Štandardy a posudzovanie zhody

Štandardy a posudzovanie zhody

Normy a postupy posudzovania zhody spolu s technickými predpismi sú tri faktory, ktoré môžu predstavovať technické prekážky obchodu.

Zatiaľ čo technické predpisy stanovujú povinné požiadavky na výrobky, normy obsahujú dobrovoľné podrobné technické špecifikácie a kritériá pre vlastnosti výrobkov, ktoré pomáhajú výrobcom dodržiavať povinné požiadavky stanovené v technických predpisoch.

Postupy posudzovania zhody sú nástrojom na preukázanie toho, že výrobok spĺňa všetky príslušné povinné požiadavky na výrobok. Posudzovanie zhody treťou stranou si vyžaduje zásah nezávislých orgánov posudzovania zhody alebo verejných orgánov a zvyčajne sa vyžaduje v prípade stredne až vysokorizikových výrobkov. Keď sa vyžaduje povinné posudzovanie zhody treťou stranou, zvyšujú sa tým náklady na posudzovanie zhody (finančné náklady a oneskorenia pri prístupe na trh). Cieľom dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní o posudzovaní zhody je znížiť náklady na testovanie a certifikáciu na iných trhoch, ktoré stanovujú, že každá zmluvná strana akceptuje správy, osvedčenia a značky, ktoré sa vydávajú v partnerskej krajine v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany.

Prieskum EÚ týkajúci sa posudzovania zhody sa uskutočnil od 10. marca do 24. apríla 2022. Prieskum bol zameraný na spoločnosti EÚ, ktoré vyrábajú alebo predávajú priemyselné výrobky mimo EÚ, s cieľom zvýšiť informovanosť priemyslu EÚ o príležitostiach, ktoré poskytujú dohody o vzájomnom uznávaní, a identifikovať osobitné výzvy, ktorým čelí priemysel EÚ v súvislosti s posudzovaním zhody na trhoch mimo EÚ. Stiahnuť výsledky prieskumu

V marci a apríli 2023 Európska komisia, GR TRADE, vykonala ďalší prieskum týkajúci sa dohôd o posudzovaní zhody a vzájomnom uznávaní a posudzovaní zhody. Tentoraz sa pozornosť sústredila na orgány EÚ na posudzovanie zhody s cieľom identifikovať potenciálne problémy, ktoré bránia tomu, aby orgány posudzovania zhody EÚ mohli byť vymenované na základe dohody o vzájomnom uznávaní, a pochopiť, ktoré ďalšie dohody o vzájomnom uznávaní by boli z hľadiska orgánov posudzovania zhody EÚ prospešné. Výsledky tohto prieskumu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy