Doklady a postupy celního odbavení

Tento oddíl je určen dovozcům v EU. Poskytuje podrobné informace o dovozních postupech EU, včetně témat, jako je registrace hospodářského subjektu a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI), různé dokumenty, které musíte vyplnit, a odkazy na požadavky specifické pro dané odvětví a země. Podrobnější informace týkající se konkrétního výrobku naleznete na stránkách My Trade Assistant.

V této kapitole naleznete

 • doklady potřebné k celnímu odbavení v EU
 • informace o tom, jak získat číslo EORI
 • různé celní režimy
 • informace o dokladech o původu v rámci celního odbavení
 • konkrétní informace pro každý členský stát EU týkající se dovozu

Doklady potřebné k celnímu odbavení v EU

 
 

Důkaz původu

Dokladem o původu zboží se rozumí mezinárodní obchodní doklad, který osvědčuje, že zboží obsažené v zásilce pochází z určité země nebo území. Musí být deklarován spolu s JSD a předložen k celnímu odbavení.

Status původu zboží lze obecně prokázat

 • osvědčení o nepreferenčním původu, která potvrzují, že země původu zboží nesplňuje podmínky pro žádné preferenční zacházení. Tato osvědčení obvykle vydávají obchodní komory.
 • osvědčení o preferenčním původu, která umožňují, aby se na zboží vztahovalo snížené nebo nulové clo, pokud je dováženo z těch třetích zemí, s nimiž byla podepsána preferenční dohoda.

Tato osvědčení musí být vydána celními orgány země vývozu a musí být předložena při celním odbavení.

 • druh osvědčení, o něž se žádá, je určen každou preferenční dohodou: Formulář A (pro režim GSP), EUR MED (pro některé konkrétní případy v systému PEM) nebo 1 EUR (všechny ostatní případy)
 • Prohlášení na faktuře vydaná vývozcem ve zvýhodněné nebo partnerské zemi. Je třeba rozlišovat dvě situace
  • u zásilek do výše 6000 EUR může prohlášení na faktuře vystavit kterýkoli vývozce ve zvýhodněné zemi/partnerské zemi.
  • u zásilek nad 6000 EUR vystavuje prohlášení na faktuře pouze schválený vývozce.

Zvláštním případem prohlášení na faktuře je systém REX.

Mohou být rovněž předložena osvědčení o závazných informacích o sazebním zařazení zboží a/nebo závazných informacích o původu zboží.

 
 
 
 

Viz také:

Vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS)

Vstupní souhrnné celní prohlášení obsahuje předběžné informace o nákladu o zásilkách vstupujících do EU. Umožňuje celním orgánům provádět analýzu rizik pro účely zabezpečení a bezpečnosti. Vstupní celní prohlášení musí být podáno u prvního vstupního celního úřadu do EU dopravcem zboží (dopravcem zboží, i když v některých případech jej může učinit dovozce-příjemce nebo zástupce dopravce nebo dovozce), a to i v případě, že zboží nebude dováženo do EU. Pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení podle druhu dopravy, který přepravuje zboží, platí následující lhůty:

 • námořní kontejnerový náklad: nejméně 24 hodin před zahájením nakládky v zahraničním přístavu
 • hromadný námořní náklad: nejméně 4 hodiny před příjezdem
 • pobřežní plavba: nejméně 2 hodiny před příjezdem
 • lety na krátké vzdálenosti (méně než 4 hodiny): alespoň skutečný čas vzletu letadla
 • lety na dlouhé vzdálenosti (4 hodiny a více): nejméně 4 hodiny před příletem na první letiště na celním území EU
 • silniční doprava: nejméně 1 hodinu před příjezdem

Poznámka: Vstupní souhrnné celní prohlášení vyžaduje informace obsažené v dokumentech pocházejících od vývozce (konosament, obchodní faktury atd.). Ujistěte se, že se tyto doklady dostanou k osobě odpovědné za podání celního prohlášení včas.Více informací o vstupním souhrnném celním prohlášení. Celní kodex Unie zavedl do tohoto prohlášení více podrobností o analýze rizik. Viz často kladené otázky k národním statistickým úřadům.

Registrace jako hospodářský subjekt (číslo EORI)

Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) je jedinečný identifikátor, který celní orgán v zemi EU přiděluje všem hospodářským subjektům (podnikům i fyzickým osobám), které vykonávají činnosti, na něž se vztahují celní předpisy EU. Dovozcům usazeným mimo EU bude přiděleno číslo EORI poprvé při podání:

 • celní prohlášení
 • vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS)
 • výstupní souhrnné celní prohlášení (EXS)

Hospodářské subjekty používají toto číslo při veškeré komunikaci s celními orgány EU, kde je vyžadován identifikační kód EU, například v celních prohlášeních. Již přidělená čísla EORI lze zkontrolovat v Evropské komisi. Orgány, které registrují čísla EORI v každé zemi EU, lze vyhledat.

Viz též pokyny k EORI

Celní režimy v EU

Jakmile zboží dorazí na celní úřad vstupu do EU, je dočasně uskladněno pod celním dohledem (nejvýše 90 dnů), dokud mu není přidělen jeden z těchto celních režimů (nebo zpětně vyvezen):

Propuštění do volného oběhu

Účelem propuštění do volného oběhu je splnit všechny dovozní formality, aby mohlo být zboží prodáno na trhu Unie.

Zboží je propuštěno ke spotřebě po splnění všech dovozních podmínek:

 • Byla zaplacena všechna použitelná cla a jiné poplatky.
 • Byly předloženy dovozní licence pro zboží podléhající kvótám.
 • Byla předložena všechna použitelná povolení a osvědčení (např. veterinární osvědčení pro některá zvířata nebo živočišné produkty).

Dovezené zboží se propouští do režimu prostřednictvím celního prohlášení. Datem přijetí tohoto prohlášení celním úřadem v zemi EU je rovněž datum, které se bere v úvahu pro výpočet částky dovozního cla, daně z přidané hodnoty a případně spotřební daně.

Zvláštní řízení

Zboží může být propuštěno do některého z těchto postupů:

 • Tranzit Unie, který zahrnuje:
  • Vnější tranzit — Zboží, které není zbožím Unie, může být přepravováno mezi dvěma místy na celním území EU, aniž by podléhalo dovoznímu clu, jiným poplatkům souvisejícím s dovozem zboží (tj. vnitřním daním) a obchodněpolitickým opatřením. Přepravou zboží do jiného členského státu EU se rozumí, že celní odbavení je předáno celnímu úřadu určení.
  • Vnitřní tranzit Zboží Unie může být přepravováno mezi dvěma místy na celním území EU, aniž by došlo ke změně jeho celního statusu. To zahrnuje přepravu zboží přes jiné území, které se nachází mimo celní území EU.
 • Uskladnění, které zahrnuje uskladnění v celním skladu a svobodná pásma:
  • Uskladnění v celním skladu — zboží, které není zbožím Unie, může být skladováno v prostorách nebo na jiném místě schváleném celními orgány a pod celním dohledem (dále jen „celní sklady“), aniž by podléhalo dovoznímu clu, jiným poplatkům souvisejícím s dovozem zboží a obchodněpolitickým opatřením.
  • Svobodná pásma — členské státy mohou určit části celního území Unie jako svobodná pásma. Jedná se o případy, kdy může být zboží dovezeno bez dovozního cla, jiných poplatků (tj. vnitřních daní) a obchodněpolitických opatření, dokud mu není přidělen jiný schválený celní režim nebo zpětně vyvezen. Zboží může být rovněž podrobeno jednoduchým operacím, jako je zpracování a opětovné zabalení.
 • Zvláštní použití, které zahrnuje dočasné použití a konečné užití:
  • Dočasné použití — Zboží, které není zbožím Unie, může vstoupit do EU bez zaplacení dovozního cla, pokud je určeno ke zpětnému vývozu beze změny. Maximální doba dočasného dovozu je dva roky.
  • Konečné užití — zboží může být propuštěno do volného oběhu s osvobozením od cla nebo se sníženou sazbou cla z důvodu jeho zvláštního použití.
 • Zušlechťovací styk, který zahrnuje aktivní a pasivní zušlechťovací styk:
  • Aktivní zušlechťovací styk — Zboží může být dováženo do EU, aniž by podléhalo clům, daním a formalitám, které má být zpracováno pod celním dohledem a poté zpětně vyvezeno.Pokud hotové výrobky nakonec nebudou vyvezeny, budou podléhat platným clům a formalitám.
  • Pasivní zušlechťovací styk — Zboží Unie může být dočasně vyvezeno z celního území Unie za účelem zušlechťovacího styku.Zušlechtěné zboží může být propuštěno do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla.

Viz také:

Dovozní požadavky členských států a orgány

Jako celní unie má EU prospěch z postupů dovozu, které jsou velmi harmonizované.Mezi 27 členskými státy však přetrvává několik rozdílů.

Viz seznam členských států EU a jejich hlavních příslušných orgánů, které mohou poskytnout informace o dovozních postupech, obchodních režimech, dovozních licencích a příslušných orgánech pro kontrolu konkrétních požadavků. Měli by vám pomoci s jedinečnými požadavky své země. Tyto orgány vám mohou pomoci v otázkách, jako jsou:

 • Místo podání jednotného správního dokladu
 • Která svobodná pásma jsou k dispozici pro použití
 • Jak získat dovozní licence
 • Kontroly živých zvířat a produktů živočišného původu
 • Rostlinolékařské kontroly
 • Zdravotní kontrola potravin a krmiv
 • Obchodní normy pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
 • Kontrola obchodu s chemickými látkami, hnojivy a odpady
 • Technické normalizace,
 • Požadavky na balení a označování

Právní předpisy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex (Úř. věst. L 269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy ještě nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016) (CELEX 32016R0341).
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy