Umowy o partnerstwie gospodarczym

Zapoznaj się z umowami o partnerstwie gospodarczym UE z partnerami z Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

Na pierwszy rzut oka

Umowy o partnerstwiegospodarczym to umowy handlowe i rozwojowe negocjowane między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Otwierają one w pełni i natychmiast rynki UE, podczas gdy partnerzy AKP otwierają się tylko częściowo na przywóz z UE w okresach przejściowych.

Umowy o partnerstwie gospodarczym:

 • są procesem, którego początki sięgają podpisania umowy z Kotonu.
 • są „szyte na miarę” i dostosowane do specyficznych uwarunkowań regionalnych.
 • są umowami zgodnymi z zasadami WTO, ale wykraczają poza konwencjonalne umowy o wolnym handlu, koncentrując się na rozwoju krajów AKP, biorąc pod uwagę ich sytuację społeczno-gospodarczą oraz uwzględniając współpracę i pomoc, aby pomóc krajom AKP w czerpaniu korzyści z tych umów.
 • zapewnienie możliwości szeroko zakrojonej współpracy handlowej w dziedzinach takich jak normy sanitarne i inne normy.
 • tworzenie wspólnych instytucji, które monitorują wdrażanie umów i zajmują się kwestiami handlowymi w sposób oparty na współpracy.
 • mają być siłą napędową zmian, które pomogą rozpocząć reformy i przyczynią się do dobrego zarządzania gospodarczego. Pomoże to partnerom AKP przyciągnąć inwestycje i pobudzić ich wzrost gospodarczy.

Kraje korzystające

Ogółem 32 państwa AKP wdrażają już umowy o partnerstwie gospodarczym w 7 regionach:

Dwa regiony Afryki – Afryka Zachodnia i Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC) – nie zakończyły jeszcze procesu podpisywania umów, natomiast państwa członkowskie UE oraz 15 z 16 krajów Afryki Zachodniej i 2 z 5 krajów EAC podpisały te regionalne umowy o partnerstwie gospodarczym. 

Zob. przegląd wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym w różnych krajach partnerskich.

Asymetryczne przepisy na rzecz państw AKP

Umowy o partnerstwie gospodarczym przewidują przepisy dotyczące asymetrii na korzyść krajów AKP, takie jak wyłączenie produktów wrażliwych z liberalizacji, długie okresy liberalizacji, elastyczne reguły pochodzenia oraz specjalne zabezpieczenia i środki dla rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony nowo powstającego przemysłu.

 • Podczas gdy rynki UE są natychmiast i całkowicie otwarte, kraje AKP mają 15 lat na otwarcie się na przywóz do UE (z ochroną przed przywozem towarów wrażliwych) i do 25 lat w wyjątkowych przypadkach. Ponadto producenci 20 % najbardziej wrażliwych towarów będą stale chronieni przed konkurencją.

Taryfy

 • UE przyznaje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty przywozom pochodzącym z państw AKP. Dostęp do rynku UE jest stały, pełny i bezpłatny dla wszystkich produktów z EPA.
 • Kraje AKP stopniowo znoszą cła, w ciągu 15-25 lat. Produkty wrażliwe, takie jak środki spożywcze, mogą być całkowicie wyłączone z liberalizacji. W przypadku nagłego wzrostu przywozu niektórych towarów z UE do państw AKP stosuje się zabezpieczenia, takie jak kontyngenty przywozowe. Niektóre umowy o partnerstwie gospodarczym umożliwiają krajom AKP nakładanie nowych ceł ze szczególnych powodów związanych z rozwojem.
 • Użyj opcji wyszukiwania My Trade Assistant, aby znaleźć dokładne informacje na temat ceł i taryf dla konkretnego produktu, biorąc pod uwagę jego kraj pochodzenia i przeznaczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organami celnymi.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Twój produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Proszę sprawdzić interaktywne narzędzie samoocenyreguł pochodzenia (ROSA) w sekcji Mój asystent handlowy, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować odpowiednie dokumenty.

Elastyczne reguły pochodzenia umożliwiają krajom AKP wywóz produktów przy wykorzystaniu środków produkcji z innych krajów, zwłaszcza w kluczowych sektorach – rolnictwie, rybołówstwie oraz przemyśle włókienniczym i odzieżowym. Na przykład wyrób włókienniczy może być wprowadzany do UE bezcłowo, jeżeli co najmniej jeden etap jego produkcji – taki jak tkanie lub dzianie – miał miejsce w państwie objętym umową o partnerstwie gospodarczym.

Tolerancja

Tolerancje zawarte w umowach o partnerstwie gospodarczym są łagodniejsze niż zwykle. Stanowią one 15 % ceny ex-works produktu końcowego, zamiast 10 % przewidzianych w większości umów UE. W przypadku tekstyliów i odzieży stosuje się określone tolerancje.

Kumulacja

Postanowienia ogólne umów o partnerstwie gospodarczym obejmują następujące rodzaje kumulacji:

 • Dwustronna kumulacja z UE
 • Kumulacja diagonalna i pełna kumulacja z KTZ i krajami AKP. Mogą występować różnice w przepisach mających zastosowanie w poszczególnych umowach o partnerstwie gospodarczym. Proszę sprawdzić odpowiednie przepisy dla każdej umowy o partnerstwie gospodarczym. W przypadku większości wdrożonych umów o partnerstwie gospodarczym kumulacja ze wszystkimi państwami AKP (zgodnie z definicją zawartą w każdej umowie o partnerstwie gospodarczym) będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy:
  • kraje zaangażowane w uzyskanie statusu pochodzenia zawarły umowy o współpracy administracyjnej;
  • materiały do produkcji i produkty końcowe uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie tych samych reguł pochodzenia, co reguły zawarte w UPG.
 • Kumulacja z sąsiadującymi krajami rozwijającymi się. Materiały pochodzące z sąsiedniego kraju rozwijającego się (należącego do spójnej jednostki geograficznej) innego niż państwo AKP można uznać za materiały pochodzące z państw UPG, jeżeli są włączone do produktu tam uzyskanego. Należy pamiętać, że:
  • Wykaz państw uważanych za sąsiadujące jest załączony do każdego protokołu.
  • Aby tego rodzaju kumulacja mogła mieć zastosowanie, muszą o nią wystąpić państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.
  • W takim przypadku reguły pochodzenia mające zastosowanie do materiałów pochodzących z krajów sąsiadujących są określone w każdej umowie o partnerstwie gospodarczym.

W przypadku umowy o partnerstwie gospodarczym z SADC, która jest tymczasowo stosowana od dnia 16 września 2016 r., istnieją dwa inne rodzaje kumulacji, które zastępują przepisy dotyczące kumulacji z sąsiadującymi krajami rozwijającymi się. Są to:

 • Kumulacja w odniesieniu do materiałów, które podlegają bezcłowemu traktowaniu według klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU) w Unii Europejskiej
 • Kumulacja w odniesieniu do materiałów pochodzących z innych państw korzystających z preferencyjnego dostępu bezcłowego i bezkontyngentowego do Unii Europejskiej

W praktyce pozwala to krajom SADC objętym umową o partnerstwie gospodarczym na kumulację pochodzenia wszystkich materiałów, które mogą być przywożone do UE po zerowej stawce celnej (w ramach preferencyjnego porozumienia z UE – w tym GSP – lub na zasadzie KNU). W związku z tym dla państw sygnatariuszy UPG ustanawia się „globalną kumulację” materiałów o zerowej stawce celnej, niezależnie od ich pochodzenia.

Transport bezpośredni

Dowody transportu bezpośredniego należy przedstawić organom celnym kraju przywozu.

Zastosowanie ma transport bezpośredni między państwem Afryki Wschodniej i Południowej (ESA) a UE (lub przez terytorium innych państw wymienionych w artykułach dotyczących kumulacji). Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytorium inne niż terytorium państwa AWP lub UE.

Zastosowanie ma transport bezpośredni między państwem Pacyfiku a UE (lub przez terytorium innych państw wymienionych w artykułach dotyczących kumulacji). Ta sama zasada ma zastosowanie do transportu towarów między państwami CARIFORUM a UE.

W przypadku SADC EPA surowsze warunki zawarte w przepisie dotyczącym „transportu bezpośredniego” zastępuje się nowym systemem o nazwie „niezmienianie”. Zasada niezmienności pozwala na przeładunek, przechowywanie i dzielenie przesyłek na terytorium państw trzecich.

Zwrot cła

Oznacza to, że można ubiegać się o zwrot cła zapłaconego za materiały, które zostały uprzednio przywiezione w celu dalszego przetworzenia, a następnie wywiezione do państwa, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE.

Warunki panujące na statkach

Ryby złowione na pełnym morzu i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym można uznać za pochodzące z państwa objętego umową o partnerstwie gospodarczym wyłącznie wtedy, gdy są złowione przez statki spełniające określone kryteria. Kryteria te odnoszą się do miejsca rejestracji statku, do bandery, pod którą "pływa", oraz do jego własności.

Należy pamiętać, że zgodnie z regułami pochodzenia EPA nie ma szczególnych wymogów dotyczących obywatelstwa załogi, kapitanów ani oficerów. Wymogi te, zawarte w pierwotnej umowie z Kotonu, zostały obecnie zniesione, aby ułatwić nadawanie pochodzenia rybom złowionym przez państwa objęte umową o partnerstwie gospodarczym.

Ze względu na przepisy dotyczące kumulacji warunki te mogą być spełnione przez różne państwa UPG.

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

Reguły dotyczące poszczególnych produktów znajdują się w załączniku II do każdego protokołu. Niemniej jednak w przypadku niektórych umów o partnerstwie gospodarczym niektóre bardziej złagodzone przepisy zawarto w załączniku 2A.

Skorzystaj z opcji wyszukiwania Mój Asystent Handlowy, aby znaleźć zasady mające zastosowanie do konkretnego produktu w oparciu o jego kraj pochodzenia i kraj przeznaczenia.

Odstępstwa

W nawiązaniu do tych przepisów na mocy różnych umów o partnerstwie gospodarczym przyznano odstępstwa od szczególnej zasady dotyczącej danego produktu. Na przykład w umowie o partnerstwie gospodarczym z Cariforum przyznano odstępstwo Republice Dominikańskiej (szczegółowe przepisy dotyczące odzieży znajdują się w umowie o partnerstwie gospodarczym z Cariforum ),odpowiednio w umowach o partnerstwie gospodarczym z ESA i na Pacyfiku przyznano odstępstwo dotyczące tuńczyka w puszkach (szczegółowe przepisy dotyczące tuńczyka w puszkach znajdują się w umowie o partnerstwie gospodarczym z ESA ),a wreszcie państwom SADC objętym umową o partnerstwie gospodarczym przyznano odstępstwa w kilku obszarach, w tym w odniesieniu do tuńczyka i homara. (zob. w odniesieniu do Namibii reguła szczególna dotycząca tuńczyka białego i Mozambiku jako reguła szczególna dotycząca krewetek i homarów).

Dowody pochodzenia

 • Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie udowodnić swoim organom celnym status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, które mogą one nałożyć.

Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera w przypadku nadużycia. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur, skontaktuj się ze swoimi organami celnymi.

 • Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z krajów objętych umową o partnerstwie gospodarczym musi towarzyszyć dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia pozostaje ważny przez 10 miesięcy. Może to być albo
  • świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne kraju wywozu. Eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz do spełnienia pozostałych wymogów protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
  • deklarację na fakturze – wystawioną przez dowolnego eksportera w odniesieniu do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR lub przez upoważnionych eksporterów w odniesieniu do przesyłek o dowolnej wartości;
 • Wypełniając deklarację na fakturze, należy być przygotowanym na przedłożenie dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów oraz spełnienie pozostałych wymogów Protokołu w sprawie reguł pochodzenia.

 

Odpowiednie wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i deklaracji na fakturze znajdują się w każdej umowie o partnerstwie gospodarczym jako załączniki do protokołu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej.

Wymogi dotyczące produktów

Przepisy i wymagania techniczne

 • Dowiedz się więcej o wymaganiach technicznych, zasadach i procedurach, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych Trade Assistant. Aby wyświetlić wymagania dotyczące Twojego produktu, musisz najpierw zidentyfikować jego kod celny. Jeśli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go z nazwą produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa SPS

 • Dowiedz się więcej o normach sanitarnych, fitosanitarnych i sanitarnych (SPS), które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Wyszukiwanie przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia w bazie danych asystenta ds. handlu. Aby wyświetlić wymagania dotyczące Twojego produktu, musisz najpierw zidentyfikować jego kod celny. Jeśli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go z nazwą produktu za pomocą wbudowanej wyszukiwarki.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Procedury udowadniania i weryfikacji pochodzenia

Opis sposobu udowodnienia pochodzenia produktów w celu ubiegania się o taryfę preferencyjną oraz zasad dotyczących weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajduje się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.  

Inne dokumenty

Dowiedz się więcej o innych dokumentach i procedurach odprawy celnej niezbędnych do przywozu do Unii Europejskiej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Konkurencja

 • Od 2014 r. UE zaprzestała subsydiowania wywozu wszystkich produktów wywożonych do państw objętych umową o partnerstwie gospodarczym.
 • UE zminimalizowała środki powodujące zakłócenia produkcji i handlu
 • Jeśli lokalny przemysł jest zagrożony z powodu gwałtownego wzrostu importu z Europy, umowy o partnerstwie gospodarczym umożliwiają uruchomienie środków mających na celu ochronę sektorów przemysłowych i nowo powstającego przemysłu.

Zrównoważony rozwój

Umowy o partnerstwie gospodarczym wyraźnie opierają się na „zasadniczych i podstawowych” elementach określonych wumowie z  Kotonu, tj. prawach człowieka, zasadach demokratycznych, praworządności i dobrych rządach. Umowy o partnerstwie gospodarczym zawierają zatem jedne z najmocniejszych sformułowań dotyczących praw i zrównoważonego rozwoju dostępnych w umowach UE.

 • „Klauzula o niewykonaniu” oznacza, że „odpowiednie środki” (określone w umowie z Kotonu) mogą zostać podjęte, jeżeli którakolwiek ze stron nie wypełni swoich zobowiązań w odniesieniu do istotnych elementów. Może to obejmować zawieszenie korzyści handlowych.
 • Wspólnym instytucjom UPG powierzono zadanie monitorowania i oceny wpływu wdrażania UPG na zrównoważony rozwój Stron. Zgodnie z umową z Kotonu społeczeństwo obywatelskie i posłowie do parlamentu mają do odegrania wyraźną rolę.

Integracja regionalna

Umowy o partnerstwie gospodarczym mają na celu przyczynienie się do regionalnej integracji gospodarczej. Klauzule preferencji regionalnych w umowach o partnerstwie gospodarczym stanowią, że kraje w tym samym regionie zapewniają sobie nawzajem co najmniej takie same korzyści jak UE.

Umowy o partnerstwie gospodarczym dotyczą zatem zarówno handlu między krajami objętymi umową o partnerstwie gospodarczym, jak i handlu z UE.

 • UE zapewnia pomoc rozwojową i środki budowania potencjału handlowego, aby wspierać rolników z krajów AKP w przestrzeganiu norm sanitarnych, fitosanitarnych i innych norm rolnych.

Budowanie potencjału i pomoc techniczna

Wraz z każdą umową o partnerstwie gospodarczym UE zapewnia pomoc techniczną na rzecz wymiany handlowej. Pomaga to krajom w dostosowaniu procedur celnych i ograniczeniu formalności. Dla Ciebie oznacza to mniej kłopotów w kontaktach z organami celnymi.

Przydatne linki i dokumenty

Zobacz broszurę Putting Partnership into Practice (Wdrażanie partnerstwa w praktyce). Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)

Udostępnij tę stronę: