DHP – západná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a západnou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z oboch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v celej západnej Afrike. Zistite, ako môžu dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) so 16 západoafrickými štátmi prospieť vášmu obchodu.

DHP medzi EÚ a západnou Afrikou sa ešte neuplatňuje v žiadnej z krajín západnej Afriky – začne sa predbežne vykonávať, keď ju podpíšu všetky západoafrické krajiny a dve tretiny západoafrických krajín ju ratifikujú.

V skratke

EÚ iniciovala dohodu o hospodárskom partnerstve so 16 štátmi západnej Afriky; hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (ZAHMÚ). Nigéria je jedinou krajinou v regióne, ktorá ešte nepodpísala DHP, a preto sa dohoda ešte neuplatňuje.

Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) so západnou Afrikou sa vzťahuje na tovar a rozvojovú spoluprácu. Dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa aj možnosť uskutočniť ďalšie rokovania o udržateľnom rozvoji, službách, investíciách a iných otázkach súvisiacich s obchodom v budúcnosti.

DHP:

 • pomôcť západnej Afrike lepšie sa začleniť do globálneho obchodného systému a podporiť investície a hospodársky rast v regióne.
 • zvýšenie vývozu západnej Afriky do EÚ
 • stimulovať investície a prispievať k rozvoju výrobných kapacít s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

Do prijatia úplnej regionálnej DHP so západnou Afrikou sa 3. septembra 2016 začali predbežne vykonávať dohody o hospodárskom partnerstve s Pobrežím Slonoviny a Ghanou 15. decembra 2016.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín západnej Afriky

DHP je v prospech západnej Afriky a zohľadňuje súčasné rozdiely v úrovni rozvoja medzi oboma regiónmi. Ustanovenia o asymetriách v prospech západoafrických krajín zahŕňajú vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo EÚ úplne otvára svoj trh od prvého dňa, západná Afrika odstráni dovozné clá len čiastočne počas 20-ročného prechodného obdobia. Okrem toho výrobcovia 25 % najcitlivejšieho tovaru budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Tarify

 • S výnimkou zbraní a munície udeľuje EÚ v rámci dočasnej DHP 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z Ghany a Pobrežia Slonoviny. To isté platí pre všetky západoafrické výrobky od prvého dňa začatia uplatňovania regionálnej DHP so západnou Afrikou. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Západoafrické krajiny budú liberalizovať dovoz pochádzajúci z EÚ počas obdobia 20 rokov. Podľa kategórií, ktoré už boli stanovené v Spoločnom vonkajšom sadzobníku ECOWAS (SEČ)
  • tovar skupiny A (základný sociálny tovar, základné potreby, základné komodity, investičný majetok a špecifické vstupy), ktorý má v súčasnosti 0 alebo 5 % clá, bude liberalizovaný 5 rokov po začatí uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny B (najmä vstupy a medziprodukty), na ktorý sa v súčasnosti vzťahujú clá 0, 5 alebo 10 %, sa liberalizuje do 10 – 15 rokov od začatia uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny C (niektoré výrobky na konečnú spotrebu), na ktorý sa v súčasnosti vzťahujú clá vo výške 5, 10 alebo 20 %, sa liberalizuje do 10 – 20 rokov od začatia uplatňovania DHP.
 • Značná časť colných položiek (25 %) bude úplne vylúčená z liberalizácie a zostane predmetom bežného cla. Patria medzi ne citlivé výrobky, ako sú poľnohospodárstvo/rybárske výrobky a citlivé výrobky konečnej spotreby.
 • Ak sa dovoz niektorých tovarov EÚ do západoafrických krajín náhle zvýši, čím sa ohrozia miestne trhy, môžu sa zaviesť ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a clá.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok,použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

 

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii ďalej.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám západnej Afriky DHP vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve a textilnom a odevnom priemysle. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté do dohody o hospodárskom partnerstve so západnou Afrikou sú miernejšie ako tie, ktoré sú obvyklé. Predstavujú 15 % ceny finálneho výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

Ustanovenia DHP zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP so západnou Afrikou možno považovať za ryby s pôvodom v krajine DHP len vtedy, ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plavidlo „plaví“, a jeho vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili s cieľom uľahčiť udeľovanie pôvodu rybám uloveným krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 

Ak chcete vyhľadať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania v časti Môj obchodný asistent.

Výnimky

Na žiadosť krajiny DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť výnimka, aby sa na určité výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách mohli uplatňovať miernejšie pravidlá pôvodu.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v databáze My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

 Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu váš štatút schváleného vývozcu odňať v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch, obráťte sa na colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP so západnou Afrikou vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch [odkaz] potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú prijatie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj

DHP so západnou Afrikou je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch stanovených vDohode z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda tak obsahuje niektoré z najsilnejších slov o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

Dohoda o hospodárskom partnerstve so západnou Afrikou sa rovnako týka obchodu medzi západoafrickými krajinami, ako aj obchodu s EÚ. Ide o prvé hospodárske partnerstvo, ktoré spája nielen 16 krajín regiónu, ale aj ich dve regionálne organizácie: hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (UEMOA).

 • Ponuka západoafrického prístupu na trh pre EÚ je plne v súlade so spoločným vonkajším sadzobníkom ECOWAS, ktorý tvorí základ colnej únie ECOWAS. Vykonávanie DHP a SEČ ECOWAS prebieha ruka v ruke a vzájomne sa posilňuje.
 • Dohoda o hospodárskom partnerstve obsahuje dôležité ustanovenia na uľahčenie a zefektívnenie colných postupov a predpokladá, že západoafrické krajiny si budú navzájom poskytovať aspoň rovnaké zaobchádzanie, aké poskytujú EÚ.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

Napríklad EÚ poskytuje finančnú a technickú podporu na pomoc západoafrickým poľnohospodárom pri plnení sanitárnych a fytosanitárnych noriem EÚ. EÚ tiež často vysiela tím odborníkov z Riaditeľstva pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, aby poskytol odporúčania, ako riešiť problémy spojené s vývozom.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy