Associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika

De handelspijler van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika wordt sinds 1 augustus 2013 voorlopig toegepast met Honduras, Nicaragua en Panama, sinds 1 oktober 2013 met Costa Rica en El Salvador, en sinds 1 december 2013 met Guatemala. Het verlaagt de tarieven en verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures.

De overeenkomst in een notendop

De zes Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij deze overeenkomst zijn:

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst.

Lees het specifieke deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de handel.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika

 • maakt het voor EU-handelaren gemakkelijker en goedkoper om in te voeren uit en uit te voeren naar Midden-Amerika
 • de meeste invoertarieven afschaft en de toegang tot overheidsopdrachten en investeringsmarkten verbetert.
 • zorgt voor een voorspelbaarder klimaat voor de handel in Midden-Amerika, met een bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire belemmeringen en een bilateraal mechanisme voor geschillenbeslechting

 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Midden-Amerika

De EU en Midden-Amerika onderhouden al lange tijd nauwe en brede betrekkingen. Als EU-exporteur of -importeur kunt u profiteren van de betrekkingen tussen de twee regio’s om uw bedrijf ten goede te komen.

De belangrijkste invoer uit Midden-Amerika is levensmiddelen zoals fruit (bv. bananen, ananas), suiker, dierlijke of plantaardige vetten en oliën (voornamelijk palmolie), koffiedranken en medische instrumenten.

Wat de uitvoer van de EU naar Midden-Amerika betreft, omvatten belangrijke productgroepen farmaceutische producten, machines en toestellen, alsmede transportmiddelen.

Tarieven

Industriële goederen en visserij

Wist u dat de associatieovereenkomst bijna alle tarieven op industrieproducten en visserij grotendeels afschaft?

 • bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft de EU 99 % van haar tarieflijnen voor industrieproducten en visserij geschrapt.
 • Midden-Amerika heeft ermee ingestemd om tegen 2025 rechtenvrije toegang te verlenen tot alle industrieproducten en visserij.

Landbouwproducten

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika werden de meeste douanerechten op landbouwproducten afgeschaft, waardoor alleen die op „gevoelige gebieden” overbleven. Daarom

 • de EU is overeengekomen de tarieven voor 73 % van haar landbouwtarieflijnen af te schaffen, wat overeenkomt met ongeveer 64 % van de invoer van landbouwproducten uit Midden-Amerika. Koffie, garnaal, ananas en meloenen kunnen de EU rechtenvrij binnenkomen. Belangrijke producten zoals suiker en rum kunnen ook binnen rechtenvrije contingenten de EU binnenkomen.
 • Midden-Amerika heeft de douanerechten op 67 % van zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft, wat ongeveer 62 % van de invoer van landbouwproducten uit de EU beslaat. Zo werd de invoer van Europese whiskey naar Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij de overeenkomst volledig geliberaliseerd.

 

Voordat u exporteert

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent met het onderwerp, bekijk dan een inleiding tot de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Regels van oorsprong

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika.

Is mijn product „van oorsprong” volgens de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief met een lagere of nultarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Midden-Amerika.

Een product is van oorsprong uit de EU of Midden-Amerika als het

 • geheel en al verkregen in de EU of Midden-Amerika
 • in de EU of Midden-Amerika zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen in voldoende mate zijn bewerkt of verwerkt overeenkomstig de productspecifieke voorschriften van aanhangsel 2. Zie ook aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels.
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel 2A.

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) van niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke handelingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkleding- en chemische sector

Tips om aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van aanhangsel 1 („Inleidende aantekeningen”) van productspecifieke oorsprongsregels

Cumulatie

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika voorziet ook in:

 • bilaterale cumulatie, materialen van oorsprong uit een ondertekenend Midden-Amerikaans land kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • diagonale cumulatie, materialen van oorsprong uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru of Venezuela kunnen als van oorsprong uit Midden-Amerika worden beschouwd wanneer zij worden gebruikt voor de vervaardiging van een product, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • bovendien kan op verzoek van een Midden-Amerikaans land of de EU diagonale cumulatie worden toegestaan voor materialen van oorsprong uit Mexico, Zuid-Amerikaanse of Caribische landen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer.

Regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een ondertekenend Midden-Amerikaans land (en vice versa) worden vervoerd zonder dat zij in een derde land verder worden verwerkt.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • uitladen
 • herladen
 • elke bewerking die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren.

U moet het bewijs van het rechtstreekse vervoer leveren aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika kan terugbetaling worden verkregen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een goed dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel IV (Bewijs van oorsprong) en in titel V (Regelingen voor administratieve samenwerking).

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
 • een oorsprongsverklaring

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan:

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong is twaalf maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.
 • Aanhangsel 3 bevat een model van het EUR.1-certificaat en instructies voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit een van de Midden-Amerikaanse landen door middel van een oorsprongsverklaring. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • een toegelaten exporteur
 • een exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Toegelaten exporteurs
 • exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten toestemming vragen om oorsprongsverklaringen op te stellen voor producten van welke waarde dan ook.
 • de douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?
 • de exporteur moet de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een andere handelswijze ter identificatie van het product invullen, stempelen of afdrukken (aanhangsel 4):
  • „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning [of vergunning van de bevoegde overheid] nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven,... van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Indien u toegelaten exporteur bent, bent u van deze eis vrijgesteld, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor elke aangifte waarin u wordt vermeld.
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits zij uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft in het land van invoer wordt aangeboden.
 • bij het invullen van een factuurverklaring dient u documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan)

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van de partij van uitvoer de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn ontworpen om bijvoorbeeld de menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan echter kostbaar zijn voor handelaren om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

In het kader van de associatieovereenkomst werken de EU en de Midden-Amerikaanse landen samen op het gebied van markttoezicht, het opstellen van technische voorschriften, het vaststellen van normen en het opstellen van conformiteitsbeoordelingen. Alle partijen verbinden zich tot transparantie door alle technische voorschriften openbaar te maken. Het belangrijkste is dat de partijen streven naar de ontwikkeling van geharmoniseerde regelgeving en normen binnen elke regio, teneinde het vrije verkeer van goederen te vergemakkelijken.

Honduras — contactpersonen voor technische voorschriften

Nicaragua — contactpersonen voor technische voorschriften

Panama — contactpersonen voor technische voorschriften

Costa Rica — contactpersonen voor technische voorschriften

EL Salvador — contactpersonen voor technische voorschriften

Guatemala — contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen (SPS)

Hoofdstuk 5 over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) bevestigt de rechten en plichten van de partijen uit hoofde van de SPS-overeenkomst van de WTO, en voorziet in de WTO — plus procedurele maatregelen om een doeltreffende uitvoering te bevorderen. Gedetailleerde procedurele en interpretatiemaatregelen zijn te vinden in bijlage VII Voorschriften en bepalingen voor de erkenning van inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong en in bijlage VIII Richtsnoeren voor het verrichten van verificaties.

De overeenkomst voorziet ook in een subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen om eventuele problemen op dit gebied op te lossen en om SPS-acties van alle partijen bij deze overeenkomst te volgen en te monitoren.

Er is overeenstemming bereikt over verdere verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. Deze zullen helpen om capaciteit op te bouwen in Midden-Amerikaanse landen en aldus hun markttoegang te vergemakkelijken.

Honduras — contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Nicaragua — contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Panama — contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Costa Rica — contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

EL Salvador — contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Guatemala — contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of verhindert uit te voeren, kunt u ons vertellen.
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Midden-Amerika stopt, waarna de EU uw situatie analyseert en passende maatregelen neemt.

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u voor de inklaring van uw producten moet voorbereiden.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de onderstaande elementen verlangen.

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Voor meer informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten kan worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, wordt verwezen naar het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Meer informatie over de douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen vindt u op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika voorziet in sterkere intellectuele-eigendomsrechten voor u om uw producten in te voeren en/of uit te voeren naar Midden-Amerika.

Inbijlage XVII en bijlage XVIII bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika worden de verbintenissen van de partijen ten aanzien van de TRIPS-overeenkomst en het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) bevestigd en wordt daaraan zowel nationale behandeling als meestbegunstigingsbehandeling toegekend. Met andere woorden, eigenaren van intellectuele eigendom worden niet ongunstiger behandeld dan eigen onderdanen of onderdanen van andere landen.

Geografische aanduidingen

De Midden-Amerikaanse landen hebben nieuwe wetgeving gewijzigd en goedgekeurd om regionale specialiteiten en geografische aanduidingen (GA’s) op te nemen op een wijze die vergelijkbaar is met die van de EU. Als u een producent van GA-producten in de EU bent, kan het interessant zijn dat meer dan 200 geografische aanduidingen, zoals champagne, parmaham en Scotch whisky, ook specifiek op de Midden-Amerikaanse markten worden beschermd.

De handel in diensten

Dankzij de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika kunt u profiteren van de mogelijkheden op de Midden-Amerikaanse markt. Deze overeenkomst opent de Midden-Amerikaanse dienstenmarkt en biedt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid die u als dienstverlener nodig hebt om in deze landen handel te drijven. Bovendien wordt u op dezelfde manier behandeld als lokale leveranciers.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Als u een kmo bent die niet van plan bent zich fysiek in Midden-Amerika te vestigen, worden in de overeenkomst alle sectoren opgesomd die de EU en Midden-Amerika zijn overeengekomen te liberaliseren. Deze lijst vindt u in bijlage XI Lijsten van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening.

Meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening vindt u in hoofdstuk 3 Grensoverschrijdende dienstverlening, binnen titel III Vestiging, handel in diensten en elektronische handel.

Meer informatie over de betrokken dienstensectoren is beschikbaar op de website van DG Handel (zie artikel 170 en bijlage XI van de overeenkomst).

Oprichting van een bedrijf in Midden-Amerika

In sectoren waarvoor de EU en Midden-Amerikaanse landen verbintenissen inzake markttoegang zijn aangegaan, zijn de partijen overeengekomen de vestiging van bedrijven niet op een van de volgende manieren te beperken (tenzij anders vermeld in bijlage X)

 • beperkingen van het aantal vestigingen (in de vorm van numerieke quota, door monopolies of exclusieve rechten, of door de eis van een onderzoek naar de economische behoefte)
 • beperkingen op de totale waarde van transacties of activa die u toestaat (hetzij in de vorm van numerieke quota, hetzij door een onderzoek naar de economische behoefte te eisen)
 • beperkingen van het totale aantal transacties dat in het land is toegestaan, of beperkingen van de totale hoeveelheid output, uitgedrukt in bepaalde numerieke eenheden (in de vorm van contingenten of door een onderzoek naar de economische behoefte verplicht te stellen)
 • beperkingen op de deelneming van buitenlands kapitaal in de vorm van een maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of totale buitenlandse investeringen
 • maatregelen die specifieke soorten vestiging (dochteronderneming, filiaal, vertegenwoordiging) of joint ventures via welke een investeerder van de andere partij een economische activiteit mag uitoefenen, beperken of vereisen

Tijdelijk verblijf

De overeenkomst maakt de toegang tot en het tijdelijke verblijf in de EU en Midden-Amerika mogelijk van

 • stafpersoneel
 • afgestudeerde stagiairs
 • verkopers van zakelijke diensten

Dit gebeurt in overeenstemming met de doelstelling, het toepassingsgebied en het toepassingsgebied van het hoofdstuk over diensten binnen de grenzen van de in de bijlagen X en XI vermelde sectoren. Daarom

Als u een investeerder bent

 • uw leidinggevend personeel dat verantwoordelijk is voor het opzetten van uw vestiging, mag negentig dagen binnen een periode van 12 maanden in een van de Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij deze overeenkomst blijven.
 • uw managers en specialisten die van uw in de EU gevestigde operaties naar Midden-Amerika worden overgeplaatst, kunnen er maximaal drie jaar blijven nadat uw bedrijf daar is gevestigd.
 • afgestudeerde stagiairs die van de EU naar de vestiging in Midden-Amerika worden overgeplaatst, moeten een verblijf van maximaal één jaar krijgen.

Als u een grensoverschrijdende dienstverlener bent, staan de EU en Midden-Amerikaanse landen u toe om maximaal 90 dagen per jaar binnen te komen en er te blijven om te onderhandelen over de verkoop van diensten.

Welke sectoren zijn uitgesloten van liberalisering?

Sommige gevoelige sectoren zijn in het kader van deze overeenkomst uitgesloten van liberalisering. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • alle partijen hebben een „prudentiële uitzondering” voor financiële diensten die
  • bescherming biedt bescherming aan beleggers, depositohouders, gebruikers van financiële markten, verzekeringnemers of personen aan wie een financiële dienstverlener een fiduciaire verplichting verschuldigd is
  • de veiligheid, soliditeit, integriteit of financiële verantwoordelijkheid van verleners van financiële diensten in stand houdt
  • waarborgt de integriteit en stabiliteit van het financiële stelsel van een partij
 • Costa Rica sluit particuliere retailbanken uit, die een permanent minimumleningsaldo bij de staatsbank moeten aanhouden of anders ten minste vier agentschappen of filialen moeten oprichten om basisbankdiensten te verlenen in geselecteerde regio’s.
 • EL Salvador sluit landbouwgrond uit, die niet in handen mag zijn van buitenlandse [rechtspersonen], met inbegrip van een filiaal van een buitenlandse rechtspersoon, en waarvoor een nationaliteitsvereiste van 75 % (Midden-Amerika) geldt voor verzekeringsmaatschappijen en een eigendomsvereiste van 50 % (Midden-Amerika) voor banken, tenzij deze financiële instellingen zijn goedgekeurd door een internationaal erkende entiteit voor de risicoclassificatie.
 • Guatemala maakt geen voorbehoud.
 • Honduras eist dat buitenlandse verzekeringsinstellingen die in Honduras gevestigd zijn, ten minste 10 % van het minimumkapitaal van de voorgestelde onderneming deponeren in de Banco Central de Honduras of dat zij het bovengenoemde bedrag in staatsobligaties beleggen. Buitenlandse financiële dienstverleners moeten zich als vennootschap (sociedades ano łnimas), als filiaal of als vertegenwoordigingskantoor vestigen.
 • Nicaragua behoudt zich het recht voor om voordelen toe te kennen aan verleners van financiële diensten of overheidsinstanties (die volledig of voor een meerderheidsbelang in handen zijn van de staat) die doelstellingen van overheidsbeleid nastreven door financiële diensten te verlenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot), landbouw, huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen of kleine en middelgrote ondernemingen. Zij behoudt zich ook het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven op grond waarvan buitenlandse verleners van financiële diensten in Nicaragua moeten worden opgenomen. Verzekering en herverzekering vereisen rechtspersoonlijkheid die in Nicaragua is opgericht en gevestigd in de vorm van overheidsbedrijven.
 • Panama vereist dat verzekeringsmakelaars voor ten minste 49 % in handen zijn van de staat

Sectorale verslagen als leidraad voor EU-investeerders in Midden-Amerika

Tegen de achtergrond van de 10e verjaardag van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika heeft de EU met steun van het #EUCA_Trade-project een reeks sectorale verslagen opgesteld om economische sectoren in kaart te brengen die het grootste concurrentiepotentieel bieden voor EU-uitvoer en -investeringen in Midden-Amerika.

Er zijn mogelijkheden voor EU-uitvoer en -investeringen in tal van sectoren in heel Midden-Amerika. EU-investeerders kunnen echter voor grote uitdagingen staan wanneer zij zaken doen in de regio. Deze documenten helpen derhalve om zakelijke kansen te identificeren die de beste vooruitzichten bieden en waarop EU-exporteurs een concurrerende positie kunnen innemen.

Sectorale verslagen downloaden:

Voor meer informatie over prioritaire investeringen in Midden-Amerikaanse landen kunt u ook de website raadplegen van de agentschappen voor de bevordering van investeringen en export van de 6 Midden-Amerikaanse landen:

Overheidsopdrachten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika biedt u allerlei mogelijkheden voor overheidsopdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau in alle landen die partij zijn bij de overeenkomst.

Er zal geen sprake zijn van discriminatie tussen buitenlandse en lokale ondernemingen.

Titel V en bijlage XVI van de overeenkomst bevatten de algemene beginselen en procedures die verenigbaar zijn met de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO.

Inbijlage XVI wordt vastgesteld:

 • de aanbestedende diensten en de drempelwaarden voor de waarde van de opdrachten waarboven de bepalingen van toepassing zijn
 • belangrijkste kenmerken van de procedure voor de gunning van overheidsopdrachten

Dit geldt met name voor de plaatsen waar inschrijvingen moeten worden gepubliceerd, de documentatievereisten, de gunning van opdrachten en de termijnen.

Bovendien wordt in artikel 212 van titel V het volgende bepaald: „Publicatie van informatie over overheidsopdrachten” bepaalt dat Midden-Amerika op regionaal niveau één enkel toegangspunt voor Midden-Amerikaanse openbare aanbestedingen zal ontwikkelen. Dit centrale toegangspunt is in september 2012 van start gegaan en is beschikbaar op de volgende website:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Voor specifieke contacten op landenniveau kunt u terecht op:

Links, contacten en documenten

Honduras

Nationale instellingen — Honduras

Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22402243

Telefoon: + 504 22402231

Plaatsvervangend directoraat Douane-inkomsten toegewezen aan het ministerie van Financiën

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 32795394, + 504 32799830

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Honduras

Delegatie van de Europese Unie in Honduras

Kolonel Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 2239 99 91

Telefoon: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Ambassade van Honduras in het Koninkrijk België en missie van Honduras bij de Europese Unie

 

Kortenberglaan 89, 1000 Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Associatie van vrijhandelszones in Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Telefoon: + 504 25542772, + 50425542776

Telefoon: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — Honduras

Ministerie van Financiën (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3e verdieping, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22228702

Telefoon: + 504 22201705

Hondurese Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Medication Addiction (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22394488

Gemeenschapscentrum van de overheid onder het directoraat-generaal Buitenlands beleid, toegewezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Telefoon: + 504 2341678

Hondurese burgerluchtvaartorganisatie (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22340263

Centrum voor studies en controle van contaminanten (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Telefoon: + 504 2390954

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Honduras

Nationale dienst voor de gezondheid van de landbouw (SENASA), toegewezen aan het ministerie van Landbouw en Veehouderij

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Telefoon: + 504 22310786

Ministerie van Energie, Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Mijnbouw

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metro’s al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefoon: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Contacten voor overheidsopdrachten — Honduras

Honducompras Secretaría General de Coördinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefoon: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Bureau voor overheidsopdrachten (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación en ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefoon: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationale instellingen — Nicaragua

Centrale bank van Nicaragua

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metro’s este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 2255-7171

Telefoon: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Website: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguaanse douaneautoriteit (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10ma Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel, ondernemersverenigingen — Nicaragua

Delegatie van de Europese Unie in Nicaragua en in het Midden-Amerikaans Integratiesysteem (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22704499

Telefoon: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguaanse ambassade in België

Wolvendaellaan 55, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Telefoon: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Nationale Commissie voor vrijhandelszones (CNZF)

Gebied Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22631530

Telefoon: + 505 22334144

Directoraat-generaal Douanediensten (DGA) toegewezen aan het ministerie van Financiën en Openbare Kredieten (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Telefoon: + 504 2402243

Telefoon: + 504 2402185

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — Nicaragua

Directoraat Normalisatie en Metrologie (DNM) onder het ministerie van Bevordering, Industrie en Handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22489300, extract 2276

Telefoon: + 505 22489300, extract 2228

Interinstitutionele Commissie voor de toepassing van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de opslag en het gebruik van chemische wapens en de vernietiging van deze wapens onder het ministerie van Defensie

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 2285001, + 505 2855003

Telefoon: + 505 2286960

Nicaraguaans Instituut voor de burgerluchtvaart (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22768580, + 505 22768586

Telefoon: + 505 22768588

Ministerie van Vervoer en Infrastructuur (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Directoraat-generaal Milieukwaliteit toegewezen aan het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefoon: + 505 22631274

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Nicaragua

Instituut voor de bescherming en de gezondheid van de landbouw (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Gebied voor de certificering van zaaizaad, afdeling zaaizaad, directoraat voor plant- en zaadgezondheid, Instituut voor landbouwbescherming en gezondheid

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefoon: + 505 22631274

Directoraat Herziening, Evaluatie en Registratie van de Nationale Commissie voor de registratie en controle van toxische stoffen

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 22282002, extract 11 of 12

Contacten voor overheidsopdrachten — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Telefoon: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Dienst Aanbestedingen van het ministerie van Financiën

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Telefoon: + 505 2222-7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nationale instellingen — Panama

Nationale Bank van Panama

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5052612

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Panama

Delegatie van de Europese Unie in Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, verdieping 14, Panama City, PANAMA

Telefoon: + 507 2653223

Telefoon: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Ambassade van Panama bij het Koninkrijk België, Groothertogdom Luxemburg en missie bij de Europese Unie

Louizalaan 475, 1050 Elsene, Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 2 649 0729

Telefoon: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Website: http://www.embpanamabxl.be/

Directoraat-generaal Vrije Zones ressorterend onder het Nationaal Directoraat voor Investeringsbevordering, onderministerie van Buitenlandse Handel, Ministerie van Handel en Industrie (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — Panama

Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corasiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen en Chemische Stoffen, Subdienst Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefoon: + 507 5129353

Afdeling Milieugezondheid en Niet-gevaarlijke afvalstoffen, subafdeling Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefoon: + 507 5129353

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Panama

Nationaal directoraat Diergezondheid, Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 2662303, + 507 2660323

Afdeling Risicoanalyse en fytosanitaire eisen, Nationaal Directoraat voor plantgezondheid (DNSV), Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefoon: + 507 2207979, + 507 2207981

Nationaal directoraat Plantengezondheid (DNSV), Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefoon: + 507 2207979, + 507 2207981

Departement Biodiversiteit en wilde flora en fauna, ministerie van Milieu

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5000822, + 507 5000855, extract 6877

Telefoon: + 507 5000839

Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen en Chemische Stoffen, Subdienst Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefoon: + 507 5129353

Contacten voor overheidsopdrachten — Panama

Panama-Compra

Telefoon: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nationaal Aanbestedingsbureau (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefoon: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationale instellingen — Costa Rica

Centrale Bank van Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Av. midden y 1, bellen 2 y 4, San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Douanekantoor Costa Ricaans

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 25229390

Telefoon: + 506 25229426

Directoraat-generaal Belastingen, ministerie van Financiën

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationaal register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22020800, + 506 22020777

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Costa Rica

Delegatie van de Europese Unie in Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22832959

Telefoon: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Ambassade van Costa Rica bij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en Missie bij de Europese Unie

Louizalaan 489, 1050 Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 26405541

Telefoon: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Buitenlandse handelsmaatschappij van Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22994700, 800 77626637

Telefoon: + 506 22335755

Eenloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE), directoraat-generaal Douane (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Telefoon: + 506 2505 4811

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22834522

Telefoon: + 506 22834831

Ministerie van gezondheid

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22230333, extract 327 of 329, + 506 22336922

Telefoon: + 506 22577827

Afdeling controle wapens en explosieven van het directoraat-generaal bewapening dat is toegewezen aan het ministerie van Openbare Veiligheid

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 25864500

Directoraat Milieukwaliteitsbeheer (DIGECA) toegewezen aan het ministerie van Milieu en Energie (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Telefoon: + 506 22582820

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Costa Rica

Nationale dienst voor diergezondheid (SENASA), Ministerie van Landbouw en Dierenhouderij (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22608300, + 506 25871600

Telefoon: + 506 22608301

Nationale fytosanitaire dienst (SFE), Ministerie van Landbouw en Dierenhouderij (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metro’s Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 25493400

Telefoon: + 506 25493599

Eenheid voor levende gemodificeerde organismen van het departement Biotechnologie onder de nationale fytosanitaire dienst (SFE), Ministerie van Landbouw en Dierenhouderij (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metro’s Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 25492522, + 506 25493522

Telefoon: + 506 25493599

Contacten voor overheidsopdrachten — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Telefoon: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Nationale instellingen — El Salvador

Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22676100

Telefoon: + 503 22676130

Directoraat-generaal Douane (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-Amerikaanse snelweg Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22445000, + 503 22443000

Telefoon: + 503 22447201

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — El Salvador

Delegatie van de Europese Unie in El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22432424

Telefoon: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadoraanse ambassade in België

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Telefoon: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22443000, + 503 22373000

Eenloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE), Invoer- en uitvoerverwerkingscentrum van de centrale reservebank

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Telefoon: + 503 22818086

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — El Salvador

Nationale Kwaliteitsraad (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerie van Defensie (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22500100, + 503 22500134

Directoraat koolwaterstoffen en mijnen (DHM), ministerie van Economische Zaken (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Burgerluchtvaartautoriteit (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 21326276

Telefoon: + 503 21329429

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — El Salvador

Afdeling Veterinaire Diensten, directoraat-generaal Veehouderij (DGG), Ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22020879, + 503 22101763

Directoraat-generaal Plantengezondheid (DGSV), Ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Finale 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 22101747, + 503 22101700

Telefoon: + 503 22101920

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 21329407, + 503 21329697

Telefoon: + 503 22679317, + 503 22679326

Contacten voor overheidsopdrachten — El Salvador

Comprasal

Telefoon: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Telefoon: + 503 2244-3171

Guatemala

Nationale instellingen — Guatemala

Centrale Bank van Guatemala

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, gebied 1, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Telefoon: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Guatemala

Delegatie van de Europese Unie in Guatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Telefoon: + 502 23005900

Telefoon: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalteekse ambassade in België

Winston Churchill 185, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Telefoon: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Telefoon: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Telefoon: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische voorschriften — Guatemala

Guatemalteekse Normecommissie (COGUANOR)

Comisión Guatemala alteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 22472654

Telefoon: + 502 22472687

Nationale autoriteit van Guatemala voor het verbod op chemische wapens (ANGPAQ), ministerie van Buitenlandse Zaken

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24100000

Telefoon: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerie van economie

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24120200

Contacten voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Guatemala

Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24137000

Departement Epidemiologische Toezicht en Risicoanalyse van het directoraat Plantengezondheid van het onderministerie van Landbouw en Regeling van het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Eenheid Normen en voorschriften, Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24137000

Nationale Raad van beschermde gebieden (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24226700

Telefoon: + 502 22534141

Departement voor de registratie van landbouwmaterialen van het directoraat Plantengezondheid van het onderministerie van Landbouw en Regeling van het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Contacten voor overheidsopdrachten — Guatemala

GUATECOMPRAS

Telefoon: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Directoraat-generaal Overheidsopdrachten (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefoon: + 502 23742872

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links