EPA SADC – Jihoafrické společenství pro rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v jižní Africe. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a pěti státy SADC prospívat vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerstvímezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) zahrnující státy Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko podepsaly dohodu SADC EPA dne 10. června 2016. Dohoda o hospodářském partnerství vstoupila prozatímně v platnost dne 10. října 2016 a Mosambik ji prozatímně uplatňuje od 4. února 2018.

Dohoda SADC EPA je obchodní dohoda zaměřená na rozvoj, která poskytuje asymetrický přístup partnerům ve skupině SADC EPA. Mohou chránit citlivé produkty před úplnou liberalizací a zavést ochranná opatření v případech, kdy dovoz z EU roste příliš rychle. Kapitola o spolupráci určuje oblasti související s obchodem, které mohou čerpat finanční prostředky. Dohoda rovněž obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, která se zabývá sociálními a environmentálními otázkami.

Pokud jde o obchod se zbožím, nový přístup na trh zahrnuje lepší obchodní podmínky zejména v zemědělství a rybolovu, včetně vína, cukru, produktů rybolovu, květin a konzervovaného ovoce. EU získá smysluplný nový přístup na trh Jihoafrické celní unie (výrobky zahrnují pšenici, ječmen, sýr, masné výrobky a máslo).

Přijímající země

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibie
 • Jižní Afrika
 • Svazijsko (Svazijsko)

Dalších šest členů regionu Jihoafrického společenství pro rozvoj – Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Zambie a Zimbabwe – je součástí jiných regionálních skupin, jmenovitě střední Afriky nebo východní a jižní Afriky, nebo jedná o těchto dohodách s EU.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC EPA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinářské výrobky a vznikající průmyslová odvětví.

 • Země SADC EPA mohou aktivovat pět dvoustranných ochranných opatření a zvýšit dovozní cla v případě, že dovoz z EU vzroste natolik nebo tak rychle, že hrozí narušení domácí výroby.
 • pokud by EU uplatňovala ochranná opatření podle pravidel WTO, nabízí EU svým partnerům SADC EPA pětiletou výjimku z jejího uplatňování, která zemím SADC EPA umožní pokračovat ve vývozu.

Tarify

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům z Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky. EU odstraňuje cla na 98,7 % dovozu z Jihoafrické republiky v rámci konkrétních množstevních kvót.
 • země, které jsou součástí Jihoafrické celní unie (Botswana, Lesotho, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko), odstraňují cla z přibližně 86 % dovozu z EU. Mosambik odstraňuje cla na 74 % dovozu z EU
 • všechna cla jsou uvedena v přílohách I, II a III dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC EPA.

 

Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1924) Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC. Viz také Příručka k uplatňování protokolu 1 dohody o hospodářském partnerství mezi SADC a EU.

Pochází můj výrobek z EU nebo ze státu SADC EPA?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC, musí produkt pocházet z EU nebo ze státu SADC EPA.

Produkt je považován za pocházející z EU nebo ze státu SADC EPA, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel pro konkrétní produkty v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • Změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • Specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi, tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.
 • Kombinace těchto různých pravidel je možná, přičemž různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • v dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a SADC umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení žádné prahové hodnoty maximálních nepůvodních materiálů vyjádřených v hodnotě uvedené ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“.
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC stanoví:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející ze státu SADC EPA byly považovány za pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • úplná kumulace, která umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU ve státě SADC EPA (a naopak) při posuzování, zda splňujete pravidlo specifické pro daný produkt.
 • diagonální kumulace, která i) umožňuje, aby materiály pocházející z kteréhokoli státu SADC EPA, z jiného státu dohody EPA mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy nebo ze zámořské země nebo území EU a ii) operace nebo zpracování provedené v těchto zemích byly považovány za původní materiály nebo materiály ve státě SADC EPA nebo EU, jsou-li použity při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky, včetně dohod o správní spolupráci mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ. Tato kumulace se nevztahuje na i) materiály HS 1604 až 1605 pocházející z Tichomoří a ii) materiály pocházející z Jihoafrické republiky, které nelze dovážet do EU bez kvót s nulovým clem.   
 • kumulace s ohledem na materiály, které podléhají bezcelnímu zacházenípodle doložky nejvyšších výhodv EU, která vývozcům ve státě SADC EPA umožňuje započítat nepůvodní materiály, které by při dovozu do EU využívaly bezcelního a bezkvótového zacházení v rámci celních sazeb EU, které nejvíce upřednostňují EU, jako by pocházejí z daného státu SADC EPA, jsou -li součástí produktu tam vyrobeného, za předpokladu, že proti tomuto materiálu ze země původu nejsou zavedena žádná antidumpingová cla nebo cla proti obcházení
 • kumulace s ohledem na materiály pocházející z jiných zemí, které využívají preferenčního bezcelního a bezkvótového přístupu do EU, který umožňuje materiály pocházející ze zemí, které využívají bezcelního a bezkvótového přístupu do EU, aby se tento materiál považoval za pocházející ze státu SADC EPA, je-li použit při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky. Tato kumulace není v současné době použitelná.
Odchylky

Na žádost státu SADC EPA by za určitých podmínek mohla být udělena zvláštní odchylka, aby se na určité produkty pocházející z konkrétních zemí mohla vztahovat mírnější pravidla původu. V současné době neplatí žádné zvláštní odchylky.

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

V dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a SADC musí být původní produkty přepravovány z EU do státu SADC EPA (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • uchovávání produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby předložil důkaz o splnění požadavků, který může být poskytnut jakýmkoli způsobem, včetně smluvních přepravních dokladů, jako jsou konosamenty, nebo věcných či konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování nákladových kusů nebo jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC.

Postupy pro stanovení původu

Postupy týkající se původu související s uplatňováním preferenční celní sazby a ověřováním celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV o dokladu o původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu

 • budete potřebovat buď
 • doklad o původu zůstává v platnosti po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nevyžaduje, pokud
  • celková hodnota produktů v případě malých balení nepřesahuje 500 EUR, nebo
  • 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících
Průvodní osvědčení EUR.1
 • vzor osvědčení EUR.1 je uveden v příloze III a obsahuje pokyny pro jeho vyplnění.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.
Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze státu SADC EPA, a to předložením prohlášení o původu. Může ji provést

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na hodnotu dotčených produktů.

Vývozce žádající o takové povolení musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

 

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • za účelem vyhotovení prohlášení o původu by měl vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvést, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v příslušném jazyce): „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“
 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze IV. Zkontrolujte si u svých celních orgánů případné další požadavky.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Předložení

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za předpokladu, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející smluvní strany určují původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledat zvláštní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje dvoustranný protokol mezi EU a Jihoafrickou republikou o ochraně zeměpisných označení a o obchodu s vínem a lihovinami.

 • EU chrání více než 100 jihoafrických názvů, jako je Rooibos, slavná infuze z Jižní Afriky a četné názvy vín jako Stellenbosch a Paarl
 • Jižní Afrika chrání více než 250 názvů EU v kategoriích potravin, vín a lihovin.

To například znamená, že výrobce v jiné zemi než v Jihoafrické republice nemůže uvádět na trh čaj zpracovaný z rostliny ze svého území pod symbolicky důležitým názvem Rooibos. Totéž platí pro tradiční názvy produktů v EU.

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Další oblasti

Soutěž

 • EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí SADC EPA
 • EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, umožňují dohody o hospodářském partnerství, aby byla aktivována opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Řešení sporů

Podle dohody SADC EPA se spory řeší prostřednictvím konzultací nebo mediace a v konečném důsledku rozhodčím řízením. Po rozhodčím řízení podnikne žalovaná strana veškerá nezbytná opatření, aby rozhodnutí vyhověla. V případě nedodržení má druhá strana právo na náhradu škody nebo je oprávněna přijmout veškerá vhodná opatření, jako je zvýšení cel.

Udržitelný rozvoj

Dohoda SADC EPA je výslovně založena na „zásadních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje jedny z nejsilnějších formulací týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Regionální integrace

Dohoda SADC EPA se týká jak obchodu mezi zeměmi SADC EPA, tak obchodu s EU.

 • pravidla původu SADC EPA podporují rozvoj nových hodnotových řetězců v regionu. Ustanovení o akumulaci umožňují uplatňování slev na hranicích EU na ovoce sklizené v jedné zemi regionu a poté uchovávané a konzervované v jiné zemi. Tento typ flexibilních pravidel původu je přínosem pro společnosti v zemědělsko-potravinářském, rybářském a průmyslovém odvětví.
 • dohoda SADC EPA harmonizuje cla Jihoafrické celní unie uložená na dovoz pocházející z EU, a v důsledku toho zlepšuje fungování celní unie. Dohoda SADC EPA tak posiluje regionální integraci.
 • každý stát SADC EPA souhlasil s tím, že jakákoli výhoda, kterou poskytl EU, se rozšíří i na ostatní státy SADC EPA.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit jejich celní režimy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená méně ušetřených při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy