EPA SADC – Jihoafrické společenství pro rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC (EPA) usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v jižní Africe. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a pěti státy SADC prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dne 10. června 2016 podepsaly dohodu SADC EPA státyDohody o hospodářském partnerstvímezi EU a Jihoafrickým společenstvím (SADC) zahrnující Botswanu, Lesotho, Mosambik, Namibii, Jihoafrickou republiku a Svazijsko (dříve Svazijsko). Dohoda o hospodářském partnerství vstoupila prozatímně v platnost dne 10. října 2016, přičemž Mosambik ji prozatímně uplatňuje od 4. února 2018.

SADC EPA je obchodní dohodou zaměřenou na rozvoj, která partnerům ve skupině SADC EPA poskytuje asymetrický přístup. Mohou chránit citlivé produkty před úplnou liberalizací a zavést ochranná opatření, pokud dovoz z EU roste příliš rychle. Kapitola o spolupráci vymezuje oblasti související s obchodem, které mohou být financovány. Dohoda rovněž obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, která se týká sociálních a environmentálních otázek.

Pokud jde o obchod se zbožím, nový přístup na trh zahrnuje lepší obchodní podmínky, zejména v oblasti zemědělství a rybolovu, včetně vína, cukru, produktů rybolovu, květin a konzervovaného ovoce. Na straně druhé získá EU smysluplný nový přístup na trh jihoafrické celní unie (produkty zahrnují pšenici, ječmen, sýr, masné výrobky a máslo).

Přijímající země

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibie
 • Jihoafrická republika
 • Eswatini (Svazijsko)

Dalších šest členů regionu Jihoafrického společenství pro rozvoj – Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Zambie a Zimbabwe – je součástí dohod o hospodářském partnerství nebo je vyjednává s EU jako součást jiných regionálních skupin, konkrétně střední Afriky nebo východní a jižní Afriky.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC

Dohoda o hospodářském partnerství předpokládá asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC EPA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, flexibilní pravidla původu, jakož i zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinářské výrobky a mladá průmyslová odvětví.

 • Země SADC EPA mohou aktivovat pět dvoustranných ochranných opatření a zvýšit dovozní cla v případě, že se dovoz z EU zvýší tak rychle nebo tak rychle, že hrozí narušení domácí produkce.
 • pokud by EU uplatňovala ochranná opatření podle pravidel WTO, nabízí EU svým partnerům SADC EPA pětiletou výjimku z jejího uplatňování, která zemím SADC EPA umožní pokračovat ve vývozu.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz z Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky. EU ruší cla na 98,7 % dovozu z Jihoafrické republiky v rámci zvláštních množstevních kvót.
 • země, které jsou součástí Jihoafrické celní unie (Botswana, Lesotho, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko), odstraňují cla na přibližně 86 % dovozu z EU. Mosambik odstraňuje cla na 74 % dovozu z EU
 • všechna cla jsou uvedena v přílohách I, II a III dohody EU-SADC EPA.

 

Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku,použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1924) Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC. Prohlédněte si rovněž Příručku k uplatňování protokolu 1 dohody SADC-EU o hospodářském partnerství.

Pochází můj produkt ze státu EU nebo SADC EPA?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství EU-SADC, musí produkt pocházet z EU nebo ze státu SADC EPA.

Produkt se považuje za produkt pocházející z EU nebo ze státu SADC EPA, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • Změna sazebního zařazení – výsledkem výrobního procesu je změna sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • Zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi, tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.
 • Kombinace těchto různých pravidel je možná, pokud jsou různá pravidla dodržována alternativně nebo v kombinaci.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • v dohodě o hospodářském partnerství EU-SADC umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem produktu až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů vyjádřeného v hodnotě uvedené ve specifických pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC stanoví:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející ze státu SADC EPA byly považovány za pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • plná kumulace, která umožňuje, aby opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU bylo zohledněno ve státě SADC EPA (a naopak) při posuzování, zda splňujete specifické pravidlo pro daný produkt.
 • diagonální kumulace, která umožňuje, aby i) materiály pocházející z kteréhokoli státu SADC EPA, z jiného afrického, karibského a tichomořského státu EPA nebo ze zámořské země nebo území EU a ii) operace nebo zpracování provedené v těchto zemích byly považovány za původní nebo provedené ve státě SADC EPA nebo v EU, jsou-li použity při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky, včetně dohod o správní spolupráci mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ. Tato kumulace se nevztahuje na i) materiály HS 1604 až 1605 pocházející z Tichomoří a ii) materiály pocházející z Jihoafrické republiky, které nemohou být dováženy do EU s nulovým clem a kvótami.   
 • kumulace, pokud jde o materiály, na které se v EU vztahuje osvobození od cla podle doložky nejvyšších výhod, což vývozcům ve státě SADC EPA umožňuje započítat nepůvodní materiály, které by při dovozu do EU mohly využívat bezcelního a bezkvótového zacházení podle nejpříznivějších celních sazeb EU, jako by tyto materiály pocházely z tohoto státu SADC EPA, jsou -li zapracovány do produktu tam vyrobeného, za předpokladu, že proti tomuto materiálu ze země původu nejsou zavedena žádná antidumpingová cla nebo cla proti obcházení
 • kumulace, pokud jde o materiály pocházející z jiných zemí, které využívají preferenční bezcelní a bezkvótový přístup do EU, která umožňuje materiálům pocházejícím ze zemí, které využívají bezcelního a bezkvótového přístupu do EU, aby byl tento materiál považován za pocházející ze státu SADC EPA, je-li použit při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky. Tato kumulace není v současné době použitelná.
Odchylky

Na žádost státu SADC EPA by mohla být za určitých podmínek udělena zvláštní odchylka, která by umožnila použití mírnějších pravidel původu na konkrétní produkty pocházející z konkrétních zemí. V současné době se na ně nevztahují žádné zvláštní odchylky.

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

V dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a SADC musí být původní produkty přepravovány z EU do státu SADC EPA (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění požadavků, který lze poskytnout jakýmkoli způsobem, včetně smluvních přepravních dokladů, jako jsou konosamenty, nebo faktických či konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování balíků nebo jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

Navracení cla

Vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC.

Postupy týkající se původu

Postupy původu týkající se žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV o dokladu o původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu

 • budete potřebovat buď
 • doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nevyžaduje, pokud
  • celková hodnota produktů v případě malých balení nepřesahuje 500 EUR, nebo
  • 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících
Průvodní osvědčení EUR.1
 • vzor osvědčení EUR.1 je uveden v příloze III a obsahuje pokyny pro jeho vyplnění.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.
Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze státu SADC EPA, a to předložením prohlášení o původu. Lze jej provést prostřednictvím

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů.

Vývozce, který žádá o takové povolení, musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

V případě zneužití mohou celní orgány status schváleného vývozce odejmout.

 

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • aby mohl vývozce učinit prohlášení o původu, měl by na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v příslušném jazyce): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“
 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovezený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky týkající se původu. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC je založena na následujících zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledávání zvláštních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje dvoustranný protokol mezi EU a Jihoafrickou republikou o ochraně zeměpisných označení a o obchodu s vínem a lihovinami.

 • EU chrání více než 100 jihoafrických názvů, jako je Rooibos, slavná infuze z Jihoafrické republiky a četné názvy vín jako Stellenbosch a Paarl
 • Jižní Afrika chrání více než 250 názvů EU rozložených do kategorií potravin, vín a lihovin

To například znamená, že výrobce v jiné zemi než Jihoafrické republice nemůže uvádět na trh čaj vyrobený ze závodu z jeho vlastního území pod symbolicky důležitým názvem Rooibos. Totéž platí pro tradiční názvy produktů EU.

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní oblasti

Hospodářská soutěž

 • EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí SADC EPA
 • EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod
 • v případě ohrožení místního průmyslu v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy umožňují dohody o hospodářském partnerství spustit opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Řešení sporů

Podle dohody SADC EPA se spory řeší prostřednictvím konzultací nebo mediace a v konečném důsledku rozhodčím řízením. Po rozhodčím řízení přijme žalovaná strana veškeré nezbytné kroky k dosažení souladu s nálezem. V případě neplnění povinností má druhá strana právo na náhradu škody nebo je oprávněna přijmout veškerá vhodná opatření, jako je zvýšení cel.

Udržitelný rozvoj

Dohoda SADC EPA je výslovně založena na „podstatných a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje jeden z nejdůraznějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Regionální integrace

Dohoda SADC EPA se týká jak obchodu mezi zeměmi SADC EPA, tak obchodu s EU.

 • pravidla původu SADC EPA podporují rozvoj nových hodnotových řetězců v regionu. Ustanovení o kumulaci umožňují uplatňování slev na hranicích EU za ovoce sklizené v jedné zemi regionu a poté konzervované a konzervované v jiné zemi. Z tohoto druhu flexibilních pravidel původu mají prospěch společnosti v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a průmyslu.
 • SADC EPA harmonizuje cla Jihoafrické celní unie uvalená na dovoz pocházející z EU, a v důsledku toho zlepšuje fungování celní unie. Dohoda SADC EPA tak posiluje regionální integraci.
 • každý stát SADC EPA souhlasil s tím, že jakákoli výhoda, kterou poskytl EU, se rozšíří i na ostatní státy SADC EPA.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená menší potíže při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy