Umowa o partnerstwie między UE a Meksykiem

Dwustronne stosunki handlowe między UE a Meksykiem reguluje umowa o partnerstwie, która jest tymczasowo stosowana od 2000 r.

Unia Europejska i Meksyk prowadzą obecnie negocjacje w sprawie nowego układu o stowarzyszeniu między UE a Meksykiem, który ma zastąpić obecną umowę o partnerstwie.

Więcejinformacji

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w niniejszej sekcji.

Pochodzenie jest „narodowością ekonomiczną” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia produktów pochodzenia oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 953).

Reguły dotyczące konkretnych produktów zostały dostosowane do zmian w klasyfikacji towarów wprowadzonych przez System Zharmonizowany 2002. Decyzja Wspólnej Rady nr 5/2002 (Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 1) zawiera „nowy” dodatek II (wraz z kilkoma innymi przepisami), który został ponownie opublikowany w całości.

Załącznik III został zmieniony w celu uwzględnienia rozszerzenia UE w 2004 r. decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 ( Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 15). Zmiany związane z rozszerzeniem UE w 2007 r. zostały wprowadzone decyzją Wspólnej Rady nr 2/2008 ( Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55).

Decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 15) wprowadzono pewne zmiany do reguł pochodzenia zawartych w załączniku III, które dotyczą następujących kwestii:

 • przedłużenie do dnia 30 czerwca 2009 r. tymczasowego stosowania dwóch przepisów dotyczących konkretnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do niektórych produktów chemicznych
 • przedłużenie tymczasowego stosowania przepisów dotyczących konkretnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do wyrobów skórzanych, do czasu zakończenia trwających negocjacji w ramach WTO
 • zmiana metody zarządzania stosowanej przy przydzielaniu rocznych kontyngentów określonych w dodatku II na wyroby włókiennicze wywożone z UE do Meksyku, z systemu aukcyjnego na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana metody zarządzania stosowanej przy przydzielaniu rocznych kontyngentów określonych w dodatku II(a) na obuwie wywożone z UE do Meksyku, z systemu aukcyjnego na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II w odniesieniu do produktów klasyfikowanych do pozycji 1904 Systemu Zharmonizowanego
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II w odniesieniu do produktów sklasyfikowanych w Systemie Zharmonizowanym w pozycji 7601

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Meksyku zgodnie z umową ogólną między UE a Meksykiem?

Aby produkt mógł zostać objęty niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy umowy ogólnej między UE a Meksykiem, musi on pochodzić z UE lub Meksyku.

Produkt pochodzi z UE lub Meksyku, jeżeli:

 

Przykłady przepisów dotyczących konkretnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (system zharmonizowany rozdział 47)
 • szczególne operacje – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien do przędzy – takie reguły stosuje się przede wszystkim w przemyśle włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym

Wskazówki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

 • reguła tolerancji pozwala producentowi na użycie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących konkretnych produktów.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w działach HS 50–63, które są zawarte w uwagach 5–7 dodatku I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów

Kumulacja

 • Kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Meksyku mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie) w przypadku wykorzystania do wytworzenia produktu

Inne wymogi

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: zasada transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Meksyku (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim jest dozwolone, jeżeli produkty pozostają pod dozorem organów celnych i nie są poddawane innym czynnościom niż:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • wszelkie czynności mające na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Będziesz musiał przedstawić organom celnym kraju przywozu dowód bezpośredniego transportu.

Zwrot należności celnych

Na mocy umowy ogólnej między UE a Meksykiem nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jeżeli chcesz ubiegać się o preferencyjną taryfę, musisz postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi pochodzenia i zweryfikować wniosek przez organy celne kraju, do którego importujesz swoje towary. Procedury te określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

 • świadectwa przewozowego EUR.1, lub
 • deklaracja pochodzenia

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy od daty wydania.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza

 • 500 EUR w przypadku małych opakowań lub
 • 1 200 EUR za bagaż osobisty

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania lub sporządzania dowodów pochodzenia znajdują się w notach wyjaśniających do załącznika III(w tym w zmienionej nocie wyjaśniającej do art. 17).

Świadectwo przewozowe EUR.1

Świadectwa przewozowe EUR.1 są wystawiane w Meksyku przez „Secretaría de Economía” (Ministerstwo Gospodarki). Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za:

 • udzielanie, monitorowanie i wycofywanie upoważnień upoważnionym eksporterom
 • kontrole po weryfikacji na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny w Meksyku może zwrócić się do organów celnych w państwach członkowskich UE o weryfikację statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. W szczególności w przypadku Meksyku w polu 8 świadectwa przewozowego EUR 1 należy podać czterocyfrową klasyfikację taryfową wywożonych towarów.

Dodatek III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i wskazówki dotyczące jego wypełniania.

Deklaracjapochodzenia

Eksporterzy mogą samodzielnie deklarować, że ich produkt pochodzi z UE lub Meksyku, przedstawiając deklarację pochodzenia. Można go wykonać przez:

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość produktów nie przekracza 6 000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić właściwym organom celnym („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej) status pochodzenia Państwa produktów oraz wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nakładać. Właściwe organy mogą cofnąć zatwierdzony status, jeżeli nadużywasz go w jakikolwiek sposób. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur, należy skontaktować się z właściwymi organami celnymi („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej).

Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

 • eksporter powinien typować, stemplować lub wydrukować następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają... preferencyjne pochodzenie.

Tekst deklaracji na fakturze można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE i znajduje się on w dodatku IV. Sprawdź u swoich organów celnych wszelkie dodatkowe wymogi, jakie mogą mieć.

Deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawi swojemu organowi celnemu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia identyfikujące Cię. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów.

Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera w przypadku wywozu produktów, do których się odnosi, lub po dokonaniu wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona organom celnym kraju przywozu nie dłużej niż przez okres ustanowiony w prawie krajowym każdej ze Stron: dwa lata w UE i jeden rok w Meksyku

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrola przeprowadzana przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Organy Strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują organy Strony dokonującej przywozu o wynikach.

Udostępnij tę stronę: