Associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika

De handelspijler van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika wordt sinds 1 augustus 2013 voorlopig toegepast met Honduras, Nicaragua en Panama, sinds 1 oktober 2013 met Costa Rica en El Salvador en sinds 1 december 2013 met Guatemala. Het verlaagt de tarieven en verhoogt de efficiëntie van de douaneprocedures.

De overeenkomst in een notendop

De zes Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij deze overeenkomst zijn:

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst.

Lees het specifieke deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op handel.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

Associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika

 • maakt het makkelijker en goedkoper voor EU-handelaren om uit Midden-Amerika te importeren en naar Midden-Amerika uit te voeren
 • afschaffing van de meeste invoertarieven en verbetering van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten en investeringen.
 • zorgt voor een voorspelbaarder klimaat voor de handel in Midden-Amerika, met een bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire belemmeringen en een bilateraal mechanisme voor geschillenbeslechting

 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Midden-Amerika

De EU en Midden-Amerika onderhouden al geruime tijd nauwe en alomvattende betrekkingen. Als EU-exporteur of -importeur kunt u gebruikmaken van de relatie tussen beide regio’s om uw bedrijf ten goede te komen.

De belangrijkste invoer uit Midden-Amerika betreft voedingsmiddelen zoals fruit (bv. bananen, ananas), suiker, dierlijke of plantaardige vetten en oliën (voornamelijk palmolie), koffiedranken en medische instrumenten.

Wat de uitvoer van de EU naar Midden-Amerika betreft, zijn belangrijke productgroepen farmaceutische producten, machines en apparaten, alsmede transportmiddelen.

Tarieven

Industriële goederen en visserij

Wist u dat de associatieovereenkomst bijna alle douanerechten op industrieproducten en visserij grotendeels afschaft?

 • bij de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft de EU 99 % van haar tarieflijnen voor industrieproducten en visserij geschrapt.
 • Midden-Amerika kwam overeen om tegen 2025 rechtenvrije toegang te verlenen tot alle industrieproducten en visserijtakken.

Landbouwproducten

In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika zijn de meeste invoerrechten op landbouwproducten afgeschaft, waardoor alleen de douanerechten op „gevoelige gebieden” overblijven. Daarom

 • de EU is overeengekomen de douanerechten voor 73 % van haar landbouwtarieflijnen, die overeenkomen met ongeveer 64 % van de invoer van landbouwproducten uit Midden-Amerika, af te schaffen. Tot de goederen die de EU rechtenvrij kunnen binnenkomen, behoren koffie, garnalen, ananassen en meloenen. Belangrijke producten zoals suiker en rum kunnen ook de EU binnen rechtenvrije contingenten binnenkomen. 
 • Midden-Amerika heeft de douanerechten op 67 % van zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft, goed voor ongeveer 62 % van de invoer van landbouwproducten uit de EU. Zo werd de invoer van Europese whiskey naar Midden-Amerikaanse landen die partij zijn bij de overeenkomst volledig geliberaliseerd.

 

Voor u exporteren

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vind dan een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika.

Is mijn product „van oorsprong” overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Midden-Amerika.

Een product van oorsprong is uit de EU of Midden-Amerika indien het

 • geheel en al in de EU of Midden-Amerika verkregen
 • In de EU of Midden-Amerika vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan overeenkomstig de productspecifieke regels in aanhangsel 2. Zie ook aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels. 
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel 2A.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkledingsector en de chemische sector.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Tips en trips om te voldoen aan de productspecifieke regels

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding van de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” van productspecifieke oorsprongsregels.

Cumulatie

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika maakt het ook mogelijk

 • bilaterale cumulatie, materialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitend Midden-Amerikaans land kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • diagonale cumulatie, materialen van oorsprong uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru of Venezuela kunnen als van oorsprong uit Midden-Amerika worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • bovendien kan op verzoek van een Midden-Amerikaans land of de EU diagonale cumulatie worden toegestaan voor materialen van oorsprong uit Mexico, Zuid-Amerikaanse of Caribische landen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer.

Regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een overeenkomstsluitend Midden-Amerikaans land (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • alle handelingen die bedoeld zijn om ze in goede staat te bewaren;

U dient het bewijs van het rechtstreekse vervoer over te leggen aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika kan terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een goed dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel IV inzake het bewijs van oorsprong en titel V inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan:

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
 • een oorsprongsverklaring

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong is twaalf maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.
 • Aanhangsel 3 bevat een model van het EUR.1-certificaat en instructies voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of een van de Midden-Amerikaanse landen door een oorsprongsverklaring over te leggen. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Toegelaten exporteurs
 • exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten om toestemming verzoeken om oorsprongsverklaringen voor producten van om het even welke waarde op te stellen.
 • de douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.
Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?
 • De exporteur moet de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument vermelden ter identificatie van het product (aanhangsel 4).
  • „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij anders aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u vrijgesteld van deze verplichting, op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits deze in het land van invoer uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, wordt aangeboden.
 • bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan)

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van de exporterende partij de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften 

Technische voorschriften en voorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn bijvoorbeeld ontworpen om de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan voor handelaren echter duur zijn om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

In het kader van de associatieovereenkomst werken de EU en de Midden-Amerikaanse landen samen op het gebied van markttoezicht, het opstellen van technische voorschriften, het vaststellen van normen en het vaststellen van conformiteitsbeoordelingen. Alle partijen zetten zich in voor transparantie en maken alle technische voorschriften openbaar. Het belangrijkste is dat de partijen streven naar de ontwikkeling van geharmoniseerde voorschriften en normen binnen elke regio, teneinde het vrije verkeer van goederen te vergemakkelijken. 

Honduras — contacten voor technische vereisten

Nicaragua — contacten voor technische voorschriften

Panama — contacten voor technische vereisten

Costa Rica — contacten voor technische voorschriften

EL Salvador — Contactpunten voor technische voorschriften

Guatemala — contacten voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen (SPS)

Inhoofdstuk 5 over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) worden de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van de SPS-overeenkomst van de WTO bevestigd en wordt voorzien in WTO — plus procedurele maatregelen ter bevordering van een doeltreffende tenuitvoerlegging. Gedetailleerde procedurele en interpretatieve maatregelen zijn te vinden in bijlage VII Voorschriften en bepalingen voor de erkenning van inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong en in bijlage VIII Richtsnoeren voor het verrichten van verificaties.

De overeenkomst voorziet ook in een subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen om eventuele problemen op dit gebied op te lossen en toezicht te houden op SPS-acties die door alle partijen bij deze overeenkomst worden uitgevoerd.

Er zijn verdere verbeteringen overeengekomen, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. Deze zullen bijdragen tot de opbouw van capaciteit in Midden-Amerikaanse landen en daardoor hun markttoegang vergemakkelijken.

Honduras — contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS) 

Nicaragua — contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Panama — contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS)

Costa Rica — contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS)

EL Salvador — contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS)

Guatemala — contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen.
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Midden-Amerika stopt. Vervolgens zal de EU uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Neem contact op

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Voor nadere informatie over welke documenten u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijzen en verifiëren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika voorziet in strengere intellectuele-eigendomsrechten voor u om uw producten naar Midden-Amerika in te voeren en/of uit te voeren.

Bijlage XVII en bijlage XVIII bij de vrijhandelsovereenkomst EU-Midden-Amerika bevestigen de verbintenissen van de partijen ten aanzien van de TRIPS-overeenkomst en het Biodiversiteitsverdrag en kennen hun zowel nationale behandeling als meestbegunstigingsbehandeling toe. Met andere woorden, eigenaren van intellectuele eigendom worden niet minder gunstig behandeld dan eigen onderdanen of onderdanen van enig ander land.

Geografische aanduidingen

De Midden-Amerikaanse landen hebben nieuwe wetgeving gewijzigd en aangenomen om regionale specialiteiten en geografische aanduidingen (GA’s) op soortgelijke wijze als de EU op te nemen. Als u in de EU producten met een geografische aanduiding produceert, kunt u er belang bij hebben dat meer dan 200 geografische aanduidingen, zoals champagne, parmaham en Scotch whisky, ook specifiek worden beschermd op de Midden-Amerikaanse markten.

Handel in diensten

Dankzij de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika kunt u profiteren van kansen op de Midden-Amerikaanse markt. Deze overeenkomst opent de Midden-Amerikaanse dienstenmarkt en biedt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid die u als dienstverlener nodig heeft om in deze landen handel te drijven. Bovendien wordt u op dezelfde manier behandeld als lokale leveranciers.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Bent u een kmo die niet van plan bent om zich fysiek in Midden-Amerika te vestigen, dan bevat de overeenkomst een lijst van alle sectoren die de EU en Midden-Amerika hebben toegezegd te liberaliseren, die u kunt vinden in bijlage XI Lijsten van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening.

Meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening in hoofdstuk 3 Grensoverschrijdende dienstverlening, binnen titel III Vestiging, handel in diensten en elektronische handel.

Meer informatie over de betrokken dienstensectoren is beschikbaar op de website van DG Handel (zie artikel 170 en bijlage XI bij de overeenkomst).

Vestiging van een bedrijf in Midden-Amerika

In sectoren waarvoor de EU en Midden-Amerikaanse landen verbintenissen inzake markttoegang zijn aangegaan, zijn de partijen overeengekomen de vestiging van bedrijven niet te beperken op een van de volgende wijzen (tenzij anders vermeld in bijlage X)

 • beperking van het aantal vestigingen (in de vorm van numerieke quota, door monopolies of exclusieve rechten, of door een onderzoek naar de economische behoefte verplicht te stellen)
 • beperkingen van de totale waarde van de transacties of activa die u hebt toegestaan (hetzij in de vorm van numerieke quota, hetzij door een onderzoek naar de economische behoefte te eisen)
 • beperkingen van het totale aantal verrichtingen dat in het land is toegestaan, of beperkingen op de totale hoeveelheid output, uitgedrukt in bepaalde numerieke eenheden (in de vorm van quota of door een onderzoek naar de economische behoefte verplicht te stellen)
 • beperkingen op de deelneming van buitenlands kapitaal in termen van een maximumpercentage voor buitenlands aandeelhouderschap of de totale waarde van individuele of totale buitenlandse investeringen
 • maatregelen die specifieke vormen van vestiging (dochteronderneming, filiaal, vertegenwoordiging) of joint ventures beperken of vereisen via welke een investeerder van de andere partij een economische activiteit kan uitoefenen

Tijdelijk verblijf

De overeenkomst maakt binnenkomst en tijdelijk verblijf in de EU en Midden-Amerika mogelijk van

 • stafpersoneel
 • trainees
 • verkopers van zakelijke diensten

Dit gebeurt in overeenstemming met de doelstelling, het toepassingsgebied en de reikwijdte van het dienstenhoofdstuk binnen de grenzen van de in de bijlagen X en XI vermelde sectoren. Daarom

Als u een belegger bent

 • uw leidinggevende bedrijfspersoneel dat verantwoordelijk is voor het opzetten van uw vestiging mag gedurende negentig dagen binnen een periode van 12 maanden in een Midden-Amerikaans land verblijven dat partij is bij deze overeenkomst.
 • uw managers en specialisten die van uw in de EU gevestigde activiteiten naar die in Midden-Amerika worden overgeplaatst, mogen daar maximaal drie jaar blijven nadat uw bedrijf daar is gevestigd.
 • afgestudeerde stagiairs die van de EU naar de vestiging in Midden-Amerika worden overgeplaatst, moeten een verblijf van ten hoogste één jaar krijgen.

Als u een grensoverschrijdende dienstverlener bent, mogen de EU-landen en Midden-Amerikaanse landen u tot 90 dagen per jaar binnenkomen en blijven om te onderhandelen over de verkoop van diensten.

Welke sectoren zijn uitgesloten van liberalisering?

Sommige gevoelige sectoren zijn in het kader van deze overeenkomst uitgesloten van liberalisering. De volgende uitzonderingen zijn de belangrijkste uitzonderingen:

 • alle partijen hebben een „prudentiële uitzonderingsregeling” voor financiële diensten die
  • bescherming van investeerders, deposanten, gebruikers van financiële markten, verzekeringnemers of personen aan wie een verlener van financiële diensten een fiduciair recht verschuldigd is
  • handhaving van de veiligheid, soliditeit, integriteit of financiële verantwoordelijkheid van verleners van financiële diensten
  • waarborgt de integriteit en stabiliteit van het financiële stelsel van een partij
 • Costa Rica sluit particuliere retailbanken uit, die een permanent minimumleningsaldo bij de staatsbank moeten aanhouden of als alternatief ten minste vier agentschappen of filialen moeten oprichten om basisbankdiensten in bepaalde regio’s te verlenen.
 • EL Salvador sluit landbouwgrond uit, die niet in handen mag zijn van buitenlandse [rechtspersonen], met inbegrip van een filiaal van een buitenlandse rechtspersoon, en heeft een nationaliteitsvereiste van 75 % (Midden-Amerika) voor verzekeringsmaatschappijen en een eigendomsvereiste van 50 % (Midden-Amerika) voor banken, tenzij deze financiële instellingen zijn goedgekeurd door een internationaal erkende risico-classificatie-entiteit.
 • Guatemala vermeldt geen voorbehouden.
 • Honduras schrijft voor dat buitenlandse verzekeringsinstellingen die zich in Honduras vestigen, ten minste 10 % van het minimumkapitaal van de voorgestelde onderneming moeten deponeren in hetzij de Banco Central de Honduras, hetzij het bovengenoemde bedrag in staatseffecten moeten beleggen. Buitenlandse financiële dienstverleners moeten zich vestigen als vennootschap (sociedades ano IN-nimas), als filiaal of als vertegenwoordigingskantoor.
 • Nicaragua behoudt zich het recht voor voordelen toe te kennen aan verleners van financiële diensten of overheidsentiteiten (die geheel of grotendeels eigendom zijn van de staat) die doelstellingen van overheidsbeleid nastreven door financiële diensten te verlenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot) landbouw, huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen of kleine en middelgrote ondernemingen. Zij behoudt zich ook het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven op grond waarvan buitenlandse verleners van financiële diensten in Nicaragua moeten worden opgenomen. Verzekerings- en herverzekeringsovereenkomsten vereisen rechtspersoonlijkheid die in Nicaragua is opgericht en gevestigd in de vorm van overheidsondernemingen.
 • Panama vereist ten minste 49 % nationale eigendom van verzekeringsmakelaars

Overheidsopdrachten

De associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika biedt u tal van mogelijkheden voor overheidsopdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau in alle landen die partij zijn bij de overeenkomst.

Er zal geen sprake zijn van discriminatie tussen buitenlandse en lokale ondernemingen.

Titel V en bijlage XVI van de overeenkomst bevatten de algemene beginselen en procedures die verenigbaar zijn met de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO.

Bijlage XVI bepaalt:

 • de betrokken aanbestedende diensten en de drempelwaarden voor de waarde van de opdrachten waarboven de bepalingen van toepassing zijn
 • belangrijkste kenmerken van de procedure voor de gunning van overheidsopdrachten

Dit geldt met name voor de plaatsen waar inschrijvingen moeten worden gepubliceerd, documentatievereisten, gunning van opdrachten en termijnen.

Honduras — contacten voor overheidsopdrachten

Nicaragua — contacten voor overheidsopdrachten

Panama — contacten voor overheidsopdrachten

Costa Rica — contacten voor overheidsopdrachten

EL Salvador — contacten voor overheidsopdrachten

Guatemala — contacten voor overheidsopdrachten

Links, contacten en documenten

Jemen

Nationale instellingen — Honduras

Midden-Amerikaanse Bank voor economische integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Post 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Adjunct-directoraat Douane-ontvangsten dat is toegewezen aan het ministerie van Financiën

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Honduras

Delegatie van de Europese Unie in Honduras

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4TA Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Ambassade van Honduras bij het Koninkrijk België en missie van Honduras bij de Europese Unie

Kortenberglaan 89, 1000 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 27340000

E-mail: Info@hondurasembassy.be

Associatie van vrijhandelszones van Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Postbus 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Honduras

Ministerie van Financiën (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3e verdieping, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduran Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Medication Addiction (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Regeringscentrum in het kader van het directoraat-generaal Buitenlands Beleid, dat is toegewezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la proximidad del Boulevard Koeweit, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Honduran Civil Aviation Agency (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centre for Studies and the Control of Contaminants (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS) — Honduras

Aan het ministerie van Landbouw en Veehouderij toegewezen Rijksdienst voor Landbouwgezondheid (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministerie van Energie, Natuurlijke Hulpbronnen, Milieubeheer en Mijnbouw

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Contacten voor overheidsopdrachten — Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: Info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Rijksdienst voor overheidsopdrachten (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación en ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationale instellingen — Nicaragua

Centrale Bank van Nicaragua

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: Oaip@bcn.gob.ni

Website: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguaanse douaneautoriteit (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10mA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel, brancheorganisaties — Nicaragua

Delegatie van de Europese Unie in Nicaragua en in het Midden-Amerikaans Integratiesysteem (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Post 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguaanse ambassade in België

Wolvendaellaan 55, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: Sky77706@skynet.be

Nationale commissie voor vrijhandelszones (CNZF)

Gebied Franca Industrial Las Mercedes, km 12 Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Directoraat-generaal Douanediensten (DGA) dat is toegewezen aan het ministerie van Financiën en Overheidskrediet (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Midden-Amerikaanse Bank voor economische integratie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Post 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische voorschriften — Nicaragua

Directie Normalisatie en Metrologie (DNM),ressorterend onder het Ministerie van Promotie, Industrie en Handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22489300, extract 2276

Fax: +505 22489300, extract 2228

Interinstitutionele Commissie voor de toepassing van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de opslag en het gebruik van chemische wapens en de vernietiging daarvan onder het ministerie van Defensie

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguaans Instituut voor de burgerluchtvaart (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministerie van Vervoer en Infrastructuur (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frank al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Directoraat-generaal Milieukwaliteit van het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Nicaragua

Instituut voor Landbouwbescherming en Gezondheid (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Area for Seed Certification, Seeds Department, Directorate for Plant and Seed Health, Instituut voor Landbouwbescherming en Gezondheid

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Directoraat Herziening, evaluatie en registratie in het kader van de Nationale Commissie voor de registratie en controle van giftige stoffen

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22282002, extract 11 of 12

Contactpersonen voor overheidsopdrachten — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ministerie van Financiën Aanbestedingsdienst

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222-7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Mexico

Nationale instellingen — Panama

Nationale Bank van Panama

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Panama

Delegatie van de Europese Unie in Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, floor 14, Panama-stad, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Ambassade van Panama bij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de missie bij de Europese Unie

Louizalaan 475, 1050 Elsene, Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: Info@embpanamabxl.be

Website: http://www.embpanamabxl.be/

Directoraat-generaal Vrijzones onder het Nationaal Directoraat investeringsbevordering, viceminister van Buitenlandse Handel, ministerie van Handel en Industrie (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische voorschriften — Panama

Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio nr. 261, Planta Baja, Corschema de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Afdeling gevaarlijke afvalstoffen en chemische stoffen, Departement Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Afdeling Milieugezondheid en Niet-gevaarlijke afvalstoffen, Departement Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Panama

Nationaal Directoraat Diergezondheid, Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Afdeling Pest Risk Analysis and Phytosanitary Requirements, Nationale Directie Plantengezondheid (DNSV), Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Nationaal Directoraat Plantengezondheid (DNSV), Ministerie van Landbouwontwikkeling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Departement Biodiversiteit en Wildlife ressorterend onder het ministerie van Milieu

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5000822, + 507 5000855, extract 6877

Fax: + 507 5000839

Afdeling gevaarlijke afvalstoffen en chemische stoffen, Departement Milieugezondheid van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo-ziekenhuis Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Contacten voor overheidsopdrachten — Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nationaal Aanbestedingsbureau (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: Info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

● Costa Rica

Nationale instellingen — Costa Rica

Centrale Bank van Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Av. centraal y 1, bellen 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Douanekantoor Costa Rica

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Directoraat-generaal Belastingen, ministerie van Financiën

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationaal register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Costa Rica

Delegatie van de Europese Unie in Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Ambassade van Costa Rica bij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de missie bij de Europese Unie

Louizalaan 489, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: Info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Eénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE), directoraat-generaal Douane (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mt Oeste, 100 mt Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische voorschriften — Costa Rica

Costa Ricaans Instituut voor technische normen (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metro’s norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Ministerie van gezondheid

Het Ministerio de Salud;

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Post 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22230333, extract 327 of 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Afdeling Beheersing van wapens en explosieven onder het Directoraat-generaal bewapening van het ministerie van Openbare Veiligheid

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Directoraat Milieukwaliteitsbeheer (DIGECA), belast met het ministerie van Milieu en Energie (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, nr. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS) — Costa Rica

Nationale dienst voor diergezondheid (SENASA), ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Nationale fytosanitaire dienst (SFE), ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Eenheid voor levende gemodificeerde organismen van het Departement Biotechnologie van de Nationale Fytosanitaire Dienst (SFE), ministerie van Landbouw en Dierenhouderij (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Contacten voor overheidsopdrachten — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: Consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Nationale instellingen — El Salvador

Midden-Amerikaanse Bank voor economische integratie (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Directoraat-generaal Douane (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — El Salvador

Delegatie van de Europese Unie in El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

EL Salvadoran Ambassade in België

Tervurenlaan 171, Woluwe Saint-Pierre, 1150 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: Embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes nr. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Centraal loket voor buitenlandse handel (VUCE), Centrum voor in- en uitvoerverwerking van de Centrale Bank

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — El Salvador

Nationale Kwaliteitsraad (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerie van Defensie (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Directoraat Koolstoffen en Mijnbouw (DHM), ministerie van Economische Zaken (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Burgerluchtvaartautoriteit (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN nr. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire eisen (SPS) — El Salvador

Divisie Veterinaire Diensten, directoraat-generaal Veehouderij (DGG), Ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

General Plant Health Directorate (DGSV), ministerie van Landbouw en Veehouderij (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN nr. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Contacten voor overheidsopdrachten — El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-mail: Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerie van Financiën

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244-3171

Honduras

Nationale instellingen Guatemala

Centrale Bank van Guatemala

Banco de Guatemala

7 bis. AV. 22-01, gebied 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en brancheverenigingen Guatemala

Delegatie van de Europese Unie in Guatemala

Edificio Europlaza, 5TA. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalteekse ambassade in België

185 Avenue Winston Churchill, Ukkel, 1180 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: Embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische voorschriften — Guatemala

Guatemalteekse Normalisatiecommissie (COGUANOR)

Comisión Guatemala alteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Nationale autoriteit van Guatemala voor het verbod op chemische wapens (ANGPAQ), ministerie van Buitenlandse Zaken

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerie van economie

Ministerio de Economía

8a Avenida 10-43, gebied 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Guatemala

Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, gebied 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Departement epidemiologisch toezicht en risicoanalyse van het directoraat Plantengezondheid van het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, gebied 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Eenheid Normen en Regelingen, Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, gebied 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Nationale raad van beschermde gebieden (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, gebied 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Departement voor de registratie van landbouwmateriaal van de directie Plantengezondheid van het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, gebied 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Contacten voor overheidsopdrachten — Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: Administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Directoraat-generaal Overheidsopdrachten (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links