Dane

Predáva vaša spoločnosť tovar alebo služby? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré z daní, ktoré sa môžu uplatniť.

Existujú dva hlavné druhy daní, o ktorých potrebujete vedieť

 • Priame zdaňovanie – dane uplatňované vládami na príjmoch, príjmoch alebo zisku, napr. daň z príjmu právnických osôb
 • Nepriame dane – dane uložené vládami dodávateľom, ktoré sa následne vyberajú od zákazníka, napr. daň z pridanej hodnoty (DPH)

Nasledujúci oddiel bude výlučne rokovať o nepriamych daniach, keďže to je typ, ktorý konkrétne ovplyvňuje dovozcov a vývozcov.

Nepriame zdaňovanie môže mať rôzne formy. Patria sem okrem iného dane z predaja, ako sú dane z pridanej hodnoty, dane z pridanej hodnoty a dane z daní. V tomto oddiele sa kladie dôraz na dane z pridanej hodnoty a spotrebné dane, keďže tie sú hlavné, ktoré splníte.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je spotrebná daň ad valorem umiestnená na výrobky a služby vždy, keď je pridaná hodnota v rámci výrobného reťazca. Má štyri hlavné črty

 • vzťahuje sa na všetky obchodné činnosti. To zahŕňa všetky dodania tovaru a poskytnutia služieb bez ohľadu na miesto pôvodu.
 • účtuje sa za každú obchodnú transakciu a vyskytuje sa ako percentuálny podiel z predajnej ceny.
 • bežne sa účtuje na mieste predaja. Ako taký sa vývoz alebo výrobky predávané na účely spotreby v zahraničí zvyčajne neúčtujú DPH na mieste pôvodu.
 • náklady znáša v konečnom dôsledku spotrebiteľ

Transakcie podliehajúce dani

Hlavné činnosti podliehajúce DPH sú:

 • dodanie tovaru na obchodné účely
 • poskytovanie služieb na obchodné účely
 • dovoz

Platba DPH

DPH sa vyberá prostredníctvom osobitného systému.

 • niektoré zdaniteľné osoby alebo organizácie (tie zaregistrované) vyberajú daň z ich predaja (daň na výstupe) – vymáhajú DPH z ich nákupov použitých na ich podnikateľskú činnosť (daň na vstupe).
 • rozdiel medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe je napokon zozbieraná DPH.
 • platby DPH pri dovoze sú mierne odlišné. Zvyčajne sa s nimi zaobchádza rovnako ako s clami.
 • zdaniteľné osoby musia pred výpočtom celkovej dlžnej DPH vyplniť formuláre vrátane hodnoty tovaru, miesta pôvodu, príjemcu, miesta určenia, ceny, hmotnosti atď.

Spotrebné dane

Spotrebná daň sa vzťahuje na výrobky, ktoré poškodzujú zdravie spotrebiteľov alebo znečisťujú životné prostredie.

Právne predpisy týkajúce sa tejto otázky môžu byť zaradené do štruktúry (zdaniteľná suma a udalosť) a sadzby spotrebných daní.

Spotrebná daň sa platí len za uvedenie do daňového voľného obehu. výrobca nie je vždy zodpovedný za platbu spotrebnej dane.

Sadzby spotrebných daní sa v jednotlivých krajinách líšia. Viac informácií o spotrebných daniach, ktoré sa môžu vzťahovať na váš výrobok, nájdete v praktickej príručke pre podnikanie v Európe.

Celková zdaniteľná suma

Základom dane je celková suma skutočne zaplatená alebo splatná kupujúcim, zákazníkom alebo treťou stranou. Základom dane je celkovo fakturovaná cena.To zahŕňa

 • dane, clá, odvody a poplatky (bez DPH)
 • vedľajšie výdavky, ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a poistné náklady, ktoré dodávateľ účtuje nákupcovi alebo zákazníkovi

Pri dovoze tovaru sa do základu dane zahrnú aj vedľajšie výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s cestou do konečného miesta určenia.

 

Zdaniteľná suma

=

Colná hodnota

+

Clo a akékoľvek iné dane splatné z dôvodu dovozu

+

Dodatočné náklady až do miesta určenia

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy