EPA – Afryka Wschodnia i Południowa

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-ESA ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom z obu regionów inwestowanie i wymianę handlową między sobą, a także pobudza rozwój w całej Afryce Wschodniej i Południowej. Dowiedz się, w jaki sposób umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a 5 państwami afrykańskimi mogą być korzystne dla Twojej wymiany handlowej.

W skrócie

Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Afryką Wschodnią i Południową (iEPA UE-ESA) została podpisana przez Mauritius, Seszele, Zimbabwe i Madagaskar w sierpniu 2009 r. i była tymczasowo stosowana w maju 2012 r. W styczniu 2013 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy. Komory podpisały umowę w lipcu 2017 r. i zaczęły ją stosować w lutym 2019 r.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a ESA obejmuje:

 • zniesienie wszystkich ceł i kontyngentów UE na przywóz z państw AWP;
 • stopniowe otwieranie rynków ESA na wywóz z UE;
 • szczegółowe przepisy dotyczące reguł pochodzenia, rybołówstwa i ochrony handlu;
 • współpracy w zakresie barier technicznych w handlu, jak również norm dotyczących zdrowia zwierząt i roślin;
 • zasady dotyczące współpracy na rzecz rozwoju;
 • mechanizmy rozstrzygania sporów.

Pięć państw, które już stosują umowę, zadeklarowało gotowość do wyjścia poza handel towarami w kierunku bardziej kompleksowej umowy. W dniu 2 października 2019 r. rozpoczęto negocjacje w celu rozszerzenia zakresu umowy o partnerstwie gospodarczym o handel usługami, inwestycje, zrównoważony rozwój i konkurencję. Ponadto strony uzgodniły pakiet unowocześniający reguły pochodzenia w odniesieniu do tej umowy o partnerstwie gospodarczym.

Kraje korzystające z pomocy

 • Komory
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seszele
 • Zimbabwe
 • Porozumienie pozostaje otwarte dla innych krajów regionu.

Asymetryczne przepisy na rzecz państw ESA

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a ESA przewiduje asymetrię przepisów na rzecz państw AWP, takich jak wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne środki ochronne i środki na rzecz rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu.

 • Podczas gdy rynki UE były natychmiast i w pełni otwarte, państwa ESA częściowo otworzyły swoje rynki na przywóz z UE, w pełni uwzględniając różnice w poziomach rozwoju.

Taryfy

UE przyznaje 100 % bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do całego przywozu z państw Afryki Wschodniej i Południowej. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów.

Kraje ESA stopniowo znosiły cła częściowo, zgodnie z ich indywidualnymi harmonogramami załączonymi do przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym, w następujący sposób:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % przywozu do UE;
 • Mauritius 96 %;
 • Seszele 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Produkty wrażliwe mogą zostać całkowicie wyłączone z liberalizacji. Główne wyłączenia z liberalizacji obejmują:

 • Madagaskar: mięso, mleko i ser, rybołówstwo, warzywa, zboża, oleje i tłuszcze, przetwory spożywcze, cukier, kakao, napoje, tytoń, chemikalia, wyroby z tworzyw sztucznych i papieru, tekstylia, artykuły metalowe, meble;
 • Mauritius: żywe zwierzęta i mięso, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, przetwory spożywcze i napoje, chemikalia, artykuły z tworzyw sztucznych i gumy ze skóry i skór futerkowych, żelazo i stal oraz elektroniczne artykuły konsumpcyjne;
 • Seszele: mięso, rybołówstwo, napoje, tytoń, artykuły skórzane, wyroby szklane i ceramiczne oraz pojazdy;
 • Zimbabwe: produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, papier napojowy, tworzywa sztuczne i kauczuk, tekstylia i odzież, obuwie, szkło i ceramika, elektronika konsumpcyjna i pojazdy.

Skorzystaj z opcji wyszukiwania „Moje asystent ds. handlu”, aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i taryf w odniesieniu do konkretnego produktu, biorąc pod uwagę jego kraj pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

 

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • Zapoznaj się z wymogami technicznymi, zasadami i procedurami, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych Mój asystent ds. handlu.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa SPS

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowody pochodzenia

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się ze swoimi organami celnymi.

Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z krajów AWP musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy. Może to być:

 1. świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne państwa wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący z wnioskiem o wydanie świadectwa musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienia pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
 2. deklaracja na fakturze – wystawiona przez dowolnego eksportera, dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR, lub przez upoważnionych eksporterów dla przesyłek o dowolnej wartości. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować się na przedłożenie dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.

Inne dokumenty

Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej niezbędnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE wstrzymała subsydia wywozowe w odniesieniu do wszystkich produktów wywożonych do państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki zakłócające produkcję i handel
 • Jeżeli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowa o partnerstwie gospodarczym umożliwia uruchomienie środków mających na celu ochronę sektorów przemysłowych i nowo powstających gałęzi przemysłu.

Zrównoważony rozwój

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-ESA opiera się wyraźnie na „istotnych i podstawowych” elementach określonych wumowie z Kotonu, tj. na prawach człowieka, zasadach demokratycznych, praworządności i dobrych rządach.

 • „Klauzula niewykonania” oznacza, że „właściwe środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do zasadniczych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Zadaniem wspólnych instytucji UPG jest monitorowanie i ocena wpływu wdrażania umowy o partnerstwie gospodarczym na zrównoważony rozwój stron. Zgodnie z umową z Kotonu istnieje wyraźna rola społeczeństwa obywatelskiego i posłów do parlamentu.

Integracja regionalna

Umowa o partnerstwie gospodarczym zwiększa gotowość państw Afryki Wschodniej i Południowej do wdrożenia Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA) w ramach Unii Afrykańskiej, stanowiąc tym samym element składowy regionalnej integracji gospodarczej.

Współpraca na rzecz rozwoju, budowanie zdolności i pomoc techniczna

 • UE jest gotowa udzielić wsparcia, które będzie finansowane za pośrednictwem istniejących instrumentów, głównie budżetu UE na rzecz rozwoju i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), za pośrednictwem pomocy na rzecz wymiany handlowej.
 • Na wniosek pięciu państw Afryki Wschodniej i Południowej Unia Europejska zgodziła się już udzielić pomocy finansowej na ustanowienie mechanizmu koordynacji umów o partnerstwie gospodarczym. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji i wsparcia technicznego pięciu krajom ESA, co umożliwi im skuteczne zaangażowanie się w proces negocjacji. Wspomniany mechanizm koordynacji okazał się pomocny już na etapie przygotowań państw AWP do ustalania zakresu przyszłych negocjacji.

Przydatne linki i dokumenty

 • Mój asystent handlowy – wszystko, czego potrzebujesz w przypadku konkretnego wywozu/przywozu z/do UE
 • Zob. pełny tekst umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a ESA
Udostępnij tę stronę: