Obchodná dohoda EÚ s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Ekvádorom a Peru zahŕňa úplnú alebo čiastočnú liberalizáciu ciel, podstatné bezcolné kvóty, odstránenie regulačných alebo technických necolných prekážok a zavedenie opatrení na uľahčenie obchodu, ako sú colné postupy. Dohodou o obchode sa takisto liberalizujú kapitálové pohyby, investície a trhy verejného obstarávania. Dohoda v neposlednom rade zaväzuje zmluvné strany k dodržiavaniu ľudských práv, zaručeniu zamestnaneckých práv a zabezpečeniu primeranej úrovne ochrany životného prostredia.

Dohoda v skratke

Komplexná obchodná dohoda EÚ s Kolumbiou a Peru sa predbežne vykonáva s Peru od 1. marca 2013 a s Kolumbiou od 1. augusta 2013.

Ekvádor sa tiež pripojil k dohode 1. januára 2017.

Úplné znenie dohody s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom a jej prílohy.

Zoznam všetkých zmien a príloh k dohode je k dispozícii na webovej stránke GR TRADE.

V dôsledku toho má EÚ v súčasnosti preferenčnú obchodnú dohodu s tromi krajinami Andského spoločenstva (výnimkou je Bolívia). Bolívia v súčasnosti využíva výhody všeobecného systému preferencií (VSP) EÚ, a to aj prostredníctvom osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a správu vecí verejných známeho ako VSP+. Bolívia by tiež mohla požiadať o rokovania o pristúpení k obchodnej dohode, ak si to želá.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodnou dohodou medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej sa otvorili trhy na oboch stranách a

 • stabilnejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie
 • lepšie podmienky pre obchod prostredníctvom nových pravidiel týkajúcich sa necolných prekážok, hospodárskej súťaže, transparentnosti a práv duševného vlastníctva
 • znížené alebo nulové clá na takmer všetok tovar
 • lepší prístup k verejnému obstarávaniu a investičným trhom

Liberalizované sú aj bežné platby a pohyb kapitálu. To uľahčuje voľný pohyb služieb, investícií a zariadení.

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru

Najväčším vývozom EÚ do troch andských krajín sú vyrobené výrobky, najmä stroje a dopravné zariadenia, ako aj chemické výrobky.

Na druhej strane najvyšší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EÚ pozostáva z poľnohospodárskych výrobkov, palív a ťažobných produktov.

Sadzby

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom poskytuje lepší prístup na trh znížením alebo zrušením ciel na tovar, ktorý je dôležitý pre dvojstranný obchod.

Počas prechodného obdobia EÚ zruší clá na takmer všetok vývoz pochádzajúci z Kolumbie, Peru a Ekvádoru s výnimkou určitých druhov zeleniny a ovocia.

Pre špecifické citlivé výrobky sú zavedené colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže bez cla obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty, sú:

 • huby
 • kukurica cukrová
 • sladkosti
 • hovädzí dobytok
 • kravské mlieko
 • rum
 • cukor
 • jogurt
 • banány

Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie prihlášok je od 1. januára do 31. decembra. Ak dovoz do EÚ prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod.

Nájsť osobitné ustanovenia týkajúce sa ciel podľa kategórie výrobkov a uplatniteľných colných kvót v

Kolumbia, Ekvádor, Peru

Kolumbia, Peru a Ekvádor poskytujú aj colné výhody Európskej únie. Uznávajúc asymetriu úrovní rozvoja zmluvných strán, liberalizácia je postupná a rozložená na obdobie až 17 rokov. Po vykonaní všetkých znížení ciel

 • všetky priemyselné produkty a produkty rybného hospodárstva EÚ sa budú za určitých podmienok vyvážať do Peru, Kolumbie a Ekvádoru bez cla.
 • väčšina poľnohospodárskych výrobkov EÚ sa bude vyvážať aj bez cla. Zoznam citlivých výrobkov je však vyňatý z liberalizácie, zatiaľ čo iné podliehajú colným kvótam.

Nájsť osobitné ustanovenia týkajúce sa odstránenia ciel a uplatniteľných kvót v

 

Pred vývozom

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, nájdite úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce. Odkaz sa vzťahuje na konsolidovanú verziu zohľadňujúcu pristúpenie Ekvádoru v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa obchodnej dohody?

Aby sa na váš produkt vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba podľa dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru, musí mať pôvod v EÚ alebo signatárskej andskej krajine. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo signatárskej andskej krajine
 • vyrobené v EÚ alebo signatárskej andskej krajine s použitím nepôvodných materiálov a spĺňa osobitné pravidlá pre výrobky stanovené v dodatku 2. Pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky sú uvedené v dodatku 1 „Úvodné poznámky“. Alternatívne pravidlá pre určité výrobky sú uvedené aj v dodatku 2A.

 

Príklady hlavných druhov pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

 

Osobitné pravidlá týkajúce sa vášho výrobku nájdete v Moje Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní pravidiel pre jednotlivé výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dosiahnuť súlad s pravidlami špecifickými pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú zvyčajne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru stanovuje niekoľko spôsobov kumulácie pôvodu.

 • dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v signatárskej andskej krajine považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak) pri posudzovaní, či konečný výrobok je pôvodný
 • diagonálna kumulácia medzi EÚ, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru
 • diagonálna kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v Kostarike, Salvádore, Guatemale, Hondurase, Nikarague, Paname, Venezuele, považovali za materiály s pôvodom v Kolumbii, Ekvádore a Peru za určitých podmienok, ak sa používajú na výrobu výrobku

 

Akým spôsobom diagonálna kumulácia účinkuje?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM moldavský obchodník, ktorý vyrába oblečenie určené na vývoz do EÚ, môže na výrobu odevu použiť tkaniny s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo akejkoľvek inej zmluvnej strane dohovoru PEM). Požiadavka na dvojitú transformáciu (t. j. vyrobená z priadze) bola splnená a pri vývoze do EÚ sa považuje za krajinu s pôvodom v Moldavsku, a preto bude môcť využívať voľný prístup na trh EÚ.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad pravidlo priamej dopravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej andskej krajiny (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprechádzajú inými operáciami ako

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie EÚ alebo signatárskych andských krajín.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa poskytne dôkaz o tom, že tieto podmienky boli splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené na základe dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru.

Postupy stanovenia pôvodu

V oddiele 4 o dôkaze o pôvode a oddiele 5 o dohodách o administratívnej spolupráci sa stanovujú postupy pôvodu týkajúce sa uplatňovania preferenčnej sadzby a overovania colnými orgánmi.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode, ktorý môže byť buď

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR na malé balíky služieb
 • 1200 EUR za osobnú batožinu

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Dodatok 3 obsahuje vzor certifikátu EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie.
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v Kolumbii, Peru a Ekvádore. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.
Schváleným vývozcom

Vývozcovia môžu na základe tejto dohody požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odobrať štatút schváleného vývozcu.

Ako podať vyhlásenie o pôvode
 • Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (dodatok 4)
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany vývozcu nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej krajiny prijmú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej krajiny o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok v súvislosti s jeho dizajnom, označovaním, označovaním, balením, funkčnosťou a výkonom, ktoré sú určené na ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti, ako aj environmentálnych noriem. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Podľa obchodnej dohody EÚ a tri andské krajiny spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Strany sa zaviazali k transparentnosti a verejnosti sprístupnili všetky technické predpisy. Táto spolupráca uľahčuje obchod vo všeobecnosti, a najmä s výrobkami, ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky, optické nástroje, automobilový priemysel a iné typy strojov.

Partneri dohliadajú na výsledky posudzovania zhody vydané príslušnými orgánmi, ako aj na uzatváranie dohôd o uznávaní s certifikačnými orgánmi. Prispieva to k harmonizácii postupov posudzovania zhody medzi oboma regiónmi.

Označovanie

V dohode sa stanovujú inovačné disciplíny v oblasti označovania a označovania, ktoré obmedzujú množstvo požadovaných informácií na trvalom štítku. To zabraňuje zaťažujúcim a zbytočným označeniam, ktoré nemajú pre spotrebiteľov prísny význam.

 • predchádzajúce schválenie registrácie etikety sa už nevyžaduje, pokiaľ nie sú potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín.
 • medzinárodné piktogramy a nomenklatúra pre etikety výrobkov sú povolené
 • v prípade textilu a obuvi sú informácie, ktoré musia výrobcovia poskytovať na trvalých etiketách, obmedzené, čo znamená, že dočasné štítky sa v prípade potreby používajú len na zobrazenie dodatočných informácií.

Kolumbia – kontakty pre technické požiadavky

Ekvádor – kontakty pre technické požiadavky

Peru – kontakty pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom poskytuje rovnováhu medzi obchodom uľahčujúcim harmonizáciu sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel a ochranou existujúcich vnútroštátnych sanitárnych pravidiel, čím sa zabezpečuje, že normy nebudú ohrozené.

V dohode sa stanovuje harmonizácia sanitárnych a fytosanitárnych opatrení vrátane osobitných pravidiel a postupov pre inšpekcie vnútroštátnych inštitúcií, overovanie informácií, transparentnosť a výmenu informácií.

V dohode sa tiež ustanovuje podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj sledovať a monitorovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré vykonávajú všetky zmluvné strany tejto dohody. Podvýbor napríklad dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o získanie skutočného prístupu poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov na spracovanie potravín z EÚ na kolumbijský trh.

Kolumbia – kontakty týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Ekvádor – kontakty týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Peru – kontakty týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru prostredníctvom online formulára, potom EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkazo pôvode vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré doklady musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda poskytuje silnejšiu ochranu práv duševného vlastníctva pre váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru a z Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru.

Vhlave VII obchodnej dohody medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom sa opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán k dohode TRIPS a Dohovoru o biodiverzite (CBD) a priznáva sa im tak národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod (DNV). To znamená, že s Vaším duševným vlastníctvom v Kolumbii, Ekvádore alebo Peru sa bude zaobchádzať rovnako ako s vašim duševným vlastníctvom štátnych príslušníkov týchto krajín.

Kolumbia, Ekvádor a Peru tiež zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ.

Obchod so službami

Obchodná dohoda navzájom otvára trhy so službami v oboch regiónoch a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktoré potrebujete ako poskytovateľ služieb. Ide nad rámec záväzkov prijatých v rámci Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami, ktorou sa konsoliduje prístup k dôležitým odvetviam, ako sú telekomunikácie, finančné a obchodné služby, environmentálne služby, distribučné služby a odvetvia, ktoré neposkytujú služby, pričom sa zmluvným stranám vyhradzuje právo zmeniť aspekty mimoriadneho významu (napr. obmedzenia minimálneho percentuálneho podielu pracovnej sily, ktoré musia byť miestne, počítačové služby používané v cezhraničnej činnosti a pomocné služby používané v leteckej doprave).

Obchodnou dohodou sa takisto zabezpečuje, že nebudete diskriminovaný ako poskytovateľ služieb v odvetviach, ktoré sú pre vás otvorené.

Pozri hlavu IV Obchod so službami, usadzovanie sa a elektronický obchod.

Cezhraničné poskytovanie a usadenie sa služieb

Dohoda umožňuje takmer úplný prístup na trh pre cezhraničné služby a pre usadenie sa v širokej škále viacerých oblastí vrátane finančných služieb, odborných služieb, námornej dopravy a telekomunikačných služieb.

Na cezhraničné poskytovanie bankových služieb a služieb železničnej dopravy sa uplatňuje niekoľko obmedzení, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú ochrany menšín.

Pozri prílohu VIII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb).

Nediskriminačné obmedzenia sa uplatňujú aj na usadenie sa v sektoroch distribúcie a životného prostredia.

Prílohy VII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa)

Pohyb osôb

Krátkodobé obchodné návštevy EÚ môžu dočasne zostať v Kolumbii, Ekvádore a Peru a naopak. Patria sem poskytovatelia služieb, ktorí boli zmluvne zaviazaní na poskytovanie služby v Európskej únii konečnému spotrebiteľovi (architektúra, inžinierstvo, lekárske služby, výskum a dizajn, prieskum trhu, veľtrhy, cestovný ruch).

Pozri prílohu IX (Výhrady týkajúce sa dočasnej prítomnosti fyzických osôb na obchodné účely).

Verejné obstarávanie

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru umožňuje spoločnostiam z EÚ predkladať ponuky a súťažiť o verejné súťaže v partnerských krajinách za rovnakých podmienok ako domáce spoločnosti.

V prílohe XII k dohode sa uvádzajú pravidlá uplatniteľné na verejné obstarávanie. Opisuje sa v ňom, na ktoré subjekty sa dohoda vzťahuje, ako aj tovar a služby, ktoré môžu byť predmetom verejného obstarávania.Uvádzajú sa v ňom aj vylúčené oblasti, ako je nadobúdanie alebo prenájom pôdy, daňové alebo depozitné agentúry a verejné služby zamestnanosti.

V dohode sa napokon stanovujú všeobecné zásady verejného obstarávania vrátane postupov verejného obstarávania, používania elektronických médií, pravidiel pôvodu a kompenzácie.

Kolumbia – kontakty v oblasti verejného obstarávania

Ekvádor – kontakty v oblasti verejného obstarávania

Peru – kontakty v oblasti verejného obstarávania

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbia

Národné inštitúcie – Kolumbia

Banka Kolumbijskej republiky

Carrera 7, č. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Národné daňové a colné riaditeľstvo (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia – Kolumbia

Delegácia Európskej únie v Kolumbii

Calle 116 número 7 – 15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbijské veľvyslanectvo v Belgicku

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internet: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Internet: http://www.procolombia.co/

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Internet: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Kolumbia

Superintendency for Industry and Trade (SIC) pod ministerstvom obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, poschodie: A 3 rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Internet: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský inštitút pre technické normy a certifikáciu (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Internet: https://www.icontec.org/

Národný akreditačný orgán Kolumbie (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Internet: http://www.onac.org.co

Ministerstvo baníctva a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57 – 31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Národný úrad pre environmentálne licencie (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, č. 8 – 40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontaktné osoby pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Kolumbia

Podriaditeľ pre ochranu a reguláciu zdravia zvierat v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum rastlinolekárskej excelentnosti v rámci kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Podriaditeľstvo pre poľnohospodársku ochranu a reguláciu v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Národný technický výbor pre biologickú bezpečnosť v rámci kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Internet: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničných vzťahov

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Národný úrad pre akvakultúru a rybárstvo (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internet: https://www.aunap.gov.co/

Sanitárny informačný systém pre dovoz a vývoz poľnohospodárskych a živočíšnych výrobkov (SISPAP)

Internet: https://www.ica.gov.co/

 

Oddelenie pre multilaterálne záležitosti Ministerstva zahraničných vecí

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Výskumný ústav pre biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Kolumbia

Kolumbia Efficient

Kolumbia Comprae Eficiente

Č. 7 Race 26 – 20 poschodie 17,10 a 8, budova Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Internet: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém verejného obstarávania (Secop)

 

Internet:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuálny sklad kolumbijského štátu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Národné inštitúcie – Ekvádor

Centrálna banka Ekvádoru

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11 – 409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Výbor pre zahraničný obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Národný colný úrad Ekvádoru (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Internet: https://www.aduana.gob.ec/

Národná rada pre zóny voľného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tajomník pre sprostredkujúce a konečné priemyselné odvetvia, Viceministry of Production and Industries, poverený ministerstvom výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybného hospodárstva

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministerstvo životného prostredia

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalúzia, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia – Ekvádor

Delegácia Európskej únie v Ekvádore

Orellana E11 – 160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Ekvádoru v Belgicku

AV. Louise 363 – 9. poschodie, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be /

Internet: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národné združenie obchodu s poľnohospodárstvom

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, poštová adresa 17 – 21 – 322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

National Industry Trade Association of Ecuador (Národné priemyselné združenie Ekvádoru)

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Internet: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na účely technických požiadaviek – Ekvádor

Ekvádorská služba pre normalizáciu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internet: https://www.normalizacion.gob.ec/

Riaditeľstvo pre validáciu a certifikáciu v rámci ekvádorského inštitútu pre normalizáciu

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ekvádorská akreditačná služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38 – 42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Internet: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakty týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS) – Ekvádor

Ekvádorská agentúra na zabezpečenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ministerstve poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Agentúra pre reguláciu a kontrolu fytosanitárnych a zooosanitárnych látok

Telefón: (+ 593) 3828 860

AV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvádor

Internet: https://www.agrocalidad.gob.ec

Tajomník pre akvakultúru ministerstva výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybného hospodárstva (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 rokov Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Riaditeľstvo pre agrodiverzitu podtajomníka pre poľnohospodárstvo Ministerstva pôdohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvádorský inštitút pre duševné vlastníctvo, Národné riaditeľstvo pre práva k odrodám rastlín

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministerstvo zdravotníctva (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybolovu (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 rokov Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/

Národné riaditeľstvo pre biodiverzitu na ministerstve životného prostredia

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalúzia, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Riaditeľstvo pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj pri ministerstve zahraničných vecí a migrácie

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Ekvádor

Národná služba verejného obstarávania (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Internet: www.compraspublicas.gob.ec

 

Rusko

Národné inštitúcie – Peru

Centrálna banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445 Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Internet: http://www.bcrp.gob.pe

Národný colný dohľad Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Internet: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodárstva a financií (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministerstvo zahraničného obchodu a cestovného ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotné okno zahraničného obchodu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.vuce.gob.pe/

Generálne riaditeľstvo pre zdravie životného prostredia (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internet: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Peru

Delegácia Európskej únie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misia Peru pri Európskej únii

Veľvyslanectvo Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Internet: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na účely technických požiadaviek – Peru

Národný inštitút kvality (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Internet: https://www.inacal.gob.pe/

Národný inštitút na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a komunikácií, námestník ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kontakty týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS) – Peru

Národná služba pre zdravie poľnohospodárstva (SENASA), ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

Email: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národná organizácia pre zdravie rybného hospodárstva (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué No 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Internet: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Subriadorát pre karanténu zvierat, Generálne riaditeľstvo pre zdravie zvierat, Národná služba pre zdravie poľnohospodárstva, ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

Email: senasacontigo@senasa.gob.pe

Riaditeľstvo pre vynálezy a nové technológie (DIN), Národný inštitút na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Subriadorát pre karanténu rastlín, Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín, Národná služba pre zdravie poľnohospodárstva, ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generálne riaditeľstvo pre biologickú diverzitu, ministerstvo životného prostredia

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Fax: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Národný inštitút poľnohospodárskej inovácie

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, rozšírenie 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruánsky výbor pre kozmetiku a hygienu v rámci obchodnej komory

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Generálne riaditeľstvo pre lieky, dodávky a liečivá (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300

Internet: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národná rada pre zákaz chemických zbraní pri ministerstve zahraničných vecí

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Peru

Agentúra pre dohľad nad vládnym obstarávaním (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Internet: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národný register dodávateľov (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Internet: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Ďalšie odkazy

Zdroje

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy