Version: 1.0.20.21 (2020-10-12 14:45)

EPA — Δυτική Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Δυτικής Αφρικής καθιστά ευκολότερο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής μπορούν να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 16 κράτη της Δυτικής Αφρικής· Η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (WAEMU). Η Νιγηρία είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν έχει ακόμη υπογράψει τη ΣΟΕΣ.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τη Δυτική Αφρική καλύπτει τα αγαθά και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής περαιτέρω διαπραγματεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και άλλα συναφή ζητήματα στο μέλλον.

Η ΣΟΕΣ:

 • θα βοηθήσει τη Δυτική Αφρική να ενταχθεί καλύτερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
 • αύξηση των εξαγωγών της Δυτικής Αφρικής στην ΕΕ
 • τόνωση των επενδύσεων και συμβολή στην ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας, με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.

Μέχρι την έγκριση της πλήρους περιφερειακής ΣΟΕΣ με τη Δυτική Αφρική, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα άρχισαν να εφαρμόζονται προσωρινά στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 15 Δεκεμβρίου 2016, αντίστοιχα.

Επί του παρόντος δικαιούχοι χώρες

 • Ακτή Ελεφαντοστού
 • Γκάνα

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ έχει βάρος στη Δυτική Αφρική και λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες διαφορές όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών. Οι διατάξεις για τις ασυμμετρίες υπέρ των χωρών της Δυτικής Αφρικής περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, τις μακρές περιόδους ελευθέρωσης, τους ευέλικτους κανόνες καταγωγής και τις ειδικές διασφαλίσεις και τα μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ η ΕΕ ανοίγει την αγορά της πλήρως από την πρώτη ημέρα, η Δυτική Αφρική θα καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς μόνο εν μέρει για μια μεταβατική περίοδο 20 ετών. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 25 % των πλέον ευαίσθητων εμπορευμάτων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Δασμοί

 • Εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά, η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές από τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Το ίδιο θα ισχύει και για όλα τα προϊόντα της Δυτικής Αφρικής, από την πρώτη ημέρα έναρξης εφαρμογής της περιφερειακής ΣΟΕΣ Δυτικής Αφρικής. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και δωρεάν για όλα τα προϊόντα.
 • Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα απελευθερώσουν τις εισαγωγές από την ΕΕ για περίοδο 20 ετών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν ήδη καθοριστεί στο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της ECOWAS (ECOWAS):
 • η ελευθέρωση των εμπορευμάτων της ομάδας Α (βασικά αγαθά κοινωνικής ζωής, βασικά αγαθά, βασικά αγαθά, κεφαλαιουχικά αγαθά και ειδικοί συντελεστές παραγωγής), που επί του παρόντος έχουν δασμούς 0 ή 5 %, θα ελευθερωθεί μετά την παρέλευση 5 ετών από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • τα εμπορεύματα της ομάδας Β (κυρίως εισροές και ενδιάμεσα αγαθά), τα οποία επί του παρόντος έχουν δασμούς 0, 5 ή 10 %, θα απελευθερωθούν μετά από 10-15 έτη από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • τα εμπορεύματα της ομάδας Γ (ορισμένα αγαθά τελικής κατανάλωσης), τα οποία επί του παρόντος έχουν δασμούς 5, 10 ή 20 %, θα απελευθερωθούν μετά από 10-20 έτη από την εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • Σημαντικό μέρος των δασμολογικών κλάσεων (25 %) θα αποκλειστεί εντελώς από την ελευθέρωση και θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε κανονικό δασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευαίσθητα προϊόντα όπως η γεωργία/αλιευτικά προϊόντα και τα ευαίσθητα προϊόντα τελικής κατανάλωσης.
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων ενωσιακών εμπορευμάτων στις χώρες της Δυτικής Αφρικής οξύνονται ξαφνικά, με αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο οι τοπικές αγορές, μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διασφάλισης, όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής και οι δασμοί.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου εμπορίου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

Κανόνες καταγωγής

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες της Δυτικής Αφρικής να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει ατελώς στην ΕΕ εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως η ύφανση ή η πλέξη — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στην ΣΟΕΣ Ειρηνικού είναι ηπιότερες από τις συνήθεις. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15 % στην τιμή εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι διατάξεις της ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

Άμεσες μεταφορές

Τα αποδεικτικά στοιχεία της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή μπορεί να ζητηθεί για τους δασμούς που καταβάλλονται για υλικά τα οποία προηγουμένως είχαν εισαχθεί για περαιτέρω επεξεργασία και στη συνέχεια εξαχθούν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Συνθήκες σκάφους

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών της Δυτικής Αφρικής, μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία με το οποίο «πλέουν» και στην ιδιοκτησία τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση για την ιθαγένεια του πληρώματος, του πλοιάρχου ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί ώστε να διευκολύνεται η χορήγηση της προέλευσης στα ψάρια που αλιεύονται από τις χώρες ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για το εμπόριο για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το δικό σας προϊόν.

Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας ΣΟΕΣ, θα μπορούσε να χορηγηθεί παρέκκλιση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή ελαστικότερων κανόνων καταγωγής για ορισμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες [link] που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές το καθεστώς καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδεχομένως επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν τον καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής των χωρών ΣΟΕΣ της Δυτικής Αφρικής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Η καταγωγή παραμένει σε ισχύ για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον το ζητήσει, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου καταγωγής.
  • Δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα για φορτία αξίας 6,000 EUR ή λιγότερο, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς για φορτία οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού [link] που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλα

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει διακόψει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με την παραγωγή και το εμπόριο — στρέβλωση
 • Εάν απειλείται η τοπική βιομηχανία λόγω εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και των νεοσύστατων βιομηχανιών.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ για τη Δυτική Αφρική βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του   Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Έτσι, η συμφωνία περιλαμβάνει ορισμένες από τις ισχυρότερες γλώσσες για τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες σε συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα των ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στην αειφόρο ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των βουλευτών είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ για τη Δυτική Αφρική αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Δυτικής Αφρικής όσο και το εμπόριο με την ΕΕ. Είναι η πρώτη οικονομική εταιρική σχέση που συγκεντρώνει όχι μόνο τις 16 χώρες της περιοχής, αλλά και τις δύο περιφερειακές οργανώσεις τους: η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Δυτικής Αφρικής (UEMOA).

 • Η προσφορά πρόσβασης στην αγορά της Δυτικής Αφρικής στην ΕΕ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της ECOWAS (ECOWAS), το οποίο θέτει τη βάση για την τελωνειακή ένωση της ECOWAS. Η εφαρμογή της ΣΟΕΣ και του CEDEAO CET συμβαδίζουν και αλληλοενισχύονται.
 • Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη διευκόλυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και προβλέπει ότι οι χώρες της Δυτικής Αφρικής θα χορηγούν η μία στην άλλη τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσουν στην ΕΕ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για την παροχή τεχνικής βοήθειας για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία κατά την επαφή με τα τελωνεία.

Για παράδειγμα, για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για να βοηθήσει τους γεωργούς της Δυτικής Αφρικής να εκπληρώσουν τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα) της ΕΕ. Επίσης, η ΕΕ συχνά αποστέλλει επιθεωρητές του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) για να διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων των εξαγωγών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Γρήγορες συνδέσεις