Pravidlá o pôvode

má uzavreté osobitné dohody alebo dojednania so svojimi partnerskými krajinami o preferenčných clách, ktoré zahŕňajú aj osobitné pravidlá pôvodu na určenie toho, kedy sa výrobok považuje za výrobok s pôvodom v partnerskej krajine. Za týchto okolností sa na výrobok vzťahuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie.

Pravidlá pôvodu uplatňované na každú partnerskú krajinu podľa rôznych dohôd nie sú identické, hoci všetky sú založené na rovnakých pojmoch. Každý preferenčný režim teda obsahuje osobitný súbor pravidiel pôvodu, ktoré musíte konzultovať takto:

  • Môj obchodný asistent uvádza špecifické pravidlá pre výrobky pre vybraný trh
  • prehľad špecifík všeobecných zásad, ustanovení a uplatniteľných postupov je uvedený v časti o trhoch mimo EÚ.

Ďalšie informácie pre vysvetlenie základných zásad.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Dôkaz o pôvode

Dôkaz o pôvode je medzinárodný obchodný doklad, ktorým sa potvrdzuje, že tovar zahrnutý v zásielke pochádza z konkrétnej krajiny alebo určitého územia. Osvedčenia o pôvode sprevádzajú colné vyhlásenie o dovoze (alebo jednotný colný doklad JCD), ak sa poskytujú colnému orgánu EÚ.

Status pôvodu tovaru možno preukázať buď

  • osvedčenie o nepreferenčnom pôvode. Potvrdzuje, že krajina pôvodu tovaru nespĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie – tieto osvedčenia zvyčajne vydávajú obchodné komory.
  • osvedčenie o preferenčnom pôvode – umožňuje, aby sa na tovar vzťahovali znížené alebo nulové clá, ak sa dováža z krajiny mimo EÚ, s ktorou má EÚ preferenčnú dohodu

Tieto osvedčenia musia vydať colné orgány vyvážajúcej krajiny a musia sa predložiť v čase colného konania.

Ktorý typ osvedčenia je určený na základe každej preferenčnej dohody: Formulár A (pre režim VSP), EUR MED (v niektorých konkrétnych prípadoch v systéme PEM) alebo 1 EUR (všetky ostatné prípady).

Alternatívne v prípade zásielok do 6 000 EUR môžu vývozcovia vydať fakturačné vyhlásenie bez ohľadu na krajinu obchodného partnera. V prípade zásielok s hodnotou vyššou ako 6 000 EUR sa fakturačné vyhlásenia prijímajú len vtedy, ak ich vydáva takzvaný schválený vývozca.  

Osobitným prípadom fakturačných vyhlásení je systém REX:

Systém REX je založený na zásade samoosvedčovania hospodárskymi subjektmi, ktoré samy vydávajú tzv. „vyhlásenia o pôvode“.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode, ktoré registrovaný vývozca doplnil na faktúru alebo akýkoľvek iný obchodný doklad. Znenie potvrdenia o pôvode sa uvádza v prílohe 22 – 07 k VA k CKÚ [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015) ( CELEX 32015R2447)].

Na to, aby boli hospodárske subjekty oprávnené vyhotovovať potvrdenie o pôvode, musia byť zaregistrované v databáze príslušnými orgánmi ich krajiny pôvodu. Po tejto registrácii sa hospodársky subjekt stane „registrovaným vývozcom“.

Informácie o údajoch registrovaného vývozcu sa uverejňujú na osobitných stránkach EÚ o REX. Na tejto stránke môžu spoločnosti overiť platnosť registrácií tých registrovaných vývozcov, ktorí predkladajú potvrdenia o pôvode.

Upozorňujeme, že v prípade zásielok s hodnotou nižšou ako 6 000 EUR sa potvrdenie o pôvode môže vyhotoviť bez povinnosti registrácie.

Postupné zavádzanie systému REX

Systém REX postupne nahrádza súčasný systém založený na osvedčeniach o pôvode vydávaných vládnymi orgánmi a na fakturačných vyhláseniach, ktoré vyhotovujú hospodárske subjekty.

Prvýkrát a postupne sa uplatňuje v rámci všeobecného systému preferencií (VSP). Súčasný stav vykonávania a zoznam krajín, ktoré ho uplatňujú, nájdete tu.

Záväzná informácia o pôvode tovaru (ZIPT)

Ak si nie ste istý pôvodom svojho tovaru alebo jednoducho chcete právnu istotu, môžete požiadať o rozhodnutie o záväzných informáciách o pôvode tovaru (ZIPT).

Rozhodnutia ZIPT sú záväzné pre držiteľa a pre colné orgány EÚ. Sú platné – a záväzné – po ich vydaní za predpokladu, že tovar a okolnosti opísané pri podávaní žiadosti o rozhodnutie ZIPT sú vo všetkých aspektoch identické.  Ich platnosť je zvyčajne tri roky od dátumu vydania.

Tu nájdete zoznam orgánov zodpovedných za vydávanie ZIPT v každej z 27 krajín EÚ (pozri s. 19 v Ú. v. EÚ C 29, 28.1.2017). Tu nájdete aj ďalšie usmernenia k záväzným informáciám o pôvode.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy