Dohoda o hospodářském partnerství – střední Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z EU a Kamerunu investovat do sebe a obchodovat mezi sebou a podněcovat rozvoj ve střední Africe. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem prospět vašemu obchodu.

Stručný přehled

Jednání o komplexní dohodě o hospodářském partnerství s celým regionem střední Afriky byla zahájena v roce 2003. K dnešnímu dni vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem, která představuje krok k dosažení úplné regionální dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezprecedentní volný přístup na trh EU pro všechny jeho výrobky. Patří mezi ně banány, hliník, zpracované kakaové výrobky, překližky a další čerstvé a zpracované zemědělské produkty. EU má prospěch z postupné liberalizace svých produktů na kamerunském trhu od 4. srpna 2016.

Přijímající země

 • V současné době je Kamerun jedinou zemí ve střední Africe, která provádí dohodu o hospodářském partnerství.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) dosud nepodepsaly dohodu o hospodářském partnerství. Kongo obchoduje s EU v rámci systému GSP EU, zatímco Gabon jako země s vyššími středními příjmy podle klasifikace Světové banky není od 1. ledna 2014 způsobilý pro systém GSP.
 • Čad, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Rovníková Guinea jsou nejméně rozvinutými zeměmi, a proto využívají bezcelního a bezkvótového přístupu EU v rámci režimu EU „Vše kromě zbraní“.
 • EU a regionální organizace střední Afriky (CEMAC a ECCAS) zkoumají možnost uzavření komplexní dohody o hospodářském partnerství prostřednictvím prozatímní dohody, kterou Kamerun již využívá.

Asymetrická ustanovení ve prospěch střední Afriky

Při plném zohlednění rozdílů v úrovni rozvoje mezi smluvními stranami stanoví dohoda EPA ustanovení o asymetrii ve prospěch Kamerunu, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro některé citlivé zemědělské trhy a odvětví.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, Kamerun má 15 let na to, aby se otevřel dovozu do EU. Kromě toho budou výrobci 20 % nejcitlivějších výrobků trvale chráněni před konkurencí.

Tarify

 • EU poskytuje nulové clo a nulové kvóty na dovoz pocházející z Kamerunu. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Kamerun postupně ruší cla na 80 % zboží, a to během 15 let. Citlivé výrobky, včetně většiny druhů masa, vín a lihovin, sladu, mléčných výrobků, mouky, některé zeleniny, dřeva a výrobků ze dřeva, použitých oděvů a textilií, obrazů a použitých pneumatik, jsou z liberalizace zcela vyloučeny.
 • Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

V současné době se jedná o nových, zdokonalených pravidlech původu, která budou co nejdříve připojena k dohodě o hospodářském partnerství.

V mezidobí Kamerun využívá výhod plynoucích z obecných pravidel dohody EPA o zlepšení pravidel původu (odkaz), která jsou obsažena v nařízení Rady 2016/1076 (ex 1528/2007) o přístupu na trh EU.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než tolerance obvyklé. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU.
 • Diagonální kumulace a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O náhradu lze požádat u cla zaplaceného z materiálů, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách Kamerunu lze považovat za ryby pocházející z Kamerunu pouze tehdy, pokud jsou uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou se plavidlo plaví, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek týkající se státní příslušnosti posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

 • Zkontrolujte si pravidla původu produktu specifická pro váš produkt prostřednictvím Můj obchodní asistent

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi „ Můj obchodní asistent“ vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející z Kamerunu mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Jiné dokumenty

 • Další dokumenty a postupy celního odbavení [link] potřebné k dovozu do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Mediace a rozhodčí řízení

Nedávno byl přijat jednací řád pro mediaci a rozhodčí řízení, jakož i kodex chování rozhodců, a to rozhodnutím Rady 2019/1954.

Soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, umožňuje dohoda o hospodářském partnerství Kamerunu zahájit opatření na ochranu citlivých odvětví.

Rozvoj spolupráce

Aby bylo možné plně využít obchodních preferencí dohody o hospodářském partnerství, obsahuje dohoda také složku spolupráce. Hlavními prioritními oblastmi rozvojové spolupráce stanovenými EU a Kamerunem jsou:

 • Rozvoj základní regionální infrastruktury;
 • Zemědělství a zajišťování potravin;
 • Průmysl, diverzifikace a konkurenceschopnost ekonomik;
 • Posílení regionální integrace;
 • Zlepšení podnikatelského prostředí;
 • Podpora provádění pravidel souvisejících s obchodem.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „Doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem Smíšeného výboru dohody o hospodářském partnerství je sledovat a posuzovat dopad provádění na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy