Dohoda o hospodářském partnerství – Východoafrické společenství

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím usnadní lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podnítí rozvoj ve východní Africe. Zjistěte, jak by dohody EU o hospodářském partnerství (EPA) se 6 africkými státy mohly brzy prospět vašemu obchodu.

Stručný přehled

EAC je jedním z nejintegrovanějších regionálních hospodářských společenství Africké unie. Jedná se o celní unii, jejíž většina zboží a služeb je mezi členskými státy obchodována bezcelně a má společný vnější sazebník se třetími zeměmi. Jako společný trh se mohou osoby, zboží, služby a kapitál volně pohybovat. Kromě toho EAC plánuje v roce 2023 vytvořit měnovou unii a usilovat o užší politickou integraci.

Jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím byla úspěšně uzavřena v říjnu 2014. Dohodu již podepsaly Keňa, Rwanda a všechny členské státy EU. Vstup v platnost stále čeká na podpis ostatních členských států Východoafrického společenství (Tanzanie, Ugandy, Burundi a Jižního Súdánu) před ratifikací všemi stranami.

Jakmile dohoda o hospodářském partnerství vstoupí v platnost, poskytne všem vývozům Východoafrického společenství okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU v kombinaci s částečným a postupným otevíráním trhu EAC dovozům z EU.

Dohoda rovněž obsahuje podrobná ustanovení o pravidlech původu a sanitárních a fytosanitárních opatřeních. Zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, čímž napomáhá úsilí EAC o odstranění necelních překážek v obchodu uvnitř EAC.

Cílem kapitol o zemědělství a rybolovu je navíc posílit spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů. Smluvní strany se rovněž zavazují k dalším jednáním o obchodu se službami a pravidlech souvisejících s obchodem, která se týkají udržitelného rozvoje, politiky hospodářské soutěže, investic a rozvoje soukromého sektoru, práv duševního vlastnictví a transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.

Přijímající země

 • Burundi – čeká se na podpis. Spadá do režimu „vše kromě zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podepsala a ratifikovala dohodu o hospodářském partnerství. Nevztahuje se na něj Evropský orgán pro bankovnictví. Má bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU.
 • Rwanda – podepsala dohodu o hospodářském partnerství. Pokryto orgánem EBA.
 • Tanzanie – čeká se na podpis. Pokryto orgánem EBA.
 • Uganda – čeká se na podpis. Pokryto orgánem EBA.
 • Jižní Soudan – Neúčastnila se jednání, neboť se připojila k Východoafrickému společenství v roce 2016. Se mohou k dohodě připojit, jakmile vstoupí v platnost. Není členem WTO. Pokryto orgánem EBA.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí EAC

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím obsahuje ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí Východoafrického společenství, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, trh EAC se částečně a postupně otevírá dovozu z EU, přičemž plně zohledňuje rozdíly v úrovni rozvoje.

Tarify

 • EU poskytne 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům ze zemí Východoafrického společenství. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny
 • Země EAC postupně ruší 82,6 % cel, a to během 15–25 let. Citlivé produkty jsou z liberalizace zcela vyloučeny, včetně různých zemědělských produktů, vín a lihovin, chemických látek, plastů, papíru na bázi dřeva, textilu a oděvů, obuvi, keramických výrobků, skleněných výrobků, výrobků z obecných kovů a vozidel.
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu určitého zboží EU do zemí Východního partnerství, mohou země EAC uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a opětovné zavedení cel.
 • Pro případné dodatečné vývozní daně na suroviny a nezpracované potraviny jsou stanoveny limity. V souladu s tím budou moci členové EAC ukládat nové vývozní daně pouze po oznámení EU a po omezenou dobu.
 • Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Flexibilní pravidla původu umožňují zemím Východoafrického společenství vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu a textilním a oděvním průmyslu. Textilní výrobek může například vstoupit do EU bezcelně, pokud se alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – uskutečnila v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než tolerance obvyklé. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O náhradu lze požádat u cla zaplaceného z materiálů, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EAC lze považovat za ryby pocházející ze země EAC pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou se plavidlo plaví, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek týkající se státní příslušnosti posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi „ Můj obchodní asistent“ vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí EAC mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o:
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Jiné dokumenty

 • Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Kapitola o zemědělství zaručuje, že EU nebude uplatňovat vývozní subvence, a to ani v době krize trhu.
 • Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství umožňuje aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu Východoafrického společenství.

Udržitelný rozvoj

 • Kapitola o zemědělství je zaměřena na udržitelný rozvoj zemědělství, včetně zajišťování potravin, rozvoje venkova a snižování chudoby ve Východoafrickém společenství. Zavazuje strany k prohloubení politického dialogu o zemědělství a zajišťování potravin, včetně transparentnosti, pokud jde o jejich příslušné domácí politiky.
 • Kapitola o rybolovu posiluje spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů v oblasti rybolovu, jako je posuzování a řízení zdrojů; monitorování environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů; soulad se stávajícími vnitrostátními právními předpisy a příslušnými mezinárodními nástroji; účinná kontrola a dohled v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
 • Cílem kapitoly o hospodářské a rozvojové spolupráci je zvýšit konkurenceschopnost ekonomik Východoafrického společenství, vybudovat zásobovací kapacity a pomoci členům EAC při hladkém provádění dohody o hospodářském partnerství;
 • Dohoda o hospodářském partnerství úzce souvisí s dohodou z Cotonou a jejími základními prvky, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se týká jak obchodu mezi zeměmi Východoafrického společenství, tak obchodu s EU.

 • Dohoda o hospodářském partnerství zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, což přispívá k úsilí Východoafrického společenství o vymýcení necelních překážek obchodu uvnitř EAC.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména rozvojového rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF), prostřednictvím pomoci na podporu obchodu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy