Dohoda o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v Karibiku. Zjistěte, jak dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 14 karibskými státy prospívají vašemu obchodu.

Stručný přehled

Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU byla podepsána v říjnu 2008. Nejedná se pouze o dohodu o obchodu se zbožím; zahrnuje závazky týkající se obchodu se službami, investic, otázek souvisejících s obchodem, jako je politika hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, jakož i aspekty udržitelného rozvoje. Dohoda:

 • pomáhá těmto dvěma regionům investovat a obchodovat mezi sebou
 • poskytuje obchodníkům z EU a Karibiku předvídatelný přístup na trh
 • postupně otevírá trh EU se službami, včetně tvůrčích a zábavních odvětví, jakož i karibský trh pro poskytovatele služeb z EU
 • zajišťuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny produkty
 • Vývoz citlivých produktů z EU je v průběhu 25 let postupně liberalizován
 • umožňuje společnostem CARIFORA zřídit obchodní přítomnost v EU
 • stanoví regionální preferenční doložku pro obchod v karibské oblasti, která podporuje regionální integraci a regionální hodnotové řetězce.

Dohoda rovněž obsahuje samostatný protokol o kulturní spolupráci, jehož cílem je zlepšit podmínky pro výměnu kulturních činností, statků a služeb mezi zeměmi CARIFORA a EU. Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU je první obchodní dohodou, do níž EU konkrétně zahrnula komplexní ustanovení o kultuře.

Přijímající země

Celkem 14 zemí CARIFORA provádí dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU:

 • Dominikánská republika
 • Karibské společenství uvádí:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svatá Lucie
  • Svatý Vincenc a Grenadiny
  • Svatý Kryštof a Nevis
  • Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu rovněž podepsalo v prosinci 2009, ale dosud ji neuplatňuje a čeká na její ratifikaci parlamentem.

Asymetrická ustanovení ve prospěch karibských zemí

Dohoda EPA předpokládá asymetrie ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu vznikajícího průmyslu.

Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, státy CARIFORA mají 15–25 let na to, aby se otevřely dovozu z EU. Kromě toho budou výrobci 17 % nejcitlivějších výrobků (většinou z kapitol 1–24 HS) trvale chráněni před hospodářskou soutěží.

Tarify

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup pro veškeré zboží pocházející ze států CARIFORA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny produkty ze států CARIFORA.
 • Karibské země postupně ruší cla, a to více než 15–25 let. 17 % výrobků a služeb je považováno za citlivé a je zcela vyloučeno z liberalizace. Pokud dovoz určitého zboží EU do zemí CARIFORA náhle vzroste a ohrozí místní produkci, lze uplatnit ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty.
 • Všechna cla jsou uvedena v přílohách 1,2 a 3 dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU. Upozorňujeme, že ne všechny země CARIFORA dodržují stejný harmonogram liberalizace.
 • Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.
 •  Existují zvláštní ustanovení o dovozu sušeného mléka do Dominikánské republiky – existují dovozní kvóty s preferenčními celními sazbami.

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Použijese kapitola dohod o hospodářském partnerství týkající se pravidel původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu pomocí Mojeho obchodního asistenta. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby byly produkty pocházející ze zemí EPA způsobilé pro preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o:

 • Průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a musí splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu. Doklad o statusu původu je platný po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • Prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky Protokolu o pravidlech původu.

Kumulativní ošetření

V případě žádostí o kumulaci v souvislosti s použitím materiálů od partnera EPA, jiného státu AKT, než je stát CARIFORA nebo ZZÚ, nebo žádosti o opracování nebo zpracování provedené v těchto zemích musíte celním orgánům předložit tyto doklady:

 • pro dodané materiály průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení dodavatele;
 • pro provedené opracování nebo zpracování samostatné prohlášení dodavatele.

Pro každou zásilku dodávaných materiálů se na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvede samostatné prohlášení dodavatele, které tyto materiály plně popisuje.

Jiné dokumenty

 • Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Cílem ustanovení týkajících se autorského práva je zajistit, aby nositelé práv z EU i států CARIFORA obdrželi za užití svých děl přiměřenou náhradu. Proto by držitelé práv CARIFORA, kteří chtějí vyvážet výrobky nebo služby chráněné autorským právem do EU, měli snadněji získat odměnu za používání těchto produktů a služeb.
 • Dohoda o hospodářském partnerství (kapitola o službách) obsahuje závazky 27 států EU (kromě Belgie) týkající se přístupu na trh, pokud jde o výměnu zábavních služeb, s výjimkou audiovizuálních služeb. To znamená, že umělci, hudebníci a další kulturní odborníci z CARIFORA, kteří jsou registrováni jako podnikatelé, mohou vyslat své členy nebo zaměstnance do 27 států EU za účelem poskytování zábavních služeb, jako jsou představení, která jsou chráněna autorským právem a právy s ním souvisejícími.
 • Probíhají jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení

Obchod službami

Vzhledem k tomu, že dohoda EPA je asymetrická ve prospěch karibských států, CARIFORUM otevírá 65–75 % svých trhů se zaměřením na odvětví s největším dopadem na rozvoj, kde jsou zapotřebí investice a přenos technologií, zatímco EU otevírá 90 % svého trhu se službami.

Obě strany v současné době diskutují:

 • cestovní ruch
 • aktivace kulturního protokolu
 • o zřízení Výboru pro služby

Prosím

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Dohoda o hospodářském partnerství napomáhá rozvoji Karibiku prostřednictvím větší integrace do celosvětového a regionálního obchodu a nových tržních příležitostí:

 • otevření obchodu se službami a investicemi
 • usnadnění podnikání v Karibiku – včetně pravidel pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže
 • poskytování finanční podpory ze strany EU na pomoc:
  • vlády realizují podniky v rámci dohody o hospodářském partnerství
  • využít dohody o hospodářském partnerství k většímu vývozu a přilákání většího množství vnějších investic

Soutěž

Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí EPA.

EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod.

Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, umožňují dohody o hospodářském partnerství, aby byla aktivována opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství je výslovně založena na „zásadních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „Doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Regionální integrace

Země CARIFORA se vzájemně úžeji integrují. Dohoda o hospodářském partnerství usnadňuje vývoz zboží a služeb mezi:

 • všechny země, které tvoří CARIFORA
 • 17 karibských území s přímými vazbami na země EU (čtyři francouzské „nejvzdálenější regiony“ a 13 zámořských území – šest britských, šest nizozemských a jedno francouzské)
 • Státy CARIFORA se zavázaly, že si budou navzájem nabízet stejné preference, které EU poskytují (dosud nebyly plně provedeny).
 • V letech 2014 až 2020 poskytla EU v rámci programu regionální spolupráce 346 milionů EUR. 

Posílení kapacit a technická podpora

EU pomáhá karibským vládám plnit jejich závazky následujícími způsoby:

 • Za prvé, EU financuje prováděcí struktury dohod o hospodářském partnerství v celém Karibiku. Jejich sídlo je na vnitrostátních ministerstvech obchodu a v sekretariátu CARIFORA v Karibském společenství (CARICOM).
 • Za druhé, v rámci ERF financuje EU od roku 2012 provádění dohod o hospodářském partnerství a programy rozvoje soukromého sektoru pro vlády a podniky. EU spolupracuje s několika karibskými a mezinárodními subjekty a pomáhá karibským zemím
  • modernizovat způsob výběru daní a shromažďovat statistické údaje
  • pomoci podnikům splnit zdravotní, bezpečnostní a environmentální normy EU
  • diverzifikovat své ekonomiky podporou růstu svého odvětví služeb
  • Zřízení agentur pro hospodářskou soutěž, ochranu obchodu a ochranná opatření
   Pro poskytování technické pomoci v oblasti práv duševního vlastnictví
 • Za třetí, EU investuje do pomoci vládám, aby se jiným způsobem integrovaly.
  • přes CARICOM: vytvořením jednotného trhu a hospodářství (CSME)
  • v Demokratické republice Kongo a na Haiti: podporou užší spolupráce mezi oběma stranami
  • ve východním Karibiku: úsilím o užší integraci
 • Za čtvrté, EU rovněž financuje podobnou činnost prostřednictvím svých programů pro jednotlivé země.
  • všechny státy mají zřízeny koordinátory a struktury EPA.
  • téměř všechny státy provedly postupné snižování cel v letech 2011 a 2013, 2015 a 2017, jak bylo dohodnuto v dohodě o hospodářském partnerství.
  • probíhají práce na posílení regionálního normalizačního orgánu CROSQ a regionální agentury pro bezpečnost potravin CAHFSA zřízené v roce 2010.

Společné orgány

EU rovněž pomohla uvést dohodu o hospodářském partnerství do praxe tím, že spolupracovala s karibskými zeměmi na zřízení několika nových, společných karibsko-evropských institucí.

Cílem těchto orgánů je sledovat, jakým způsobem oba regiony provádějí dohodu v praxi. Jejich cílem je rovněž zajistit, aby dohoda o hospodářském partnerství přinesla pozitivní výsledky, a řešit případné problémy.

Šest společných orgánů CARIFORUM-EU:

 • Smíšená rada
 • Výbor pro obchod a rozvoj (T &DC)
 • Parlamentní výbor
 • Poradní výbor
 • Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu
 • Zvláštní výbor pro zemědělství.

Pomoc karibským podnikům

EU rovněž pomáhá uvést dohodu o hospodářském partnerství do praxe prostřednictvím svého partnerství s karibským exportem, což je karibská agentura podporující obchod a investice v celém regionu.

EU poskytuje finanční prostředky na pomoc karibskému vývozu v úzké spolupráci s karibskými společnostmi, aby mohly využívat dohody o hospodářském partnerství k většímu rozvoji své výroby a vývozu, a to jak do jiných karibských zemí, tak do EU.

Agentura rovněž spolupracuje s nejvzdálenějšími regiony EU a zámořskými zeměmi a územími v Karibiku s cílem podpořit obchod mezi nimi a zbytkem regionu.

Kulturní spolupráce

Protokol o kulturní spolupráci stanoví rámec pro větší spolupráci v oblasti výměn kulturních činností a zboží a služeb mezi státy CARIFORA a EU.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy