Ogólny system preferencji taryfowych (GSP +)

Czy Państwa przedsiębiorstwo przywozi produkty z krajów rozwijających się lub z krajów najsłabiej rozwiniętych? W tej części przedstawiono informacje na temat unijnego systemu GSP Plus.

W skrócie

Unijny ogólny system preferencji taryfowych plus (GSP +) zachęca kraje rozwijające się do wspierania zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.

Kwalifikujące się kraje muszą wdrożyć 27 międzynarodowych konwencji dotyczących

 • prawa człowieka
 • praw pracowniczych
 • środowisko
 • dobre rządy

W zamian UE znosi cła przywozowe na ponad dwie trzecie pozycji taryfowych ich wywozu.

Państwa-beneficjenci

 • Armenia
 • Boliwia
 • Republika Zielonego Przylądka
 • Kirgistan
 • Mongolia
 • Pakistan
 • Filipiny
 • Sri Lanka

Wygaśnięcie: Obecny system GSP Plus obowiązuje do 2023 r.

Taryfy

Pełny wykaz objętych produktów.

 

Skorzystaj z opcji wyszukiwania na stronie My Trade (asystent ds. handlu), aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i ceł na dany produkt, biorąc pod uwagę kraj pochodzenia i miejsce przeznaczenia.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia są takie same, jak w przypadku standardowego GSP.

Przed dokonaniem wywozu/przywozem upewnij się, że

Tolerancja

Tolerancja jest wyrażana

 • ceny produktów końcowych dla produktów rybołówstwa i produktów przemysłowych
 • w masie produktu końcowego dla produktów rolnych

Tolerancje zawarte w GSP są bardziej łagodne niż dopuszczalne odchylenia. Wynoszą one 15 % ceny ex-works produktu końcowego zamiast 10 %.

Szczególne tolerancje mają zastosowanie również do wyrobów włókienniczych i odzieżowych i zostały opisane w uwagach wstępnych do załącznika 22-03.

Zob. również ogólna zasada tolerancji lub zasada de minimis.

Kumulacja

Następujące rodzaje kumulacji funkcjonują w handlu w ramach GSP UE

 • dwustronne
 • regionalnym
 • rozszerzone
 • kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Turcją
Dwustronna kumulacja

Materiały pochodzące z UE mogą być włączone do produktów wytwarzanych w kraju GSP, a następnie uznane za pochodzące z tego kraju, o ile przetwarzanie przeprowadzone w kraju GSP wykracza poza minimalne poziomy.

Kumulacja regionalna

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Brunei

Boliwia *

Bangladesz

Argentyna

Kambodża

Kolumbia

Bhutan

Brazylia

Indonezja

Kostaryka

Indie

Paragwaj

Laos

Salwador

Nepal

Urugwaj

Malezja

Gwatemala

Pakistan *

 

Birma

Honduras

Sri Lanka *

 

Filipiny *

Nikaragua

 

 

Wietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Wenezuela

 

 

* Kraje, które obecnie są beneficjentami GSP Plus

 • stosowanie komponentów pomiędzy krajami należącymi do tej samej grupy jest dozwolone (np. Indie mogą stosować składniki pochodzące z Pakistanu, ponieważ zarówno w grupie III, jak i w grupie III), chociaż należy pamiętać o niektórych istotnych przepisach:
 • kumulacja regionalna między krajami należącymi do tej samej grupy ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kraje objęte kumulacją są, w chwili wywozu produktu do Unii Europejskiej, krajami beneficjentami, a nie tylko krajami kwalifikującymi się do pomocy
 • jeżeli towary pochodzące z jednego kraju korzystającego są dalej przetwarzane w innym państwie członkowskim tej grupy, to można uznać, że towar pochodzi z tego kraju (tak długo, jak przetwarzanie wykracza poza minimalne czynności).
 • w celu ustalenia pochodzenia danych (w przypadku gdy dane pochodzące od jednego członka grupy są wysyłane do innego członka grupy), prawidłowa jest zasada pochodzenia, która miałaby zastosowanie do wywozu bezpośredniego z kraju dostawcy do UE.
 • kumulacja jest również możliwa między poszczególnymi krajami korzystającymi z grupy I i III. Jest to możliwe wyłącznie na wniosek i pod pewnymi warunkami.

Należy zauważyć, że niektóre produkty są wyłączone z kumulacji, w przypadku gdy istnieją różnice między statusem krajów objętych GSP, należących do tej samej grupy (GSP/GSP +/EBA). Wykaz przedmiotowych produktów znajduje się w załączniku 13b.

Rozszerzona kumulacja

Kraje korzystające z GSP mogą, pod pewnymi warunkami, zwrócić się do UE o zezwolenie na kumulację z krajami, z którymi UE zawarła umowę handlową.

 • Możliwość ta jest otwarta tylko dla produktów przemysłowych i przetworzonych produktów rolnych
 • jeżeli dane pochodzące z państwa trzeciego, z którym UE zawarła umowę o wolnym handlu, są wysyłane do kraju korzystającego z GSP, prawidłowa jest zasada pochodzenia, która miałaby zastosowanie do wywozu bezpośredniego z kraju dostawcy do UE.
Kumulacja z towarami pochodzącymi z Norwegii, Szwajcarii i Turcji

Kraje beneficjenci mogą kumulować pochodzenie z towarami objętymi działami 25 – 97 Systemu Zharmonizowanego, pochodzącymi z Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

 • uznaje się, że materiały pochodzące z Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, których działalność w kraju korzystającym jest większa niż minimalna, pochodzą z tego kraju korzystającego i mogą zostać wywiezione do UE, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.
 • powyższa zasada nie ma zastosowania do produktów rolnych lub produktów objętych odstępstwem
 • w odniesieniu do tego rodzaju kumulacji, UE, Norwegia, Szwajcaria i Turcja muszą przyznać takie samo preferencyjne traktowanie produktom pochodzącym z krajów objętych GSP.

Zakaz manipulacji

Przepis dotyczący transportu bezpośredniego w regułach pochodzenia GSP zastąpiono klauzulą o niemanipulacjach ( art. 74 rozporządzenia Komisji nr 1063/2010).

 • główna różnica w porównaniu z przepisami w zakresie transportu bezpośredniego polega na tym, że importerzy w UE nie będą musieli udowodnić, że spełniają warunki.
 • jednakże administracja celna państwa członkowskiego UE mogłaby zażądać takiego dowodu, jeżeli mają powody, by sądzić, że warunki te nie są spełnione.

Zwrot ceł

Zatwierdzono zwrot ceł.

Warunki dotyczące statków

Aby statek rybacki mógł zostać uznany za pochodzący z kraju korzystającego – co oznaczałoby, że ryby złowione przez ten statek poza wodami terytorialnymi są również pochodzące – mające zastosowanie kryteria odnoszą się do państwa rejestracji i bandery statku, ale również do jego właściciela. Należy zauważyć, że zgodnie z regułami pochodzenia GSP nie ma szczególnego wymogu dotyczącego narodowości załogi lub oficerów.

Minimalne operacje

Istnieją dwa rodzaje tak zwanych operacji „minimalnych”, które nigdy nie są wystarczające do nadania statusu pochodzenia.

 • wymienione w art. 76
 • oraz te, które mają zastosowanie wyłącznie do wyrobów włókienniczych i tylko w przypadku kumulacji regionalnej, wymienionych w załączniku 16.

Reguły pochodzenia dla poszczególnych produktów

Wykaz procesów przetwarzania, które powinny być przeprowadzane na materiałach w celu uzyskania statusu pochodzenia, jest zawarty w załączniku 13a do tego samego rozporządzenia. Wykaz obejmuje dwie kolumny.

 • jeden mający zastosowanie do krajów będących beneficjentami krajów korzystających z GSP.
 • jeden mający zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z systemu GSP

Klasyfikacja

Niektóre kraje rozwijające się eksportują wysoce konkurencyjne produkty, które nie potrzebują preferencji, aby skutecznie uzyskać dostęp do rynków światowych. W tym przypadku system GSP jest wycofywany z tych sektorów za pomocą mechanizmu klasyfikacji.

 • jeżeli średnia wartość przywozu z kraju korzystającego z GSP (podzielona przez całkowitą wartość całego przywozu w ramach GSP w odniesieniu do tej sekcji) w ciągu 3 lat przekracza ogólny próg 57 %
 • w odniesieniu do produktów roślinnych stosuje się klasyfikację produktów zwierzęcych lub roślinnych, tłuszczów i wosków oraz produktów mineralnych, jeżeli wymieniony udział procentowy przekracza 17,5 %.
 • klasyfikacja wyrobów włókienniczych ma zastosowanie, jeżeli odsetek, o którym mowa powyżej, przekracza 47,2 %.

UE dokonuje przeglądu wykazu produktów objętych systemem co trzy lata w drodze rozporządzenia wykonawczego i na podstawie obiektywnych kryteriów.

Aktualny wykaz produktów objętych systemem można znaleźć tutaj.

Odstępstwa

Na określonych warunkach można przyznać szczególne odstępstwo, aby umożliwić stosowanie łagodniejszych reguł pochodzenia mających zastosowanie do konkretnych produktów pochodzących z określonych krajów. Takie odstępstwo przyznano Republice Zielonego Przylądka. Proszę ocenić odstępstwo obowiązujące na Zielonym Przylądku i mające zastosowanie reguły pochodzenia.

Proszę również sprawdzić zawiadomienie dla importerów wydane przez UE, informujące podmioty gospodarcze o konkretnych elementach dotyczących Bangladeszu.

Reguły pochodzenia dla określonych produktów

Wymagania dotyczące produktów

Przepisy techniczne i wymogi

 • informacje na temat wymogów technicznych, zasad i procedur, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej od 2.6 r. Wymagania dotyczące produktu
 • Szczegółowe przepisy i przepisy mające zastosowanie do produktu i kraju pochodzenia w ramach My Trade (asystent ds. handlu). Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeżeli nie znają Państwo kodu celnego, można go wyszukać za pomocą wyszukiwarki do wbudowanej wyszukiwarki.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dowiedz się o normach w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, norm sanitarnych i fitosanitarnych, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej od 2.6 r. Wymogi dotyczące produktów
 • Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mające zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia na stanowisku „My Trade Assistance”. w celu określenia wymogów dotyczących produktu musisz najpierw określić swój kod celny. Jeżeli nie znają Państwo kodu celnego, można go wyszukać za pomocą wyszukiwarki do wbudowanej wyszukiwarki.

Dokumenty i procedury w zakresie odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Aby uzyskać preferencyjne stawki celne, produktom pochodzącym z krajów korzystających z GSP UE musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Wszelkie dowody pochodzenia zachowują ważność przez 10 miesięcy od daty wystawienia. Dowodem pochodzenia może być jeden z poniższych:

 • Świadectwo pochodzenia na formularzu A — wydawane przez właściwe organy w kraju korzystającym. Eksporter występujący z wnioskiem o wydanie świadectwa powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. Zaświadczenie należy udostępnić eksporterowi natychmiast po dokonaniu wywozu (lub zapewnieniu go). Jednakże wyjątkowo, świadectwo może zostać wydane po dokonaniu wywozu pod pewnymi warunkami.
 • Deklaracja na fakturze sporządzona przez eksportera * – dla przesyłek o wartości 6,000 EUR lub mniejszej. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów.

* Aby wystawić deklarację na fakturze, należy wpisać na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym następującą deklarację (w języku angielskim lub francuskim): „Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (zezwolenie celne nr...) O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te są [...] preferencyjne zgodnie z regułami pochodzenia w ramach ogólnego systemu preferencji Wspólnoty Europejskiej”. Deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie.

Inne dokumenty

Informacje o innych dokumentach celnych i procedurach niezbędnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

GSP + obejmuje wyłącznie towary.

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Uprawnione kraje

Aby kwalifikować się do GSP +, kraj musi:

 • złożenie wniosku
 • spełniać wszystkie standardowe warunki GSP
 • spełniają dwa następujące kryteria dodatkowe:
 • kryteria podatności na zagrożenia
  • udział przywozu jest średnią z trzech lat udziału przywozu objętego systemem GSP w odniesieniu do konkretnego kraju beneficjenta w stosunku do przywozu objętego systemem GSP wszystkich krajów korzystających z GSP.Aby zakwalifikować się do GSP +, średnia ta musi być niższa niż 6,5 %.
  • siedem największych sekcji przywozu objętego systemem GSP stanowi 75 % całkowitego przywozu w ramach GSP tego kraju w okresie trzech lat.
 • kryteria zrównoważonego rozwoju
  • kraj ten musi ratyfikować konwencje międzynarodowe GSP z 27 r. w sprawie
   • prawa człowieka
   • praw pracowniczych
   • środowisko
   • dobre rządy.
  • kraj ten nie może mieć zastrzeżeń, które są zabronione na mocy tych konwencji.
  • organy monitorujące konwencji nie powinny były wykazać, że kraj ten nie zdołał ich skutecznie wdrożyć

Monitorowanie

Po tym jak UE przyzna krajowi GSP +, monitoruje ją, aby upewnić się, że kraj ten

 • pozostaje stroną międzynarodowych konwencji objętych GSP +
 • skutecznie wdraża konwencje
 • spełnia wymogi w zakresie sprawozdawczości
 • akceptuje regularne monitorowanie zgodnie z konwencjami
 • współpracuje z Komisją Europejską i udziela wszelkich niezbędnych informacji

UE prowadzi stały dialog na temat zgodności GSP Plus z władzami krajów beneficjentów.

 • dialog opiera się na wykazie zagadnień („tabela wyników”) sporządzonym dla każdego beneficjenta GSP Plus. Opiera się na informacjach uzyskanych od
  • kraje beneficjenci
  • międzynarodowe organy monitorujące
  • społeczeństwo obywatelskie
  • związki zawodowe
  • przedsiębiorstw
  • Parlament Europejski
  • Rada Unii Europejskiej
 • UE organizuje regularne wizyty monitorujące GSP Plus w każdym kraju korzystającym z pomocy, aby spotkać się z zainteresowanymi stronami. Oczekuje się, że kraj beneficjent wykaże, że podejmuje poważne wysiłki w celu rozwiązania problemów przedstawionych w bilansach wyników.

Dialog w ramach GSP Plus wpisuje się w sprawozdanie w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP), które co dwa lata Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Sprawozdanie zawiera szczegółową ocenę tego, w jaki sposób każdy kraj korzystający realizuje 27 konwencji.

Potencjał – wsparcie w zakresie budownictwa

Oprócz ścisłego monitorowania Komisja uruchomiła kilka projektów w zakresie budowania zdolności, aby pomóc krajom beneficjentom.

UE wspiera odpowiednich partnerów handlowych i kilku beneficjentów GSP Plus poprzez dotacje dla Międzynarodowej Organizacji Pracy. Projekty te

 • pomoc krajom w stosowaniu podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • budowanie zdolności w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka obejmuje specjalne wsparcie w wysokości 4.5 mln EUR na wzmocnienie pozycji organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przyczyniania się do monitorowania i skutecznego wdrażania 27 odpowiednich konwencji ratyfikowanych przez kraje korzystające z GSP Plus.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę:

Linki