Dohoda o hospodářském partnerství – východní a jižní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů investovat a obchodovat mezi sebou a podněcovat rozvoj ve východní a jižní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody EU o hospodářském partnerství s 5 africkými státy prospět vašemu obchodu.

Stručný přehled

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a východní a jižní Afrikou (EU-ESA iEPA) byla podepsána Mauriciem, Seychelami, Zimbabwe a Madagaskarem v srpnu 2009 a prozatímně prováděna v květnu 2012. V lednu 2013 vyslovil s dohodou souhlas Evropský Parlament. Komory dohodu podepsaly v červenci 2017 a začaly ji uplatňovat v únoru 2019.

Mezi EU a ESA iEPA patří:

 • odstranění všech cel a kvót EU na dovoz ze států ESA;
 • postupné otevírání trhů ESA vývozu z EU;
 • podrobná ustanovení o pravidlech původu, rybolovu a ochraně obchodu;
 • spolupráce v oblasti technických překážek obchodu, jakož i norem týkajících se zdraví zvířat a rostlin;
 • pravidla rozvojové spolupráce;
 • mechanismy pro řešení sporů.

Pět zemí, které dohodu již uplatňují, prohlásilo, že jsou připraveny přejít od obchodu se zbožím ke komplexnější dohodě. Dne 2. října 2019 byla zahájena jednání o rozšíření oblasti působnosti dohody o hospodářském partnerství tak, aby zahrnovala obchod se službami, investice, udržitelný rozvoj a hospodářskou soutěž. Kromě toho se strany dohodly na balíčku modernizujícím pravidla původu této dohody o hospodářském partnerství.

Přijímající země

 • Komory
 • Madagaskar
 • Mauricius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zůstává otevřena i dalším zemím z tohoto regionu.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí ESA

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA obsahuje ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí ESA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, státy ESA své trhy částečně otevírají dovozu z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Tarify

EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům ze zemí ESA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.

Země ESA postupně částečně ruší cla v souladu se svými individuálními harmonogramy připojenými k prozatímní dohodě EPA, a to takto:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % dovozu do EU;
 • Mauricius 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé produkty mohou být z liberalizace zcela vyloučeny. Mezi hlavní výjimky z liberalizace patří:

 • Madagaskar: maso, mléko a sýry, rybolov, zelenina, obiloviny, oleje a tuky, jedlé přípravky, cukr, kakao, nápoje, tabák, chemické látky, plastové a papírové výrobky, textilie, kovové výrobky, nábytek;
 • Mauricius: živá zvířata a maso, jedlé výrobky živočišného původu, tuky, jedlé přípravky a nápoje, chemické látky, plasty a pryžové výrobky z usní a kožešinových kůží, železo a ocel a spotřební elektronika;
 • Seychely: maso, rybolov, nápoje, tabák, kožené výrobky, sklo a keramické výrobky a vozidla;
 • Zimbabwe: produkty živočišného původu, obiloviny, nápojový papír, plasty a kaučuk, textilie a oděvy, obuv, sklo a keramika, spotřební elektronika a vozidla.

Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

 

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi „ Můj obchodní asistent“ vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

Aby se na produkty pocházející ze zemí ESA mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o:

 1. průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
 2. prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky Protokolu o pravidlech původu.

Jiné dokumenty

Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství umožňuje aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA je výslovně založena na „zásadních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „Doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství podporuje připravenost zemí ESA na provádění africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) v rámci Africké unie, a představuje tak stavební kámen regionální hospodářské integrace.

Rozvojová spolupráce, budování kapacit a technická pomoc

 • EU je připravena poskytnout podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména rozvojového rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF), prostřednictvím pomoci na podporu obchodu.
 • Na žádost pěti zemí ESA již Evropská unie souhlasila s poskytnutím finanční pomoci na zřízení koordinačního mechanismu EPA. Jeho cílem je zajistit náležitou koordinaci a technickou podporu pěti zemím ESA, což jim umožní účinně se zapojit do procesu vyjednávání. Koordinační mechanismus již přispěl na straně ESA k přípravě fáze stanovení rozsahu působnosti pro nadcházející jednání.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy