Dohoda o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM

Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v Karibiku. Zjistěte, jak dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 14 karibskými státy prospívají vašemu obchodu.

V kostce

Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU byla podepsána v říjnu 2008. Nejedná se pouze o dohodu o obchodu se zbožím; zahrnuje závazky týkající se obchodu se službami, investic, otázek souvisejících s obchodem, jako je politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky, práva duševního vlastnictví, jakož i aspekty udržitelného rozvoje. Dohoda:

 • pomáhá oběma regionům vzájemně investovat a obchodovat
 • zajišťuje předvídatelný přístup na trh pro obchodníky z EU a Karibiku
 • postupně otevírá trh EU se službami, včetně tvůrčích a zábavních odvětví, jakož i karibský trh pro poskytovatele služeb z EU
 • zajišťuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny produkty
 • Vývoz citlivých produktů z EU je během 25 let postupně liberalizován
 • umožňuje společnostem CARIFORA zřídit obchodní přítomnost v EU
 • stanoví ustanovení o regionálních preferencích pro obchod v karibské oblasti, čímž podporuje regionální integraci a regionální hodnotové řetězce.

Dohoda rovněž obsahuje samostatný protokol o kulturní spolupráci, jehož cílem je zlepšit podmínky výměny kulturních činností, statků a služeb mezi zeměmi CARIFORA a EU. Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU je první obchodní dohodou, do níž EU výslovně zahrnula komplexní ustanovení o kultuře.

Přijímající země

Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU provádí celkem 14 zemí CARIFORA:

 • Dominikánská republika
 • Státy Karibského společenství:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svatá Lucie
  • Svatý Vincenc a Grenadiny
  • Svatý Kryštof a Nevis
  • Surinam, Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu rovněž podepsalo v prosinci 2009, ale dosud ji neuplatňuje, dokud ji jeho parlament neratifikuje.

Asymetrická ustanovení ve prospěch karibských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství předpokládá asymetrie ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu rozvíjejícího se průmyslu.

Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, státy CARIFORA mají 15–25 let na to, aby se otevřely dovozu z EU. Výrobci 17 % nejcitlivějšího zboží (většinou z kapitoly 1–24 HS) budou navíc požívat trvalé ochrany před hospodářskou soutěží.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup pro veškeré zboží pocházející ze států CARIFORA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny produkty ze států CARIFORA.
 • Karibské země postupně odstraňují cla, a to v průběhu 15–25 let. 17 % výrobků a služeb je považováno za citlivé a z liberalizace je zcela vyloučeno. Pokud se dovoz některého zboží EU do zemí CARIFORA náhle zvýší a ohrozí místní produkci, lze uplatnit ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty.
 • Všechna cla jsou uvedena v přílohách 1,2 a 3 dohody EPA CARIFORUM-EU. Upozorňujeme, že ne všechny země CARIFORA dodržují stejný harmonogram liberalizace.
 • Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.
 •  Existují zvláštní ustanovení o dovozu sušeného mléka do Dominikánské republiky – existují dovozní kvóty s preferenčními celními sazbami.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Použijí se kapitola o pravidlech původu dohod o hospodářském partnerství.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu pomocí mého obchodního asistenta. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:

 • Průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu. Doklad o statusu původu je platný po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • Prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Kumulativní léčba

V případě žádostí o kumulaci v souvislosti s použitím materiálů od partnera EPA, státu AKT jiného než státu CARIFORA nebo ZZÚ nebo v případě opracování nebo zpracování provedeného v těchto zemích jsou důkazy, které musíte celním orgánům předložit:

 • u dodaných materiálů průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení dodavatele;
 • v případě provedeného opracování nebo zpracování samostatné prohlášení dodavatele.

Pro každou zásilku dodaných materiálů se na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu předkládá samostatné prohlášení dodavatele, které tyto materiály plně popisuje.

Ostatní dokumenty

 • Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Cílem ustanovení souvisejících s autorským právem je zajistit, aby nositelé práv ze států EU i CARIFORA obdrželi přiměřenou náhradu za užití svých děl. Držitelé práv států CARIFORA, kteří chtějí vyvážet výrobky nebo služby chráněné autorským právem do EU, by proto měli snadněji získat odměnu za používání těchto produktů a služeb.
 • Dohoda EPA (kapitola o službách) obsahuje závazky 27 států EU (s výjimkou Belgie) týkající se přístupu na trh, pokud jde o výměnu zábavních služeb, s výjimkou audiovizuálních služeb. To znamená, že umělci ze zemí CARIFORA, hudebníci a další kulturní odborníci, kteří jsou registrováni jako podnikatelé, mohou vyslat své členy nebo zaměstnance do 27 států EU, aby poskytovali zábavní služby, jako jsou výkony, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími.
 • Probíhají jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení

Obchod se službami

Vzhledem k tomu, že dohoda o hospodářském partnerství je asymetrická ve prospěch karibských států, otevírá CARIFORUM 65–75 % svých trhů se zaměřením na odvětví s největším dopadem na rozvoj, kde jsou zapotřebí investice a přenos technologií, zatímco EU otevírá 90 % svého trhu se službami.

Obě strany v současné době projednávají:

 • cestovní ruch
 • aktivace kulturního protokolu
 • zřízení výboru pro služby

Laskavě

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Dohoda o hospodářském partnerství pomáhá rozvoji Karibiku větší integrací do celosvětového a regionálního obchodu a novými tržními příležitostmi:

 • otevření obchodu se službami a investic
 • usnadnění podnikání v Karibiku – včetně pravidel pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže
 • poskytování finanční podpory ze strany EU na pomoc:
  • vlády provádějí dohody o hospodářském partnerství
  • využít dohodu o hospodářském partnerství k většímu vývozu a přilákat více vnějších investic

Hospodářská soutěž

Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.

EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod.

V případě ohrožení místního průmyslu v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy umožňují dohody o hospodářském partnerství spustit opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství je výslovně založena na „podstatných a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejdůraznějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Regionální integrace

Země CARIFORA se vzájemně více integrují. Dohoda o hospodářském partnerství usnadňuje vývoz zboží a služeb mezi:

 • všechny země, které tvoří CARIFORUM
 • 17 karibských území s přímými vazbami na země EU (čtyři francouzské „nejvzdálenější regiony“ a 13 zámořských území – šest britských, šesti nizozemských a jedno francouzské)
 • Státy CARIFORA se zavázaly, že si budou vzájemně nabízet stejné preference, které poskytují EU (dosud nebyly plně provedeny)
 • V letech 2014 až 2020 poskytla EU v rámci programu regionální spolupráce 346 milionů EUR. 

Posílení kapacit a technická podpora

EU pomáhá karibským vládám plnit jejich závazky, a to následujícími způsoby:

 • Za prvé, EU financuje struktury pro provádění dohod o hospodářském partnerství v celé Karibiku. Působí na vnitrostátních ministerstvech obchodu a na ředitelství CARIFORA v rámci sekretariátu Karibského společenství (CARICOM).
 • Za druhé, od roku 2012 financuje EU v rámci ERF provádění dohod o hospodářském partnerství a programy rozvoje soukromého sektoru pro vlády a podniky. EU spolupracuje s několika karibskými a mezinárodními subjekty a pomáhá karibským zemím
  • modernizovat způsob, jakým zvyšují daně a shromažďují statistické údaje
  • pomoci podnikům dodržovat zdravotní, bezpečnostní a environmentální normy EU
  • diverzifikovat své ekonomiky podporou růstu odvětví služeb
  • Zřízení agentur pro hospodářskou soutěž, ochranu obchodu a ochranná opatření
   poskytující technickou pomoc v oblasti práv duševního vlastnictví
 • Za třetí, EU investuje do pomoci vládám integrovat se jinými způsoby.
  • v rámci CARICOM: vytvořením jednotného trhu a hospodářství (CSME)
  • v Demokratické republice Kongo a na Haiti: podporou užší spolupráce mezi oběma stranami
  • ve východní části Karibiku: pokračováním v užší integraci
 • Za čtvrté, EU rovněž financuje podobnou činnost prostřednictvím svých programů pro jednotlivé země.
  • všechny státy mají zavedeny koordinátory a struktury EPA
  • téměř všechny státy provedly v letech 2011 a 2013, 2015 a 2017 postupná kola snižování cel, jak bylo dohodnuto v dohodě o hospodářském partnerství.
  • probíhá práce na posílení CROSQ, regionálního normalizačního orgánu, a CAHFSA, regionální agentury pro bezpečnost potravin zřízené v roce 2010.

Společné instituce

EU rovněž pomohla uvést dohodu o hospodářském partnerství do praxe tím, že spolupracovala s karibskými zeměmi na zřízení několika nových společných karibských a evropských institucí.

Cílem těchto orgánů je sledovat způsob, jakým oba regiony provádějí dohodu v praxi. Jejich cílem je rovněž zajistit, aby dohoda o hospodářském partnerství přinesla pozitivní výsledky, a řešit případné problémy.

Šest společných orgánů CARIFORUM-EU:

 • Společná rada
 • Výbor pro obchod a rozvoj
 • Parlamentní výbor
 • Poradní výbor
 • Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu
 • Zvláštní výbor pro zemědělství.

Pomoc karibským podnikům

EU rovněž pomáhá realizovat dohodu o hospodářském partnerství prostřednictvím svého partnerství s karibským vývozem, což je karibská agentura podporující obchod a investice v celém regionu.

EU financuje programy, které mají pomoci karibským vývozním společnostem úzce spolupracovat s karibskými společnostmi, aby mohly dohody EPA využít k rozvoji své výroby a k většímu vývozu, a to jak do jiných karibských zemí, tak do EU.

Agentura rovněž spolupracuje s nejvzdálenějšími regiony EU a zámořskými zeměmi a územími v Karibiku s cílem podnítit obchod mezi nimi a zbytkem regionu.

Kulturní spolupráce

Protokol o kulturní spolupráci stanoví rámec pro větší spolupráci při výměnách týkajících se kulturních činností a statků a služeb mezi státy CARIFORA a EU.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy