AEP – Östafrikanska gemenskapen

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC kommer att göra det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Östafrika. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 6 afrikanska stater snart kan gynna din handel.

I korthet

EAC är en av Afrikanska unionens mest integrerade regionala ekonomiska gemenskaper. Det är en tullunion, där de flesta varor och tjänster handlas tullfritt mellan medlemsstaterna och har en gemensam extern tulltaxa med tredjeländer. Som en gemensam marknad kan personer, varor, tjänster och kapital röra sig fritt. Dessutom planerar EAC att inrätta en monetär union under 2023 och verka för en närmare politisk integration.

Förhandlingarna om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC slutfördes framgångsrikt i oktober 2014. Avtalet har redan undertecknats av Kenya, Rwanda och alla EU-medlemsstater. Ikraftträdandet väntar fortfarande på de andra EAC-medlemsstaternas (Tanzania, Uganda, Burundi, utöver Sydsudan) undertecknande innan alla parter ratificerar avtalet.

När det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och EAC träder i kraft kommer det att ge omedelbart tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för all EAC-export, i kombination med ett partiellt och gradvis öppnande av EAC-marknaden för import från EU.

Avtalet innehåller också detaljerade bestämmelser om ursprungsregler och sanitära och fytosanitära åtgärder. Det förbjuder omotiverade eller diskriminerande import- och exportrestriktioner, vilket bidrar till EAC:s insatser för att undanröja icke-tariffära hinder i handeln inom EAC.

Dessutom syftar kapitlen om jordbruk och fiske till att stärka samarbetet om hållbar resursanvändning. Parterna åtar sig också att fortsätta förhandlingarna om handel med tjänster och handelsrelaterade regler om hållbar utveckling, konkurrenspolitik, investeringar och utveckling av den privata sektorn, immateriella rättigheter och insyn i offentlig upphandling.

Förmånsländer

 • Burundi – väntar på undertecknande. Omfattas av systemet ”Allt utom vapen” (Allt utom vapen).
 • Kenya – Undertecknat och ratificerat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Omfattas inte av EBA. Åtnjuter tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden.
 • Rwanda – Undertecknat EPA. Omfattas av EBA.
 • Tanzania – Pågående undertecknande. Omfattas av EBA.
 • Uganda – Pågående undertecknande. Omfattas av EBA.
 • South Soudan – Did deltar inte i förhandlingarna, eftersom landet anslöt sig till EAC 2016. Kan ansluta sig till avtalet när det träder i kraft. Är inte medlem i WTO. Omfattas av EBA.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för EAC-länderna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC innehåller bestämmelser om asymmetri till förmån för EAC-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

 • Samtidigt som EU:s marknader öppnas omedelbart och fullständigt öppnas EAC-marknaden delvis och gradvis för import från EU, med fullt beaktande av skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

 • EU kommer att bevilja 100 % tull- och kvotfritt tillträde till all import från EAC-länder. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla
 • EAC-länderna fasar gradvis ut 82,6 % av tullarna under 15–25 år. Känsliga produkter är helt undantagna från liberaliseringen, däribland olika jordbruksprodukter, vin och spritdrycker, kemikalier, plast, träbaserat papper, textilier och kläder, skodon, keramiska produkter, glasvaror, varor av oädel metall och fordon
 • Om importen av vissa EU-varor till länderna i det östliga partnerskapet plötsligt ökar kan EAC-länderna tillämpa skyddsåtgärder såsom importkvoter och återinförande av tullar.
 • Begränsningar införs för eventuella ytterligare exportavgifter på råvaror och obearbetade livsmedel. EAC-medlemmarna kommer därför att kunna införa nya exportavgifter först efter att ha underrättat EU och under en begränsad tidsperiod.
 • Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för EAC-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom viktiga sektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. Till exempel kan en textilprodukt föras in i EU tullfritt om minst ett led i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

Toleranserna i Naturvårdsverket är lindrigare än de vanliga. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulering

Avtalet om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-länder, på vissa villkor.
 • Kumulering med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkttransport

Bevis för direkttransport ska föreläggas tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för tull som betalats på material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångas på öppet hav och i EAC-ländernas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EAC-land endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier avser ett fartygs registreringsort, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och äganderätten.

Det finns inga särskilda krav på besättningens, befälhavarnas eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av EPA-länder.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Lär dig mer om de allmänna sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de kan ställa.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta tullmyndigheterna för att få veta mer om förfarandena.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EAC-länderna åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga krav i ursprungsprotokollet.
  • en fakturadeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Övriga dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Tävling

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till alla EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och snedvridning av handeln
 • Kapitlet om jordbruk garanterar att EU inte kommer att tillämpa exportsubventioner, inte ens i tider av marknadskris.
 • Om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa, gör EPA det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorerna och den framväxande EAC-industrin.

Hållbar utveckling

 • Kapitlet om jordbruk är inriktat på hållbar jordbruksutveckling, inbegripet tryggad livsmedelsförsörjning, landsbygdsutveckling och fattigdomsminskning i EAC. Det förpliktar parterna att föra en fördjupad politisk dialog om jordbruk och livsmedelstrygghet, inbegripet öppenhet när det gäller deras respektive inrikespolitik.
 • Kapitlet om fiske stärker samarbetet om hållbar resursanvändning på fiskeriområdet, såsom bedömning och förvaltning av resurser. övervakning av miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. överensstämmelse med befintlig nationell lagstiftning och relevanta internationella instrument. effektiv kontroll och övervakning för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
 • Kapitlet om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete syftar till att stärka EAC-ekonomiernas konkurrenskraft, bygga upp försörjningskapaciteten och hjälpa EAC-medlemmarna att genomföra avtalet på ett smidigt sätt.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap är nära kopplat till Cotonouavtalet och dess grundsatser såsom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Regional integration

Avtalet om ekonomiskt partnerskap handlar lika mycket om handel mellan EAC-länderna som om handel med EU.

 • Avtalet förbjuder omotiverade eller diskriminerande import- och exportrestriktioner, vilket bidrar till EAC:s insatser för att undanröja icke-tariffära handelshinder i handeln inom EAC.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU ger stöd, som kommer att finansieras genom befintliga instrument, främst EU:s utvecklingsbudget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), genom Aid for Trade.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar