Dohoda o hospodářském partnerství – střední Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z EU a Kamerunu vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj ve střední Africe. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem prospět vašemu obchodu.

V kostce

Jednání o komplexní dohodě EPA s celým regionem střední Afriky byla zahájena v roce 2003. K dnešnímu dni vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem, která představuje krok k dosažení úplné regionální dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezprecedentní volný přístup na trh EU pro všechny jeho výrobky. Patří mezi ně banány, hliník, zpracované kakaové výrobky, překližka a jiné čerstvé a zpracované zemědělské produkty. EU měla od 4. srpna 2016 prospěch z postupné liberalizace svých produktů na kamerunském trhu.

Přijímající země

 • V současné době je Kamerun jedinou zemí ve střední Africe, která provádí dohodu o hospodářském partnerství.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) dosud nepodepsaly dohodu o hospodářském partnerství. Kongo obchoduje s EU v rámci systému GSP EU, zatímco Gabon jako země s vyššími středními příjmy podle klasifikace Světové banky není od 1. ledna 2014 způsobilý pro systém GSP.
 • Čad, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Rovníková Guinea jsou nejméně rozvinuté země, a proto mohou využívat bezcelního a bezkvótového přístupu EU v rámci režimu EU „Vše kromě zbraní“.
 • EU a středoafrické regionální organizace (CEMAC a ECCAS) zkoumají možnost dosáhnout komplexní dohody o hospodářském partnerství prostřednictvím prozatímní dohody, kterou Kamerun již používá.

Asymetrická ustanovení ve prospěch střední Afriky

Dohoda EPA plně zohledňuje rozdíly v úrovni rozvoje mezi smluvními stranami a předpokládá ustanovení o asymetrii ve prospěch Kamerunu, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro některé citlivé zemědělské trhy a průmyslová odvětví.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, Kamerun má 15 let na to, aby se otevřel dovozu z EU. Výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží budou navíc požívat trvalé ochrany před hospodářskou soutěží.

Sazby

 • EU uděluje nulové clo a nulové kvóty na dovoz z Kamerunu. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Kamerun postupně ruší cla na 80 % zboží, a to v průběhu 15 let. Citlivé produkty, včetně většiny druhů masa, vín a lihovin, sladu, mléčných výrobků, mouky, některých druhů zeleniny, dřeva a dřevěných výrobků, použitého oděvu a textilu, malířství a použitých pneumatik, jsou z liberalizace zcela vyloučeny.
 • Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

V současné době se jedná o nových, zdokonalených pravidlech původu, která budou připojena k dohodě o hospodářském partnerství co nejdříve.

Kamerun mezitím těží ze zlepšených pravidel původu dohody EPA (odkaz), která jsou obsažena v nařízení Rady 2016/1076 (ex 1528/2007) o přístupu na trh EU.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než odchylky obvyklé. Představují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU.
 • Diagonální kumulace a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O vrácení lze žádat clo zaplacené za materiály, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky plavidel

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách Kamerunu lze považovat za pocházející z Kamerunu pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod níž „plují“, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející z Kamerunu vztahovaly preferenční celní sazby, musí být k nim přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ostatní dokumenty

 • Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy[link], které jsou potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Mediace a rozhodčí řízení

V nedávné době byl rozhodnutím Rady 2019/1954 přijat jednací řád pro mediaci a rozhodčí řízení, jakož i kodex chování rozhodců.

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňuje dohoda o hospodářském partnerství Kamerunu zahájit opatření na ochranu citlivých odvětví.

Rozvojová spolupráce

Aby bylo možné plně využít obchodních preferencí dohody o hospodářském partnerství, obsahuje dohoda rovněž složku spolupráce. EU a Kamerun určily tyto hlavní prioritní oblasti rozvojové spolupráce:

 • Rozvoj základní regionální infrastruktury;
 • Zemědělství a zajišťování potravin;
 • Průmysl, diverzifikace a konkurenceschopnost ekonomik;
 • Posílení regionální integrace;
 • Zlepšení podnikatelského prostředí;
 • Podpora provádění pravidel souvisejících s obchodem.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „podstatných a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejdůraznějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Smíšený výbor dohody o hospodářském partnerství má za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy