Konwencja paneurośródziemnomorska

W skrócie

Paneurośródziemnomorska konwencja w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między krajami partnerskimi a UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Przepisy są poddawane przeglądowi i nowy zbiór reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie w połowie 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności, które zostaną złagodzone.

Celem jest dążenie do stosowania identycznych reguł pochodzenia do celów kumulacji pochodzenia w odniesieniu do towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między wszystkimi zainteresowanymi krajami. Ostatecznie konwencja PEM zastąpi sieć około 60 protokołów dwustronnych w sprawie reguł pochodzenia obowiązujących w strefie paneurośródziemnomorskiej.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Reguły pochodzenia

W niniejszej sekcji przedstawiono główne reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia zawarte w umowie handlowej.

Pochodzenie to „obywatelstwo gospodarcze” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeżeli są Państwo nowi w tym temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnej stawki, Twój produkt musi być zgodny z niektórymi zasadami, które dowodzą jego pochodzenia.

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia określono w Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencja PEM).

Wymogi dotyczące reguł pochodzenia w ramach konwencji PEM określono w dodatku I do konwencji PEM. Zasady te są poddawane przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie w połowie 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt „pochodzą” zgodnie z konwencją PEM?

W konwencji PEM produkt uważa się za pochodzący z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, jeżeli:

 • całkowicie uzyskane w UE lub na terytorium umawiającej się strony konwencji PEM, lub
 • Wytworzone w UE lub w Umawiającej się Stronie konwencji PEM z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu poprzez spełnienie reguł dotyczących poszczególnych produktów określonych w załączniku II Zob.
  również załącznik
  I „Uwagi wprowadzające” do reguł pochodzenia odnoszących się do konkretnych produktów. Ponadtododatek II przewiduje odstępstwa od przepisów dotyczących poszczególnych produktów w odniesieniu do niektórych produktów.

 

Przykłady głównych rodzajówprzepisów dotyczącychposzczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej - wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekroczyć określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej - proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym - na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy niepochodzącej (dział 47 Systemu Zharmonizowanego)
 • szczególne działania - wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w przędzę - reguły takie są stosowane głównie w sektorze włókienniczym, odzieżowym i chemicznym.

 

Mające zastosowanie przepisy dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć w Mój asystent ds. handlu.

Wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

 • reguła tolerancji pozwala producentowi na wykorzystanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane regułą dotyczącą konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być stosowana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionego w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50-63 systemu zharmonizowanego, które są zawarte w uwagach 5 i 6 do załącznika I „Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II”.

Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje trzy sposoby kumulowania pochodzenia:

 • Kumulacja dwustronna — materiały pochodzące z Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do wytwarzania produktu
 • Kumulacja diagonalnamateriały pochodzące z jednej Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy wywozie do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej. Kumulacja diagonalna ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje umowa handlowa między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami i te kraje stosują te same reguły pochodzenia.
  — Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy wykorzystujące konwencję PEM), aby dowiedzieć się, które strony mogą stosować diagonalną kumulację.
 • pełna kumulacja funkcjonuje między UE a Algierią, Marokiem i Tunezją, jak również między państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). EOG uznaje się za jedno terytorium o wspólnym „statusie pochodzenia EOG”. Pełna kumulacja umożliwia uwzględnienie procesów obróbki lub przetworzenia, którym poddano materiały niepochodzące w tych krajach w celu zapewnienia zgodności z regułą dotyczącą danego produktu.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna występuje w kilku różnych krajach, które mają takie same reguły pochodzenia i zawarły ze sobą umowy handlowe. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w którymkolwiek z krajów może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły one z własnego kraju. Na przykład, zgodnie z konwencją PEM, Mołdawia handlowca wytwarzająca ubrania przeznaczone na wywóz do UE może korzystać z tkanin pochodzących z Mołdawii, Gruzji i Ukrainy (lub jakiejkolwiek innej strony Covention PEM) do produkcji odzieży. Wymóg podwójnej obróbki (tj. wyprodukowanej z przędzy) został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Mołdawii przy wywozie do UE i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu do rynku UE.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub reguła transportu bezpośredniego:

Transport przez państwo trzecie: Reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do umawiającej się strony konwencji PEM (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Jeżeli produkty pozostają pod dozorem organów celnych, dozwolone są następujące czynności:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie

Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytorium inne niż terytorium Umawiającej się Strony wywozu lub przywozu.

Dowód, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez przedstawienie:

 • jednolity dokument przewozowy (na przykład konosament) obejmujący przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem;
 • zaświadczenie wydane przez organy celne kraju trzeciego, przez który przewozisz towary. Świadectwo to musi potwierdzać, że towary znajdowały się przez cały czas pod dozorem organów celnych państwa trzeciego; Lub
 • w przypadku ich braku, wszelkie dokumenty potwierdzające

Zwrot ceł

Na mocy konwencji PEM nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uiszczonych wcześniej od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej, z wyjątkiem czysto dwustronnego handlu między UE a

 • Algieria
 • Egipt
 • Jordania
 • Maroko
 • Tunezja
 • Gaza i Zachodni Brzeg

Handel czysto dwustronny oznacza, że nie stosuje się kumulacji diagonalnej, a produkt nie jest powrotnie wywożony z kraju przywozu do żadnego z pozostałych krajów strefy.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule VI dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób składania wniosków o preferencje lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Aby skorzystać z preferencyjnej taryfy, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość produktów nie przekracza

 • 500 EUR w przypadku małych paczek lub
 • 1200 EUR za bagaż osobisty.

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane są przez organy celne kraju wywozu.
 • Załącznik III a i b zawiera wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz zawiera instrukcje dotyczące ich wypełniania.
 • Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy korzystać z świadectwa EUR.1 lub świadectwa EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samodzielnie stwierdzić, że ich produkt pochodzi z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, dostarczając deklarację pochodzenia. Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez:

 • upoważniony eksporter
 • każdego eksportera, jeżeli całkowita wartość produktów nie przekracza 6000 EUR.

Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien wpisać, opatrzyć pieczęcią lub drukiem następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IV a):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... ) Oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Jak sporządzać deklarację pochodzenia EUR-MED?

Do sporządzenia deklaracji pochodzenia EUR-MED należy podać następującą deklarację (załącznik IV b):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.

zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/krajów).

Nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, o której mowa w załączniku IV lit. a) i b) (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim).

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli są Państwo upoważnionymi eksporterami, są Państwo zwolnieni z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawią Państwo organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia identyfikujące Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne - wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera są niedozwolone.

Władze strony wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują o wynikach organy strony dokonującej przywozu.

Przydatne linki

Informacje o obrazie handlowym Palestyny* (*użycie tej nazwy nie jest rozumiane jako uznanie państwa Palestyna i pozostaje bez uszczerbku dla indywidualnych stanowisk państw członkowskich UE w tej kwestii.)

Udostępnij tę stronę:

Linki