Dohoda o hospodářském partnerství – východní a jižní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj ve východní a jižní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 5 africkými státy prospět vašemu obchodu.

V kostce

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a východní a jižní Afrikou (EU-ESA iEPA) byla podepsána Mauriciem, Seychelami, Zimbabwe a Madagaskarem v srpnu 2009 a byla prozatímně uplatňována v květnu 2012. V lednu 2013 vyslovil s dohodou souhlas Evropský Parlament. Komory dohodu podepsaly v červenci 2017 a začaly ji uplatňovat v únoru 2019.

Dohoda mezi EU a ESA iEPA zahrnuje:

 • zrušení všech cel a kvót EU na dovoz ze států ESA;
 • postupné otevírání trhů ESA vývozu z EU;
 • podrobná ustanovení o pravidlech původu, rybolovu a ochraně obchodu;
 • spolupráce v oblasti technických překážek obchodu, jakož i norem v oblasti zdraví zvířat a rostlin;
 • pravidla pro rozvojovou spolupráci;
 • mechanismy pro řešení sporů.

Pět zemí, které již dohodu uplatňují, prohlásilo, že jsou připraveny přejít od obchodu se zbožím ke komplexnější dohodě. Dne 2. října 2019 byla zahájena jednání o rozšíření oblasti působnosti dohody o hospodářském partnerství tak, aby zahrnovala obchod se službami, investice, udržitelný rozvoj a hospodářskou soutěž. Kromě toho se strany dohodly na balíčku modernizujícím pravidla původu pro tuto dohodu EPA.

Přijímající země

 • Komory
 • Madagaskar
 • Mauricius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zůstává otevřena i dalším zemím z tohoto regionu.

Asymetrické rezervy ve prospěch zemí ESA

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA předpokládá ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí ESA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu rozvíjejícího se průmyslu.

 • Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, státy ESA otevírají své trhy částečně dovozu z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz ze zemí ESA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.

Země ESA postupně částečně zruší cla v souladu se svými individuálními harmonogramy připojenými k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství, a to takto:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % dovozu do EU;
 • Mauricius 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé produkty mohou být z liberalizace zcela vyloučeny. Mezi hlavní výjimky z liberalizace patří:

 • Madagaskar: maso, mléko a sýry, rybolov, zelenina, obiloviny, oleje a tuky, jedlé přípravky, cukr, kakao, nápoje, tabák, chemické látky, plastové a papírové výrobky, textilie, kovové výrobky, nábytek;
 • Mauricius: živá zvířata a maso, jedlé produkty živočišného původu, tuky, jedlé přípravky a nápoje, chemikálie, plasty a pryžové výrobky z usně a kožešin, železo a ocel a spotřební elektronika;
 • Seychely: maso, rybolov, nápoje, tabák, kožené výrobky, skleněné a keramické výrobky a vozidla;
 • Zimbabwe: výrobky živočišného původu, obiloviny, nápojový papír, plasty a kaučuk, textilie a oděvy, obuv, sklo a keramika, spotřební elektronika a vozidla.

Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

 

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

Aby se na produkty pocházející ze zemí ESA vztahovaly preferenční celní sazby, musí být k nim přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:

 1. průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
 2. prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Ostatní dokumenty

Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství umožňuje, aby byla přijata opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA je výslovně založena na „podstatných a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „Doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství posiluje připravenost zemí ESA na provádění africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) v rámci Africké unie, a představuje tak stavební kámen regionální hospodářské integrace.

Rozvojová spolupráce, budování kapacit a technická pomoc

 • EU je připravena poskytnout podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména rozpočtu EU na rozvoj a Evropského rozvojového fondu (ERF), prostřednictvím pomoci v oblasti obchodu.
 • Na žádost pěti zemí ESA již Evropská unie souhlasila s poskytnutím finanční pomoci na zřízení koordinačního mechanismu EPA. Jeho cílem je zajistit vhodnou koordinaci a technickou podporu pěti zemím ESA, aby se mohly účinně zapojit do procesu vyjednávání. Mechanismus se již zemím ESA osvědčil v rámci přípravné fáze při stanovování rozsahu nadcházejících jednání.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy