Základné clo

Ak vaša spoločnosť zvažuje vývoz, tento oddiel vám pomôže zistiť, s ktorými dovoznými clami a inými nákladmi by ste mohli čeliť. Neposkytuje informácie pre konkrétne výrobky. Na tento účel by ste mali použiť funkciu vyhľadávania výrobku.

Keď sa s výrobkom obchoduje na medzinárodnej úrovni, často sa uplatňuje clo alebo colná sadzba.

Ak však existujú osobitné obchodné dohody (napríklad dohody o voľnom obchode alebo VSP), niekedy sú sadzby nižšie alebo nulové sadzby. Označujú sa ako preferenčné colné sadzby.

Takisto je možné, že na váš výrobok sa budú vzťahovať antidumpingové, vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia.

 

S cieľom zistiť, ktoré z týchto povinností alebo opatrení sa vzťahujú na váš tovar, je potrebné najprv určiť správny colný sadzobník alebo kód výrobku.

Aby ste mali vopred právnu istotu, že používate správne zatriedenie tovaru, môžete požiadať o vydanie rozhodnutia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ).

Preferenčné colné kvóty

V rámci colných kvót možno v danom časovom rámci doviezť stanovené množstvá tovaru so zníženou alebo nulovou colnou sadzbou. Toto nemá vplyv ani na žiadne antidumpingové clá.

Takéto kvóty sa bežne vyskytujú v obchodných dohodách a preferenčných dohodách medzi krajinami alebo obchodnými blokmi. Podrobnejšie informácie o kvótach platných pre váš výrobok nájdete v oddiele o trhoch.

Môj asistent pre obchod vám poskytuje podrobné informácie o tarifách a opatreniach vzťahujúcich sa na váš výrobok a trh.

Tam, kde obchodné dohody definujú postupné rušenie ciel na konkrétnych tovarových linkách, môže asistent v oblasti obchodu pomôcť pri určení budúceho vývoja ciel pre váš výrobok. Môžete takisto nahliadnuť do harmonogramov odstraňovania ciel (pre EÚ alebo pre obchodného partnera) priamo v obchodnej dohode (odkazy na právne texty sú zahrnuté v oddiele o trhoch).

Colné hodnotenie

Colné oceňovanie sa vzťahuje na výpočet hospodárskej hodnoty tovaru deklarovaného na vstup na hranici. Existencia štandardného súboru pravidiel na stanovenie hodnoty týchto tovarov má veľký význam z viacerých dôvodov.

Najvýraznejšie, clá (a DPH) sa vypočítavajú ako percento hodnoty tovaru. Podniky a colné orgány musia mať jasné pravidlá o tom, ako oceňovať tovar.

Keď sa stanoví hodnota tovaru, colný sadzobník a pôvod tovaru sa môžu zahrnúť do výpočtu celkového cla splatného za daný výrobok.

Viac informácií o tom, ako sa colná hodnota vypočítava v EÚ, nájdete tu.

Hoci sú v EÚ zavedené spoločné pravidlá určovania colnej hodnoty, postupy určovania colnej hodnoty sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Obchodné dohody EÚ často obsahujú zásady uľahčenia obchodu a môžu zahŕňať zosúladenie s Colným kódexom EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy