Umowa o partnerstwie UE-Meksyk

Dwustronne stosunki handlowe UE-Meksyk reguluje umowa o partnerstwie, która jest tymczasowo stosowana od 2000 r.

Unia Europejska i Meksyk negocjują obecnie nowy układ o stowarzyszeniu między UE a Meksykiem, który ma zastąpić obecną umowę o partnerstwie.

Więcej

Reguły pochodzenia

W niniejszej sekcji przedstawiono główne reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia zawarte w umowie handlowej.

Pochodzenie to „obywatelstwo gospodarcze” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeżeli są Państwo nowi w tym temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki, Twój produkt musi być zgodny z niektórymi zasadami, które dowodzą jego pochodzenia.

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia produktów pochodzenia oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 953).

Przepisy dotyczące poszczególnych produktów zostały dostosowane do zmian w klasyfikacji towarów wprowadzonych przez zharmonizowany system z 2002 r. Wspólna decyzja Rady nr 5/2002 (Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 1) zawiera „nowy” załącznik II (wraz z kilkoma innymi przepisami), który został ponownie opublikowany w całości.

Załącznik III został zmieniony w celu uwzględnienia rozszerzenia UE w 2004 r. decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 15). Zmiany związane z rozszerzeniem UE w 2007 r. zostały wprowadzone decyzją Wspólnej Rady nr 2/2008 (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55).

Decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 15) wprowadzono pewne zmiany do reguł pochodzenia zawartych w załączniku III, które dotyczą następujących kwestii:

 • przedłużenie tymczasowego stosowania dwóch zasad dotyczących poszczególnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do niektórych produktów chemicznych do dnia 30 czerwca 2009 r.
 • przedłużenie tymczasowego stosowania przepisów dotyczących konkretnych produktów, określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do wyrobów skórzanych, do czasu zakończenia obecnych negocjacji WTO
 • zmiana metody zarządzania stosowanej do przydzielania rocznych kontyngentów określonych w dodatku II w odniesieniu do wyrobów włókienniczych wywożonych z UE do Meksyku, z systemu aukcji na zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana metody zarządzania stosowanej do przydzielania rocznych kontyngentów określonych w załączniku II lit. a) w odniesieniu do obuwia wywożonego z UE do Meksyku z systemu aukcji na zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II w odniesieniu do produktów klasyfikowanych w Systemie Zharmonizowanym pozycją 1904
 • zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II dla produktów klasyfikowanych w Systemie Zharmonizowanym pozycją 7601

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Meksyku zgodnie z umową globalną UE-Meksyk?

Aby produkt mógł kwalifikować się do niższej lub zerowej taryfy preferencyjnej na mocy umowy ogólnej UE-Meksyk, musi on pochodzić z UE lub Meksyku.

Produkt pochodzi z UE lub z Meksyku, jeżeli jest

 • całkowicie uzyskane w UE lub Meksyku, lub
 • Wytworzone w UE lub Meksyku z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu poprzez spełnienie reguł dotyczących poszczególnych produktów określonych w dodatku II Zob.
  również załącznik I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów.
  W odniesieniu do niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów - zob. dodatek IIa

 

Przykłady przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej - wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekroczyć określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej - proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym - na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy niepochodzącej (dział 47 Systemu Zharmonizowanego)
 • działania szczególne - wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w przędzę - reguły te są stosowane przede wszystkim w sektorze włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym

 

Szczegółowe zasady dotyczące produktu można znaleźć w Mój asystent ds. handlu.

Wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

 • reguła tolerancji pozwala producentowi na wykorzystanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane regułą dotyczącą konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • nie można stosować tolerancji w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionego w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w działach HS 50-63, które są zawarte w uwagach 5-7 do dodatku I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów.

Kumulacja

 • Kumulacja dwustronna - materiały pochodzące z Meksyku można uznać za pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do wytwarzania produktu

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niewystarczająca obróbka lub niewystarczające przetworzenie lub zasada transportu bezpośredniego.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Meksyku (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Dopuszcza się przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem organów celnych i nie są poddawane innym czynnościom niż:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • każda operacja mająca na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot ceł

Na mocy umowy ogólnej między UE a Meksykiem nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uiszczonych wcześniej od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Aby ubiegać się o preferencyjną taryfę, będziesz musiał przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia i zweryfikować swoje roszczenie przez organy celne kraju, do którego importujesz towary. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Aby skorzystać z preferencyjnej taryfy, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

 • świadectwa przewozowego EUR.1, lub
 • deklaracja pochodzenia

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez okres 10 miesięcy od daty wystawienia.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza

 • 500 EUR w przypadku małych paczek lub
 • 1200 EUR za bagaż osobisty

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania lub sporządzania dowodów pochodzenia znajdują się w notach wyjaśniających do załącznika III(w tym zmienionej noty wyjaśniającej do art. 17).

Świadectwo przewozowe EUR 1

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane są w Meksyku przez „Secretaría de Economía” (Ministerstwo Gospodarki). Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za:

 • udzielanie, monitorowanie i cofanie zezwoleń upoważnionym eksporterom
 • kontrole po weryfikacji na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny w Meksyku może zwrócić się do organów celnych w państwach członkowskich UE o weryfikację statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. W szczególności w przypadku Meksyku w polu 8 świadectwa przewozowego EUR.1 należy wskazać czterocyfrową klasyfikację taryfową wywożonych towarów.

Załącznik III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i zawiera wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Deklaracjapochodzenia

Eksporterzy mogą samodeklarować, że ich produkt pochodzi z UE lub Meksyku, przedstawiając deklarację pochodzenia. Można go wykonać przez:

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez każdego eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość produktów nie przekracza 6000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie spełnić wymogi właściwych organów celnych („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej) statusu pochodzenia produktów oraz wszelkich innych wymogów, jakie mogą nałożyć. Właściwe organy mogą cofnąć Twój zatwierdzony status, jeżeli w jakikolwiek sposób nadużywasz tego statusu. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z właściwymi organami celnymi („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej).

Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

 • eksporter powinien wpisać, opatrzyć pieczęcią lub drukiem następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację.

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają... preferencyjne pochodzenie.

Tekst deklaracji na fakturze można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE i znaleźć można w dodatku IV. Skontaktuj się z organami celnymi w sprawie ewentualnych dodatkowych wymogów.

Deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli są Państwo upoważnionymi eksporterami, są Państwo zwolnieni z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawią Państwo organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia identyfikujące Cię. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów.

Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty, do których się ona odnosi, są wywożone lub po dokonaniu wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona organom celnym kraju przywozu nie dłużej niż okres określony w prawie krajowym każdej ze Stron: dwa lata w UE i rok w Meksyku

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrola przeprowadzana przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera są niedozwolone.

Władze Strony wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują o wynikach organy Strony dokonującej przywozu.

Udostępnij tę stronę:

Linki