Umowa o partnerstwie między UE a Meksykiem

Dwustronne stosunki handlowe między UE a Meksykiem reguluje umowa o partnerstwie, która jest tymczasowo stosowana od 2000 r.

Unia Europejska i Meksyk negocjują obecnie nową umowę o stowarzyszeniu między UE a Meksykiem, która ma zastąpić obecną umowę o partnerstwie.

Więcej

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 953).

Reguły dotyczące poszczególnych produktów zostały dostosowane do zmian w klasyfikacji towarów wprowadzonych przez system zharmonizowany z 2002 r. Decyzja Wspólnej Rady nr 5/2002 (Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 1) zawiera „nowy” dodatek II (wraz z kilkoma innymi przepisami), który został ponownie opublikowany w całości.

Załącznik III został zmieniony w celu uwzględnienia rozszerzenia UE w 2004 r. decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 ( Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 15). Zmiany związane z rozszerzeniem UE w 2007 r. wprowadzono decyzją Wspólnej Rady nr 2/2008 ( Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55).

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 15) wprowadziła pewne zmiany do reguł pochodzenia zawartych w załączniku III, które dotyczą:

 • przedłużenie tymczasowego stosowania dwóch reguł dotyczących poszczególnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do niektórych produktów chemicznych, do dnia 30 czerwca 2009 r.
 • przedłużenie tymczasowego stosowania reguł dotyczących poszczególnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do wyrobów skórzanych, do czasu zakończenia bieżących negocjacji w ramach WTO
 • zmiana metody zarządzania stosowanej do przydziału kontyngentów rocznych określonych w dodatku II w odniesieniu do wyrobów włókienniczych wywożonych z UE do Meksyku, z systemu aukcyjnego na zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana metody zarządzania stosowanej do przydziału rocznych kontyngentów określonych w dodatku II lit. a) w odniesieniu do obuwia wywożonego z UE do Meksyku, z systemu aukcyjnego na zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II dla produktów sklasyfikowanych w pozycji 1904 Systemu Zharmonizowanego
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II dla produktów sklasyfikowanych w pozycji 7601 Systemu Zharmonizowanego

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Meksyku zgodnie z umową ogólną między UE a Meksykiem?

Aby produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy umowy ogólnej między UE a Meksykiem, musi on pochodzić z UE lub Meksyku.

Produkt pochodzi z UE lub z Meksyku, jeżeli jest

 

Przykłady przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy włóknistej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • szczególne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, np. przędzenie włókien na przędzę – reguły takie stosuje się przede wszystkim w sektorze włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

 • reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja nie może być stosowana w celu przekroczenia żadnego progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów
 • tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży klasyfikowanych do działów 50–63 HS, które są zawarte w uwagach 5–7 do dodatku I „Uwagi wprowadzające” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów

Kumulacja

 • Kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Meksyku mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do wytwarzania produktu

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Meksyku (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim są dozwolone, jeżeli produkty pozostają pod nadzorem organów celnych i nie są poddawane innym czynnościom niż:

 • rozładunek
 • ponowny załadunek
 • każda operacja mająca na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Będziesz musiał przedstawić organom celnym kraju przywozu dowód bezpośredniego transportu.

Zwrot ceł

Zgodnie z umową ogólną między UE a Meksykiem nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego na podstawie preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Aby ubiegać się o taryfę preferencyjną, musisz postępować zgodnie z procedurami pochodzenia i zweryfikować swój wniosek przez organy celne kraju, do którego przywozisz towary. Procedury określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia i tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

 • świadectwa przewozowego EUR.1, lub
 • deklaracja pochodzenia

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy od daty wystawienia.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza:

 • 500 EUR w przypadku małych opakowań lub
 • 1 200 EUR za bagaż osobisty

Szczegółowe informacje na temat wypełniania lub sporządzania dowodów pochodzenia znajdują się w notach wyjaśniających do załącznika III (w tym w zmienionej nocie wyjaśniającej do art. 17).

Świadectwo przewozowe EUR 1

Świadectwa przewozowe EUR.1 są wystawiane w Meksyku przez „Secretaría de Economía” (Ministerstwo Gospodarki). Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za:

 • udzielanie, monitorowanie i cofanie zezwoleń upoważnionym eksporterom
 • kontrole po weryfikacji na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny w Meksyku może zwrócić się do organów celnych w państwach członkowskich UE o weryfikację statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. W szczególności w przypadku Meksyku w polu 8 świadectwa przewozowego EUR 1 należy podać czterocyfrową klasyfikację taryfową wywożonych towarów.

Załącznik III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Deklaracjapochodzenia

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub Meksyku, przedstawiając deklarację pochodzenia. Można go wykonać przez:

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość produktów nie przekracza 6 000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie spełnić wymogi właściwych organów celnych („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej) dotyczące statusu pochodzenia produktów, jak również wszelkich innych wymogów, jakie mogą one nałożyć. Właściwe organy mogą cofnąć zatwierdzony status, jeżeli w jakikolwiek sposób nadużysz tego statusu. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z właściwymi organami celnymi („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej).

Jak sporządzić deklarację pochodzenia

 • eksporter powinien wpisać, opieczętować lub wydrukować następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację.

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają... preferencyjne pochodzenie.

Tekst deklaracji na fakturze można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE i znaleźć w dodatku IV. Sprawdź w swoich organach celnych ewentualne dodatkowe wymogi.

Deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu pod warunkiem złożenia przez organy celne pisemnego zobowiązania do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację identyfikującą Cię. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia swoich produktów.

Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera przy wywozie produktów, do których się odnosi, lub po dokonaniu wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona organom celnym kraju przywozu nie dłużej niż przez okres ustalony w prawie krajowym każdej ze Stron: dwa lata w UE i jeden rok w Meksyku

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron dokonujących przywozu i wywozu
 • kontrola przeprowadzana przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Organy Strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują organy Strony dokonującej przywozu o wynikach.

Udostępnij tę stronę: