EPA – střední Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou usnadňuje občanům a podnikům z EU a Kamerunu vzájemně investovat a obchodovat a podněcovat rozvoj ve střední Africe. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem prospět vašemu obchodu.

Na první pohled

Jednání o komplexní dohodě EPA s celým regionem střední Afriky byla zahájena v roce 2003. K dnešnímu dni vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Kamerunem, která představuje krok směrem k dosažení úplné regionální dohody.

Dohoda poskytla Kamerunu bezprecedentní volný přístup na trh EU pro všechny jeho produkty. Patří mezi ně banány, hliník, zpracované kakaové výrobky, překližky a další čerstvé a zpracované zemědělské produkty. EU těží z postupné liberalizace svých produktů na kamerunském trhu od 4. srpna 2016.

Země, které jsou příjemci pomoci

 • V současné době je Kamerun jedinou zemí ve střední Africe, která provádí dohodu EPA.
 • Gabon a Kongo (Brazzaville) dosud nepodepsaly dohodu o hospodářském partnerství. Kongo obchoduje s EU v rámci systému GSP EU, zatímco Gabon jako země s vyššími středními příjmy podle klasifikace Světové banky není od 1. ledna 2014 způsobilý pro systém GSP.
 • Čad, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Rovníková Guinea jsou nejméně rozvinuté země, takže využívají bezcelního a bezkvótového přístupu EU v rámci režimu EBA EU.
 • EU a středoafrické regionální organizace (CEMAC a ECCAS) zkoumají možnost dosažení komplexní dohody o hospodářském partnerství prostřednictvím prozatímní dohody, kterou Kamerun již využívá.

Asymetrická ustanovení ve prospěch střední Afriky

Dohoda o hospodářském partnerství, která plně zohledňuje rozdíly v úrovni rozvoje mezi stranami, předpokládá ustanovení o asymetriích ve prospěch Kamerunu, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro některé citlivé zemědělské trhy a odvětví.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, Kamerun má 15 let na to, aby se otevřel dovozu do EU. Výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží budou navíc trvale chráněni před konkurencí.

Sazby

 • EU uděluje nulové clo a nulové kvóty na dovoz z Kamerunu. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny výrobky.
 • Kamerun postupně ruší cla na 80 % zboží, a to v průběhu 15 let. Citlivé výrobky, včetně většiny druhů masa, vína a lihovin, sladu, mléčných výrobků, mouky, některé zeleniny, dřeva a výrobků ze dřeva, použitých oděvů a textilií, obrazů a použitých pneumatik, jsou z liberalizace zcela vyloučeny.
 • Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“ v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

V současné době probíhají jednání o nových, zdokonalených pravidlech původu, která budou co nejdříve připojena k dohodě o hospodářském partnerství.

Kamerun mezitím těží z obecných zdokonalených pravidel původu podle dohody EPA (odkaz), která jsou obsažena v nařízení Rady 2016/1076 (dříve 1528/2007) o přístupu na trh EU.

Tolerance

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství jsou mírnější než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Na textil a oděvy se vztahují zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a střední Afrikou zahrnuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU.
 • Diagonální kumulace a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Náhrada může být požadována za clo zaplacené z materiálů, které byly dříve dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky na plavidlech

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách Kamerunu lze považovat za ryby pocházející z Kamerunu pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují k místu registrace plavidla, k vlajce, pod kterou plavidlo pluje, a k jeho vlastnictví.

Neexistují žádné zvláštní požadavky na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní odstraněny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Zvláštní pravidla původu produktu

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy[link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi My Trade Assistant vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš produkt a jeho zemi původu.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se o postupech dozvědět více, obraťte se na celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející z Kamerunu vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Další dokumenty

 • Další dokumenty a postupy týkající se celního odbavení[link] potřebné k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Mediace a rozhodčí řízení

Nedávno byl rozhodnutím Rady 2019/1954 přijat jednací řád pro mediaci a rozhodčí řízení, jakož i kodex chování rozhodců.

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen kvůli prudkému nárůstu dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství umožňuje Kamerunu zahájit opatření na ochranu citlivých odvětví.

Rozvojová spolupráce

Aby bylo možné plně využít obchodních preferencí dohody o hospodářském partnerství, obsahuje dohoda rovněž složku týkající se spolupráce. Hlavními prioritními oblastmi rozvojové spolupráce, které EU a Kamerun určily, jsou:

 • rozvoj základní regionální infrastruktury;
 • zemědělství a zajišťování potravin;
 • průmysl, diverzifikace a konkurenceschopnost ekonomik;
 • posílení regionální integrace;
 • zlepšení podnikatelského prostředí;
 • Podpora provádění pravidel souvisejících s obchodem.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě  z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jedny z nejsilnějších formulací o právech a udržitelném rozvoji, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o nevykonávání“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Smíšený výbor dohody o hospodářském partnerství má za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy