Komplexná a hospodárska dohoda o obchode medzi EÚ a Kanadou

CETA je obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou. Znižuje clá a uľahčuje vývoz tovaru a služieb v prospech ľudí a podnikov v EÚ aj Kanade.

Dohoda CETA predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017, čo znamená, že väčšina dohody sa teraz uplatňuje. Národné parlamenty v krajinách EÚ – a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty – budú musieť schváliť dohodu CETA, aby mohla nadobudnúť plnú účinnosť.

Dohoda v skratke

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017.

Oblasti, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, sú

 • ochrana investícií a systém investičných súdov (ICS)
 • prístup na trh s portfóliovými investíciami
 • ustanovenia o odkartovaní
 • dve ustanovenia týkajúce sa transparentnosti správnych konaní, preskúmania a odvolania na úrovni členských štátov

Dohoda nadobudne plnú účinnosť po tom, ako ju formálne ratifikujú parlamenty všetkých členských štátov.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje alebo znižuje obchodné prekážky, clá a náklady súvisiace s vývozom
 • zjednodušuje papierovú prácu, technické predpisy, colné postupy a požiadavky na pravidlá pôvodu, požiadavky na testovanie výrobkov, informácie o obstarávaní, otázky duševného vlastníctva atď.
 • podporuje obchod s potravinami, živočíšnymi a rastlinnými výrobkami a zároveň zachováva vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • umožňuje vašej spoločnosti predkladať ponuky na všetkých úrovniach kanadskej vlády
 • vytvára dodatočný prístup na trh v určitých odvetviach, ponúka lepšiu mobilitu pre zamestnancov a uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií odborníkov
 • chráni širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kanadskom trhu
 • podporuje vysokokvalitné investície medzi EÚ a Kanadou

Zahrnuté oblasti zahŕňajú pravidlá prístupu na trh pre tovar, technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, investície, služby, elektronický obchod, politiku hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, duševné vlastníctvo, regulačnú spoluprácu alebo urovnávanie sporov. Prílohy obsahujú zoznamy odstránenia ciel, kvóty, postupy, pravidlá pôvodu, vzájomné uznávanie posudzovania zhody atď.

 

Kapitoly dohody sú tu stručne vysvetlené a súvisiaci text je možné stiahnuť.

Tarify

Kanada a EÚ už 21. septembra 2017 zrušili 98 % svojich colných položiek a dohodli sa na postupnom odstránení takmer všetkých zostávajúcich colných položiek. Do roku 2024 sa zruší 99 % všetkých colných položiek.

Kanadské výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné rušenie ciel, zahŕňajú:

 • motorové vozidlá
 • lode
 • jačmeň a slad
 • rafinovaný cukor
 • zemiakový škrob
 • kvety

Medzi európske výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné rušenie ciel, patria:

 • motorové vozidlá
 • niektoré ryby a morské plody
 • surový a rafinovaný cukor
 • určité zrná

Postupné odstraňovanie ciel sa riadi harmonogramom odstraňovania ciel. Zníženia sú vyjadrené v kategóriách postupného znižovania v prílohe 2A dohody.

 • A: nulové clo k 21. septembru 2017
 • B: clo sa zníži na nulu pri rovnakých zníženiach počas 3 rokov
 • C: clo sa zníži na nulu pri rovnakých zníženiach počas 5 rokov
 • D: clo sa zníži na nulu pri rovnakých zníženiach počas 7 rokov
 • E: clo je oslobodené od odstránenia cla
 • S: clo zostáva rovnaké počas 5 rokov, po uplynutí ktorých sa odstráni v troch rovnakých etapách 1. januára roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo sa pri nadobudnutí účinnosti rovná nule; špecifické clo vyplývajúce zo systému vstupných cien uplatniteľného na tento pôvodný tovar sa zachováva.

 

Môj obchodný asistent zobrazuje harmonogram zrušenia ciel pre príslušné colné položky.

Priemyselné výrobky

Obe strany sa dohodli na odstránení 100 % colných položiek pre priemyselné výrobky, z toho 99,6 % po nadobudnutí platnosti v prípade Kanady a 99,4 % po nadobudnutí platnosti v prípade EÚ. K niekoľkým výrobkom, ktoré neboli liberalizované v čase nadobudnutia účinnosti, patrí obmedzený počet automobilových výrobkov, ktoré budú liberalizované na recipročnom základe počas 3, 5 alebo 7 rokov (17 výrobkov v kanadskej colnej ponuke a zodpovedajúce výrobky v ponuke EÚ). Kanada liberalizuje svoje zostávajúce clá na lode dlhšie ako 7 rokov (t. j. do roku 2024).

Poľnohospodárske výrobky

Nadobudnutím platnosti Kanada zrušila clá na 90,9 % všetkých svojich poľnohospodárskych colných položiek. Do roku 2023 sa tento podiel zvýši na 91,7 %.

V prípade citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa bude uplatňovať osobitné zaobchádzanie:

Colné kvóty

Obe strany uplatňujú colné kvóty na určité výrobky vrátane kanadského hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a kukurice cukrovej, ako aj európskeho syra. Ide o špecifické objemy tovaru, ktoré budú mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

Dovoz z Kanady

Prídel colných kvót sa vypočíta na základe množstiev, ktoré sú v rámci danej colnej kvóty k dispozícii, a požadovaného množstva, ktoré vnútroštátne orgány oznámili Európskej komisii.

Po tom, ako Komisia pridelené kvóty vypočíta a zverejní, musia členské štáty EÚ vydať dovozné alebo vývozné povolenia na množstvá udelené v rámci príslušných colných kvót.

Základné pravidlá pre simultánne preskúmanie sú vymedzené v nariadení Komisie 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

Sadzby prideľovania colných kvót EÚ, pokiaľ ide o vydané dovozné licencie, sa uverejňujú každý mesiac a sú dostupné prostredníctvom Strediska pre monitorovanie trhu s mäsom.

V nasledujúcich nariadeniach sa vymedzuje, ako EÚ spravuje svoje rôzne colné kvóty pre CETA.

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje ročný model prideľovania kvót na mliečne výrobky
 • žiadosť o kvóty sa podáva v prvej polovici novembra a nevyužité kvóty sa vrátia a prerozdelia 1. augusta.
 • aby ste mohli získať kvótu, musíte mať pobyt v Kanade a pôsobiť v odvetví syra.

Viac informácií o prideľovaní colných kvót na mliečne výrobky vyvážané z EÚ do Kanady v rámci dohody CETA možno nájsť v časti „Oznámenia“ na webovom sídle Global Affairs Canada.

V oznámeniach pre dovozcov sa stanovujú kritériá oprávnenosti na získanie pridelenia v rámci každej príslušnej colnej kvóty. V oznámeniach sa poskytujú aj informácie o správe colných kvót vo všeobecnosti a o postupe predkladania žiadosti. Formuláre žiadostí a súvisiace dodatky sú pripojené ku každému oznámeniu.

Zoznam držiteľov syra CETA 2020

Zoznam držiteľov kvót na priemyselné syry CETA 2020

2019 – tabuľka využitia colnej kvóty CETA na syr

Okrem toho je potrebné poznamenať, že:

 • ovocie a zelenina naďalej podliehajú systému vstupných cien EÚ
 • clá sa zachovajú na hydinu a vajcia

Vína a liehoviny

Osobitné clá na vína a liehoviny z EÚ, ktoré vstupujú do Kanady, boli zrušené nadobudnutím platnosti dohody CETA.

Pokiaľ ide o liehoviny ako gin, vodka a whisky, dohoda CETA rieši necolné prekážky, ktoré výrazne obmedzili schopnosť EÚ preniknúť na kanadský trh, a to najmä:

 • uplatňovanie diferencovaného poplatku za služby (ktorý Kanada uložila na dovážané vína a liehoviny) na základe objemu a nie hodnoty a jeho výpočet transparentnejším spôsobom, čím sa znížia náklady výrobcov z EÚ na predaj svojich výrobkov v Kanade
 • zmrazenie počtu kanadských súkromných predajní mimo areálu, ktoré sú otvorené len pre kanadských výrobcov a ktoré sú alternatívou k monopolu provinčných kvapalinových dosiek
 • predchádzanie neprovinčným činnostiam určitých alkoholických dosiek, ktoré viedli k nespravodlivej hospodárskej súťaži na kanadskom území a v tretích krajinách
 • zrušenie kanadských požiadaviek na zmiešavanie dovážaných voľne ložených liehovín s miestnymi liehovinami pred plnením do fliaš (táto požiadavka zabránila tomu, aby boli dovážané voľne ložené destiláty označené ako zemepisné označenia pri plnení do fliaš v Kanade)

CETA zahŕňa dohodu medzi EÚ a Kanadou o alkoholických nápojoch z roku 1989, ako aj dohodu o vínach a liehovinách medzi EÚ a Kanadou z roku 2004, ktorá poskytuje silné právne záruky pre európskych a kanadských obchodníkov s vínom a liehovinami. Menšie zmeny dohody z roku 2004 sú uvedené v prílohe 30-B k dohode CETA

Rybné hospodárstvo

Kanada úplne odstránila všetky clá na produkty rybného hospodárstva po nadobudnutí účinnosti.

EÚ odstránila 95,5 % svojich ciel po nadobudnutí účinnosti a súhlasila s ďalším odstránením zvyšných 4,5 % ciel do 3, 5 alebo 7 rokov.

Súčasne so zrušením ciel sa rozvinie udržateľné rybárstvo EÚ a Kanady používaním opatrení na monitorovanie, kontrolu a dohľad, ako aj bojom proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

 

Vyhľadajte colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, nájdite úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu v Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) (Ú. v. EÚ L 11, 14.01.2017, s. 465). Pozrite si aj podrobné usmernenia o pravidlách pôvodu.

Má môj výrobok podľa dohody CETA medzi EÚ a Kanadou „pôvod“?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody CETA, váš výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo Kanade.

Výrobok „pôvodný“ v EÚ alebo Kanade, ak spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

 • je úplne získaný v EÚ alebo Kanade
 • sa vyrába výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Kanade
 • bol podrobený dostatočnej výrobe v EÚ alebo Kanade v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe 5

Pozri aj úvodné poznámky k prílohe 5.

Okrem toho sa v prílohe 5a stanovujú kvóty pôvodu a alternatívne špecifické pravidlá pre určité výrobky.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok [napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)]
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien v prípade priadze. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná s tým, že rôzne pravidlá sa plnia alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní špecifických pravidiel pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v 50. až 63. kapitole HS, ktoré sú zahrnuté v prílohe 1
Kumulácia

V dohode CETA sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Kanade sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia – umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Kanade s cieľom pomôcť splniť špecifické pravidlo pre výrobok
 • splnomocňujúcu doložku pre rozšírenú kumuláciu – materiály s pôvodom v spoločnom partnerovi dohody o voľnom obchode možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo Kanade, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Toto ustanovenie je podmienené dohodou zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania.

Pravidlo o nezmenenej úprave

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Kanady (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia potrebná na uchovanie výrobkov v dobrom stave alebo na prepravu výrobku na územie EÚ alebo Kanady
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colný orgán môže od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, pre ktorý dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, je povolené len počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti dohody CETA, t. j. do 21. septembra 2020.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy pôvodu a nechať si overiť vašu žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v oddiele C protokolu o pravidlách pôvodu dohody.

Ako požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie?

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

V EÚ sa dôkaz o pôvode nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Kanade, a to predložením vyhlásenia o pôvode.

V EÚ ho možno dokončiť buď

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.

Rovnaké číslo REX možno použiť aj pre niektoré ďalšie preferenčné obchodné dohody EÚ (napríklad obchodnú dohodu EÚ s Japonskom).

 • znenie vyhlásenia o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu.
 • vyhlásenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa, keď ho vývozca vyplnil.
 • potvrdenie o pôvode sa obvykle vzťahuje na jednu zásielku, ale v Kanade sa môže vzťahovať aj na viaceré zásielky identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho jeden rok.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod.

V prípade pochybností môže colný orgán požadovať od dovozcu, aby preukázal, že výrobok, pre ktorý dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Overovanie je založené na týchto zásadách:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy vývozcu v dovážajúcej krajine nie sú povolené.

Po ukončení overovania orgány dovážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Praktická príručka o ustanoveniach CETA o pravidlách pôvodu

Požiadavky na výrobok

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako napríklad dizajn, etiketovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo parametre, a sú určené napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Technické pravidlá a predpisy EÚ a Kanady sa stali kompatibilnejšími, aby podniky mohli predávať rovnaký výrobok alebo ten istý výrobok s menšími úpravami na oboch trhoch. Malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, to umožňuje súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

Dohoda CETA obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti – napríklad, aby zainteresované osoby na oboch stranách mohli predkladať pripomienky k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Okrem toho sa EÚ a Kanada dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi orgánmi, ktoré stanovujú normy, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Uľahčenie osvedčovania regulovaných výrobkov

EÚ a Kanada sa dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi orgánmi, ktoré stanovujú normy, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Dohoda CETA obsahuje ustanovenia, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným narušeniam a zabezpečujú transparentnosť (napríklad, že zainteresované osoby na oboch stranách môžu predkladať pripomienky k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Posudzovanie zhody – vzájomné uznávanie

Kanada a EÚ sa dohodli, že budú uznávať povinné osvedčenia o posudzovaní zhody vydané uznanými orgánmi posudzovania zhody so sídlom v EÚ a naopak v prípade odvetví, na ktoré sa vzťahuje protokol CETA, s cieľom preukázať súlad s požiadavkami Kanady alebo EÚ.

Protokol o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody nahrádza existujúcu dohodu o vzájomnom uznávaní (MRA) a rozširuje rozsah výrobkov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje protokol, sú:

 • elektrické a elektronické zariadenia vrátane elektrických inštalácií a prístrojov a súvisiacich komponentov
 • rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavebné výrobky
 • strojové zariadenia vrátane častí, komponentov vrátane bezpečnostných komponentov, vymeniteľných zariadení a zostáv strojov
 • meracie prístroje
 • teplovodné kotly vrátane súvisiacich zariadení
 • zariadenia, stroje, prístroje, zariadenia, riadiace komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, riadiace a regulačné zariadenia a súvisiace prístroje, preventívne a detekčné systémy na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX)
 • zariadenia používané vo voľnom priestranstve v súvislosti s emisiou hluku v životnom prostredí
 • rekreačné plavidlá vrátane ich súčastí

Ako nájsť schválené orgány posudzovania zhody?

 • orgány uznané v rámci existujúcej dohody o vzájomnom uznávaní tak budú aj naďalej v rámci dohody CETA.
 • na uznanie nového orgánu posudzovania zhody musí menujúca strana poskytnúť druhej strane informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu.

Databáza NANDO obsahuje notifikované a určené organizácie a ďalšie relevantné informácie o posudzovaní zhody.

Schválené orgány posudzovania zhody

Potravinové výrobky

CETA ďalej zjednodušuje schvaľovacie procesy, znižuje náklady a zlepšuje predvídateľnosť obchodu so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami

 • všetky produkty dovážané do EÚ musia byť v súlade s platnými hygienickými a fytosanitárnymi normami a naopak
 • vyhľadanie informácií a požiadaviek na vývoz potravinových výrobkov do Kanady
 • požiadavky na dovoz potravinových výrobkov do EÚ

Kanadská agentúra pre kontrolu potravín (CFIA) stanovuje politiky a predpisy týkajúce sa dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Kanadský úrad pohraničnej služby (CBSA) je zodpovedný za počiatočnú kontrolu dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Príklady požiadaviek na označovanie potravinových výrobkov v Kanade

 • jazykové požiadavky
 • bežný názov
 • čisté množstvo
 • zložky a alergény
 • tabuľka údajov o výživovej hodnote
 • totožnosť predajcu 
 • „Najlepšie pred“, „balené“ a dátumy exspirácie
 • pokyny na skladovanie
 • krajina pôvodu
 • štandard totožnosti

Ďalšie požiadavky na označovanie nájdete v nástroji na označovanie priemyselných výrobkov Kanadskej agentúry pre kontrolu potravín.

Toto je zoznam nariadení, ktoré môžete považovať za užitočné pri vývoze potravinových výrobkov do Kanady.

Zvieratá a živočíšne výrobky

CETA potvrdzuje existujúcu spoluprácu medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti založenú na vysokej úrovni vzájomnej dôvery a zahŕňa ďalšie zjednodušenie schvaľovacieho procesu pre vývozcov.

 • Kanada opätovne otvorila svoj trh s hovädzím mäsom pre devätnásť členských štátov EÚ
 • v prípade výskytu ohniska choroby (tzv. regionalizácia) sa zmluvné strany dohodli na minimalizovaní obchodných obmedzení a obchod z nepostihnutých oblastí môže pokračovať bez prerušenia alebo zdĺhavých procesov opätovného schválenia.

Požiadavky na vývoz zvierat a živočíšnych produktov do Kanady

Rastliny, ovocie a zelenina

Dohodou CETA sa stanovujú nové postupy na zjednodušenie a urýchlenie procesu schvaľovania rastlín, ovocia a zeleniny zo strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanade nahradiť súčasný prístup podľa jednotlivých krajín a jednotlivých produktov posudzovaním a schvaľovaním ovocia a zeleniny v celej EÚ.

Cieľom je vytvoriť pre vývozcov predvídateľnejšie regulačné prostredie.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri všetkých kategóriách výrobkov zavedú zrýchlené postupy pre položky identifikované ako priority.

Informácie a požiadavky týkajúce sa vývozu rastlín a rastlinných produktov do Kanady

Farmaceutické výrobky

Dohoda CETA vychádza zo vzájomného uznávania správnej výrobnej praxe a inšpekcií farmaceutických tovární, ktoré už existujú medzi EÚ a Kanadou, a znižuje duplicitné inšpekcie.

Znamená to, že ako farmaceutický výrobca budete čeliť výrazne nižšej administratívnej záťaži a nákladom a regulačné orgány EÚ a Kanady môžu lepšie využívať svoje zdroje tým, že obmedzia duplicitné inšpekcie a namiesto toho sa zamerajú na trhy s vyššími rizikami. Konkrétne

 • inšpekcie vykonávané na území EÚ ktorýmkoľvek orgánom členského štátu EÚ Kanada akceptuje a naopak
 • môžu sa uznať aj inšpekcie vykonávané v tretích krajinách.

 

V dnešnom svetovom hospodárstve pochádza 40 % hotových liekov uvádzaných na trh v EÚ zo zahraničia, a teda 80 % účinných farmaceutických látok používaných na sprístupňovanie liekov v EÚ.

Ďalšie informácie: Protokol o vzájomnom uznávaní programu súladu a presadzovania, pokiaľ ide o správnu výrobnú prax farmaceutických výrobkov.           

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára uveďte, čo prestáva vyvážať do Kanady, a EÚ preskúma vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

V príručke s krokmi sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčnú sadzbu, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom režime pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

CETA ponúka lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti vyvážajúce do Kanady inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky a ponúka ochranu farmaceutických výrobkov a zemepisných označení.

Kanada posilnila svoje opatrenia na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením tým, že zaviedla možnosť, aby colné orgány zadržali podozrivé falšované tovary.

Duševné vlastníctvo

V obchodnej dohode sa stanovujú aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Autorské práva v digitálnom veku

S dohodou CETA Kanada súhlasila so zosúladením svojho režimu ochrany autorských práv s týmito „internetovými zmluvami“ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)

 • zmluva WIPO o autorskom práve
 • zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch

V zmluvách o internete sa stanovujú normy, ktoré bránia neoprávnenému prístupu k kreatívnym dielam online alebo v digitálnej forme a ich používaniu, ktoré sú dôležité pre náš kreatívny priemysel.

Dohoda obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa obmedzení zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za porušovanie obsahu, ak spĺňajú viaceré podmienky, ako napríklad systém účinného oznamovania takéhoto obsahu.

Kanada takisto súhlasila s tým, že zabezpečí, aby držitelia práv mohli účinne využívať technológie na ochranu svojich práv a udeľovať licencie na svoje diela online.

 • napríklad ochrana a účinné prostriedky nápravy sa poskytujú proti obchádzaniu technologických opatrení (ako je šifrovanie), ktoré držitelia práv používajú na ochranu svojich práv.
 • okrem toho je zakázané zámerne meniť alebo vymazať elektronické „informácie o správe práv“, t. j. informácie sprevádzajúce akýkoľvek chránený materiál, a identifikovať dielo, jeho tvorcov, výkonného umelca alebo vlastníka, ako aj podmienky jeho používania.
Vysielacie práva

Kanada tiež súhlasila s lepšou ochranou práv európskych umelcov tým, že výkonným umelcom poskytne výlučné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich umeleckých výkonov.

Tieto práva zabezpečia, aby boli európski aj kanadskí umelci odmeňovaní za svoju tvorivosť a mali motiváciu pokračovať vo vytváraní nových umeleckých diel.

 • Európski umelci môžu získať licenčné poplatky napríklad od kaviarní a maloobchodných zariadení, ktoré hrajú hudbu s cieľom prilákať spotrebiteľov
 • Kanada zabezpečí, aby sa za bezdrôtové vysielanie alebo akýkoľvek verejný prenos vyplatila jediná spravodlivá odmena a aby sa táto odmena rozdelila medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
Ochrana odrôd rastlín

Kanada súhlasila s tým, že posilní ochranu odrôd rastlín na základe zákona o Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991.

To znamená, že inovatívne odrody rastlín, ktoré môžu viesť napríklad k lepším výnosom, budú chránené, a preto budú pravdepodobne rýchlejšie uvedené na kanadský trh v prospech poľnohospodárov a spotrebiteľov.

EÚ je významným dodávateľom nových odrôd rastlín. Táto dôležitá výskumná a inovačná činnosť je chránená sui generis typom duševného vlastníctva, ktorý sa nazýva právo Spoločenstva k odrodám rastlín. Nevzťahuje sa na používanie geneticky modifikovaných organizmov.

Opatrenia proti falšovaniu

Kanada tiež súhlasila s posilnením svojich opatrení na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením, konkrétne zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali falšovaný tovar z úradnej moci.

 • Príslušné orgány Kanady môžu konať z vlastnej iniciatívy s cieľom dočasne zadržať tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.
 • značky nemusia byť individuálne registrované kanadskými colnými orgánmi, aby mohli využívať ochranu

Kanada prijme alebo zachová postupy, podľa ktorých môže nositeľ práv požiadať príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie tovaru alebo zadržali tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.

Kanada tiež zaviedla možnosť, aby súdne orgány prijali potrebné predbežné opatrenia a vydávali príkazy na zastavenie činnosti a zdržanie sa konania priamo voči sprostredkovateľom, ktorí by uviedli falšovaný tovar na trh.

Farmaceutické výrobky

Dohodou CETA sa tri spôsoby zlepšujú práva duševného vlastníctva inovatívnych liekov

 • inovátori, ktorí sú držiteľmi farmaceutického patentu, získajú právo odvolať sa proti rozhodnutiam o povolení na uvedenie na trh v Kanade rovnakým spôsobom, ako by už mohli iní výrobcovia.
 • Kanada sa zaväzuje k svojmu súčasnému režimu ochrany údajov (6 + 2 roky), čím poskytuje právnu istotu v oblasti, v ktorej sú nevyhnutné dlhodobé investície.
 • Kanada zavedie systém obnovenia platnosti patentu podľa vzoru systému EÚ na kompenzáciu neodôvodnených prieťahov v procese schvaľovania uvedenia na trh vrátane maximálneho obdobia doplnkovej ochrany (2 roky) – strany sa dohodli na možnosti výnimiek na účely vývozu do tretích krajín.

Viac informácií o ochrane duševného vlastníctva v EÚ.

 

Európske asistenčné pracovisko pre práva duševného vlastníctva ponúka službu pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva. Na poradenstvo a podporu v otázkach práv duševného vlastníctva mimo trhu EÚ.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia vín a liehovín chránených v Kanade a EÚ sú uvedené v prílohe III písm. a) a v prílohe IV písm. a) k dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004.

Okrem zemepisných označení chránených podľa dohody o vínach a liehovinách medzi EÚ a Kanadou, ktorá je začlenená do dohody CETA, Kanada súhlasila s ochranou 143 zemepisných označení – špecifických potravín a nápojov z konkrétnych miest alebo regiónov v EÚ.

Kanada bude tieto európske výrobky chrániť pred imitáciami takmer rovnakým spôsobom ako EÚ. Bude nezákonné zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, napríklad používaním vlajok, ktoré mylne pripomínajú chránené zemepisné označenie EÚ alebo krajinu, z ktorej tento výrobok so zemepisným označením pochádza. Držitelia práv z EÚ budú môcť využívať administratívny postup na dodržiavanie práv na zemepisné označenia v Kanade a nespoliehať sa len na zdĺhavejšie a zložitejšie konania vo vnútroštátnom súdnom systéme.

Zoznam zemepisných označení chránených v Kanade

Zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť o ďalšie výrobky, ak sa EÚ a Kanada tak dohodnú.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení v Kanade vďaka dohode CETA možno nájsť v tejto praktickej príručke.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v dohode z roku 2004 o obchode s vínom a liehovinami, držitelia práv k týmto zemepisným označeniam musia na účely ochrany v Kanade zaregistrovať svoje zemepisné označenia na Kanadskom úrade pre duševné vlastníctvo.

Postup registrácie je vysvetlený tu.

Elektronický obchod

V kapitole o elektronickom obchode sa vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že zmluvné strany uznávajú význam uľahčenia využívania elektronického obchodu malými a strednými podnikmi.

Služby

Dohoda CETA zabezpečuje právnu istotu pre poskytovateľov služieb z EÚ a Kanady tým, že zaväzuje vysokú úroveň liberalizácie v Kanade a EÚ.

EÚ získava lepší prístup na kanadský trh, najmä pokiaľ ide o námorné služby.

Progresívna liberalizácia a transparentnosť

Kanada nemôže zaviesť nové kvóty alebo nové diskriminačné opatrenia voči poskytovateľom služieb z EÚ s výnimkou obmedzeného súboru citlivých odvetví. Dohoda takisto zaručuje, že poskytovatelia služieb z EÚ môžu mať prospech z

 • vyššia úroveň prístupu na trh nad rámec záväzkov Kanady v rámci WTO
 • väčšina budúcich liberalizácií, ku ktorej môže Kanada pristúpiť

Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre širokú škálu odborníkov na výkon praxe v Kanade vrátane

 • právnici
 • účtovníci
 • architekti
 • inžinieri

V oblasti telekomunikácií a poštových a kuriérskych služieb Kanada po prvýkrát zablokovala liberalizáciu v budúcnosti.

Námorné služby

Nové otvorenie kanadského trhu námornej dopravy uľahčí prevádzkovateľom námornej dopravy z EÚ a ich väčším plavidlám pôsobiť v Kanade na účely napojenia na dôležitú trasu medzi Montrealom a Halifaxom.

Oba prístavy sú významné pre kanadské východné pobrežie. Montreal je veľký prístav, v ktorom sa manipuluje s 1,4 milióna štandardných kontajnerov (celkovo dovozných a vývozných kontajnerov v roku 2015), zatiaľ čo Halifax manipuluje s 0,4 miliónom ekvivalentných jednotiek (TEU) (2015).

EÚ je zďaleka svetovým lídrom v oblasti bagrovacích služieb. Dohodou CETA Kanada otvára svoj trh činností bagrovania aj hospodárskym subjektom z EÚ, čo je trh, ktorého hodnota sa odhaduje na 150 až 400 miliónov CAD ročne (približne 104 miliónov EUR – 278 miliónov EUR ročne).

Regulačné disciplíny

Okrem prijatých ambicióznych záväzkov prístupu na trh dohoda CETA obsahuje aj inovatívne a prísne oblasti regulácie, ktoré dopĺňajú a rozširujú záväzky, prijaté týmito dvomi zmluvnými stranami v súvislosti s prístupom na trh.

Tieto regulačné disciplíny zahŕňajú jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších súborov vzájomne záväzných pravidiel týkajúcich sa vnútroštátnej regulácie, ktoré sa zaoberajú režimami udeľovania licencií alebo povolení pre takmer všetky služby a investičné činnosti. Text zaisťuje spravodlivé a transparentné režimy pre všetkých žiadateľov a umožňuje čo najplynulejší postup udeľovania povolení.

Pohyb odborníkov

Dohodnutý balík týkajúci sa dočasného vstupu odborníkov zahŕňa tieto výhody:

 • Spoločnosti z EÚ môžu vyslať svojich zamestnancov presunutých v rámci podniku do Kanady až na 3 roky – na základe predchádzajúcich dohôd sa táto výhoda vo všeobecnosti vzťahuje na všetky odvetvia.
 • predĺženie pobytu pre odborníkov – poskytovateľov zmluvných služieb alebo nezávislých odborníkov (vymedzených v dohode) bude môcť zostať na území druhej zmluvnej strany počas obdobia 12 mesiacov (dvojnásobok toho, čo bolo predtým možné)

Poskytovatelia zmluvných služieb majú prospech z lepších podmienok vstupu a pobytu (napríklad nediskriminačné zaobchádzanie s kanadskými dodávateľmi) v ďalších odvetviach. Medzi ne patria:

 1. Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
  • ťažba
  • telekomunikačné služby
  • poštové a doručovateľské služby
  • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
  • ostatné finančné služby
  • doprava
  • výroba
 2. Údržba a oprava zariadení, ako sú:
  • plavidlá, zariadenia železničnej dopravy
  • motorové vozidlá, motocykle, snežné vozidlá a zariadenia cestnej dopravy
  • lietadlá a ich časti a súčasti
  • kovové výrobky, iné ako kancelárske stroje a iné typy zariadení a potrieb pre domácnosť
 3. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
 4. Environmentálne služby

Nové profily: preferenčný prístup na kanadský trh a nediskriminačné zaobchádzanie v Kanade sa budú vzťahovať aj na nové kategórie dodávateľov z EÚ vymedzené v dohode: investori, krátkodobé návštevy na obchodné účely a technológovia.

Kanada rozšíri na manželov/manželky zamestnancov EÚ presunutých v rámci podniku zaobchádzanie rovnocenné zaobchádzaniu, ktoré sa poskytuje manželom/manželkám kanadských zamestnancov presunutých v rámci podniku do EÚ.

Vzájomné uznávanie kvalifikácií

S cieľom uľahčiť mobilitu vysokokvalifikovaných odborníkov medzi EÚ a Kanadou sa dohodou CETA stanovuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a stanovujú sa všeobecné podmienky a usmernenia pre rokovania o dohodách týkajúcich sa jednotlivých povolaní.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pre rokovania a uzatváranie dohôd o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií (MRA).

Dohoda ponecháva na združeniach regulovaných povolaní oboch strán, aby začali proces rokovaní o dohode o vzájomnom uznávaní tým, že poskytnú odporúčania príslušnému výboru CETA, a aby sa dohodli na osobitných podmienkach. Keď sa združenia dohodnú na zásadách a budú dodržiavať postupy stanovené v rámci, dohoda o vzájomnom uznávaní sa stane právne záväznou, čím sa zabezpečí, že európski odborníci budú môcť uznať svoju kvalifikáciu príslušnými orgánmi v Kanade a naopak.

Verejné obstarávanie

Vďaka dohode CETA sa teraz môžu spoločnosti z EÚ uchádzať o kanadské vládne postupy na všetkých troch úrovniach vládneho obstarávania: spolkové, provinčné a obecné.

V Kanade majú provincie a územia jurisdikciu nad verejnými statkami, ako sú:

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • dobré životné podmienky
 • vnútroprovinčná preprava.

Obce riadia

 • miestna doprava
 • školské rady
 • verejné služby atď.

Obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahuje CETA, sa nachádzajú v prílohách 19 – 1 až 19 – 8.

Dohoda CETA prináša aj právnu istotu, že kanadské verejné agentúry a orgány nebudú schopné diskriminovať európske spoločnosti, t. j. obmedziť prístup spoločností k verejnému obstarávaniu.

Dodávatelia môžu napadnúť rozhodnutia o obstarávaní, o ktorých sa domnievajú, že sú v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z dohody. V Kanade vykonáva túto úlohu kanadský tribunál pre medzinárodný obchod (CITT).

Kanada takisto súhlasila so zvýšením transparentnosti postupu verejného obstarávania tým, že včas uverejní všetky svoje verejné súťaže na jednom webovom sídle venovanom verejnému obstarávaniu. V súčasnosti poskytuje táto webová stránka nástroj na vyhľadávanie príležitostí na obstarávanie zo strany (spolkovej) vlády.

Iné vládne obstarávanie (provinčné a územné samosprávy) v súčasnosti uverejňuje oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na svojich webových sídlach o verejnom obstarávaní alebo v elektronickom systéme verejného obstarávania, ktorý prevádzkuje poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou. 

 

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danej verejnej súťaži vo verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Investície

Keď dohoda CETA nadobudne konečnú platnosť, ponúkne investorom z EÚ väčšiu predvídateľnosť, transparentnosť a ochranu ich investícií v Kanade a rovnako investorom z Kanady v EÚ.

Ustanoveniami CETA o ochrane investícií a novým systémom investičných súdov (ICS) sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany investorov, pričom sa v plnej miere zachová právo vlád regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.

Systém investičných súdov predstavuje zreteľné odchýlenie od starého prístupu urovnávania sporov medzi investorom a štátom a je dôkazom spoločného odhodlania EÚ a Kanady zaviesť spravodlivejší, transparentnejší a inštitucionalizovanejší systém riešenia investičných sporov.

Ustanovenia o investíciách v dohode CETA nahradia aj osem existujúcich bilaterálnych investičných dohôd medzi určitými členskými štátmi EÚ a Kanadou.

Prahová hodnota na preskúmanie akvizícií kanadských spoločností podľa kanadského zákona o investíciách sa výrazne zvyšuje zo súčasných 354 miliónov CAD na 1,5 miliardy CAD. Vzťahuje sa to na všetkých investorov z EÚ okrem tých, ktorí sú štátnymi podnikmi.

Ak plánujete investovať v Kanade, viac informácií nájdete tu.

POZNÁMKA: Ochrana investícií a systém investičných súdov, ako aj prístup na trh portfóliových investícií sa nebudú predbežne vykonávať v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080 – „1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EURÓPSKA ÚNIA

Delegácia Európskej únie v Kanade

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKÚSKO

Rakúska spolková hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADE

Výhoda Rakúsko Toronto

Generálny konzulát Rakúska – EUR Obchodná sekcia Advantage Rakúsko

Adresa:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGICKO

Valónska agentúra pre zahraničný obchod a
investícieEUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Flámsky obchod

V KANADE

Flámsko/Valónsko/Brusel

Obchodné zast. pre Ontario, Manitoba

Adresa:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515 – 7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, ostrov princa Edwarda

Adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289 – 9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valónsko
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunswick, Nové Škótsko, ostrov princa Edwarda

Adresa:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939 – 4049

 

Bruselský
obchodný rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, Nový Brunswick, Nové Škótsko, ostrov princa Edwarda

Adresa: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286 – 1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

360 Albert Street, 8. poschodie, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov (Agentúra na podporu malých
a stredných podnikov), a to najmä pokiaľ ide o:

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVÁTSKO

Portál
exportu Izvozni

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generálny konzulát

Adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Služba pre obchod
Żπηρεσία Εμπορίου

V KANADE

Vysoká Komisia

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Čestný konzulát

Adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Sekcia obchodu

Adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky
– Česká agentura na podporu obchodu

V KANADE

CzechTrade Canada

Adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Webová stránka: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generálny konzulát Českej republiky

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Webová stránka: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADE

Dánska obchodná rada (Trade Council of Denmark)

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962 – 5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTÓNSKO

Podnik Estónsko (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FÍNSKO

Finpro

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCÚZSKO

Business France

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business France

Toronto

Adresa:

154 Univerzita Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adresa:

1501 McGill College, kancelária 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.:+ 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NEMECKO

Nemecká agentúra pre rozvoj zahraničného obchodu a investícii (GTAI)

V KANADE

Nemecko-kanadská obchodná a priemyselná komora

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598 – 3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÉCKO

Podnik Grécko Investy a obchod Ε-spravodajsko-spravodajské podniky ΕΕΕΑοοΕοΑΑ ΕгΕАΔгΣΕΩΚ ΕΑΩΕААοο
ΕАгοοοοο ΕАŻΕ-s-pólie Ε-splodanie Ε-splodnosti Ε-splodnosti kópiou

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generálny konzulát

Adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národný obchodný dom

Maďarská agentúra na podporu investícií
http://www.hipa.hu/

V KANADE

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

175 Minor Street East, Suite 1109, Južná veža, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRSKO

Enterprise Ireland (Podnikanie v Írsku

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Enterprise Ireland (Podnikanie v Írsku

Adresa:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

TALIANSKO

Talianska obchodná agentúra
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADE

Talianska agentúra na podporu obchodu generálneho konzulátu Talianska

Adresa:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Adresa:

1 000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Agentúra pre investície a rozvoj Lotyšska
Latvijas Investīciju un attīstības aŻentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURSKO

Luxembursko pre podnikanie

V KANADE

Čestný konzulát v Ottawe

Adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veľvyslanectvo vo Washingtone DC

Adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltský podnik

V KANADE

V Kanade Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLANDSKO

Holandská agentúra pre podnikanie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pre zahraničné a holandské start-upy

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Webová stránka: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POĽSKO

Poľská agentúra pre investície a obchod (bývalá Poľská agentúra pre informácie a zahraničné investície)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát predsedu:

Tel.:+ 48 223349871

Odbor zahraničných investícií:

Tel.:+ 48 223349875

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja:

Tel.:+ 48 223349820

Oddelenie hospodárskej podpory:

Tel.:+ 48 223349926

Odbor informácií a komunikácie:

Tel.:+ 48 223349994

 

V KANADE

Poľská investičná a obchodná agentúra v Toronte

Adresa:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontário, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Ottawe

Adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generálny konzulát Poľskej republiky v Toronte

Adresa:

2603 jazero Shore Blvd. Západ, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky vo Vancouveri

Adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Poľskej republiky v Montreale

Adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – Trade and Investment Agency (Agentúra pre investície a portugalský zahraničný obchod)

V KANADE

Obchodná a investičná agentúra: AICEP Toronto

Adresa:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontário, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

645 ostrovný park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo hospodárstva, obchodu a podnikateľského prostredia

InvestRumania

Obchodná a priemyselná komora Rumunska

V KANADE

Rumunský úrad pre hospodársku a obchodnú podporu

Adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Spirit Slovinsko – Verejná agentúra pre podnikanie, internacionalizáciu, zahraničné investície a technológiu
SPIRIT Slovenija

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIELSKO

ICEX – Španielsky inštitút pre zahraničný obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADE

Hospodársky a obchodný úrad

Adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Úrad na podporu obchodu Toronto

Adresa:

170 Univerzita Ave #602, Toronto, Ontário, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédska rada pre obchod a investície

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Podnikateľská činnosť vo Švédsku

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodné komory a záujmové združenia

EURÓPSKA ÚNIA

Obchodná komora Európskej únie v Kanade (EUCCAN)

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodná komora Európskej únie v západnej Kanade

E-mail: info@eu-canada.com

Zoznam miestnych a dvojstranných obchodných komôr a obchodných združení EÚ v Kanade sa nachádza na webovej stránke Obchodnej komory Európskej únie v Kanade (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastrešujúcou organizáciou týchto veľmi rozmanitých štruktúr a organizácií.

Informačné nástroje

Týchto sedem informačných prehľadov vysvetľuje, čo je CETA a aké výhody prináša.

Informácie o tom, ako sa zapojiť do postupov verejného obstarávania v Kanade

Viac informácií o obchodných príležitostiach, ktoré ponúka Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Ďalšie odkazy

Brožúra pre podniky – opis prínosov, kapitola podľa kapitol a praktické tipy pre podniky

Infografika znázorňuje výhody CETA podľa jednotlivých členských štátov EÚ

Podrobný sprievodca vývozcami do Kanady

Príbehy a svedectvá spoločnosti

Odporúčanie pre MSP

V septembri 2018 sa Spoločný výbor CETA dohodol na osobitnom odporúčaní pre MSP, podľa ktorého každá zmluvná strana poskytuje MSP druhej zmluvnej strany online informácie o dohode CETA a že EÚ a Kanada spolupracujú tak, aby obchodná dohoda bola prínosom pre MSP.

Kanadská webová stránka na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Kanady

Webová stránka EÚ pre MSP z Kanady

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy