Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Portugalská papierová spoločnosť znovu získa prístup na turecký trh s nenatieraným bezdrevným papierom

Odstraňovanie prekážok: Portugalská papierová spoločnosť znovu získa prístup na turecký trh s nenatieraným bezdrevným papierom

Prostredníctvom spoločného úsilia Európskej komisie, členských štátov (najmä Portugalska) a európskeho papierenského priemyslu vrátane jeho európskeho združenia CEPI a spolupráce Türkiye by sa obchodné obmedzenia mohli nakoniec odstrániť. Pre našu spoločnosť je to veľmi cenné, keďže sme si zachovali prístup na dôležitý turecký trh s papierom UWF.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

Spoločnosti

Murat Kaplan Sales Manager The Navigator Company: „Spoločnosť Navigator je hlavnou značkou prémiového kancelárskeho papiera so sídlom v Portugalsku. Pôsobí vo viac ako 110 krajinách na celom svete a má viac ako 3100 priamych zamestnancov, pričom prevažná väčšina z nich (približne 2900) je zamestnaná v Portugalsku.“

Prístup na trhy tretích krajín je pre nás nevyhnutný

„Naša spoločnosť vyváža približne 95 % svojej výroby papiera do 123 krajín na celom svete. Možnosť obchodovať v slobodnom a spravodlivom globálnom prostredí je preto pre nás nevyhnutná.  Türkiye je pre spoločnosť Navigator dôležitým vývozným trhom. V posledných rokoch sme do Türkiye vyvážali papierové výrobky v hodnote približne 65 miliónov EUR ročne. „

Otázka prístupu na trh: Opatrenia tureckého dohľadu a neautomatické dovozné licencie na nenatieraný bezdrevný papier

Turecké orgány začali 21. júna 2014 ochranné prešetrovanie týkajúce sa dovozu nenatieraného bezdrevného papiera (UWF papiera) akéhokoľvek pôvodu. Toto prešetrovanie sa zameriavalo najmä na dovoz papiera UWF z Fínska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovenska a Slovinska. 

Po tomto ochrannom prešetrovaní európski výrobcovia pod vedením spoločnosti Navigator tureckým orgánom preukázali, že neexistoval žiadny právny ani hospodársky dôvod na zavedenie ochranných opatrení. V dôsledku toho Türkiye tieto opatrenia nezaviedol.“

„Prostredníctvom spoločného úsilia Európskej komisie, členských štátov (najmä Portugalska) a európskeho papierenského priemyslu vrátane jeho európskeho združenia CEPI a spolupráce Türkiye by sa obmedzenie obchodu mohlo nakoniec odstrániť. Pre našu spoločnosť je to veľmi cenné, keďže sme si zachovali prístup na dôležitý turecký trh s papierom UWF.

„Namiesto toho zaviedli turecké orgány 28. augusta 2015 rušivý systém dohľadu a monitorovania dovozu. Na tento účel Türkiye zaviedla neautomatický systém dovozných licencií založený na vysokej minimálnej cenovej hranici (1 200 USD/tona). To spôsobilo významnú a nespravodlivú prekážku obchodu s papierom UWF medzi EÚ a Türkiye, ktorý ovplyvnil vývoz EÚ vo výške 150 miliónov EUR vrátane kancelárskeho papiera, papiera na knihy a obálky, ako aj papiera používaného na reklamný marketing. Navigator bola obzvlášť postihnutá týmito zaťažujúcimi opatreniami. „

Problém, ktorý sa v súčasnosti rieši v rámci partnerstva EÚ pre prístup na trh

„Na túto otázku sme upozornili Poradný výbor pre prístup na trh (MAAC). Európska komisia začala 7. júla 2017 prešetrovanie podľa nariadenia EÚ o obchodných prekážkach na žiadosť Konfederácie európskeho papierenského priemyslu (CEPI). Dňa 7. decembra 2017 sa Türkiye rozhodol zrušiť dohľad nad dovozom papiera UWF a jeho monitorovanie. V marci 2018 Komisia prijala správu pre Výbor pre obchodné prekážky, v ktorej dospela k záveru, že opatrenie by nebolo v súlade s pravidlami colnej únie WTO a EÚ – Türkiye. Vzhľadom na odstránenie tureckého opatrenia týkajúceho sa dokumentu UWF však Komisia uviedla, že EÚ sa touto záležitosťou nebude ďalej zaoberať, ale bude situáciu naďalej pozorne monitorovať.“

 

Pohľad priemyslu – Konfederácia európskeho papierenského priemyslu (CEPI)

„Navigačná spoločnosť je jednou z najaktívnejších firiem v našom sektore. Nemajú obavy, že budú hľadať nové trhy na celom svete. Z tohto dôvodu dostávame od nich veľa vstupov týkajúcich sa nových prekážok prístupu na trh, ktoré vznikajú na rôznych trhoch.

Keď nás Navigator informoval o prekážkach prístupu na trh v Türkiye, neváhali sme využiť rámec partnerstva pre prístup na trh a okamžite oznámiť túto otázku Komisii. EÚ potom túto otázku nastolila s Türkiye, čím sa tento problém napokon vyriešil. Sme radi, že naša spoločná práca prispela k vyriešeniu prekážky a zvýšila vývozné príležitosti spoločnosti Navigator.

Navigator Company však ani zďaleka nie je jedinou spoločnosťou, ktorá mala prospech z odstránenia tejto prekážky.  Naše odvetvie spolu predstavuje 22 % svetovej produkcie, ročný obrat do európskeho hospodárstva 81 miliárd EUR a priamo zamestnáva viac ako 175,000 ľudí.

Po ukončení tureckého opatrenia dohľadu a následnom pozastavení prešetrovania týkajúceho sa nariadenia EÚ o obchodných prekážkach, ktoré začala Európska komisia na žiadosť CEPI, generálny riaditeľ združenia Sylvain Lhôte vydal toto verejné vyhlásenie:

CEPI je hrdý na svoj pevný záväzok k voľnému obchodu so svojimi partnermi. Rozhodnutie tureckých orgánov o odstránení týchto nespravodlivých opatrení je chvályhodné; táto otázka však v prvom rade nikdy nemala byť eskalovaná. Očakávame, že turecké orgány budú v budúcnosti dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z dohody o colnej únii medzi EÚ a Türkiye.“ CEPI je celoeurópske združenie zastupujúce drevovláknitý a papierenský priemysel. Prostredníctvom svojich 18 národných združení CEPI združuje 495 spoločností, ktoré prevádzkujú viac ako 900 závodov na výrobu buničiny a papiera v celej Európe a vyrábajú papier, lepenku, buničinu a iné biovýrobky.“

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy