Dohoda o hospodářském partnerství - západní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podněcuje rozvoj v celé západní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody EU o hospodářském partnerství (EPA) s 16 západoafrickými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou se dosud neuplatňuje v žádné ze západoafrických zemí - dohoda vstoupí v platnost prozatímně, jakmile ji podepíší všechny západoafrické země a dvě třetiny západoafrických zemí dohodu ratifikují.

Ve stručnosti

EU zahájila dohodu o hospodářském partnerství s 16 západoafrickými státy; Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU). Nigérie je jedinou zemí v regionu, která ještě nepodepsala dohodu o hospodářském partnerství, a proto se dohoda dosud neuplatňuje.

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se týká zboží a rozvojové spolupráce. Dohoda o hospodářském partnerství rovněž zahrnuje možnost vést v budoucnu další jednání o udržitelném rozvoji, službách, investicích a dalších otázkách souvisejících s obchodem.

Dohoda o hospodářském partnerství:

 • pomůže západní Africe lépe se začlenit do celosvětového obchodního systému a podpoří investice a hospodářský růst v regionu.
 • zvýšit vývoz západní Afriky do EU
 • stimulovat investice a přispívat k rozvoji výrobních kapacit s pozitivním dopadem na zaměstnanost.

Až do přijetí úplné regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou se dne 3. září 2016 začaly prozatímně uplatňovat dohody o hospodářském partnerství s Pobřežím slonoviny a Ghanou dne 15. prosince 2016.

Asymetrická ustanovení ve prospěch západoafrických zemí

Dohoda o hospodářském partnerství vzbuzuje zájem západní Afriky a zohledňuje stávající rozdíly v úrovni rozvoje mezi oběma regiony. Ustanovení o asymetrii ve prospěch západoafrických zemí zahrnují vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní ochranná opatření a opatření v oblasti zemědělství, zajišťování potravin a ochrany vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco EU od prvního dne zcela otevírá svůj trh, západní Afrika odstraní dovozní cla pouze částečně během 20letého přechodného období. Kromě toho budou výrobci 25 % nejcitlivějšího zboží požívat trvalé ochrany před hospodářskou soutěží.

Sazby

 • S výjimkou zbraní a střeliva poskytuje EU v rámci prozatímní dohody EPA 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům pocházejícím z Ghany a Pobřeží slonoviny. Totéž platí pro všechny produkty západní Afriky, a to od prvního dne použitelnosti regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a volný pro všechny výrobky.
 • Země západní Afriky liberalizují dovoz pocházející z EU po dobu 20 let. Podle kategorií již stanovených ve společném vnějším sazebníku Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS)
  • zboží skupiny A (základní sociální zboží, základní potřeby, základní komodity, kapitálové statky a specifické vstupy), které v současnosti podléhá clu ve výši 0 nebo 5 %, bude liberalizováno pět let po vstupu dohody o hospodářském partnerství v platnost.
  • zboží skupiny B (zejména vstupy a meziprodukty), které v současné době podléhá clu 0, 5 nebo 10 %, bude liberalizováno do 10-15 let od uplatňování dohody o hospodářském partnerství.
  • zboží skupiny C (některé zboží konečné spotřeby), které v současnosti podléhá clu ve výši 5, 10 nebo 20 %, bude liberalizováno do 10-20 let po uplatnění dohody EPA.
 • Značná část celních položek (25 %) bude zcela vyloučena z liberalizace a bude nadále podléhat běžnému clu. Patří mezi ně citlivé produkty, jako jsou zemědělské produkty/produkty rybolovu a citlivé zboží konečné spotřeby.
 • Pokud se náhle zvýší dovoz některého zboží EU do západoafrických zemí, což by ohrozilo místní trhy, lze zavést ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a cla.

 

K nalezení přesných informací o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a místu určení použijte možnost vyhledávání pro můj obchodní asistent. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

Pružná pravidla původu umožňují zemím dohody o hospodářském partnerství v západní Africe vyvážet výrobky se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích - zemědělství, rybolovu, textilu a oděvu. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby (např. tkaní nebo pletení) proběhla v zemi EPA.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

Odchylka

Tolerance zahrnuté do dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou jsou mírnější než odchylky obvyklé. Činí 15 % ceny konečného produktu ze závodu místo 10 %, s nimiž se počítá ve většině dohod EU. U textilu a oděvů platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Ustanovení dohody o hospodářském partnerství zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Vrácení může být požadováno za zaplacené clo z materiálů, které byly dříve dovezeny za účelem dalšího zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí západní Afriky EPA lze považovat za pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou loď „pluje,“ a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

 

Chcete-li najít pravidla, která se vztahují na váš konkrétní výrobek, použijte možnost vyhledávání v aplikaci My Trade Assistant.

Odchylky

Na žádost země EPA by mohla být za určitých podmínek udělena odchylka, aby se na určité produkty pocházející z určitých zemí mohla vztahovat mírnější pravidla původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi My Trade Assistant.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Celní celní doklady a postupy

 Doklady o původu

 • Abyste se stal schváleným vývozcem, musíte být schopni celním orgánům prokázat status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které případně stanoví.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí západní Afriky EPA vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců. To může být buď:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 — vydané celními orgány vyvážející země. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře - vydané jakýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Jiné dokumenty

 • Informace o dalších celních dokladech a postupech[link] potřebných pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní

Soutěž

 • Od roku 2014 přestala EU poskytovat vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují produkci a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňují dohody EPA aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajících průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou výslovně zakládá na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje některé z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Ustanovením o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran nesplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem společných orgánů EPA je sledovat a hodnotit dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců parlamentu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou týká obchodu mezi západoafrickými zeměmi stejně jako obchodu s EU. Jedná se o první hospodářské partnerství, které sdružuje nejen 16 zemí regionu, ale také jejich dvě regionální organizace: Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (UEMOA).

 • Nabídka přístupu na trh západní Afriky do EU je plně v souladu se společným vnějším sazebníkem společenství ECOWAS, který tvoří základ pro celní unii Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Provádění EPA a ECOWAS CET probíhá ruku v ruce a vzájemně se posiluje.
 • Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje důležitá ustanovení, která usnadňují a zefektivňují celní postupy, a předpokládá, že západoafrické země si budou navzájem poskytovat přinejmenším stejné zacházení jako země, které EU udělují.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně ukvapených při vyřizování celních záležitostí.

EU například poskytuje finanční a technickou podporu na pomoc západoafrickým zemědělcům při plnění hygienických a rostlinolékařských norem EU. EU rovněž často vysílá tým odborníků z ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby vydali doporučení, jak řešit problémy spojené s vývozem.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy