Příručka k systému soudů pro investice

Tento oddíl vám pomůže pochopit, jak můžete vyřešit spor v rámci systému soudů pro investice (ICS) v dohodách Evropské unie (EU).

6 kroků k vyřešení sporu v rámci systému soudů pro investice

 

Než začnete pracovat – máte spor?

 

Chcete-li vědět, zda máte spor spadající do působnosti příslušné dohody, měli byste se podívat na ustanovení této dohody týkající se rozsahu sporů, na něž se tato dohoda vztahuje.

Spor obecně vzniká, pokud investor jedné ze smluvních stran (domovského státu) tvrdí, že druhá smluvní strana (hostitelský stát) porušila dohodu a má dopad na investici investora v hostitelském státě, která způsobí ztrátu nebo škodu.

 

Příslušná ustanovení pro určení rozsahu sporů, na něž se vztahují dohody EU

 

Pokud máte spor, pokuste se jej vyřešit smírným řešením, a pokud to není možné, podejte žádost o konzultace.

V případě údajného porušení by měl být spor pokud možno vyřešen smírným způsobem prostřednictvím mechanismů alternativního řešení sporů.

Mechanismy alternativního řešení sporů umožňují dosáhnout dohody o urovnání sporu, aniž by vznikly náklady řízení před soudem. Dohody EU vždy podporují urovnávání sporů prostřednictvím smírných řešení, mimo jiné prostřednictvím následujících prostředků:

I když jsou tato řešení k dispozici i po podání žaloby, je nejvýhodnější je v co největší míře uplatnit před podáním žádosti o konzultace. Každá strana sporu se řídí jakýmkoli oboustranně dohodnutým řešením a řídí se jím.

 

Příslušná ustanovení pro vyhledávání informací o mechanismech alternativního řešení sporů podle dohod EU

1

Podání žádosti o konzultace

 

Nelze-li spor vyřešit smírnou cestou, může strana požádat o konzultace písemnou žádostí doručenou druhé straně s uvedením sporného opatření a ustanovení, která považuje za porušení povinnosti hostitelského státu.

 

Žádost o konzultace má zásadní význam, neboť se jedná o povinný krok před zahájením řízení. Je rovněž počátek běhu lhůty pro podání žaloby (viz níže).

Žádost musí obsahovat konkrétní informace a musí být předložena ve lhůtě stanovené v příslušné dohodě.

Časové omezení zohledňuje zejména situaci, kdy by se žalobce nejprve domáhal nápravy u vnitrostátních soudů před tím, než se uchýlí k systému soudů pro investice podle příslušné dohody.

 

Příslušná ustanovení pro nalezení informací o požadavcích na podání žádosti o konzultace podle dohod EU

Pokud již máte v úmyslu zahájit řízení, musíte zaslat žalované straně (odpůrcům) oznámení o záměru před ukončením fáze konzultací.

2

Zaslání oznámení o záměru

 

Každá příslušná dohoda stanoví, že pokud spor nelze vyřešit do určité doby od podání žádosti o konzultace, může investor oznámit svůj záměr žalované straně (odpůrcům), která písemně upřesní svůj úmysl podat žalobu na řešení sporu spolu s příslušnými informacemi.

 

Toto oznámení o záměru je důležité, neboť v případě sporu proti EU a jejím členským státům zahájí postup pro určení správného respondenta.

V případě, že jste nebyli informováni o určení EU, bude respondentem EU, u níž jsou opatření uvedená v oznámení výlučně opatřením EU, zatímco respondentem bude členský stát, v němž jsou opatření uvedená v oznámení výlučně opatřením tohoto členského státu.

 

Příslušná ustanovení v rámci dohod EU s cílem nalézt informace o požadavcích na zaslání oznámení o záměru v případě sporu proti EU a jejím členským státům

Pokud spor nelze vyřešit prostřednictvím konzultací, můžete podat žalobu k tribunálu.

3

Podání žaloby k tribunálu

 

Pokud strany spor nevyřeší prostřednictvím konzultací, lze podat žalobu k tribunálu.

 

Žádost musí být předložena ve stanovené lhůtě, počínaje podáním žádosti o konzultace.

Podání žaloby musí obsahovat určité prvky, jako jsou pravidla, podle nichž je spor předložen. 

S výhradou zvláštních výjimek, pokud se investor rozhodne zahájit řízení v rámci systému soudů pro investice platné dohody, musí stáhnout nebo ukončit jakékoli stávající řízení u tribunálu nebo soudu podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva, pokud jde o opatření, které údajně představuje porušení uvedené v žalobě. Musí se rovněž vzdát svého práva podat žalobu nebo zahájit řízení před tribunálem nebo soudem podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva v souvislosti s opatřením, které údajně představuje porušení uvedené v žalobě.

 

Příslušná ustanovení pro nalezení informací o požadavcích na podání žádosti a konkrétních časových rámcích podle dohod EU

Jakmile je vaše žádost obdržena a zpracována, Soud prvního stupně věc posoudí a vydá předběžný nález.

4

Posouzení případu a předběžný nález

 
 

Systém soudů pro investice zahrnuje dvouúrovňový mechanismus s tribunálem prvního stupně, který věc projednává a vydá rozhodnutí podle použitelného práva.

Jak bylo vysvětleno, systém soudů pro investice se odchyluje od „ad hoc“ povahy rozhodčího řízení, kdy strany sporu vybírají své rozhodce jmenované stranou.

Předseda Soudu jmenuje soudce, kteří tvoří senát Soudu projednávající danou věc. Tři členové tribunálu (pokud není dohodnut jediný soudce) budou vybráni ze seznamu členů jmenovaných smluvními stranami. Jeden státní příslušník členského státu EU, jeden státní příslušník druhé smluvní strany a jeden státní příslušník třetí země, který bude předsedat senátu tribunálu, který věc projednává.

Soud prvního stupně bude moci projednat předběžné námitky, jakož i návrhy na předběžná opatření.

 

Nález vydaný Soudem prvního stupně je předběžný, což znamená, že není závazný (a vykonatelný), je-li podán opravný prostředek. Pokud však od vydání předběžného nálezu uplynulo určité časové období a žádná ze stran sporu se proti nálezu odvolala, prozatímní nález se stává konečným a vykonatelným.

 

Relevantní ustanovení dohod EU pro nalezení informací o zřízení tribunálu a průběhu řízení

Proti předběžnému nálezu lze podat odvolání k odvolacímu tribunálu, který vydá konečný nález.

5

Odvolání a konečný nález

 

 

Pokud se strana sporu domnívá, že nález vydaný tribunálem prvního stupně obsahuje chyby, lze se proti němu odvolat. Odvolací tribunál nález přezkoumá a konečný nález vydá v krátké lhůtě.

Systém soudů pro investice zahrnuje dvoustupňový mechanismus se stálým odvolacím orgánem. Soudci odvolacího tribunálu, kteří danou věc projednávají, budou vybráni ze seznamu členů jmenovaných smluvními stranami po vstupu dohody v platnost.

Předseda odvolacího tribunálu jmenuje členy senátu odvolacího tribunálu, který odvolání projednává. Odvolací tribunál bude projednávat věci v senátech složených ze tří členů: jeden státní příslušník členského státu EU, jeden státní příslušník druhé smluvní strany a jeden státní příslušník třetí země, který bude předsedat senátu tribunálu, který věc projednává.

Pokud odvolací tribunál odvolání zamítne, prozatímní nález se stává konečným.

Je-li odvolání opodstatněné, odvolací tribunál zcela nebo zčásti změní nebo změní právní zjištění a závěry předběžného nálezu. Odvolací tribunál může sám vydat konečné rozhodnutí nebo rozhodnout o vrácení věci tribunálu prvního stupně.

Konečné rozhodnutí odvolacího tribunálu nebo nález Soudu prvního stupně, který věc vyslechne, bude konečné a závazné.

 

Příslušná ustanovení dohod EU pro nalezení informací o odvolacím řízení a konečném nálezu

Má-li investor pravomocný nález v jeho prospěch, může zahájit vykonávací řízení u vnitrostátních soudů.

6

Vykonávací řízení u vnitrostátních soudů

 

Jakmile je pravomocný nález vydán, stává se vykonatelným.

 

Konečné nálezy jsou pro strany sporu závazné a nemohou být předmětem odvolání, přezkumu, zrušení, zrušení nebo jiného opravného prostředku.

Má-li investor pravomocný a závazný nález v jeho prospěch, může zahájit vykonávací řízení u vnitrostátních soudů. Výkon nálezu se řídí právními předpisy upravujícími výkon rozsudků nebo nálezů platných v případech, kdy je výkon navrhován.

 

Příslušná ustanovení dohod EU pro vyhledávání informací o vymáhání pravomocných nálezů vydaných v rámci systému soudů pro investice

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy