávajícími vnitrostátními právními předpisy a příslušnými mezinárodními nástroji; účinná kontrola a dohled za účelem boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
 • Kapitola o hospodářské a rozvojové spolupráci se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti ekonomik Východoafrického společenství, budování zásobovacích kapacit a pomoc členům Východoafrického společenství při hladkém provádění dohody o hospodářském partnerství;
 • Dohoda o hospodářském partnerství je úzce spjata s dohodou z Cotonou a jejími základními prvky, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se týká jak obchodu mezi zeměmi Východoafrického společenství, tak obchodu s EU.

 • Dohoda o hospodářském partnerství zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, což přispívá k úsilí Východoafrického společenství o odstranění necelních překážek obchodu v rámci EHP.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména rozpočtu EU na rozvoj a Evropského rozvojového fondu (ERF), prostřednictvím pomoci v oblasti obchodu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy