Nariadenie o prístupe na trh

Dováža vaša spoločnosť výrobky zo Západoafrického spoločenstva, Východoafrického spoločenstva alebo Kamerunu? Ak áno, tento oddiel vám pomôže pochopiť nariadenie EÚ o prístupe na trh.

V skratke

Nariadenie o prístupe na trh (MAR) poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských krajinách, ktoré

 • nevyužívajú výhody systému EÚ Všetko okrem zbraní (EBA)
 • uzavreli, ale ešte neratifikovali dohodu o hospodárskom partnerstve (DHP) s EÚ

Medzi tieto krajiny patria krajiny Západoafrického spoločenstva, Východoafrického spoločenstva a Kamerunu. Uvádzajú sa tu ako krajiny MAR.

Sadzby

Podľa nariadenia o zneužívaní trhu majú tieto krajiny prospech z

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v oprávnených krajinách AKT

Pravidlá pôvodu

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Podrobné ustanovenia nájdete v dodatku 1 k nariadeniu o prístupe na trh (MAR) (2016/1076).

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v MAR sú miernejšie ako štandardné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny výrobku zo závodu namiesto 10 %. Pre textil a odevy platia osobitné tolerancie.

Kumulácia

V nariadení o zneužívaní trhu sa stanovujú tieto spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia s EÚ
 • diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a štátmi AKT, ktoré sú súčasťou nariadenia o zneužívaní trhu. V tomto prípade by sa pôvod vstupov dovezených z jednej ZKÚ alebo jednej krajiny MAR do inej krajiny MAR mal stanoviť na základe pravidiel pôvodu zahrnutých v nariadení o zneužívaní trhu.
 • iné druhy kumulácie vrátane kumulácie s Južnou Afrikou a so susednými rozvojovými krajinami

Priama doprava

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Umožňuje vrátenie cla zaplateného za materiály, ktoré krajina MAR pôvodne dováža na spracovanie a potom vyváža do EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené mimo teritoriálnych vôd krajiny MAR sa môžu považovať za pochádzajúce z krajiny MAR, len ak boli ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá, pokiaľ ide o

 1. ak je plavidlo registrované
 2. vlajka, pod ktorou sa plaví
 3. jeho vlastníctvo

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť posádky alebo dôstojníkov.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 • osobitné pravidlá pre výrobky
 • osobitné jednoduchšie pravidlá pre určité poľnohospodárske výrobky

Výnimky

Na žiadosť krajiny, na ktorú sa vzťahuje nariadenie o zneužívaní trhu, sa za osobitných podmienok môže udeliť výnimka s cieľom umožniť uplatňovanie zjednodušených pravidiel pôvodu na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Zoznam v súčasnosti udelenej výnimky v súlade s týmito ustanoveniami:

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

Využitie môjho obchodného asistenta na

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky, zdravie zvierat a rastlín a hygiena

Využitie môjho obchodného asistenta na

 • informácie o zdravotných normách a normách týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín a hygieny (sanitárne a fytosanitárne normy), ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
 • vyhľadávanie zdravotných, bezpečnostných a sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku vo vstavanom vyhľadávači.

Doklady a postupy colného konania

Dôkaz o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách MAR oprávnené na preferenčné colné sadzby, musia byť sprevádzané dôkazom o pôvode.
Môže ísť o jednu z týchto možností:

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 — vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť na požiadanie pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

  alebo

 • Fakturačné vyhlásenie vydané
  • každý vývozca zásielok s hodnotou 6000 EUR alebo menej
  • schválení vývozcovia zásielok akejkoľvek hodnoty

V prípade kumulácie dôkaz o pôvode v prípade dovezených materiálov z

 • ostatné krajiny MAR
 • Európska únia
 • Zámorské colné územia

poskytuje

 • sprievodné osvedčenie EUR 1 (diagonálna kumulácia)

  alebo

 • vyhlásenie dodávateľa (diagonálna a úplná kumulácia)

Postupy kumulácie

 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

pokiaľ ide o najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny

Obchod so službami

 • nariadenie o zneužívaní trhu sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je službami
 • Konkrétne informácie o trhu so službami v EÚ
 • Všeobecné informácie o pravidlách, nariadeniach a zariadeniach týkajúcich sa obchodu so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy