EPA - Východoafrické společenství

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a EAC usnadní lidem a podnikům z obou regionů vzájemně investovat a obchodovat a podpoří rozvoj ve východní Africe. Přečtěte si, jak by dohody EU o hospodářském partnerství se šesti africkými státy mohly brzy prospět vašemu obchodu.

Na první pohled

Východoafrické společenství je jedním z nejintegrovanějších regionálních hospodářských společenství Africké unie. Jedná se o celní unii, v níž se s většinou zboží a služeb mezi členskými státy obchoduje bezcelně a která má společný vnější celní sazebník se třetími zeměmi. Jako společný trh se mohou osoby, zboží, služby a kapitál volně pohybovat. Kromě toho EAC plánuje v roce 2023 vytvořit měnovou unii a prosazovat užší politickou integraci.

Jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím byla úspěšně uzavřena v říjnu 2014. Dohodu již podepsaly Keňa, Rwanda a všechny členské státy EU. Vstup v platnost ještě čeká na podpis ostatními členskými státy Východoafrického společenství (Tanzanie, Uganda, Burundi a Jižní Súdán) před ratifikací všemi stranami.

Jakmile dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a EAC vstoupí v platnost, poskytne všem vývozům Východoafrického společenství okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU v kombinaci s částečným a postupným otevíráním trhu Východoafrického společenství dovozům z EU.

Dohoda rovněž obsahuje podrobná ustanovení o pravidlech původu a sanitárních a fytosanitárních opatřeních. Zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, čímž pomáhá EAC v úsilí o odstranění necelních překážek v obchodu uvnitř EAC.

Kapitoly o zemědělství a rybolovu jsou navíc zaměřeny na posílení spolupráce v oblasti udržitelného využívání zdrojů. Strany se rovněž zavazují k dalším jednáním o obchodu se službami a pravidlech souvisejících s obchodem, která se zabývají udržitelným rozvojem, politikou hospodářské soutěže, investicemi a rozvojem soukromého sektoru, právy duševního vlastnictví a transparentností při zadávání veřejných zakázek.

Země, které jsou příjemci pomoci

 • Burundi – čeká se na podpis. Vztahuje se na něj režim „vše kromě zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podepsala a ratifikovala dohodu o hospodářském partnerství. EBA se na ně nevztahuje. Má bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU.
 • Rwanda – podepsala dohodu o hospodářském partnerství. Zahrnuto Evropským orgánem pro bankovnictví.
 • Tanzanie – čeká se na podpis. Zahrnuto Evropským orgánem pro bankovnictví.
 • Uganda – čeká se na podpis. Zahrnuto Evropským orgánem pro bankovnictví.
 • Jižní Soudan – neúčastnil se jednání, neboť se připojil k Východoafrické radě v roce 2016. K dohodě se může připojit, jakmile vstoupí v platnost. Není členem WTO. Zahrnuto Evropským orgánem pro bankovnictví.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí Východoafrického společenství

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a EAC předpokládá ustanovení o asymetriích ve prospěch zemí Východoafrického společenství, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinové zabezpečení a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, trh Východoafrického společenství se částečně a postupně otevírá dovozu z EU, přičemž jsou plně zohledněny rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

 • EU poskytne 100% bezcelní a bezkvótový přístup k veškerému dovozu pocházejícímu ze zemí Východoafrického společenství. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny
 • Země Východoafrického společenství postupně ruší 82,6 % cel, a to v průběhu 15–25 let. Z liberalizace jsou zcela vyloučeny citlivé výrobky, včetně různých zemědělských produktů, vín a lihovin, chemických látek, plastů, papíru na bázi dřeva, textilu a oděvů, obuvi, keramických výrobků, skleněných výrobků, výrobků z obecných kovů a vozidel.
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu některého zboží z EU do zemí Východního partnerství, mohou země Východoafrického společenství uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a znovuzavedení cel.
 • Jsou stanoveny limity pro případné dodatečné vývozní daně ze surovin a nezpracovaných potravin. Členové Východoafrického společenství tak budou moci ukládat nové vývozní daně až po oznámení EU a po omezenou dobu.
 • Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Flexibilní pravidla původu umožňují zemím Východoafrického společenství vyvážet výrobky se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích - zemědělství, rybolov, textil a oděvy. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bezcelně, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Tolerance

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Náhrada může být požadována za clo zaplacené z materiálů, které byly dříve dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky na plavidlech

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí Východoafrického společenství lze považovat za ryby pocházející ze země Východoafrického společenství pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují k místu registrace plavidla, k vlajce, pod kterou plavidlo pluje, a k jeho vlastnictví.

Neexistují žádné zvláštní požadavky na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní odstraněny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Zvláštní pravidla původu produktu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi My Trade Assistant vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš produkt a jeho zemi původu.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se o postupech dozvědět více, obraťte se na celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí Východoafrického společenství vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Další dokumenty

 • Informace o dalších dokladech o celním odbavení a postupech potřebných k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Kapitola o zemědělství zaručuje, že EU nebude uplatňovat vývozní subvence, a to ani v době krize na trhu.
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohoda EPA umožňuje zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a nově vznikajícího průmyslu Východoafrického společenství.

Udržitelný rozvoj

 • Kapitola o zemědělství je zaměřena na udržitelný zemědělský rozvoj, včetně zajišťování potravin, rozvoje venkova a snižování chudoby ve Východoafrickém společenství. Zavazuje strany k prohloubenému politickému dialogu o zemědělství a zajišťování potravin, včetně transparentnosti, pokud jde o jejich vnitrostátní politiky.
 • Kapitola o rybolovu posiluje spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů v oblasti rybolovu, jako je hodnocení a řízení zdrojů; monitorování environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů; soulad se stávajícími vnitrostátními právními předpisy a příslušnými mezinárodními nástroji; účinnou kontrolu a dohled v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
 • Cílem kapitoly o hospodářské a rozvojové spolupráci je posílit konkurenceschopnost ekonomik Východoafrického společenství, budovat dodavatelské kapacity a pomáhat členům Východoafrického společenství při hladkém provádění dohody o hospodářském partnerství;
 • Dohoda o hospodářském partnerství úzce souvisí s dohodou z Cotonou a jejími základními prvky, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se týká jak obchodu mezi zeměmi Východoafrického společenství, tak obchodu s EU.

 • Dohoda o hospodářském partnerství zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, což přispívá k úsilí Východoafrického společenství o odstranění necelních překážek v obchodu uvnitř EAC.

Budování kapacit a technická pomoc

EU poskytuje podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména rozvojového rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF), prostřednictvím pomoci na podporu obchodu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy