EPA SADC - Jihoafrické společenství pro rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (EPA) usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podněcuje rozvoj v jižní Africe. Zjistěte, jak může dohoda EU o hospodářském partnerství s pěti státy SADC prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerstvímezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) mezi státy Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska (dříve Svazijsko) podepsala dne 10. června 2016 dohodu SADC EPA. Dohoda o hospodářském partnerství vstoupila prozatímně v platnost dne 10. října 2016, přičemž Mosambik ji prozatímně provádí od 4. února 2018.

Dohoda SADC EPA je obchodní dohoda zaměřená na rozvoj, která poskytuje asymetrický přístup partnerům ve skupině SADC EPA. Mohou chránit citlivé produkty před úplnou liberalizací a zavést ochranná opatření, pokud dovoz z EU roste příliš rychle. Kapitola o spolupráci určuje oblasti související s obchodem, které mohou být financovány. Dohoda rovněž obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, která se zabývá sociálními otázkami a otázkami životního prostředí.

Pokud jde o obchod se zbožím, nový přístup na trh zahrnuje lepší obchodní podmínky zejména v zemědělství a rybolovu, včetně vín, cukru, produktů rybolovu, květin a konzervovaného ovoce. Na straně EU získá EU smysluplný nový přístup na trh do Jihoafrické celní unie (produkty zahrnují pšenici, ječmen, sýr, masné výrobky a máslo).

Přijímající země

 • Republika Botswana
 • Království Lesotho
 • Mozambik
 • Namibie
 • Jižní Afrika
 • Svazijsko

Dalších šest členů regionu Jihoafrického společenství pro rozvoj - Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Zambie a Zimbabwe - je součástí dohod o hospodářském partnerství s EU v rámci jiných regionálních skupin, konkrétně střední Afriky nebo východní a jižní Afriky, nebo o těchto dohodách jedná.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC

Dohoda EPA předpokládá asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC EPA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, flexibilní pravidla původu, kromě zvláštních záruk a opatření pro zemědělství, potravinářské výrobky a vznikající průmyslová odvětví.

 • Země SADC EPA mohou aktivovat pět dvoustranných ochranných opatření a zvýšit dovozní cla v případě, že dovoz z EU vzroste tak rychle nebo tak rychle, že hrozí narušení domácí produkce.
 • pokud by EU uplatňovala ochranné opatření podle pravidel WTO, nabízí svým partnerům SADC EPA prodloužení pětileté výjimky z jeho uplatňování, což zemím SADC EPA umožní pokračovat ve vývozu.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup pro veškerý dovoz z Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a volný pro všechny výrobky. EU ruší cla na 98,7 % dovozu z Jihoafrické republiky v rámci zvláštních množstevních kvót.
 • země, které jsou součástí Jihoafrické celní unie (Botswana, Lesotho, Namibie, Jižní Afrika a Svazijsko), odstraňují cla u přibližně 86 % dovozu z EU. Mosambik ruší cla na 74 % dovozu z EU
 • Všechna cla jsou uvedena v přílohách I, II a III dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC.

 

K nalezení přesných informací o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a místu určení použijte možnost vyhledávání pro můj obchodní asistent. V případě pochybností se obraťte na celní orgány

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1924) Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC. Viz též Příručka k uplatňování protokolu 1 dohody o hospodářském partnerství SADC-EU.

Pochází můj produkt z EU nebo ze státu SADC EPA?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC), musí produkt pocházet z EU nebo ze státu SADC EPA.

Produkt je považován za pocházející z EU nebo ze státu SADC EPA, pokud

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel vázaných na jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • Změna sazebního zařazení — výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • Specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken pro příze, tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.
 • Kombinace těchto různých pravidel je možná s tím, že různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci.

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje větší flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance v dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) umožňuje výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty pro maximální nepůvodní materiály vyjádřené v hodnotě uvedené v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“.
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) stanoví

Odchylky

Na žádost státu SADC EPA by mohla být za určitých podmínek udělena zvláštní odchylka, aby se na určité produkty pocházející z určitých zemí mohla vztahovat mírnější pravidla původu. V současné době neplatí žádné zvláštní odchylky.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Doprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

V dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj musí být původní produkty přepravovány z EU do státu SADC EPA (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění požadavků, který může být poskytnut jakýmkoli způsobem, včetně smluvních přepravních dokladů, jako jsou nákladní listy, nebo věcných nebo konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování balíků nebo jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

Navracení cla

V rámci dohody o hospodářském partnerství EU-SADC je povolena náhrada dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Postupy původu související s žádostí o preferenční sazebník a s ověřováním ze strany celních orgánů jsou stanoveny v hlavě IV o prokazování původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak uplatňovat preferenční sazbu?

Abyste mohli využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu zboží.

 • budete potřebovat buď
 • doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nevyžaduje, pokud
  • celková hodnota produktů nepřesahuje 500 EUR v případě malých balení, nebo
  • 1200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících
Průvodní osvědčení EUR.1
 • vzor osvědčení EUR.1 je uveden v příloze III a obsahuje pokyny k jeho vyplnění.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.
Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze státu SADC EPA, a to předložením prohlášení o původu. Lze jej provést

 • schválený vývozce nebo
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů.

Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití.

 

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • za účelem vyhotovení prohlášení o původu by měl vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, otiskem razítka nebo vytisknout následující prohlášení (v příslušném jazyce):„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU a je uvedeno v příloze IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Předložení

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se prohlášení týká.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi „Můj obchodní asistent

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Celní celní doklady a postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Zjistěte si další celní doklady a postupy potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje dvoustranný protokol mezi EU a Jihoafrickou republikou o ochraně zeměpisných označení a o obchodu s vínem a lihovinami.

 • EU chrání více než 100 jihoafrických názvů, jako je Rooibos, slavná infuze z Jižní Afriky a četné názvy vín jako Stellenbosch a Paarl.
 • Jižní Afrika chrání více než 250 názvů EU v kategoriích potravin, vín a lihovin

To například znamená, že výrobce v jiné zemi než Jižní Africe nemůže uvádět na trh čaj zpracovaný ze svého vlastního území pod symbolicky významným názvem Rooibos. Totéž platí pro tradiční názvy produktů EU.

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Další oblasti

Soutěž

 • EU přestala poskytovat vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí SADC EPA.
 • EU minimalizovala opatření s účinky na produkci a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňují dohody EPA aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Řešení sporů

V rámci SADC EPA jsou spory urovnávány prostřednictvím konzultací nebo mediace a v konečném důsledku rozhodčím řízením. Po rozhodčím řízení přijme žalovaná strana veškerá opatření nezbytná k dosažení souladu s rozhodnutím. V případě nedodržení má druhá strana právo na náhradu škody nebo je oprávněna přijmout veškerá vhodná opatření, jako je zvýšení cel.

Udržitelný rozvoj

Dohoda SADC EPA je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje některé z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „ustanovením o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran nesplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • úkolem společných orgánů EPA je sledovat a hodnotit dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců parlamentu.

Regionální integrace

Dohoda SADC EPA se týká obchodu mezi zeměmi SADC EPA stejně jako obchodu s EU.

 • pravidla původu SADC EPA podporují rozvoj nových hodnotových řetězců v regionu. Ustanovení o kumulaci umožňují uplatňování slevových sazeb na hranicích EU na ovoce sklizené v jedné zemi regionu a poté konzervované a konzervované v jiné zemi. Tento druh flexibilních pravidel původu je výhodný pro podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví, v odvětví rybolovu a v průmyslu.
 • dohoda SADC EPA harmonizuje cla Jihoafrické celní unie uvalená na dovoz pocházející z EU, a v důsledku toho zlepšuje fungování celní unie. Tímto způsobem dohoda SADC EPA posiluje regionální integraci.
 • každý stát SADC EPA souhlasil s tím, že jakákoli výhoda, kterou poskytl EU, bude rozšířena i na ostatní státy SADC EPA.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně ukvapených při vyřizování celních záležitostí.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy