Търговски договорености

ЕС разполага със специални търговски договорености в подкрепа на развиващите се страни.

Обща схема от преференции (ОСП)

ЕС предлага настоящата си ОСП на държавите с ниски и по-ниски средни доходи. Схемата предвижда частично или пълно премахване на митата на ЕС за голям брой продукти, които влизат на пазара на ЕС.

Обща схема от преференции плюс (ОСП +)

Схемата ОСП + е специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. С него се намаляват вносните мита на ЕС до 0 % за уязвимите държави с ниски и по-ниски средни доходи, които прилагат 27 международни конвенции, свързани с правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление.

Всичко с изключение на оръжията (ВОО)

Схемата ВОО е специален режим за най-слабо развитите държави, който предоставя пълен безмитен и безквотен достъп до единния пазар на ЕС за всички продукти, с изключение на оръжия и въоръжение.

Споразумения за икономическо партньорство (СИП)

СИП са споразумения за търговия и развитие между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), чиято цел е да улеснят интеграцията на страните от АКТБ в световната икономика чрез постепенна либерализация на търговията и подобрено сътрудничество в областта на търговията.

Други специфични търговски договорености включват:

Регламент относно достъпа до пазара (РПЗ)

РПЗ предоставя безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС за продукти с произход от държавите от АКТБ, които не се ползват от режима ВОО и са сключили СИП, които предстои да бъдат ратифицирани.

Европейско икономическо пространство (EEA)

ЕИП обединява 27-те държави — членки на ЕС, и три държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в единния пазар на ЕС, като гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали, както и единни политики в тази област (конкуренция, транспорт, енергетика, икономическо и парично сътрудничество).

Митнически съюзи

ЕС е част от три митнически съюза

Митническите съюзи осигуряват свободно движение на стоки между двете части на митническия съюз, привеждане в съответствие с външните тарифи, хармонизирани мерки на търговската политика, общи стандарти и взаимопомощ по митнически въпроси, както и сътрудничество в други области.

Отвъдморски страни и територии (ОСТ)

ОСТ не са част от територията на Европейската общност, но са конституционно свързани с четири от държавите членки (Дания, Франция и Нидерландия).  Европейската общност предоставя едностранни търговски преференции на всички продукти с произход от ОСТ, с цел да насърчи тяхното икономическо и социално развитие, както и да установи тесни икономически връзки между тях и Общността като цяло.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки