DHP – západná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a západnou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a podporovať rozvoj v západnej Afrike. Zistite, ako môžu dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ so 16 západoafrickými štátmi využívať výhody pre váš obchod.

DHP medzi EÚ a západnou Afrikou sa ešte neuplatňuje v žiadnej zo západoafrických krajín – začne sa predbežne vykonávať, keď ju podpíšu všetky západoafrické krajiny a dve tretiny západoafrických krajín ju ratifikujú.

V skratke

EÚ iniciovala dohodu o hospodárskom partnerstve so 16 štátmi západnej Afriky; Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (UEMOA). Nigéria je jedinou krajinou v regióne, ktorý ešte nepodpísal DHP, a preto sa dohoda ešte neuplatňuje.

Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) so západnou Afrikou sa vzťahuje na tovar a rozvojovú spoluprácu. Dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa aj možnosť pokračovať v rokovaniach o trvalo udržateľnom rozvoji, službách, investíciách a iných otázkach súvisiacich s obchodom v budúcnosti.

Dohoda o hospodárskom partnerstve:

 • pomôže západnej Afrike lepšie sa začleniť do globálneho obchodného systému a podporí investície a hospodársky rast v regióne.
 • zvýšenie vývozu západnej Afriky do EÚ
 • stimulovať investície a prispievať k rozvoju výrobnej kapacity s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

Do prijatia úplnej regionálnej DHP so západnou Afrikou sa „odstránené“ dohody o hospodárskom partnerstve s Pobrežím Slonoviny a Ghanou predbežne vykonávali 3. septembra 2016 a 15. decembra 2016.

Asymetrické ustanovenia v prospech západoafrických krajín

DHP má význam v prospech západnej Afriky a zohľadňuje súčasné rozdiely v úrovni rozvoja medzi týmito dvoma regiónmi. Ustanovenia o asymetrii v prospech západoafrických krajín zahŕňajú vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé liberalizačné obdobia, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo EÚ otvára svoj trh úplne od prvého dňa, západná Afrika odstráni dovozné clá len čiastočne počas 20-ročného prechodného obdobia. Okrem toho výrobcovia 25 % najcitlivejších výrobkov budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • Okrem zbraní a munície EÚ v rámci dočasnej DHP udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z Ghany a Pobrežia Slonoviny. To isté sa bude vzťahovať na všetky západoafrické výrobky od prvého dňa nadobudnutia platnosti regionálnej DHP so západnou Afrikou. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Krajiny západnej Afriky budú liberalizovať dovoz pochádzajúci z EÚ počas obdobia 20 rokov. Podľa kategórií, ktoré sú už stanovené v Spoločnom vonkajšom sadzobníku (CET) ECOWAS
  • tovar skupiny A (základný sociálny tovar, základné potreby, základné komodity, investičný tovar a špecifické vstupy), na ktorý sa v súčasnosti uplatňuje 0 alebo 5 % cla, sa liberalizuje 5 rokov po začatí uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny B (najmä vstupný tovar a medziprodukt), ktorý v súčasnosti podlieha clu vo výške 0, 5 alebo 10 %, sa liberalizuje do 10 – 15 rokov od začiatku uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny C (niektorý tovar určený na konečnú spotrebu), ktorý má v súčasnosti 5, 10 alebo 20 % cla, sa liberalizuje do 10 – 20 rokov od začiatku uplatňovania DHP.
 • Značná časť colných položiek (25 %) bude úplne vylúčená z liberalizácie a bude naďalej podliehať bežnému clu. Patria sem citlivé produkty, ako sú poľnohospodárstvo/produkty rybolovu a citlivé výrobky určené na konečnú spotrebu.
 • Ak dovoz určitého tovaru EÚ do krajín západnej Afriky náhle prudko stúpne, čím sa ohrozia miestne trhy, môžu sa zaviesť ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a clá.

 

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Pružné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám západnej Afriky DHP vyvážať výrobky s vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, textilnom a odevnom priemysle. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v DHP so západnou Afrikou sú miernejšie ako obvyklé. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

Ustanovenia DHP zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať v prípade cla zaplateného za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP so západnou Afrikou sa môžu považovať za pochádzajúce z krajiny DHP, len ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plaví, a ich vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rýb ulovených krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 

Na vyhľadanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania môjho obchodného asistenta.

Výnimky

Na žiadosť krajiny DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť výnimka, aby sa na určité výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách mohli uplatňovať voľnejšie pravidlá pôvodu.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, v databáze My Trade Assistant.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky SPS

Dokumenty a postupy colného konania

 Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopní preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia status schváleného vývozcu odňať. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP so západnou Afrikou vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • Sprievodné osvedčenie EUR.1 — vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca) žiadajúci o osvedčenie musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vystavené ktorýmkoľvek vývozcom na zásielky s hodnotou 6000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami na zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

 • Zistite si ďalšie dokumenty a postupy colného konania[link] potrebné na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné

Hospodárska súťaž

 • EÚ od roku 2014 zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľný rozvoj

DHP so západnou Afrikou je výslovne založená na „základných a základných“ prvkochdohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda teda obsahuje niektoré z najsilnejších formulácií o právach a udržateľnom rozvoji, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo strán neplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

DHP so západnou Afrikou sa týka rovnako obchodu medzi západoafrickými krajinami, ako aj obchodu s EÚ. Je to prvé hospodárske partnerstvo, ktoré spája nielen 16 krajín regiónu, ale aj ich dve regionálne organizácie: Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (UEMOA).

 • Ponuka prístupu na trh západnej Afriky pre EÚ je plne v súlade so spoločným vonkajším sadzobníkom ECOWAS (CET), ktorý tvorí základ colnej únie ECOWAS-u. Vykonávanie DHP a CET ECOWAS sa navzájom posilňujú a navzájom sa posilňujú.
 • Dohoda o hospodárskom partnerstve obsahuje dôležité ustanovenia na zjednodušenie a zefektívnenie colných postupov a predpokladá, že krajiny západnej Afriky si budú navzájom poskytovať aspoň rovnaké zaobchádzanie, aké poskytujú EÚ.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc na pomoc obchodu. To pomáha krajinám prispôsobiť ich colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej ťažkostí pri styku s colnými orgánmi.

EÚ napríklad poskytuje finančnú a technickú podporu na pomoc západoafrickým poľnohospodárom pri plnení sanitárnych a fytosanitárnych noriem EÚ. EÚ tiež často vysiela tím odborníkov z riaditeľstva pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, ktorí poskytujú odporúčania, ako riešiť problémy vývozu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy