Stručný návod k práci s pravidly původu

Stručný návod k práci s pravidly původu

Pravidla původu – proč je potřebujeme?

Pravidla původu jsou podstatnou součástí obchodních dohod EU. Chcete-li mít váš produkt nárok na nižší nebo nulové clo podle obchodní dohody EU, musí splňovat zvláštní pravidla původu této dohody.

Pravidla původu určují, ve které zemi byl výrobek získán nebo vyroben – jeho „hospodářská státní příslušnost“ – a pomáhají zajistit, aby celní orgány správně uplatňovaly nižší cla, aby z nich měly prospěch podniky se sídlem v zemích dohody o volném obchodu.

Je to stejně snadné jako 1, 2, 3!

Pravidla původu obchodní dohody mohou vypadat na první pohled, ale jakmile pochopíte základy, je to snadné.

Tři kroky k zaplacení nižších cel:

Začněte využívat nižších cel na dovoz nebo vývoz!

Informace o vývozu/dovozu konkrétního produktu do/z konkrétní partnerské země dohody o volném obchodu naleznete v interaktivním nástroji pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné doklady o původu.

Chcete-li získat přehled o obecných zásadách pro určování původu v dohodách EU o volném obchodu, přečtěte si následující oddíl:

1

Zjistěte, zda váš výrobek splňuje podmínky

Jak zjistit, zda váš výrobek splňuje podmínky pro nižší cla

Každá obchodní dohoda stanoví pro každý produkt zvláštní pravidla původu.

Splňuje váš výrobek jedno z kritérií původu?

Nejprve se určí, zda je váš výrobek zcela získán v dané zemi. Pokud ano, může mít nárok na nižší cla. Skutečnost, že je zcela získána, je většinou relevantní pro živá zvířata a zemědělské produkty.

Pokud váš produkt není v dané zemi zcela získán, bude muset být v souladu s jinými pravidly specifickými pro daný produkt. Pokud existují alternativní pravidla, váš výrobek potřebuje pouze jeden z nich.

Obvykle se jedná o pravidla.

nebo

 • definovat, které produkty lze považovat za způsobilé, pokud jsou vyrobeny výhradně z původních materiálů

Příklady základních pravidel specifických pro jednotlivé produkty

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout daný procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt. Například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces. Například spřádací vlákna na přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci dodržovat pravidla pro konkrétní výrobky

Nesplňuje-li váš produkt přímo zvláštní pravidla pro základní produkt, může vám ještě pomoci další soubor pravidel, který vám pomůže získat status původu.

Dodatečná flexibilita se týká především tolerance a kumulace. Obchodní dohoda může rovněž obsahovat určité odchylky.

Tolerance
 • pravidlo tolerance umožňuje použití nepůvodních materiálů, které jsou obvykle zakázány podle specifického pravidla produktu, až do určitého procentního podílu – obvykle 10 % nebo 15 % – ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení hodnotového prahu povoleného maxima nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
Kumulace podpor
 • kumulace vám umožňuje považovat za pocházející z vaší země nebo provedenou ve vaší zemi.
 • veškeré použité nepůvodní materiály

nebo

 • zpracování provedené v jiné zemi

Existují tři hlavní typy kumulace

 • dvoustranná kumulace (dva partneři) – materiály pocházející z partnerské země lze použít jako materiály pocházející z vaší země (a naopak).  Tato kumulace se vztahuje na všechny preferenční režimy EU.
 • diagonální kumulace (více než dva partneři uplatňující stejná pravidla původu) – materiály pocházející z vymezené třetí země (uvedené v příslušném ustanovení o kumulaci) mohou být použity jako materiály pocházející z vaší země
 • úplná kumulace – postupy prováděné v kterékoli zemi EU nebo v jiné vymezené zemi (uvedené v příslušném ustanovení o kumulaci) lze považovat za provedené ve vaší zemi.
Výjimka
 • mohou se rovněž použít zvláštní odchylky – zkontrolujte obchodní dohodu

Pokud váš výrobek splňuje všechna pravidla, musíte zvážit řadu dalších požadavků.

Splňuje váš výrobek rovněž všechny ostatní platné požadavky?

Produkt musí splňovat všechny ostatní platné požadavky, jako jsou minimální operace (dostatečné opracování nebo zpracování) a pravidla pro přímou přepravu.

Minimální operace – dostatečné opracování nebo zpracování
 • musíte ověřit, že opracování nebo zpracování provedené ve vaší zemi přesahuje minimální požadované operace.
 • minimální operace jsou uvedeny v pravidlech původu obchodní dohody. Mohou zahrnovat operace, jako je
  • balení
  • jednoduché řezání
  • jednoduché sestavování
  • jednoduché mísení
  • žehlení nebo lisování textilií
  • malířské nebo lešticí práce
 • pokud je výroba uskutečněná ve vaší zemi jedním z uvedených výrobků a nic jiného nebylo vyrobeno, což znamená, že nebyl vyroben ani zpracován žádný materiál, nelze produkt považovat za původní, a to ani v případě, že byla splněna specifická pravidla původu produktu.
Pravidlo přímé přepravy nebo doprava přes třetí zemi
 • i když se váš produkt považuje za „původní“, budete muset zajistit, aby byl produkt odeslán ze země vývozu a dorazil do země určení, aniž by s ním bylo manipulováno v jiné zemi, kromě operací potřebných k udržení produktu v dobrém stavu.
 • každá obchodní dohoda stanoví zvláštní podmínky
 • obvykle je překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi povolena, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou podrobeny jiným operacím než
  • vykládka
  • opětovné naložení
  • jakákoli operace určená k jejich udržení v dobrém stavu
 • vezměte prosím na vědomí, že budete muset celním orgánům země dovozu prokázat, že váš výrobek byl přepraven přímo.
Navracení cla

Některé obchodní dohody umožňují navracení cla.

To znamená, že pokud zaplatíte clo z nepůvodních materiálů, které používáte k výrobě produktu, který pak vyvážíte v rámci preferenční sazby, můžete požádat o vrácení těchto cel.

Kdo může pomoci určit, zda váš výrobek splňuje podmínky?

 • používejte ROSA, abyste mohli posoudit, zda váš výrobek splňuje pravidla. Přejděte na Můj obchodní asistent (Můj obchodní asistent) a vyberte si svůj produkt a trh, abyste se dostali k této pomoci.
 • chcete-li mít právní jistotu, že na vaše zboží používáte správný kód výrobku předem, můžete požádat o rozhodnutí o závazných informacích o sazebním zařazení zboží (ZISZ).
 • pokud si nejste jisti o původu vašeho zboží, můžete rovněž požádat o závazné informace o původu zboží. Rozhodnutí o ZIPZ potvrzuje původ vašeho zboží a je závazné v Evropské unii. Upozorňujeme, že ZIPZ vás nezbavuje povinnosti předložit doklad o původu podle pravidel příslušné obchodní dohody.

Pokud je váš produkt „původní“

Jakmile víte, že váš produkt splňuje podmínky pro nižší cla (vaše produkt se považuje za „původní“), je dalším krokem prokázání statusu původu celním orgánům země určení. Teprve poté budete moci zaplatit nižší clo.

2

Prokázání původu vašeho výrobku

Každá obchodní dohoda stanoví zvláštní pravidla pro postupy týkající se původu. Můžete je prohlížet v sekci „Trhy“ nebo ve výsledcích vyhledávání „Můj obchodní asistent“.  Pravidla stanoví, jak můžete prokázat původ vašeho výrobku.

Důkaz původu

Existují různé druhy dokladů o původu v závislosti na obchodní dohodě. Obvykle mohou být buď

 • úřední osvědčení o původu zboží vydané celními orgány vyvážející země (např. „Pohybové osvědčení EUR.1“)
 • vlastní prohlášení vývozce (často dále jen „prohlášení o původu“ nebo „prohlášení na faktuře“)

V případě úředních osvědčení o původu obchodní dohoda

 • zahrnuje příklad
 • vydává pokyny, jak jej vyplnit

Pokud jde o vlastní prohlášení, obchodní dohoda

 • uvádí, jaký text je třeba uvést na faktuře nebo na jiných dokladech identifikujících produkty.

Doklad o původu platí po určitý počet měsíců ode dne vydání.

U produktů nízké hodnoty se obvykle nevyžaduje doklad o původu.

Vývozce žádající o osvědčení o původu by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Aby mohl vývozce sám deklarovat původ, musí být obvykle předem schválen celními orgány se statusem „schváleného vývozce“.

3

Prezentujte své výrobky a doklady k celnímu odbavení

Jakmile máte k dispozici všechny potřebné doklady pro celní odbavení, včetně správného dokladu o původu vašeho produktu, můžete celním orgánům v zemi určení předložit žádost o zaplacení nižšího cla.

Pravidla původu každé obchodní dohody popisují způsoby, jakými mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovezený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je obvykle založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející země
 • kontroly prováděné místními celními orgány

Začněte využívat nižších cel na dovoz nebo vývoz!

Co se stane, pokud váš výrobek nesplňuje požadavky?

Pokud váš produkt nesplňuje pravidla původu obchodní dohody, použijí se běžná cla. 

 • pro země, které jsou členy Světové obchodní organizace, se použijí doložky nejvyšších výhod (celní sazby DNV)
 • pro ostatní země se použije obecná sazba (sazby všeobecných cel)
 • Rosa vám pomůže najít pravidla původu vašeho výrobku
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy