Akcyza

Czy Państwa firma sprzedaje towary lub usługi? Ta część umożliwia zrozumienie niektórych podatków, które mogą być stosowane w UE.

Zdarzenie podatkowe

Produkty podlegające opodatkowaniu podlegają podatkowi akcyzowemu przy ich produkcji (nawet w UE) lub przy przywozie (z państw spoza UE).

Jednakże podatek akcyzowy jest płatny dopiero w momencie dopuszczenia do konsumpcji. Jeżeli produkt jest importowany do kraju UE, ale transportowany do innego kraju UE i dostarczany do innego kraju UE, podatek akcyzowy jest należny w kraju UE, w którym produkty te zostaną ostatecznie zużyte lub wykorzystane.

Podatek akcyzowy zapłacony od napojów alkoholowych może być zwracany pod pewnymi warunkami i w szczególnych przypadkach, np. gdy towary są ostatecznie wywożone do państw nienależących do UE.

Produkty podlegające opodatkowaniu i stawki podatku

Alkohol i napoje alkoholowe

Piwo

Podstawowa

Obniżone stawki

Podatek akcyzowy może być oparty na ilości i zawartości alkoholu piwa, mierzonej w hL/stopień Plato lub na hL/alkohol objętościowy:

 • 0,748 EUR za hL/stopień Plato produktu gotowego, lub
 • 1,87 EUR za godz./stopień alkoholu w wyrobie gotowym.

Kraje UE mogą stosować stawki obniżone w odniesieniu do piwa produkowanego przez niezależne małe browary, których roczna produkcja nie przekracza 200 000 hL. Stawki obniżone mogą być niższe maksymalnie o 50 % od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego. Kraje UE mogą również stosować stawki obniżone w odniesieniu do piwa o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 2,8 % obj. Liczba stopni Plato mierzy procentową masę ekstraktu pierwotnego na 100 gramów piwa, oblicza się na podstawie ekstraktu rzeczywistego i alkoholu zawartego w wyrobie gotowym (do celów podatkowych jeden stopień Plato jest prawnie równoważny 0,4 % alkoholu).

Wino
Podstawowa Obniżone stawki

0,00 EUR/hL produktu, co oznacza, że kraje UE mogą stosować stawkę zerową lub wyższą w odniesieniu do wina.

Jeżeli kraje UE nie ustaliły zerowej stawki podstawowej, mogą one stosować obniżone stawki podatku akcyzowego na każdy rodzaj wina niemusującego i musującego o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 8,5 % obj.

Inne napoje przefermentowane, niebędące winem ani piwem
Podstawowa Obniżone stawki

0,00 EUR/hL produktu, co oznacza, że kraje UE mogą stosować stawkę zerową lub wyższą.

W przypadku gdy kraje UE nie ustaliły zerowej stawki podstawowej, mogą one stosować obniżone stawki podatku akcyzowego na każdy rodzaj fermentowanych napojów niemusujących i musujących, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 8,5 % obj.

Produkty pośrednie
Podstawowa Obniżone stawki

45 EUR/hL produktu.

Kraje UE mogą stosować jedną obniżoną stawkę podatku akcyzowego do produktów pośrednich o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. Zredukowana stawka nie może być niższa o więcej niż 40 % od podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego i nie może być niższa od standardowej stawki krajowej stosowanej do wina i innych napojów przefermentowanych.

Alkohol etylowy
Podstawowa Obniżone stawki

550 EUR/hL czystego alkoholu.

Kraje UE mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego na alkohol etylowy produkowany przez małe gorzelnie, których roczna produkcja czystego alkoholu nie przekracza 10 hL. Stawki obniżone mogą być niższe maksymalnie o 50 % od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

Wyroby tytoniowe

Papierosy

Papierosy podlegają podatkowi akcyzowemu ad valorem (proporcjonalnemu do ich wartości) obliczonemu na podstawie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży (włącznie z opłatami celnymi). Podlegają one również specyficznemu podatkowi akcyzowemu obliczonemu na jednostkę wyrobu.

Każdy kraj UE stosuje ogólny minimalny podatek akcyzowy (podatek specyficzny plus podatek ad valorem z wyłączeniem VAT), którego wpływ ustalono na poziomie 60 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Nie może ona być niższa niż 90 EUR za 1000 papierosów, niezależnie od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.

Kraje UE, które pobierają ogólną minimalną stawkę akcyzy w wysokości co najmniej 115 EUR za 1000 papierosów (średnia ważona detalicznej ceny sprzedaży) nie muszą spełniać wymogu minimalnego zakresu 60 %.

Cygara i cygaretki

Cygara i cygaretki podlegają akcyzie w wysokości 5 % detalicznej ceny sprzedaży, w tym wszystkich podatków, lub 12 EUR za 1 000 sztuk lub kilogram.

Drobno krojony tytoń (przeznaczony do skręcania papierosów)

Całkowity podatek akcyzowy wynosi co najmniej 48 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów dopuszczonego do konsumpcji lub 60 EUR za kilogram.

Pozostałe tytoń do palenia

Całkowity podatek akcyzowy wynosi co najmniej 20 % detalicznej ceny sprzedaży, włączając wszystkie podatki, lub 22 EUR za kilogram.

Oleje mineralne

Benzyna

Benzyna ołowiowa: 421 EUR za 1000 litrów.

Benzyna bezołowiowa: 359 EUR za 1000 litrów.

Olej napędowy

Stosowane jako materiał pędny: 330 EUR za 1000 litrów.

Stosowane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 21 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów służbowych, jak i do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej): 21 EUR za 1000 litrów.

Gaz płynny (LPG) i metan

Stosowane jako materiał pędny: 125 EUR za 1000 kg.

Stosowane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 41 EUR za 1000 kg.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów służbowych, jak i do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej): 0 EUR za 1000 L.

Ciężki olej opałowy

Wykorzystywane do celów grzewczych oraz zarówno do celów służbowych, jak i do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 15 EUR za 1000 kg.

Nafta

Stosowane jako materiał pędny: 330 EUR za 1000 litrów.

Stosowane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 21 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów służbowych, jak i do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej): 0 EUR za 1000 litrów.

Produkty energetyczne i energia elektryczna
Gaz ziemny

Stosowane jako materiał pędny: 2,60 EUR za GJ wartość kaloryczną brutto.

Stosowane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 0,30 EUR za GJ

Wykorzystywane do celów grzewczych

 • Wykorzystanie do celów służbowych: 0,15 EUR za GJ
 • Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,30 EUR za GJ
Węgiel i koks

Wykorzystanie do celów służbowych: 0,15 EUR za GJ wartość kaloryczną brutto.

Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,30 EUR za GJ

Energii elektrycznej

Wykorzystanie do celów służbowych: 0,50 EUR za MWh.

Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1 EUR/MWh.

Kraje UE mogą ustalać jedynie stawki podatkowe, które nie są niższe niż minimalne poziomy opodatkowania określone w dyrektywach UE.

W odniesieniu do produktów energetycznych i energii elektrycznej dyrektywa Rady 2003/96/WE ustanawia minimalne poziomy opodatkowania. W przypadku niektórych państw UE dopuszcza się jednak okresy przejściowe, podczas których są one zobowiązane do stopniowego zmniejszania różnic między nimi. Minimalne poziomy opodatkowania są opisane w powyższej tabeli.

Procedury zawieszające

W związku ze swobodnym przepływem towarów w ramach jednolitego rynku europejskiego kraje UE potrzebują mechanizmu kontrolnego, który zapewni, że towary ruchome będą obciążane podatkami i cłami w miejscu przeznaczenia.

Towary te są zazwyczaj objęte procedurą zawieszającą, co oznacza, że towary mogą być wysyłane z jednego państwa UE do drugiego przed nałożeniem na nie podatków, pod warunkiem że cła zostaną ostatecznie uiszczone w miejscu przeznaczenia.

Przedsiębiorcy, którzy przewożą produkty w ramach systemu zawieszającego, muszą poinformować organy podatkowe w krajach UE o ostatecznym miejscu przeznaczenia swoich dostaw, korzystając z administracyjnego lub handlowego dokumentu towarzyszącego:

 • informacje zawarte w kopiach dokumentu towarzyszącego mogą być również przekazywane drogą elektroniczną.
 • dokumenty tranzytu wewnętrznego oraz dokumenty TIR lub ATA mogą być również wykorzystywane jako dokument towarzyszący do celów podatku akcyzowego.
 • zabezpieczenie musi być złożone w celu pokrycia ryzyka związanego z przepływem towarów.
 • w przypadku częstego i regularnego przemieszczania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym w ramach systemu zawieszającego państwa UE mogą zezwolić na ograniczenie procedur umorzenia.

Podatki akcyzowe w krajach UE

Podatki akcyzowe zostały zharmonizowane na szczeblu UE dyrektywą Rady 2008/118/WE (Dz.U. L 9 z 14.1.2009) oraz różnymi dyrektywami dotyczącymi akcyzy na określone produkty. Niemniej jednak niektóre przepisy krajowe mogą nadal mieć zastosowanie.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów znajdują się w bazie danych DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Dyrektywy UE w sprawie podatków akcyzowych nie są stosowane na następujących terytoriach:

 • Niemcy: wyspa Helgoland i terytorium Büsingen
 • Włochy: Livigno, Campione d’Italia i włoskie wody jeziora Lugano
 • Hiszpania: Ceuta i Melilla
 • Grecja: Góra Athos
 • Austria: Jungholz i Mittelberg
 • Dania: Grenlandia i Wyspy Owcze
 • Finlandia: wyspy Alandzkie

Specjalny system podatku akcyzowego ma zastosowanie na następujących terytoriach:

 • Hiszpania: Wysp Kanaryjskich
 • Francja: Korsyka i departamenty zamorskie
 • Portugalia: Azory i Madera

Austrii

 

Belgia

 

Bułgaria

 

Chorwacja

 

Cypr

 

Republika Czeska

 

Dania

 

Estonia

 

Finlandia

 

Francji

 

Niemcy

 

Grecja

 

Węgry

 

Irlandia

 

Włochy

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Malta

 

Niderlandy

 

Polska

 

Rumunia

 

Słowacja

 

Słowenia

 

Hiszpania

 

Szwecja

 
Udostępnij tę stronę: