Dohoda o hospodářském partnerství – západní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v celé západní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody o hospodářském partnerství (EPA) uzavřené mezi EU a 16 státy západní Afriky prospět vašemu obchodu.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou se v žádné ze západoafrických zemí dosud neuplatňuje – začne se prozatímně uplatňovat, jakmile dohodu podepíší všechny západoafrické země a dvě třetiny západoafrických zemí dohodu ratifikují.

Stručný přehled

EU zahájila dohodu o hospodářském partnerství se 16 státy západní Afriky; hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (ZAHMU). Nigérie je jedinou zemí v regionu, která ještě dohodu o hospodářském partnerství nepodepsala, a proto tato dohoda ještě není uplatňována.

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se vztahuje na zboží a rozvojovou spolupráci. Dohoda o hospodářském partnerství rovněž zahrnuje možnost vést v budoucnu další jednání o udržitelném rozvoji, službách, investicích a dalších otázkách souvisejících s obchodem.

Dohoda o hospodářském partnerství:

 • pomoci západní Africe lépe se začlenit do celosvětového obchodního systému a podpoří investice a hospodářský růst v regionu.
 • zvýšení vývozu ze západní Afriky do EU
 • stimulovat investice a přispívat k rozvoji výrobní kapacity s pozitivním dopadem na zaměstnanost.

Až do přijetí úplné regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou byly dne 3. září 2016 a 15. prosince 2016 prozatímně uplatňovány dohody o hospodářském partnerství s Pobřežím slonoviny a Ghanou.

Asymetrická ustanovení ve prospěch západoafrických zemí

Dohoda o hospodářském partnerství má přednost ve prospěch západní Afriky a zohledňuje stávající rozdíly v úrovni rozvoje mezi oběma regiony. Ustanovení o asymetrii ve prospěch západoafrických zemí zahrnují vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhé období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco EU od prvního dne zcela otevírá svůj trh, západní Afrika odstraní dovozní cla pouze částečně během dvacetiletého přechodného období. Kromě toho budou výrobci 25 % nejcitlivějších výrobků trvale chráněni před konkurencí.

Tarify

 • S výjimkou zbraní a střeliva poskytuje EU v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům z Ghany a Pobřeží slonoviny. Totéž platí pro všechny západoafrické produkty od prvního dne použitelnosti regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Země západní Afriky budou po dobu 20 let liberalizovat dovoz pocházející z EU. Podle kategorií, které jsou již stanoveny ve společném vnějším sazebníku společenství ECOWAS (CET)
  • zboží skupiny A (základní sociální zboží, základní potřeby, základní komodity, kapitálové statky a specifické vstupy), které v současnosti má 0 nebo 5 % cla, bude pět let po uplatňování dohody o hospodářském partnerství liberalizováno.
  • zboží skupiny B (zejména vstupy a meziprodukty), které má v současné době 0, 5 nebo 10 % cla, bude liberalizováno do 10–15 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
  • zboží skupiny C (některé zboží pro konečnou spotřebu), které má v současné době 5, 10 nebo 20 % cla, bude liberalizováno do 10–20 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
 • Významná část celních položek (25 %) bude zcela vyloučena z liberalizace a nadále podléhá běžnému clu. Patří mezi ně citlivé produkty, jako jsou zemědělské produkty/produkty rybolovu a citlivé zboží konečné spotřeby.
 • Pokud dovoz určitého zboží z EU do západoafrických zemí náhle vzroste, a tím ohrozí místní trhy, mohou být zavedena ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a cla.

 

Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

 

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Flexibilní pravidla původu umožňují zemím západní Afriky, které uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, vyvážet výrobky ze vstupů z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu, textilu a oblečení. Textilní výrobek může například vstoupit do EU bezcelně, pokud se alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – uskutečnila v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství se západní Afrikou jsou mírnější než tolerance obvyklé. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Ustanovení dohody o hospodářském partnerství zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a plná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O náhradu lze požádat u cla zaplaceného z materiálů, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí západní Afriky lze považovat za ryby pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou se plavidlo plaví, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek týkající se státní příslušnosti posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

 

Chcete-li najít pravidla platná pro váš konkrétní produkt, použijte možnost vyhledávání na stránkách Můj obchodní asistent.

Odchylky

Na žádost některé země EPA by za určitých podmínek mohla být udělena odchylka, která by umožnila mírnější pravidla původu pro některé produkty pocházející z konkrétních zemí.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi „ Můj obchodní asistent“ vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby byly produkty pocházející ze zemí západní Afriky EPA způsobilé pro preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. Může se jednat buď o:
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a musí splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 6 000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky Protokolu o pravidlech původu.

Jiné dokumenty

 • Další dokumenty a postupy celního odbavení [link] potřebné k dovozu do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní

Soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen nárůstem dovozu z Evropy, umožňují dohody o hospodářském partnerství, aby byla aktivována opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou je výslovně založena na „zásadních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje jedny z nejsilnějších formulací týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „Doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se týká jak obchodu mezi západoafrickými zeměmi, tak obchodu s EU. Jedná se o první hospodářské partnerství, které sdružuje nejen 16 zemí regionu, ale také jejich dvě regionální organizace: hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (UEMOA).

 • Nabídka přístupu EU na západoafrický trh je plně v souladu se společným vnějším sazebníkem společenství ECOWAS, který stanoví základ celní unie ECOWAS. Provádění dohody o hospodářském partnerství a CET Hospodářského společenství států západní Afriky jdou ruku v ruce a vzájemně se posilují.
 • Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje důležitá ustanovení, která mají zjednodušit a zefektivnit celní postupy, a předpokládá, že si země západní Afriky budou vzájemně poskytovat alespoň stejné zacházení, jaké poskytují EU.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit jejich celní režimy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená méně ušetřených při jednání s celními orgány.

Například EU poskytuje finanční a technickou podporu s cílem pomoci západoafrickým zemědělcům splnit sanitární a fytosanitární normy EU. EU rovněž často vysílá tým odborníků z ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby vydali doporučení, jak problémy s vývozem řešit.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy