Rychlá příručka pro práci s pravidly původu

Rychlá příručka pro práci s pravidly původu

Pravidla původu - proč je potřebujeme?

Pravidla původu jsou zásadní součástí obchodních dohod EU. Vzhledem k tomu, že dohody často uplatňují nižší cla na zboží pocházející z partnerských zemí, je nezbytné znát původ vašeho výrobku.

Pravidla původu určují, ve které zemi byl produkt získán nebo vyroben - jeho „hospodářskou státní příslušnost“ - a pomáhají zajistit, aby celní orgány správně uplatňovaly nižší cla, aby z nich měly prospěch podniky.

Abyste měli nárok na nižší sazbu podle obchodní dohody EU, musí váš výrobek splňovat zvláštní pravidla původu dohody.

Je to tak snadné jako 1, 2, 3!

Pravidla původu obchodní dohody se mohou na první pohled podívat, ale jakmile porozumíte základním zásadám, je to snadné.

Tři kroky k zaplacení nižších cel:

Začít využívat nižší cla na váš dovoz nebo vývoz!

1

Zjistěte, zda váš výrobek splňuje podmínky

Jak zjistit, zda váš výrobek splňuje podmínky pro nižší cla

Každá obchodní dohoda stanoví zvláštní pravidla původu pro každý produkt.

Pravidla najdete na stránkách My Trade Assistant.

RosaPravidlapůvodu - Samf-Assessment Tool— vámpomůže zjistit,zdaváš produkt splňuje kritéria.

Je váš výrobek v souladu se základními pravidly pro konkrétní výrobek?

Nejprve uveďte, zda je váš výrobek zcela získán vdotčené zemi. Pokud ano, mohla by mít nárok na nižší cla.Skutečnost, že jsou zcela získány, se týká především živých zvířat a zemědělských produktů.

Pokud váš výrobek není v dotčené zemi zcela získán, bude muset splňovat jiná specifická pravidla pro daný výrobek. Pokud existují alternativní pravidla, váš výrobek musí splňovat pouze jedno z nich.

Obvykle se jedná o pravidla.

nebo

 • definovat, které produkty lze považovat za způsobilé, pokud jsou vyrobeny výhradně z původních materiálů

Příklady základních pravidel specifických pro jednotlivé produkty

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout daný procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt. Například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup. Například spřádací vlákna do příze.Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Pokud váš výrobek přímo nesplňuje základní pravidla pro konkrétní produkt, může váš produkt stále ještě pomoci získat status původu.

Další flexibilita souvisí především s tolerancí a kumulací.Obchodní dohoda může rovněž obsahovat určité odchylky.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje použití nepůvodních materiálů, které jsou obvykle zakázány pravidlem pro daný produkt, až do určitého procentního podílu - obvykle 10 % nebo 15 % - ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty povolené maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
Kumulace
 • kumulace vám umožňuje považovat za pocházející z vaší země nebo za prováděnou ve vaší zemi
 • všechny použité nepůvodní materiály

nebo

 • zpracování provedené v jiné zemi

Existují tři hlavní druhy kumulace

 • Dvoustranná kumulace (dva partneři) - materiály pocházející z partnerské země mohou být použity jako materiály pocházející z vaší země (a naopak). Tato kumulace se vztahuje na všechny preferenční režimy EU.
 • Diagonální kumulace (více než dva partneři uplatňující stejná pravidla původu) - materiály pocházející z vymezené třetí země (uvedené v příslušném ustanovení o kumulaci) mohou být použity jako materiály pocházející z vaší země.
 • úplná kumulace - procesy prováděné v kterékoli zemi EU nebo v jiné vymezené zemi (uvedené v příslušném ustanovení o kumulaci) lze považovat za provedené ve vaší zemi.
Odchylky
 • mohou se rovněž použít zvláštní odchylky - kontrola obchodní dohody

Pokud váš výrobek splňuje všechna pravidla, musíte zvážit řadu dalších požadavků.

Splňuje váš výrobek rovněž všechny ostatní platné požadavky?

Produkt musí splňovat všechny ostatní platné požadavky, jako jsou minimální operace (dostatečné opracování nebo zpracování) a pravidla pro přímou přepravu.

Minimální operace - dostatečné opracování nebo zpracování
 • musíte ověřit, že zpracování nebo opracování provedené ve vaší zemi přesahuje minimální požadované operace.
 • minimální operace jsou uvedeny v pravidlech původu obchodní dohody. Mohou zahrnovat operace, jako je
  • balení
  • prosté řezání
  • jednoduchá montáž
  • jednoduché mísení
  • žehlení nebo lisování textilií
  • malířské nebo lešticí práce
 • pokud je výroba ve vaší zemi jedním z výrobků uvedených na seznamu a pokud zde nebyl vyroben žádný jiný materiál, což znamená, že nebyl vyroben ani přeměněn, nelze produkt považovat za původní, a to ani v případě, že byla splněna specifická pravidla původu produktu.
Pravidlo přímé dopravy nebo přeprava přes třetí zemi
 • i když se váš produkt považuje za „původní“, budete muset i nadále zajistit, aby byl produkt odeslán ze země vývozu a do země určení dorazil, aniž by byl manipulován v jiné zemi, kromě operací potřebných k udržení produktu v dobrém stavu.
 • každá obchodní dohoda stanoví zvláštní podmínky.
 • překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi jsou obvykle povoleny, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než
  • vykládka
  • opětovné načítání
  • jakákoli operace určená k jejich udržování v dobrém stavu.
 • vezměte prosím na vědomí, že budete muset celním orgánům země dovozu prokázat, že váš výrobek byl přepraven přímo.
Navracení cla

Některé obchodní dohody umožňují navracení cla.

To znamená, že pokud platíte cla z nepůvodních materiálů, které používáte k výrobě produktu, který pak vyvážíte v rámci preferenční sazby, můžete požádat o vrácení tohoto cla.

Kdo může pomoci určit, zda váš výrobek splňuje podmínky?

 • K posouzení toho, zda váš výrobek splňuje pravidla, použijte systém ROSA. Přejděte na můj obchodní asistent a vyberte si výrobek a trh, abyste se této pomoci dostali.
 • Chcete-li si být právně jisti, že na vaše zboží používáte správný kód výrobku předem, můžete požádat o rozhodnutí o závazné informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ).
 • Pokud si nejste jisti o původu zboží, můžete rovněž požádat o závazné informace o původu zboží (ZIPZ). Rozhodnutí o ZIPZ potvrzuje původ vašeho zboží a je závazné v Evropské unii.Upozorňujeme, že ZIPZ vás nezbavuje povinnosti předložit doklad o původu zboží v souladu s pravidly příslušné obchodní dohody.

Pokud je váš produkt „původní“

Jakmile víte, že váš produkt podléhá nižším clům (výrobek se považuje za „původní“), je dalším krokem prokázání statusu původu celním orgánům země určení. Pouze v takovém případě budete moci zaplatit nižší clo.

2

Prokazování původu vašeho výrobku

Každá obchodní dohoda stanoví zvláštní pravidla pro postupy určování původu.Můžete je vyhledat v sekci „Trhy“ nebo ve výsledcích vyhledávání "Můj obchodní asistent“.Pravidla specifikují, jak můžete prokázat původ vašeho výrobku.

Důkaz původu

Existují různé druhy dokladů o původu v závislosti na obchodní dohodě.Obvykle mohou být buď

 • Úřední osvědčení o původu vydané celními orgány země vývozu (např. „Movement certificate EUR.1“)
 • vlastní prohlášení vývozce (často označované jako „prohlášení o původu“ nebo „prohlášení na faktuře“

U úředních osvědčení o původu obchodní dohoda

 • zahrnuje příklad
 • dává pokyny, jak jej vyplnit

Pokud jde o vlastní prohlášení, obchodní dohoda

 • uvádí, jaký text má být uveden na faktuře nebo v jiných dokladech identifikujících výrobky

Doklad o původu je platný po určitý počet měsíců ode dne vydání.

U výrobků nízké hodnoty se obvykle nevyžaduje žádný doklad o původu.

Vývozce žádající o osvědčení o původu by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Aby mohl vývozce sám ohlásit původ, musí být obvykle předem schválen celními orgány se statusem „schváleného vývozce“.

3

Předložte své výrobky a doklady k celnímu odbavení

Jakmile máte k dispozici všechny potřebné doklady pro celní odbavení, včetně správného dokladu o původu vašeho výrobku, můžete celním orgánům v zemi určení předložit svou žádost o zaplacení nižšího cla.

Pravidla původu každé obchodní dohody popisují způsoby, jakými mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření se obvykle zakládá na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející země
 • kontroly prováděné místními celními orgány

Začít využívat nižší cla na váš dovoz nebo vývoz!

Co se stane, pokud váš výrobek nesplňuje požadavky?

Pokud váš výrobek nesplňuje pravidla původu stanovená v obchodní dohodě, použijí se běžná cla.

 • pro země, které jsou členy Světové obchodní organizace, se použijí doložky nejvyšších výhod (celní sazby DNV).
 • pro ostatní země se použije obecná celní sazba (GENC)
 • Rosa vám pomůže najít pravidla původu vašeho výrobku
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy