Dohoda o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podněcuje rozvoj v celé karibské oblasti.Zjistěte, jak dohody EU o hospodářském partnerství (EPA) se 14 karibskými státy prospívají vašemu obchodu.

Ve stručnosti

Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU byla podepsána v říjnu 2008. Nejedná se pouze o dohodu o obchodu se zbožím; zahrnuje závazky týkající se obchodu se službami, investic, otázek souvisejících s obchodem, jako je politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky, práva duševního vlastnictví, jakož i aspekty udržitelného rozvoje. Dohoda:

 • pomáhá oběma regionům investovat a obchodovat mezi sebou
 • zajišťuje předvídatelný přístup na trh pro obchodníky z EU a karibské oblasti
 • postupně otevírá trh EU se službami, včetně tvůrčích a zábavních odvětví, jakož i karibský trh pro poskytovatele služeb z EU.
 • zajišťuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny produkty
 • Vývoz citlivých produktů z EU se postupně liberalizuje po dobu 25 let.
 • umožňuje společnostem CARIFORA zřídit obchodní přítomnost v EU
 • stanoví doložku o regionálních preferencích pro obchod v rámci karibského regionu a podporuje regionální integraci a regionální hodnotové řetězce.

Dohoda rovněž obsahuje samostatný protokol o kulturní spolupráci, jehož cílem je zlepšit podmínky pro výměnu kulturních činností, statků a služeb mezi zeměmi CARIFORA a EU. Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU je první obchodní dohodou, v níž EU výslovně zahrnula komplexní ustanovení o kultuře.

Přijímající země

Celkem 14 zemí CARIFORA provádí dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU:

 • Dominikánská republika
 • Karibské společenství uvádí:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados,
  • Belize,
  • Dominika
  • Grenade
  • Guayana
  • Jamaika
  • Svatá Lucie
  • Svatý Vincenc a Grenadiny
  • Svatý Kryštof a Nevis
  • Shark
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu rovněž podepsalo v prosinci 2009, ale dosud ji neuplatňuje, dokud nebude ratifikována parlamentem.

Asymetrická ustanovení ve prospěch karibských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství předpokládá asymetrie ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření na podporu zemědělství, zabezpečení potravin a ochrany vznikajícího průmyslu.

Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, státy CARIFORA mají 15-25 let na to, aby se otevřely dovozu do EU. Kromě toho budou výrobci 17 % nejcitlivějšího zboží (většinou z kapitoly HS 1-24) požívat trvalé ochrany před konkurencí.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup pro veškeré zboží pocházející ze států CARIFORA. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a volný pro všechny produkty ze zemí CARIFORA.
 • Karibské země postupně zruší cla, a to v průběhu 15-25 let. 17 % výrobků a služeb je považováno za citlivé a je zcela vyloučeno z liberalizace. Pokud dovoz některého zboží z EU do zemí CARIFORA náhle poroste a ohrozí místní produkci, lze uplatnit ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty.
 • Všechna cla jsou uvedena v přílohách 1,2 a 3 dohody o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU. Upozorňujeme, že ne všechny země CARIFORA se řídí stejným harmonogramem liberalizace.
 • K nalezení přesných informací o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a místu určení použijte možnost vyhledávání pro můj obchodní asistent. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.
 • Existují zvláštní ustanovení o dovozu sušeného mléka do Dominikánské republiky - existují dovozní kvóty s preferenčními celními sazbami.

Pravidla původu

Použijese kapitola dohod o hospodářském partnerství týkající se pravidel původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů, které se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, najdete na stránkách My Trade Assistant. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání v oblasti zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, najdete v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Celní celní doklady a postupy

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců. To může být buď:

 • Průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu. Doklad o statusu původu je platný po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • Prohlášení na faktuře - vydané jakýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Kumulativní zacházení

V případě žádostí o kumulaci, pokud jde o použití materiálů od partnera EPA, státu AKT, jiného než státu CARIFORUM nebo ZZÚ, nebo opracování či zpracování provedeného v těchto zemích, jsou důkazy, které musíte celním orgánům předložit:

 • u dodaných materiálů průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení dodavatele;
 • pro provedené opracování nebo zpracování samostatné prohlášení dodavatele.

Na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu se pro každou zásilku dodaného materiálu předloží samostatné prohlášení dodavatele, v němž jsou tyto materiály podrobně popsány.

Jiné dokumenty

 • Zjistěte si další celní doklady a postupy potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Cílem ustanovení souvisejících s autorským právem je zajistit, aby nositelé práv ze států EU i CARIFORUM dostávali za užití svých děl přiměřenou náhradu. Držitelé práv států CARIFORA, kteří chtějí vyvážet výrobky nebo služby chráněné autorským právem do EU, by proto měli mít snazší získat odměnu za používání těchto produktů a služeb.
 • Dohoda EPA (kapitola o službách) obsahuje závazky 27 států EU (s výjimkou Belgie) týkající se přístupu na trh, pokud jde o výměnu zábavních služeb s výjimkou audiovizuálních služeb. To znamená, že umělci ze států CARIFORA, hudebníci a další kulturní odborníci, kteří jsou registrováni jako podnikatelé, mohou své členy nebo zaměstnance vyslat do 27 států EU, aby poskytovali zábavní služby, jako jsou výkony, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími.
 • Probíhají jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení

Obchod službami

Vzhledem k tomu, že dohoda o hospodářském partnerství je asymetrická ve prospěch karibských států, otevírá CARIFORUM 65-75 % svých trhů se zaměřením na odvětví s největším dopadem na rozvoj, kde jsou zapotřebí investice a přenos technologií, zatímco EU otevírá 90 % svého trhu služeb.

Obě strany v současné době diskutují o:

 • cestovní ruch
 • aktivace kulturního protokolu
 • zřízení Výboru pro služby

Prosím

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Dohoda EPA napomáhá rozvoji Karibiku větší integrací do celosvětového a regionálního obchodu a novými tržními příležitostmi:

 • otevření obchodu se službami a investic
 • usnadnění podnikání v Karibiku - včetně pravidel pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže
 • poskytování finanční podpory EU na pomoc:
  • vlády provádějí dohody o hospodářském partnerství
  • využívat EPA k většímu vývozu a přilákat více vnějších investic

Soutěž

Od roku 2014 přestala EU poskytovat vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.

EU minimalizovala opatření s účinky na produkci a obchod narušující obchod.

Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňují dohody EPA aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajících průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují některé z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Ustanovením o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran nesplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem společných orgánů EPA je sledovat a hodnotit dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců parlamentu.

Regionální integrace

Země CARIFORA se navzájem úžeji integrují. Dohoda o hospodářském partnerství agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees agrees

 • všechny země, které tvoří CARIFORUM
 • 17 Karibských území s přímými vazbami na země EU (čtyři francouzské „nejvzdálenější regiony“ a 13 zámořských území - šest britských, šest nizozemských a jeden francouzský)
 • Státy CARIFORA se zavázaly, že budou vzájemně nabízet stejné preference, které EU poskytuje (zatím nebyla plně provedena)
 • V letech 2014 až 2020 poskytla EU v rámci programu regionální spolupráce 346 milionů EUR.

Posílení kapacit a technická podpora

EU pomáhá karibským vládám plnit jejich závazky, a to následujícími způsoby:

 • Za prvé, EU financuje prováděcí struktury dohody o hospodářském partnerství v celém Karibiku. Sídlí na národních ministerstvech obchodu a na ředitelství CARIFORUM na sekretariátu Karibského společenství (CARICOM).
 • Za druhé, EU financuje v rámci ERF provádění dohod EPA a programy rozvoje soukromého sektoru pro vlády a podniky od roku 2012. EU pomáhá zemím Karibiku spolupracovat s několika karibskými a mezinárodními subjekty
  • modernizovat způsob, jakým zvyšují daně, a shromažďovat statistické údaje
  • pomáhat podnikům plnit normy EU v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
  • diverzifikovat své ekonomiky podporou růstu jejich odvětví služeb
  • Zřízení agentur pro hospodářskou soutěž, ochranu obchodu a ochranná opatření
   Poskytování technické pomoci v oblasti práv duševního vlastnictví
 • Za třetí, EU investuje do pomoci vládám s integrací jinými způsoby
  • v celé komisi CARICOM: vytvořením jednotného trhu a hospodářství (CSME)
  • v Demokratické republice Kongo a na Haiti: posílením užší spolupráce mezi oběma stranami
  • ve východním Karibiku: snahou o užší integraci
 • Za čtvrté, EU financuje podobnou činnost také prostřednictvím svých programů pro jednotlivé země.
  • všechny státy mají zavedeny koordinátory a struktury EPA.
  • téměř všechny státy provedly postupné snižování cel v letech 2011 a 2013, 2015 a 2017, jak bylo dohodnuto v dohodě o hospodářském partnerství.
  • probíhá práce na posílení CROSQ, regionálního normalizačního orgánu, a CAHFSA, regionální agentury pro bezpečnost potravin zřízené v roce 2010.

Společné orgány

EU rovněž pomohla uvést dohodu o hospodářském partnerství do praxe tím, že spolupracovala s karibskými zeměmi na zřízení několika nových, společných karibských a evropských institucí.

Tyto orgány mají sledovat způsob, jakým oba regiony provádějí dohodu v praxi. Jejich účelem je rovněž zajistit, aby dohoda o hospodářském partnerství přinesla pozitivní výsledky, a vyřešit případné problémy.

Šest společných orgánů CARIFORUM-EU:

 • Smíšená rada
 • Výbor pro obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentní výbor
 • Poradní výbor
 • Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu
 • Zvláštní výbor pro zemědělství.

Pomoc karibským podnikům

EU rovněž pomáhá uvést dohodu o hospodářském partnerství do praxe prostřednictvím svého partnerství s karibským exportem, agenturou působící v celé karibské oblasti, která podporuje obchod a investice v celém regionu.

EU financuje programy, které mají pomoci Karibskému exportu úzce spolupracovat s karibskými společnostmi, aby mohly využít dohody EPA k většímu rozvoji jejich výroby a vývozu, a to jak do jiných karibských zemí, tak do EU.

Agentura rovněž spolupracuje s nejvzdálenějšími regiony EU a zámořskými zeměmi a územími v Karibiku s cílem podpořit obchod mezi nimi a zbytkem regionu.

Kulturní spolupráce

Protokol o kulturní spolupráci stanoví rámec pro větší spolupráci v oblasti kulturních činností a zboží a služeb mezi státy CARIFORA a EU.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy