EPA – Afryka Środkowa

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Środkową ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z UE i Kamerunu inwestowanie i wymianę handlową między sobą, a także pobudza rozwój w całej Afryce Środkowej. Dowiedz się, jak umowa o partnerstwie gospodarczym UE z Kamerunem może przynieść korzyści Twojemu handlowi.

W skrócie

W 2003 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie kompleksowej EPA z całym regionem Afryki Środkowej. Do tej pory weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Kamerunem, co stanowiło krok w kierunku osiągnięcia pełnej umowy regionalnej.

Umowa zapewniła Kamerunowi bezprecedensowy swobodny dostęp do rynku UE dla wszystkich jego produktów. Obejmują one banany, aluminium, przetworzone wyroby kakaowe, sklejkę i inne świeże i przetworzone produkty rolne. Ze swojej strony od dnia 4 sierpnia 2016 r. UE korzysta ze stopniowej liberalizacji swoich produktów na rynku Kamerunu.

Kraje korzystające z pomocy

 • Obecnie Kamerun jest jedynym krajem w Afryce Środkowej, który wdraża umowę o partnerstwie gospodarczym.
 • Gabon i Kongo (Brazzaville) nie podpisały jeszcze umowy o partnerstwie gospodarczym. Kongo prowadzi wymianę handlową z UE w ramach unijnego GSP, natomiast Gabon, jako kraj o wyższym średnim dochodzie zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego, nie kwalifikuje się do korzystania z systemu GSP od dnia 1 stycznia 2014 r.
 • Czad, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Gwinea Równikowa to kraje najsłabiej rozwinięte, zatem korzystają one z bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu UE w ramach unijnego systemu EBA.
 • UE i organizacje regionalne Afryki Środkowej (CEMAC i ECCAS) badają możliwość zawarcia kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym w ramach wstępnego porozumienia stosowanego już przez Kamerun.

Asymetryczne przepisy na rzecz Afryki Środkowej

Uwzględniając w pełni różnice w poziomie rozwoju między stronami, umowa o partnerstwie gospodarczym przewiduje asymetrię przepisów na korzyść Kamerunu, takich jak wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne zabezpieczenia i środki dla niektórych wrażliwych rynków rolnych i gałęzi przemysłu.

 • Podczas gdy rynki UE są natychmiast i w pełni otwarte, Kamerun ma 15 lat na otwarcie na przywóz z UE. Ponadto producenci 20 % najbardziej wrażliwych towarów będą stale chronieni przed konkurencją.

Taryfy

 • UE przyznaje zerowe cła i kontyngenty na przywóz z Kamerunu. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów.
 • Kamerun stopniowo, w ciągu 15 lat, stopniowo znosi cła na 80 % towarów. Produkty wrażliwe, w tym większość rodzajów mięsa, win i napojów spirytusowych, słód, przetwory mleczne, mąka, niektóre warzywa, drewno i produkty drzewne, używane ubrania i tekstylia, obrazy i używane opony są całkowicie wyłączone z liberalizacji.
 • Skorzystaj z opcji wyszukiwania „Moje asystent ds. handlu”, aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i taryf w odniesieniu do konkretnego produktu, biorąc pod uwagę jego kraj pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia są dostępne poniżej.

Nowe, ulepszone reguły pochodzenia są obecnie przedmiotem negocjacji i zostaną jak najszybciej załączone do umowy o partnerstwie gospodarczym.

W międzyczasie Kamerun korzysta z ogólnej umowy o partnerstwie gospodarczym, która poprawiła reguły pochodzenia (link), zawarte w rozporządzeniu Rady 2016/1076 (ex 1528/2007) w sprawie dostępu do rynku UE.

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym są łagodniejsze niż zwykle. Wynoszą one 15 % ceny ex-works produktu końcowego, a nie 10 % w większości umów zawieranych przez UE. W przypadku wyrobów włókienniczych i odzieżowych stosuje się szczególne tolerancje.

Kumulacja

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Środkową obejmuje następujące rodzaje kumulacji:

 • Kumulacja dwustronna z UE.
 • Kumulacja diagonalna i pełna kumulacja z KTZ i krajami AKP, pod pewnymi warunkami.
 • Kumulacja z sąsiadującymi krajami rozwijającymi się, pod pewnymi warunkami.

Transport bezpośredni

Dowód bezpośredniego transportu należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zwrot należności celnych

O refundację można ubiegać się o cło zapłacone za materiały, które wcześniej zostały przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do państwa, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Warunki dotyczące statków

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych Kamerunu można uznać za pochodzące z Kamerunu wyłącznie wtedy, gdy zostały złowione przez statki spełniające określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, bandery, pod którą statek pływa, oraz do ich własności.

Nie ma szczególnego wymogu dotyczącego obywatelstwa załogi, kapitana lub oficera. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały już usunięte, aby ułatwić nadanie statusu pochodzenia rybom złowionym przez państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • Zapoznaj się z wymogami technicznymi, zasadami i procedurami[link], które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych Mój asystent ds. handlu.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa SPS

Dokumenty i procedury odprawy celnej

 Dowody pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się ze swoimi organami celnymi.

 • Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z Kamerunu musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy. Może to być:
  • Świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne kraju wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący z wnioskiem o wydanie świadectwa musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienia pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • deklaracja na fakturze – wystawiona przez dowolnego eksportera, dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR, lub przez upoważnionych eksporterów dla przesyłek o dowolnej wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów.

Inne dokumenty

 • Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej[link] niezbędnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Mediacja i arbitraż

Niedawno przyjęto regulamin mediacji i arbitrażu oraz kodeks postępowania arbitrów decyzją Rady 2019/1954.

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE wstrzymała subsydia wywozowe w odniesieniu do wszystkich produktów wywożonych do wszystkich państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki zakłócające produkcję i handel
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowa o partnerstwie gospodarczym umożliwia Kamerunowi uruchomienie środków w celu ochrony wrażliwych sektorów.

Współpraca na rzecz rozwoju

Aby móc w pełni wykorzystać preferencje handlowe przewidziane w umowie o partnerstwie gospodarczym, umowa zawiera również element współpracy. Główne obszary priorytetowe współpracy na rzecz rozwoju określone przez UE i Kamerun to:

 • Rozwój podstawowej infrastruktury regionalnej;
 • Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe;
 • Przemysł, dywersyfikacja i konkurencyjność gospodarek;
 • Wzmocnienie integracji regionalnej;
 • Poprawa otoczenia biznesowego;
 • Wspieranie wdrażania zasad związanych z handlem.

Zrównoważony rozwój

Umowy o partnerstwie gospodarczym opierają się wyraźnie na „istotnych i podstawowych” elementach określonych wumowie z Kotonu, tj. na prawach człowieka, zasadach demokratycznych, praworządności i dobrych rządach. Umowy o partnerstwie gospodarczym zawierają zatem jeden z najostrzejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępnych w umowach UE.

 • „Klauzula niewykonania” oznacza, że „właściwe środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do zasadniczych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem Wspólnego Komitetu UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrażania na zrównoważony rozwój Stron. Zgodnie z umową z Kotonu istnieje wyraźna rola społeczeństwa obywatelskiego i posłów do parlamentu.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: