EPA SADC - Jihoafrické rozvojové společenství

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemně investovat a obchodovat a podněcuje rozvoj v celé jižní Africe. Zjistěte, jak může dohoda EU o hospodářském partnerství s pěti státy SADC prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dne 10. června 2016 podepsaly dohodu ohospodářském partnerství mezi EU a Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) státy Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko (dříve Svazijsko). Dohoda o hospodářském partnerství vstoupila prozatímně v platnost dne 10. října 2016 a Mosambik ji prozatímně uplatňuje od 4. února 2018.

SADC EPA je obchodní dohoda zaměřená na rozvoj, která poskytuje asymetrický přístup partnerům ve skupině SADC EPA. Mohou chránit citlivé produkty před úplnou liberalizací a zavést ochranná opatření v případě, že dovoz z EU roste příliš rychle. Kapitola o spolupráci vymezuje oblasti související s obchodem, které mohou získat finanční prostředky. Dohoda rovněž obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, která se zabývá sociálními a environmentálními otázkami.

Pokud jde o obchod se zbožím, nový přístup na trh zahrnuje lepší obchodní podmínky zejména v zemědělství a rybolovu, včetně obchodu s vínem, cukrem, produkty rybolovu, květinami a konzervovaným ovocem. EU na své straně získá smysluplný nový přístup na trh Jihoafrické celní unie (produkty zahrnují pšenici, ječmen, sýry, masné výrobky a máslo).

Země, které jsou příjemci pomoci

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibie
 • Jižní Afrika
 • Svazijsko (Svazijsko)

Dalších šest členů Jihoafrického společenství pro rozvoj – Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Zambie a Zimbabwe – je součástí dohod o hospodářském partnerství s EU nebo o nich jedná v rámci jiných regionálních skupin, konkrétně střední Afriky nebo východní a jižní Afriky.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC

Dohoda o hospodářském partnerství předpokládá asymetrická ustanovení ve prospěch zemí SADC EPA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinářské výrobky a nově vznikající průmyslová odvětví.

 • Země SADC EPA mohou aktivovat pět dvoustranných ochranných opatření a zvýšit dovozní cla v případě, že se dovoz z EU zvýší natolik nebo tak rychle, že hrozí narušení domácí produkce.
 • pokud by EU uplatňovala ochranné opatření podle pravidel WTO, nabízí svým partnerům SADC EPA pětiletou výjimku z jeho uplatňování, která může být prodloužena, což zemím SADC EPA umožní pokračovat ve vývozu.

Sazby

 • EU poskytuje 100% bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům z Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny výrobky. EU odstraňuje cla na 98,7 % dovozu z Jihoafrické republiky v rámci konkrétních množstevních kvót.
 • země, které jsou součástí Jihoafrické celní unie (Botswana, Lesotho, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko), odstraní cla na přibližně 86 % dovozu z EU. Mosambik ruší cla na 74 % dovozu z EU
 • všechna cla jsou uvedena v přílohách I, II a III dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC

 

Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-liposoudit, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do části „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech týkajících se původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je "ekonomická státní příslušnost" obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma noví, najdete úvod k hlavním pojmům v sekci zboží.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1924) dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC. Přečtěte si také příručku o uplatňování protokolu 1 k dohodě o hospodářském partnerství mezi SADC a EU.

Pochází můj produkt z EU nebo státu SADC EPA?

Aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční sazba podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC, musí produkt pocházet z EU nebo státu SADC EPA.

Produkt se považuje za pocházející z EU nebo ze státu SADC EPA, pokud je

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo neměnnosti). Existují také některé další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla týkající se konkrétních výrobků (například tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí překročit určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu
 • Změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepůvodní buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)
 • Specifické operace – je vyžadován specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro příze, tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu
 • Kombinace těchto různých pravidel je možná s tím, že různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů

Dohoda poskytuje další flexibilitu, která vám pomůže dodržovat specifická pravidla produktu, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance
 • v dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a SADC umožňuje pravidlo tolerance výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem pro daný produkt, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty maximálního množství nepůvodních materiálů vyjádřeného v hodnotě uvedené v pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC stanoví:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející ze státu SADC EPA byly považovány za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • úplná kumulace, která umožňuje, aby opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU bylo zohledněno ve státě SADC EPA (a naopak) při posuzování toho, zda splňujete pravidlo specifické pro daný produkt.
 • diagonální kumulace, která umožňuje i) považovat materiály pocházející z kteréhokoli státu SADC EPA, z jiného afrického, karibského a tichomořského státu EPA nebo ze zámořské země či území EU a ii) operace nebo zpracování provedené v těchto zemích za pocházející ze státu SADCEPA nebo z EU nebo za provedené ve státě SADC EPA nebo v EU při použití při výrobě produktu za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky, včetně dohod o správní spolupráci mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ. Tato kumulace se nevztahuje na i) materiály HS 1604 až 1605 pocházející z Tichomoří a ii) materiály pocházející z Jihoafrické republiky, které nelze do EU dovážet bezcelně a bez kvót.   
 • kumulace, pokud jde o materiály, které v EU podléhají bezcelnímu zacházení podle doložky nejvyšších výhod,což vývozcům ve státě SADC EPA umožňuje započítat nepůvodní materiály, které by při dovozu do EU využívaly bezcelního zacházení a zacházení bez kvót v rámci cel doložky nejvyšších výhod EU, jako by pocházely z tohoto státu SADC EPA, jsou-li zapracovány do výrobku tam vyrobeného, za předpokladu, že proti tomuto materiálu ze země původu nejsou zavedena žádná antidumpingová cla ani cla proti obcházení
 • kumulace, pokud jde o materiály pocházející z jiných zemí, které využívají preferenčního bezcelního a bezkvótového přístupu do EU, která umožňuje, aby materiály pocházející ze zemí, které využívají bezcelního a bezkvótového přístupu do EU, byly považovány za materiály pocházející ze státu SADC EPA, jsou-li použity při výrobě produktu za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Tato kumulace není v současné době použitelná.
Odchylky

Na žádost státu SADC EPA by mohla být za zvláštních podmínek udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit, aby se na konkrétní produkty pocházející z konkrétních zemí vztahovala mírnější pravidla původu. V současné době se neuplatňují žádné zvláštní odchylky.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé přepravy

Podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC musí být původní produkty přepravovány z EU do státu SADC EPA (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například:

 • doplnění nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • Konzervace produktů v dobrých podmínkách
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění požadavků, který může být poskytnut jakýmikoli prostředky, včetně smluvních přepravních dokladů, jako jsou konosamenty, nebo věcných či konkrétních důkazů založených na označení nebo číslování nákladových kusů nebo jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby je povoleno podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC.

Postupy stanovení původu

Postupy týkající se původu v souvislosti s uplatňováním preferenční sazby a ověřováním celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV týkající se dokladu o původu a v hlavě V týkající se ujednání o správní spolupráci.

Jak si nárokovat zvýhodněnou sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu.

 • Budete potřebovat buď
 • doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání
 • doklad o původu není vyžadován, pokud
  • celková hodnota produktů v případě malých balení nepřesáhne 500 EUR, nebo
  • 1 200 EUR v případě produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících
Průvodní osvědčení EUR.1
 • vzor osvědčení EUR.1 je uveden v příloze III a obsahuje pokyny k jeho vyplnění
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů
Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo státu SADC EPA, a to předložením prohlášení o původu. Může být vyrobena

 • schválený vývozce nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů.

Vývozce žádající o takové povolení musí celním orgánům poskytnout veškeré záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů, jakož i splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce.

 

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • k vyhotovení prohlášení o původu by měl vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, opatřit razítkem nebo vytisknout toto prohlášení (v příslušném jazyce): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ... ) prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty ... preferenčního původu."
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU a je uvedeno v příloze IV. Informujte se u svých celních orgánů o případných dalších požadavcích.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům písemně zavážete, že přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovážený produkt skutečně původní nebo splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC je založena na těchto zásadách:

 • ověření je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • seznámit se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledání zvláštních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi My Trade Assistant

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních sazeb a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, naleznete v oddíle o pravidlech původu výše.

Informace o dalších dokladech o celním odbavení a postupech potřebných k dovozu do Evropské unie.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii .

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství zahrnuje dvoustranný protokol mezi EU a Jihoafrickou republikou o ochraně zeměpisných označení a o obchodu s vínem a lihovinami.

 • EU chrání více než 100 jihoafrických názvů, jako je Rooibos, slavný jihoafrický čaj a četné názvy vín, jako jsou Stellenbosch a Paarl.
 • Jihoafrická republika chrání více než 250 názvů EU rozdělených do kategorií potravin, vín a lihovin

To například znamená, že producent v jiné zemi než v Jihoafrické republice nemůže uvádět na trh čaj zpracovaný z rostliny z jeho vlastního území pod symbolicky důležitým názvem Rooibos. Totéž platí pro tradiční názvy produktů EU.

Obchod se službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní oblasti

Hospodářská soutěž

 • EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí SADC EPA
 • EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohody o hospodářském partnerství umožňují zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a nově vznikajícího průmyslu

Řešení sporů

Podle dohody SADC EPA se spory řeší prostřednictvím konzultací nebo mediace a v konečném důsledku rozhodčím řízením. Po ukončení rozhodčího řízení podnikne žalovaná strana veškeré nezbytné kroky k dosažení souladu s rozhodnutím. V případě nedodržení má druhá strana právo na náhradu škody nebo je oprávněna přijmout veškerá vhodná opatření, jako je zvýšení cel.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství SADC je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tak obsahuje jedny z nejsilnějších formulací o právech a udržitelném rozvoji, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „doložkou o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné orgány dohody o hospodářském partnerství mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství SADC se týká jak obchodu mezi zeměmi SADC EPA, tak obchodu s EU.

 • pravidla původu SADC EPA podporují rozvoj nových hodnotových řetězců v regionu. Ustanovení o akumulaci umožňují uplatňovat na hranicích EU diskontní sazby na ovoce sklizené v jedné zemi regionu a poté konzervované a konzervované v jiné zemi. Z tohoto typu pružných pravidel původu mají prospěch podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a průmyslu.
 • dohoda SADC EPA harmonizuje cla Jihoafrické celní unie uvalená na dovoz pocházející z EU, a v důsledku toho zlepšuje fungování celní unie. Dohoda o hospodářském partnerství se SADC tak posiluje regionální integraci.
 • každý stát SADC EPA souhlasil s tím, že jakákoli výhoda, kterou poskytl EU, bude rozšířena i na ostatní státy SADC EPA

Budování kapacit a technická pomoc

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně potíží při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy