Požiadaviek na výrobok

Aké požiadavky musia krajiny splniť, aby môj výrobok spĺňal bezpečnostné, zdravotné a environmentálne normy?

Požiadavky na výrobky sa vzťahujú na základné podmienky, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli vstúpiť na jeden trh.

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, napríklad v súvislosti s:

  • vzory
  • označovanie
  • označovanie
  • obalov
  • funkčnosť alebo výkonnosť

Sú zavedené osobitné pravidlá na zabezpečenie toho, aby boli výrobky navrhnuté tak, aby chránili ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.

Požiadavky na výrobky sa môžu vzťahovať na

  • samotný výrobok – napríklad horľavosť, elektrické vlastnosti alebo hygiena
  • výrobný proces výrobku
  • výkonnosť výrobku – napríklad jeho energetická účinnosť

Vo väčšine prípadov sa v nariadeniach vymedzujú želané ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo nebezpečenstvá, ktoré sa majú riešiť, ale nešpecifikujú sa v nich technické riešenia.

Požiadavky na výrobky sa v jednotlivých krajinách a od obchodného bloku k obchodnému bloku výrazne líšia. Pre obchodníkov môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci obchodných dohôd EÚ sa často harmonizujú technické pravidlá a predpisy a nadviaže sa spolupráca medzi normalizačnými, skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými orgánmi na oboch stranách. To umožňuje podnikom predávať na oboch trhoch rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menšími úpravami. Takisto umožňuje malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

 

Na trhu EÚ označenie CE znamená, že výrobok spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia, ktoré sa majú predávať v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Preto musíte skontrolovať požiadavky na výrobky pre každý región, do ktorého vyvážate.

Prejdite na Môj obchodný asistent a spustíte vyhľadávanie výrobkov s cieľom nájsť podrobnosti o konkrétnom výrobku.

Prehľad požiadaviek EÚ na výrobky nájdete aj v časti o trhu EÚ na tomto webovom sídle.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy