Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Další dokumenty celního odbavení

Během mezinárodního obchodování se zbožím je důležité připravit řadu klíčových dokumentů nezbytných pro celní odbavení. Ty obvykle zahrnují mimo jiné obchodní fakturu, status oprávněného hospodářského subjektu , doklad o původu, závazné informace o sazebním zařazení zboží, závazné informace o původu zboží, příslušná osvědčení nebo licence, jakož i DPH a záznamy o vývozu.

V závislosti na dopravním prostředku však obvykle musí být vyplněny a celním orgánům země určení předloženy dodatečné doklady pro zboží, které má být odbaveno. V tomto oddíle jsou uvedeny podrobnější informace o těchto dalších druzích dokumentů:

Pro popis celkového procesu dovozu a vývozu, jakož i obecných kroků, které je třeba přijmout, můžete rovněž nahlédnout do našich podrobných pokynů.

Nákladní list

Konosament (B/L) je doklad vydaný rejdařskou společností provoznímu přepravci, přičemž uznává, že zboží bylo dodáno na palubu. Nákladní list jako takový slouží k prokázání toho, že dopravce zboží obdržel. Ukládá jim povinnost dodat zboží příjemci. Obsahuje údaje o zboží, plavidle a přístavu určení. Je v něm uvedena přepravní smlouva a vlastnické právo ke zboží. To znamená, že držitel nákladního listu je nyní majitelem zboží.

Konosament může být obchodovatelnými dokumenty. Lze použít řadu různých druhů náložného listu. „Čistý konosament“ stanoví, že zboží bylo přijato ve zjevně dobrém stavu a v dobrém stavu. „Nečistý nebo diritický konosament“ značí, že je zboží poškozeno nebo ve špatném stavu. V takových případech může finanční banka odmítnout písemnosti odesílatele.

Zákon o nákladní dopravě (FIATA)

Konosament FIATA je dokument navržený Mezinárodní federací sdružení Freight Forwarders (FIATA). Používá se pro různé druhy dopravy (multimodálně) a lze jej použít jako přepravní doklad pro kombinovanou dopravu s obchodovatelným stavem. Konkrétní druh dopravy není specifikován. Právní odpovědnost za zboží lze převést během cesty.

Silniční nákladní list (CMR)

Silniční nákladní list je dokument obsahující podrobnosti o mezinárodní silniční přepravě zboží. Je stanovena Úmluvou o mezinárodní silniční přepravě zboží 1956 (dále jen „úmluva CMR“). Umožňuje, aby odesílatel měl během přepravy zboží k dispozici. Doklad musí být vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních a musí být podepsán odesílatelem a dopravcem. První kopie je určena pro odesílatele; druhý zůstává v držení dopravce; třetí doprovází zboží a je doručeno příjemci; a čtvrtá musí být opatřena razítkem a opatřena razítkem příjemce a poté musí být odeslána zpět odesílateli. Pro každé vozidlo se obvykle vydává CMR.

Poznámka CMR nepředstavuje název a je nezpochybnitelná. Nelze převést právní vlastnictví.

Air Wayill (AWB)

Letecký nákladní list je dokladem, který slouží jako doklad přepravní smlouvy mezi odesílatelem a společností dopravce. Je vydává zástupce dopravce a spadá pod ustanovení Varšavské úmluvy (Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 12. října 1929). Pro více zásilek zboží lze použít jediný letecký nákladní list. Obsahuje tři originály a několik dodatečných kopií. Jeden originál si ponechá každá ze stran účastnících se dopravy (odesílatel, příjemce a dopravce). Kopie mohou být požadovány na letišti odletu/určení, v průběhu dodání a v některých případech i u dalších dopravců. Letecký nákladní list představuje nákladní list s uvedením přepravní smlouvy. Dokládá přijetí zboží.

Standardní letecký nákladní list IATA je zvláštním druhem leteckého nákladního listu používaného dopravci, které patří do Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Obsahuje obecně standardní podmínky stanovené ve Varšavské úmluvě.

Zpoplatněný železniční účet (CIM)

Železniční nákladní list (CIM) je dokument, který se vyžaduje pro přepravu zboží po železnici. Upravuje ji Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 1980 (COTIF-CIM). CIM vydává dopravce v pěti vyhotoveních. Originál doprovází zboží. Odesílatel si ponechá duplikát originálu. Dopravce uchovává zbývající tři kopie pro vnitřní účely. CIM je považována za smlouvu o železniční přepravě.

Karnet ATA

Karnety ATA ( dočasné použití) jsou mezinárodní celní doklady vydané obchodními komorami ve většině průmyslového světa s cílem umožnit dočasný dovoz zboží bez cel a daní. Karnety ATA lze vydávat pro tyto kategorie zboží: Obchodních vzorků, profesionálního vybavení a zboží určeného k obchodní úpravě nebo použití na veletrzích, výstavách, výstavách apod. Consult International Chamber of Commerce (mezinárodní obchodní komora ) pro další informace.

Karnet TIR

Karnety TIR jsou celní tranzitní doklady používané pro mezinárodní přepravu zboží, kdy je třeba část cesty uskutečnit po silnici. Umožňují přepravu zboží v rámci postupu zvaného režim TIR. Režim TIR byl zaveden v Úmluvě TIR z roku 1975 a podepsán pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. Veškerá cla a daně, které by mohly být zaplaceny ze zboží, jsou kryty mezinárodně platnou zárukou. Karnet TIR stanoví, že tato záruka musí být přijata zeměmi tranzitu a určení.

Seznam balení

Výčet položek zásilky (P/L) je obchodní doklad připojený k obchodní faktuře a přepravním dokladům. Poskytuje informace o dovážených položkách a údaje o balení jednotlivých zásilek (hmotnost, rozměry, manipulace atd.).

Je požadováno pro celní odbavení jako soupis příchozího nákladu.

Výčet položek zásilky obecně zahrnuje

  • informace o vývozci, dovozci a dopravní společnosti
  • datum vydání
  • číslo nákladního listu
  • druh balení (nádoby, bedna, krabice, krabice, sud atd.)
  • počet balení
  • obsah každého balení (popis zboží a počet položek na balení)
  • značky a čísla;
  • čistá hmotnost, hrubá hmotnost a měření balení

Nevyžaduje se žádný konkrétní formulář. Vývozce připraví seznam balení podle běžné obchodní praxe. Musí být předložen originál a alespoň jedna kopie. Obecně není třeba jej podepsat. V praxi se však originál a kopie seznamu balení často podepisují. Výčet položek zásilky může být vyhotoven v jakémkoli jazyce. Doporučuje se však překlad do angličtiny.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy