Stroje a technické výrobky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Veškeré podrobnosti naleznete v části Moje obchodní asistentka.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis jednotlivých okruhů uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Technická harmonizace

Cílem technické harmonizace v rámci Evropské unie (EU) je harmonizovat základní požadavky, které musí výrobky splňovat při uvádění na trh, a to použitím vzorce „obecného odkazu na normy“ a zásady vzájemného uznávání s cílem odstranit technické překážky volného pohybu zboží. Tyto technické specifikace se liší v závislosti na kategorii zvažovaných výrobků.

 

Technické normy pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Všechna zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí před uvedením na trh EU splňovat normalizační pověření a harmonizované technické specifikace.

 

Technické specifikace pro stavební výrobky

Každý výrobek nebo souprava, která je vyráběna a uváděna na trh za účelem zabudování do stavby, musí před uvedením na trh EU splňovat normalizační pověření a harmonizované technické specifikace.

 

Technické normy pro hračky

Hračky dovážené do EU musí splňovat zvláštní požadavky na bezpečnost, které jsou specifické pro zamýšlenou věkovou skupinu, jakož i požadavky na sledovatelnost.

 

Technické normy pro výbušniny pro civilní použití

Výbušniny dovážené do EU, které jsou určeny pro civilní použití, podléhají směrnici EU založené na doporučení OSN o přepravě nebezpečných věcí.

 

Technické normy pro pyrotechnické výrobky

Tyto technické normy se vyžadují pouze pro divadelní pyrotechnické výrobky (konstruované pro vnitřní nebo venkovní použití, včetně filmové a televizní výroby nebo podobného použití), zábavní pyrotechniku a jiné pyrotechnické výrobky pro technické účely.

 

Stroje

 

Technické normy pro výtahy

Výtahy, které mají být trvale instalovány v budovách, musí před uvedením na trh EU splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se omezení kapacity, požární bezpečnosti a údržby.

 

Technické normy pro strojní zařízení a bezpečnostní komponenty

Návrh a konstrukce strojního zařízení musí splňovat povinné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, aby mohly být uvedeny na trh EU.

 

Technické normy pro osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky uváděné na trh EU musí splňovat požadavky týkající se návrhu, výroby, materiálů, zkoušek, návodů, informací poskytovaných výrobcem a dalších hledisek.

 

Technické normy pro venkovní zařízení přispívající k emisím hluku ve venkovním prostředí

Zařízení určená k použití ve venkovním prostoru, která jsou uváděna na trh EU, musí splňovat požadavky týkající se emisí hluku do životního prostředí.

 

Tlaková zařízení

 

Technické normy pro tlaková zařízení

Tlakové nádoby, potrubí, bezpečnostní příslušenství a tlakové příslušenství uváděné na trh EU musí splňovat určité požadavky na konstrukci, výrobu a posuzování shody. To platí pouze pro zařízení s maximálním dovoleným tlakem vyšším než 0,5 bar.

 

Technické normy pro jednoduché tlakové nádoby

Jednoduché svařované tlakové nádoby uváděné na trh EU podléhají splnění závazných základních bezpečnostních požadavků. To se týká pouze svařovaných nádob vystavených tlaku vyššímu než 0,5 baru, které mají obsahovat vzduch nebo dusík a které nejsou určeny k vypálení.

 

Zdravotnické prostředky

Uvádění zdravotnických prostředků na trh EU je podmíněno splněním základních požadavků s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a třetích stran a dosáhnout zamýšlené úrovně funkční způsobilosti.

 

Technické normy pro zdravotnické prostředky

 

Technické normy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 

Technické normy pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

 

Elektrická a elektronická zařízení a plynové spotřebiče

 

Technické normy pro elektromagnetickou kompatibilitu

Veškeré elektrické a elektronické přístroje podléhají splnění závazných základních požadavků stanovených směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), aby bylo zajištěno, že jejich výkon je chráněn proti elektromagnetickému rušení.

 

Požadavky na ekodesign pro terciární osvětlovací zařízení

Zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky, předřadníky a svítidla, které mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, mohou být uváděny na trh EU pouze tehdy, pokud splňují určité požadavky na ekodesign.

 

Technické normy pro plynové spotřebiče pro domácnost

Domácí plynové spotřebiče (včetně hořáků s nuceným suchem) uváděné na trh v EU musí mimo jiné splňovat povinné zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se vznícení, trvanlivosti a spotřeby energie.

 

Technické normy pro nízkonapěťová elektrická zařízení

Elektrická zařízení nízkého napětí podléhají závazným základním požadavkům s cílem zajistit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku.

 

Technické normy pro rádiová zařízení

Rádiové zařízení je podmíněno splněním závazných základních požadavků. Příklady dotčených výrobků jsou: internetové spotřebiče, zdravotnické prostředky pro sledování domácností, navigační nebo sledovací systémy, mobilní telefony.

 

Doprava

 

Technické normy pro motorová vozidla

Některé kategorie motorových vozidel musí splňovat harmonizované technické požadavky stanovené právními předpisy EU pro osobní automobily, motocykly a traktory, jakož i jejich přípojná vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

 

Technické normy pro lanové dráhy pro přepravu cestujících

Lanové dráhy určené k přepravě osob musí splňovat určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Vztahují se zejména na lanové dráhy nebo jiná vozidla, u nichž je trakce zajišťována jedním nebo více lany, lanovými vozidly zvednutými a/nebo vytlačenými nosnými lany, včetně lanů gondola a sedacích výtahů, a tahovými vleky.

 

Technické normy pro rekreační plavidla

Rekreační plavidla (včetně vodních plavidel) musí dodržovat harmonizované normy a posuzování shody.

 

Technické normy pro rybářská plavidla

Rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů musí splňovat bezpečnostní požadavky a osvědčení o shodě, jak stanoví předpisy EU.

 

Technické normy pro lodní výstroj

Námořní zařízení musí splňovat určité požadavky a ustanovení. Tyto požadavky se vztahují na následující zařízení: záchranné prostředky, zabránění znečištění moře, protipožární vybavení, navigační vybavení a radiokomunikační zařízení.

 

Technické normy pro osobní lodě

Bezpečnostní požadavky a příslušná osvědčení jsou vyžadovány pro nové a stávající osobní lodě o délce nejméně 24 metrů a vysokorychlostní osobní plavidla provozující vnitrostátní plavbu v rámci členského státu EU.

 

Technické normy pro civilní letadla

Dovoz civilních letadel (včetně jejich částí) musí splňovat požadavky EU na letovou způsobilost, integritu, provoz a organizační strukturu výrobku.

 

Technické normy pro součásti železničního systému

Strukturální a provozní aspekty železniční dopravy podléhají směrnici EU.

 

Metrologie

 

Technické normy pro váhy s automatickou činností

Váhy s automatickou činností musí splňovat základní požadavky stanovené ve zvláštní směrnici. Váhy s automatickou činností jsou definovány jako váhy určené ke stanovení hmotnosti těla použitím gravitace na tělo bez zásahu hospodářského subjektu.

 

Technické normy pro hmotné délkové měrky

Hmotná délková měrka musí splňovat požadavky, pokud jde o jejich materiály, značení, referenční podmínky a maximální možné chyby.

 

Technické normy pro měřicí přístroje

Na plynoměry se vztahují základní požadavky stanovené zvláštní směrnicí. Toto se vztahuje: vodoměry, plynoměry a přepočítávací zařízení, měřiče aktivní elektrické energie, měřiče tepelné energie, měřicí systémy pro průběžné a dynamické měření množství kapalin jiných než voda a taxametry

 

Technické normy pro váhy s neautomatickou činností

Váhy s neautomatickou činností musí splňovat základní požadavky stanovené ve zvláštní směrnici. Váhy s neautomatickou činností jsou definovány jako váhy vyžadující zásah obsluhy během vážení.

 

Ekodesign energetických spotřebičů

EU vytvořila rámec, podle něhož musí výrobci energetických spotřebičů ve fázi návrhu snížit spotřebu energie a další negativní dopady na životní prostředí, k nimž dojde během životního cyklu výrobku. Informace o vlivu výrobku na životní prostředí a energetické účinnosti musí být rovněž viditelné, pokud je to možné, na samotném výrobku, což spotřebitelům umožní srovnání před nákupem.

 

Požadavky na ekodesign některých ohřívačů vzduchu a chladicích zařízení

 

Požadavky na ekodesign bezucpávkových oběhových čerpadel

 

Požadavky na ekodesign ventilátorů

 

Na ekodesign vodních čerpadel

 

Požadavky na ekodesign u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

 

Požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť

 

Požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů

 

Požadavky na ekodesign elektromotorů

 

Požadavky na ekodesign jednoduchých set-top boxů

 

Požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů LED a souvisejících zařízení

 

Požadavky na ekodesign výkonových transformátorů

 

Požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů

 

Požadavky na ekodesign pro terciární osvětlovací zařízení

 

Požadavky na ekodesign pro pohotovostní režim a vypnutý stav a pohotovostní režim při připojení na síť, spotřebu elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře

 

Energeticky účinné výrobky

Kromě povinností uložených směrnicí EU o ekodesignu, pokud jde o snížení spotřeby energie a další negativní dopady na životní prostředí při výrobě energetických spotřebičů, stanoví směrnice EU o energetických štítcích rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a pro informování spotřebitelů o spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Cílem je umožnit spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o nákupu na základě spotřeby energie a motivovat výrobce k tomu, aby navrhovali účinnější výrobky tak, aby uspokojili poptávku spotřebitelů. Následující seznam požadavků zahrnuje ustanovení obou směrnic pro některé energetické spotřebiče:

 

Požadavky na energetickou účinnost klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů

 

Požadavky na energetickou účinnost kotlů na tuhá paliva

 

Požadavky na energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost praček pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost chladicích spotřebičů pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost kuchyňských spotřebičů pro domácnost

 

Požadavky na energetickou účinnost vysavačů

 

Požadavky na energetickou účinnost větracích jednotek

 

Požadavky na energetickou účinnost ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

 

Požadavky na energetickou účinnost lokálních topidel

 

Požadavky na energetickou účinnost ohřívačů vody a zásobníků teplé vody

 

Požadavky na energetickou účinnost profesionálních chladicích zařízení

 

Požadavky na energetickou účinnost televizních přijímačů

 

Požadavky na energetickou účinnost myček nádobí pro domácnost

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy