DHP – Východoafrické spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Východoafrickým spoločenstvom uľahčí ľuďom a podnikom z oboch regiónov investovať a obchodovať s nimi a podnietiť rozvoj v celej východnej Afrike. Zistite, ako by dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) so šiestimi africkými štátmi mohli byť čoskoro prínosom pre váš obchod.

V skratke

EAC je jednou z najintegrovanejších regionálnych hospodárskych spoločenstiev Africkej únie. Je to colná únia, pričom väčšina tovarov a služieb je medzi členskými štátmi obchodovaná bez cla a má spoločné vonkajšie colné sadzby s tretími krajinami. Ako spoločný trh môžu osoby, tovar, služby a kapitál voľne obiehať. EAC okrem toho plánuje vytvoriť menovú úniu v roku 2023 a presadzovať užšiu politickú integráciu.

Rokovania o DHP medzi EÚ a EAC boli úspešne ukončené v októbri 2014. Dohodu už podpísali Keňa, Rwanda a všetky členské štáty EÚ. Pred ratifikáciou všetkými stranami sa ešte stále čaká na podpis ostatných členských štátov EAC (Tanzánia, Uganda, Burundi, okrem Južného Sudánu).

Po nadobudnutí platnosti DHP medzi EÚ a EAC poskytne okamžitý bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok vývoz z EAC v kombinácii s čiastočným a postupným otvorením trhu EAC dovozu z EÚ.

Dohoda obsahuje aj podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach. Zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, čím prispieva k úsiliu EAC o odstránenie necolných prekážok v obchode v rámci EAC.

Okrem toho sú kapitoly o poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve zamerané na posilnenie spolupráce v oblasti udržateľného využívania zdrojov. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú pokračovať v rokovaniach o obchode so službami a pravidlách súvisiacich s obchodom, ktoré sa budú zaoberať trvalo udržateľným rozvojom, politikou hospodárskej súťaže, investíciami a rozvojom súkromného sektora, právami duševného vlastníctva a transparentnosťou vo verejnom obstarávaní.

Zvýhodnené krajiny

 • Burundi – čaká sa na podpis. Vzťahuje sa na ňu systém „všetko okrem zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podpísala a ratifikovala DHP. Na ktoré sa nevzťahuje EBA. Má bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ.
 • Rwanda – podpísala DHP. Vzťahuje sa na ňu EBA.
 • Tanzánia – čaká sa na podpis. Vzťahuje sa na ňu EBA.
 • Uganda – čaká sa na podpis. Vzťahuje sa na ňu EBA.
 • Južný Soudan – Did sa nezúčastňoval na rokovaniach, pretože sa stal členom EAC v roku 2016. Môže sa pripojiť k dohode, keď nadobudne platnosť. Nie je členom WTO. Vzťahuje sa na ňu EBA.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín EAC

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a EAC predpokladá asymetrie v prospech krajín EAC, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, trh EAC čiastočne a postupne otvára dovoz z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňuje rozdiely v úrovni rozvoja.

Tarify

 • EÚ poskytne 100 % bezcolný a bezkvótový prístup všetkým dovozom pochádzajúcim z krajín EAC. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetkých
 • Krajiny EAC postupne rušia 82,6 % ciel, a to v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky sú úplne vylúčené z liberalizácie vrátane rôznych poľnohospodárskych výrobkov, vín a liehovín, chemických látok, plastov, papiera na báze dreva, textilu a odevov, obuvi, keramických výrobkov, skleneného tovaru, výrobkov zo základného kovu a vozidiel.
 • Ak dovoz určitého tovaru EÚ do krajín Východného partnerstva náhle narastá, krajiny EAC môžu uplatňovať ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.
 • Obmedzenia sa ukladajú na potenciálne dodatočné vývozné dane na suroviny a nespracované potraviny. V súlade s tým budú môcť členovia EAC uložiť nové vývozné dane až po informovaní EÚ a na obmedzené obdobie.
 • Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii ďalej.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám EAC vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve a textilnom a odevnom priemysle. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté do dohody o hospodárskom partnerstve sú miernejšie ako obvyklé odchýlky. Predstavujú 15 % ceny finálneho výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

Dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín EAC možno považovať za ryby s pôvodom v krajine EAC len vtedy, ak sú ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou sa plavidlo „plaví“, a jeho vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov lodí alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli uvedené v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili s cieľom uľahčiť udeľovanie pôvodu rybám uloveným krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch[odkaz], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v databáze My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

 • Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu váš štatút schváleného vývozcu odňať v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch, obráťte sa na colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách EAC vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Iné dokumenty

 • Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • Kapitola o poľnohospodárstve zaručuje, že EÚ nebude uplatňovať vývozné dotácie, a to ani v čase krízy na trhu.
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje aktivovať opatrenia na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví EAC.

Trvalo udržateľný rozvoj

 • Kapitola o poľnohospodárstve je zameraná na udržateľný rozvoj poľnohospodárstva vrátane potravinovej bezpečnosti, rozvoja vidieka a znižovania chudoby v EAC. Zaväzuje zmluvné strany k prehĺbeniu politického dialógu o poľnohospodárstve a potravinovej bezpečnosti vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o ich príslušné domáce politiky.
 • Kapitola o rybárstve posilňuje spoluprácu v oblasti udržateľného využívania zdrojov v oblasti rybného hospodárstva, ako je hodnotenie a riadenie zdrojov; monitorovanie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov; súlad s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými nástrojmi; účinná kontrola a dohľad v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;
 • Kapitola o hospodárskej a rozvojovej spolupráci sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstiev EAC, budovanie dodávateľských kapacít a pomoc členom EAC pri bezproblémovom vykonávaní DHP;
 • DHP je úzko prepojená s Dohodou z Cotonou a jej základnými prvkami, ako sú ľudské práva, demokracia a právny štát;

Regionálna integrácia

Dohoda o hospodárskom partnerstve sa rovnako týka obchodu medzi krajinami EAC, ako aj obchodu s EÚ.

 • DHP zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, čo prispieva k úsiliu EAC o odstránenie necolných prekážok obchodu v rámci EAC.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje podporu, ktorá sa bude financovať prostredníctvom existujúcich nástrojov, najmä rozpočtu EÚ na rozvoj a Európskeho rozvojového fondu (ERF) prostredníctvom pomoci obchodu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy