Dohody o hospodářském partnerství

Informace o dohodách EU o hospodářském partnerství (EPA) s africkými, karibskými a tichomořskými partnery (AKT).

Stručný přehled

Dohody ohospodářském partnerství (EPA) jsou obchodní a rozvojové dohody sjednané mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT). Plně a okamžitě otevírají trhy EU, zatímco partneři ze zemí AKT se během přechodných období otevírají dovozu z EU pouze částečně.

Dohody o hospodářském partnerství:

 • jedná se o proces, který pochází z podpisu dohody z Cotonou.
 • jsou „způsobilé“ pro specifické regionální podmínky.
 • jsou slučitelné s pravidly WTO, ale jdou nad rámec tradičních dohod o volném obchodu, zaměřují se na rozvoj zemí AKT, zohledňují jejich sociálně-ekonomické podmínky a zahrnují spolupráci a pomoc zemím AKT, které mají z těchto dohod prospěch.
 • poskytnout prostor pro rozsáhlou obchodní spolupráci v oblastech, jako jsou hygienické normy a další standardy.
 • vytvořit společné instituce, které budou sledovat provádění dohod a řešit obchodní otázky kooperativním způsobem.
 • jsou navrženy tak, aby byly hybnou silou změn, které pomohou nastartovat reformy a přispějí k řádné správě ekonomických záležitostí. To pomůže partnerům ze zemí AKT přilákat investice a podpořit jejich hospodářský růst.

Přijímající země

Celkem 32 zemí AKT již provádí dohody o hospodářském partnerství v sedmi regionech:

Dva regiony v Africe – západní Afrika a Východoafrické společenství – ještě nedokončily své podpisové procesy, zatímco členské státy EU a 15 ze 16 západoafrických zemí a 2 z 5 zemí EAC podepsaly tyto regionální dohody o hospodářském partnerství.

Viz přehled provádění dohod o hospodářském partnerství v různých partnerských zemích.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí AKT

Dohody o hospodářském partnerství obsahují ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, země AKT mají 15 let na to, aby se otevřely dovozu z EU (s ochranou citlivých dovozů), a ve výjimečných případech až 25 let. Kromě toho budou výrobci 20 % nejcitlivějších výrobků trvale chráněni před konkurencí.

Tarify

 • EU poskytuje nulové clo a nulové kvóty na dovoz ze zemí AKT. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky z dohody EPA.
 • Země AKT postupně ruší cla, a to více než 15–25 let. Citlivé produkty, jako jsou potraviny, mohou být z liberalizace zcela vyloučeny. Pokud dovoz určitého zboží EU do zemí AKT náhle prudce vzroste, použijí se ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty. Některé dohody o hospodářském partnerství umožňují zemím AKT ukládat nová cla ze zvláštních důvodů souvisejících s rozvojem.
 • Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Pružná pravidla původu umožňují zemím AKT vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu a textilním a oděvním průmyslu. Textilní výrobek může například vstoupit do EU bezcelně, pokud se alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – uskutečnila v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodách o hospodářském partnerství jsou mírnější než tolerance obvyklé. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Obecná ustanovení dohod o hospodářském partnerství zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální kumulace a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT. Mohou existovat rozdíly v ustanoveních použitelných v různých dohodách o hospodářském partnerství. Zkontrolujte prosím příslušná ustanovení pro každou dohodu o hospodářském partnerství. Ve většině prováděných dohod o hospodářském partnerství se kumulaci se všemi zeměmi AKT (jak jsou definovány v každé dohodě o hospodářském partnerství) použije pouze tehdy, pokud:
  • země zapojené do získání statusu původu uzavřely dohody o správní spolupráci;
  • vstupy a konečné produkty získaly status původu na základě stejných pravidel původu, jako jsou pravidla obsažená v dohodě o hospodářském partnerství.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Materiály pocházející ze sousední rozvojové země (náležející k soudržné zeměpisné jednotce), která není státem AKT, lze považovat za materiály pocházející ze států EPA, jsou-li součástí produktu tam získaného. Vezměte prosím na vědomí, že:
  • Seznam toho, co se považuje za sousední zemi, je uveden v příloze každého protokolu.
  • Aby se tento druh kumulace mohl použít, musí o něj požádat země EPA.
  • V tomto případě jsou pravidla původu použitelná na vstupy pocházející ze sousedních zemí definována v každé dohodě o hospodářském partnerství.

Pokud jde o dohodu SADC EPA, která se prozatímně uplatňuje od 16. 9. 2016, existují další dva druhy kumulace, které nahrazují ustanovení týkající se kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Jedná se o:

 • Kumulace materiálů, na které se v Evropské unii vztahuje osvobození od cla podle doložky nejvyšších výhod
 • Kumulace materiálů pocházejících z jiných zemí, které využívají preferenčního a bezkvótového přístupu do Evropské unie

V praxi výše uvedené umožňuje zemím SADC EPA kumulaci původu u všech materiálů, které lze do EU dovážet s nulovým clem (jedná se o rámec preferenčního ujednání s EU – včetně GSP – nebo na základě doložky nejvyšších výhod). Proto je pro signatářské země dohody EPA zavedena „globální kumulace“ pro materiály s nulovým clem bez ohledu na jejich původ.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Použije se přímá doprava mezi východoafrickým a jihoafrickým státem (ESA) a EU (nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích o kumulaci). Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území státu ESA nebo EU.

Použije se přímá doprava mezi tichomořským státem a EU (nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích o kumulaci). Stejná zásada platí pro přepravu zboží mezi státy CARIFORA a EU.

V případě SADC EPA se přísnější podmínky ustanovení o „přímé dopravě“ nahrazují novým systémem nazvaným „neměnné“. Pravidlo nezměnitelnosti umožňuje překládku, skladování a rozdělení zásilek na území třetích zemí.

Navracení cla

To znamená, že lze žádat o vrácení cla z materiálů, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EPA lze považovat za ryby pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou se plavidlo plaví, a jejich vlastnictví.

Upozorňujeme, že podle pravidel původu EPA neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Vzhledem k ustanovením o kumulaci mohou tyto podmínky splnit různé státy EPA.

Specifická pravidla původu produktu

Zvláštní pravidla pro jednotlivé produkty jsou uvedena v příloze II každého protokolu. U některých dohod o hospodářském partnerství jsou však některá mírnější pravidla zahrnuta do přílohy 2A.

Pomocí funkce „Můj obchodní asistent“ můžete vyhledávat pravidla vztahující se na váš konkrétní produkt podle země původu a země určení.

Odchylky

Kromě těchto ustanovení byly v rámci různých dohod o hospodářském partnerství povoleny odchylky od zvláštního pravidla produktu. Dohoda o hospodářském partnerství s Cariforem například udělila výjimku Dominikánské republice (viz dohoda EPA Cariforum, pokud jde o zvláštní pravidlo pro oděvy), dohody o hospodářském partnerství s ESA a dohody o hospodářském partnerství s Tichomořím udělené dohodě o hospodářském partnerství pro konzervovaného tuňáka (viz dohoda ESA EPA, pokud jde o zvláštní pravidlo pro konzervovaného tuňáka) a konečně zemím SADC EPA byly uděleny výjimky v několika oblastech, včetně tuňáka a humra. (pokud jde o Namibii, viz zvláštní pravidlo pro tuňáka křídlatého a pro Mosambik jako zvláštní pravidlo pro garnáty, krevety a humra).

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby byly produkty pocházející ze zemí EPA způsobilé pro preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty
 • Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky Protokolu o pravidlech původu.

 

Příslušné vzory průvodního osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře lze nalézt v každé dohodě EPA jako přílohy protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.  

Jiné dokumenty

Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, umožňují dohody o hospodářském partnerství, aby byla aktivována opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jeden z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „Doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Regionální integrace

Cílem dohod o hospodářském partnerství je přispět k regionální hospodářské integraci. Regionální preferenční doložky v dohodách o hospodářském partnerství stanoví, že země ve stejném regionu si vzájemně poskytují přinejmenším stejné výhody jako EU.

Dohody o hospodářském partnerství se proto týkají obchodu mezi zeměmi dohody o hospodářském partnerství stejně jako obchodu s EU.

 • EU poskytuje opatření v oblasti rozvojové pomoci a budování obchodních kapacit na podporu zemědělců ze zemí AKT při dodržování sanitárních, fytosanitárních a jiných zemědělských norem.

Posílení kapacit a technická podpora

Spolu s každou dohodou o hospodářském partnerství poskytuje EU technickou pomoc v oblasti obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit jejich celní režimy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená méně ušetřených při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Viz brožura Putting Partnership in Practice. Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT)

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy