Dohody o hospodářském partnerství

Informace o dohodách EU o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými partnery (AKT).

V kostce

 

Dohody ohospodářském partnerství jsou obchodní a rozvojové dohody sjednané mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT). Plně a okamžitě otevírají trhy EU, zatímco partneři ze zemí AKT se během přechodných období otevírají dovozu z EU pouze částečně.

 

Dohody EPA:

 • jedná se o proces pocházející z podpisu dohody z Cotonou.
 • jsou „šité na míru“ tak, aby vyhovovaly specifickým regionálním podmínkám.
 • jsou dohody slučitelné s WTO, ale jdou nad rámec konvenčních dohod o volném obchodu, zaměřují se na rozvoj zemí AKT, zohledňují jejich sociálně-ekonomickou situaci a zahrnují spolupráci a pomoc s cílem pomoci zemím AKT využívat těchto dohod.
 • poskytnout prostor pro rozsáhlou obchodní spolupráci v oblastech, jako jsou hygienické a jiné normy.
 • vytvářet společné instituce, které sledují provádění dohod a řeší obchodní otázky kooperativním způsobem.
 • jsou navrženy tak, aby byly hnací silou změn, které pomohou nastartovat reformy a přispějí k řádné správě ekonomických záležitostí. To pomůže partnerům ze zemí AKT přilákat investice a podpořit jejich hospodářský růst.

Přijímající země

Celkově již dohody o hospodářském partnerství provádí 32 zemí AKT, a to v sedmi regionech:

Dva regiony v Africe – západní Afrika a Východoafrické společenství – dosud nedokončily své podpisové procesy, zatímco členské státy EU a 15 ze 16 zemí západní Afriky a 2 z 5 zemí Východoafrického společenství tyto regionální dohody o hospodářském partnerství podepsaly.

Viz přehled provádění dohod o hospodářském partnerství v různých partnerských zemích.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí AKT

Dohody o hospodářském partnerství stanoví ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu rozvíjejícího se průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, mají země AKT 15 let na to, aby se otevřely dovozu z EU (s ochranou citlivých dovozů), a ve výjimečných případech až 25 let. Výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží budou navíc požívat trvalé ochrany před hospodářskou soutěží.

Sazby

 • EU uděluje nulové clo a nulové kvóty na dovoz ze zemí AKT. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny produkty z dohody EPA.
 • Země AKT postupně zruší cla, a to během 15–25 let. Citlivé produkty, jako jsou potraviny, mohou být z liberalizace zcela vyloučeny. Pokud se dovoz některého zboží EU do zemí AKT náhle zvýší, uplatní se ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty. Některé dohody o hospodářském partnerství umožňují zemím AKT ukládat nová cla ze zvláštních důvodů souvisejících s rozvojem.
 • Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Pružná pravidla původu umožňují zemím AKT vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu, textilu a oděvech. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodách o hospodářském partnerství jsou mírnější než odchylky obvyklé. Představují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. U textilu a oděvů se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Obecná ustanovení EPA zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální kumulace a plná kumulace se zámořskými zeměmi a územími a zeměmi AKT. Mohou existovat rozdíly v ustanoveních použitelných v různých dohodách o hospodářském partnerství. Zkontrolujte prosím příslušná ustanovení pro každou dohodu o hospodářském partnerství. Ve většině prováděných dohod EPA se kumulace se všemi zeměmi AKT (jak jsou definovány v každé dohodě o hospodářském partnerství) použije pouze tehdy, pokud:
  • země zapojené do získání statusu původu uzavřely dohody o správní spolupráci;
  • vstupy a konečné produkty získaly status původu použitím stejných pravidel původu, jaká jsou obsažena v dohodě EPA.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Materiály pocházející ze sousední rozvojové země (souvislé zeměpisné jednotky) jiné než stát AKT lze považovat za materiály pocházející ze států EPA, jsou-li zapracovány do produktu tam získaného. Vezměte prosím na vědomí, že:
  • Seznam toho, co se považuje za sousední zemi, je uveden v každém protokolu.
  • Aby mohl být tento druh kumulace použit, musí o něj požádat země EPA.
  • V tomto případě jsou pravidla původu použitelná na vstupy pocházející ze sousedních zemí definována v každé dohodě EPA.

V případě dohody SADC EPA, která se prozatímně uplatňuje od 16. září 2016, existují dva další druhy kumulace, které nahrazují ustanovení týkající se kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Jedná se o:

 • Kumulace, pokud jde o materiály, na něž se v Evropské unii vztahuje osvobození od cla podle doložky nejvyšších výhod
 • Kumulace, pokud jde o materiály pocházející z jiných zemí využívajících preferenční celní sazby a bezkvótový přístup do Evropské unie

V praxi výše uvedené umožňuje zemím SADC EPA kumulovat původ všech materiálů, které mohou být dováženy do EU s nulovým clem (to je buď v rámci preferenčního ujednání s EU – včetně systému GSP), nebo na základě doložky nejvyšších výhod). Proto je pro signatářské země EPA zavedena „globální kumulace“ pro materiály s nulovým clem bez ohledu na jejich původ.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Použije se přímá doprava mezi státem východní a jižní Afriky (ESA) a EU (nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích o kumulaci). Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes území jiného státu ESA nebo EU.

Použije se přímá doprava mezi tichomořským státem a EU (nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích o kumulaci). Stejná zásada platí pro přepravu zboží mezi státy CARIFORA a EU.

V případě SADC EPA se přísnější podmínky ustanovení o „přímé dopravě“ nahrazují novým systémem nazvaným „nezměnění“. Pravidlo nezměnitelnosti umožňuje překládku, skladování a rozdělování zásilek na území třetích zemí.

Navracení cla

To znamená, že lze žádat o vrácení cla zaplaceného za materiály, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky plavidel

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EPA lze považovat za pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod níž „plují“, a jejich vlastnictví.

Vezměte prosím na vědomí, že podle pravidel původu EPA neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Vzhledem k ustanovením o kumulaci mohou tyto podmínky splnit různé státy dohody o hospodářském partnerství.

Specifická pravidla původu produktu

Pravidla pro jednotlivé produkty jsou uvedena v příloze II každého protokolu. U některých dohod o hospodářském partnerství jsou však do přílohy 2A zahrnuta některá mírnější pravidla.

 

Chcete-li najít pravidla vztahující se na váš konkrétní produkt podle země původu a země určení, použijte možnost vyhledávání na můj obchodní asistent.

Odchylky

Kromě těchto ustanovení byly v rámci různých dohod o hospodářském partnerství uděleny odchylky od zvláštního pravidla pro určitý produkt. Například dohoda o hospodářském partnerství Cariforum udělila Dominikánské republice výjimku ( zvláštní pravidlo pro oděvyviz Cariforum EPA), ESA a tichomořská dohoda o hospodářském partnerství jednu pro konzervovaného tuňáka ( zvláštní pravidlo pro konzervovaného tuňákaviz dohoda ESA EPA) a nakonec byly zemím SADC EPA uděleny odchylky v několika oblastech, včetně tuňáka a humra. (viz pro Namibii zvláštní pravidlo pro tuňáka křídlatého a pro Mosambik jako zvláštní pravidlo pro garnáty, garnáty a humra).  

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty
 • Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

 

Příslušné vzory průvodního osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře jsou uvedeny v každé dohodě EPA jako přílohy protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání zvláštních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi obchodního asistenta. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi obchodního asistenta. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.  

Ostatní dokumenty

Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • V případě ohrožení místního průmyslu v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy umožňují dohody o hospodářském partnerství spustit opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „podstatných a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejdůraznějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Regionální integrace

Cílem dohod o hospodářském partnerství je přispět k regionální hospodářské integraci. Ustanovení o regionálních preferencích v dohodách o hospodářském partnerství stanoví, že země ve stejném regionu si vzájemně poskytují přinejmenším stejné výhody jako EU.

Dohody o hospodářském partnerství se proto týkají jak obchodu mezi zeměmi v rámci dohody EPA, tak obchodu s EU.

 • EU poskytuje opatření v oblasti rozvojové pomoci a budování obchodních kapacit na podporu zemědělců ze zemí AKT při dodržování sanitárních, fytosanitárních a jiných zemědělských norem.

Posílení kapacit a technická podpora

Spolu s každou dohodou EPA poskytuje EU technickou pomoc v oblasti obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená menší potíže při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Viz brožura Partnerství pro uvádění do praxe. Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT)

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy