Pravidlá pôvodu

má uzavreté osobitné dohody alebo dojednania so svojimi partnerskými krajinami o preferenčných clách, ktoré zahŕňajú aj osobitné pravidlá pôvodu s cieľom určiť, kedy sa výrobok považuje za výrobok s pôvodom v partnerskej krajine. Za týchto okolností sa na výrobok vzťahuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie.

Pravidlá pôvodu uplatňované na každú partnerskú krajinu podľa rôznych dohôd nie sú identické, hoci všetky sú založené na rovnakých pojmoch. Každý preferenčný režim je teda pripojený k osobitnému súboru pravidiel pôvodu, ku ktorým musíte nahliadnuť takto:

  • Môj asistent pre obchod uvádza pre vybraný trh osobitné pravidlá pre výrobky
  • Prehľad osobitostí všeobecných zásad, ustanovení a uplatniteľných postupov sa nachádza v časti o trhoch mimo EÚ.

Viac informácií nájdete na vysvetlenie základných zásad.

Postupy stanovenia pôvodu

Dôkaz o pôvode

Dôkaz o pôvode je medzinárodný obchodný doklad, ktorým sa osvedčuje, že tovar zahrnutý v zásielke pochádza z konkrétnej krajiny alebo územia. Osvedčenia o pôvode musia byť priložené k colnému vyhláseniu o dovoze (alebo jednotnému colnému dokladu, JCD), ak sa poskytnú colnému orgánu EÚ.

Status pôvodu tovaru možno preukázať buď

  • osvedčenie o nepreferenčnom pôvode. Potvrdzuje, že krajina pôvodu tovaru nespĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie – tieto osvedčenia zvyčajne vydávajú obchodné komory.
  • osvedčenie o preferenčnom pôvode – umožňuje, aby sa na tovar vzťahovali znížené alebo nulové clá, ak sa dováža z krajiny mimo EÚ, s ktorou má EÚ preferenčnú dohodu

Tieto osvedčenia musia byť vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny a predložené v čase colného odbavenia.

Aký druh osvedčenia sa má použiť v každej preferenčnej dohode: Formulár A (pre režim VSP), EUR MED (pre niektoré konkrétne prípady v systéme PEM) alebo 1 EUR (všetky ostatné prípady).

Alternatívne v prípade zásielok do 6000 EUR môžu vývozcovia vydať fakturačné vyhlásenie bez ohľadu na krajinu obchodného partnera. V prípade zásielok s hodnotou nad 6000 EUR sa vyhlásenia na faktúre prijímajú len vtedy, ak ich vydal takzvaný schválený vývozca.  

Osobitným prípadom fakturačných vyhlásení je systém REX:

Systém REX je založený na zásade vlastnej certifikácie hospodárskymi subjektmi, ktoré sami vydávajú tzv. „vyhlásenia o pôvode“.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode, ktoré registrovaný vývozca doplnil na faktúru alebo akýkoľvek iný obchodný doklad. Znenie potvrdenia o pôvode je uvedené v prílohe 22 – 07 k VA k CKÚ [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447)].

Na to, aby boli hospodárske subjekty oprávnené vyhotovovať potvrdenie o pôvode, musia byť zaregistrované v databáze príslušnými orgánmi ich krajiny pôvodu. Po tejto registrácii sa hospodársky subjekt stane „registrovaným vývozcom“.

Informácie o údajoch registrovaného vývozcu sú uverejnené na osobitných stránkach EÚ o systéme REX. Na tejto stránke môžu spoločnosti overiť platnosť registrácií tých registrovaných vývozcov, ktorí predkladajú potvrdenia o pôvode.

Upozorňujeme, že v prípade zásielok s hodnotou nižšou ako 6000 EUR sa potvrdenie o pôvode môže vyhotoviť bez povinnosti registrácie.

Postupné zavádzanie systému REX

Systém REX postupne nahrádza súčasný systém založený na osvedčeniach o pôvode vydávaných vládnymi orgánmi a na fakturačných vyhláseniach hospodárskych subjektov.

Najprv a postupne sa uplatňuje na všeobecný systém preferencií (VSP). Pozri súčasný stav vykonávania a zoznam krajín, ktoré ho uplatňujú.

Záväzná informácia o pôvode tovaru (ZIPT)

Ak máte pochybnosti o pôvode tovaru alebo jednoducho chcete právnu istotu, môžete požiadať o rozhodnutie o záväzných informáciách o pôvode tovaru.

Rozhodnutia ZIPT sú záväzné pre držiteľa a colné orgány EÚ. Sú platné – a záväzné – po vydaní, za predpokladu, že tovar a okolnosti opísané pri podaní žiadosti o rozhodnutie ZIPT sú v každom ohľade identické.  Zvyčajne sú platné tri roky odo dňa vydania.

Tu nájdete zoznam orgánov zodpovedných za vydávanie ZIP v každej z 27 krajín EÚ (pozri s. 19 v Ú. v. EÚ C 29, 28.1.2017). Ďalšie usmernenia k záväzným informáciám o pôvode nájdete tu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy