EPA – Východoafrické spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a EAC uľahčí ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov investície a obchod medzi nimi a podnieti rozvoj v celej východnej Afrike. Informácie o tom, ako čoskoro môžu byť prínosom pre váš obchod dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (EPA) s 6 africkými štátmi.

V skratke

EAC je jednou z najintegrovanejších regionálnych hospodárskych spoločenstiev Africkej únie. Je to colná únia, pričom väčšina tovaru a služieb sa obchoduje bez cla medzi členskými štátmi a má spoločnú vonkajšiu colnú sadzbu s tretími krajinami. Ako spoločný trh sa osoby, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať. Okrem toho EAC plánuje v roku 2023 vytvoriť menovú úniu a presadzovať užšiu politickú integráciu.

Rokovania o EPA medzi EÚ a EAC boli úspešne ukončené v októbri 2014. Dohodu už podpísali Keňa, Rwanda a všetky členské štáty EÚ. Pred ratifikáciou všetkými stranami ešte čaká na podpis ďalších členských štátov EAC (Tanzánia, Uganda, Burundi, okrem Južného Sudánu).

Po nadobudnutí platnosti DHP EÚ – EAC poskytne okamžitý bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky vývozy EAC spolu s čiastočným a postupným otváraním trhu s EAC na dovoz z EÚ.

Dohoda obsahuje aj podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach. Zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, a tým prispieva k úsiliu EAC o odstránenie necolných prekážok obchodu v rámci obchodu v rámci EAC.

Okrem toho sa kapitoly týkajúce sa poľnohospodárstva a rybného hospodárstva zameriavajú na posilnenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného využívania zdrojov. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú k ďalším rokovaniam o obchode so službami a pravidlách súvisiacich s obchodom, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja, politiky hospodárskej súťaže, investícií a rozvoja súkromného sektora, práv duševného vlastníctva a transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

Prijímajúce krajiny

 • Burundi – čaká sa na podpis. Vzťahuje sa na program Všetko okrem zbraní (ďalej len „EBA“).
 • Keňa – podpísané a ratifikované DHP. Na ktoré sa nevzťahuje EBA. Má bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ.
 • Rwanda – podpísanie dohody o hospodárskom partnerstve. Na ktorú sa vzťahuje EBA.
 • Tanzánia – nevybavený podpis. Na ktorú sa vzťahuje EBA.
 • Uganda – nevybavený podpis. Na ktorú sa vzťahuje EBA.
 • South Soudan – Did sa nezúčastňuje na rokovaniach, tak ako v roku 2016 pristúpila k EAC. Ak nadobudne platnosť, môže sa k nej pripojiť. Nie je členom WTO. Na ktorú sa vzťahuje EBA.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín EAC

V DHP EÚ – EAC sa predpokladajú ustanovenia o asymetrií v prospech krajín EAC, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a ochrany nerozvinutých krajín.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, trh s Východoafrickým spoločenstvom (EAC) sa otvára čiastočne a postupne na dovoz z EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovni rozvoja.

Sadzby

 • EÚ poskytne 100 % bezcolný a bezkvótový prístup na všetok dovoz pochádzajúci z krajín EAC. Prístup na trh EÚ je stály, úplný a slobodný pre všetkých
 • Krajiny EAC postupne ukončia 82,6 % ciel v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky sú úplne vylúčené z liberalizácie vrátane rôznych poľnohospodárskych výrobkov, vín a liehovín, chemikálií, plastov, papiera na báze dreva, textilu a odevov, obuvi, keramických výrobkov, skla, výrobkov zo základných kovov a vozidiel
 • Ak dovoz určitého tovaru EÚ do krajín Východného partnerstva náhle prudko vzrastie, krajiny EAC môžu uplatňovať záruky, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.
 • Stanovujú sa obmedzenia potenciálnych dodatočných vývozných daní na suroviny a nespracované potraviny. Z toho vyplýva, že členovia EAC budú môcť uložiť nové vývozné dane až po oznámení EÚ a na obmedzené časové obdobie.
 • Použitím možnosti vyhľadávania v rámci Môj asistent nájsť presné informácie o clách a clách za váš konkrétny výrobok, berúc do úvahy jeho krajinu pôvodu a miesto určenia. V prípade pochybností kontaktujte vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Pružné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám EAC vyvážať výrobky so vstupom z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a textilný a odevný priemysel. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa v krajine DHP uskutočnila aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v DHP sú miernejšie ako obvyklé tolerancie. Ceny sú vo výške 15 % v pôvodnej pracovnej cene konečného výrobku, namiesto 10 %, ktoré sa predpokladajú vo väčšine dohôd EÚ. Pre textil a odevy sa budú uplatňovať špecifické tolerancie.

Kumulácia

DHP zahŕňa tieto typy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Dôkaz o priamej preprave sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Náhrada sa môže požadovať za clo zaplatené z materiálov, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky plavidiel

Ryby ulovené na otvorenom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín EAC sa môžu považovať za ryby s pôvodom v krajine EAC len vtedy, ak ich ulovili plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa vzťahujú na miesto registrácie plavidla, na vlajku, pod ktorou plávajú,“ a na ich vlastníctvo.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka na štátnu príslušnosť členov posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré sa nachádzali v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz zrušili, aby sa uľahčilo uvádzanie pôvodu rýb, ktoré ulovili krajiny DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch [link], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte mať možnosť preukázať svojim colným orgánom štatút pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu odobrať status schváleného vývozcu v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

 • Aby boli produkty s pôvodom v krajinách EAC oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí sa k nim priložiť dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva platný 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • Sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo jeho splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov na požiadanie a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • Vyhlásenie na faktúre vydané ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s hodnotou 6,000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami v prípade zásielok s akoukoľvek hodnotou. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Iné dokumenty

 • Informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod v oblasti služieb

Verejné obstarávanie

Investície

Ostatné (hospodárska súťaž, TSD)

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou, ktoré narúšajú obchod
 • Kapitola o poľnohospodárstve zaručuje, že EÚ nebude ani v čase krízy na trhu uplatňovať vývozné dotácie.
 • Ak je vzhľadom na prudký nárast dovozu z Európy ohrozený miestny priemysel, EPA umožňuje, aby sa zaviedli opatrenia na ochranu priemyselných odvetví a v kultúrnom a kultúrnom priemysle EAC.

Udržateľný rozvoj

 • Kapitola o poľnohospodárstve sa zameriava na udržateľný rozvoj poľnohospodárstva vrátane potravinovej bezpečnosti, rozvoja vidieka a znižovania chudoby v EAC. Zmluvné strany sa zaväzujú k prehĺbenej politickému dialógu o poľnohospodárstve a potravinovej bezpečnosti vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o ich príslušné vnútroštátne politiky.
 • Kapitola o rybolove posilňuje spoluprácu v oblasti udržateľného využívania zdrojov v oblasti rybného hospodárstva, ako je posudzovanie a riadenie zdrojov; monitorovanie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov; súlad s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými nástrojmi; účinnej kontroly a dohľadu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;
 • Cieľom kapitoly o hospodárskej a rozvojovej spolupráci je zlepšenie konkurencieschopnosti hospodárstiev EAC, budovanie dodávateľských kapacít a pomoc členom EAC pri bezproblémovom vykonávaní DHP;
 • DHP úzko súvisí s dohodou z Cotonou a jej základnými prvkami, ako sú ľudské práva, demokracia a právny štát;

Regionálne začlenenie

DHP je vo veľkej miere o obchode medzi krajinami EAC, keďže ide o obchod s EÚ.

 • DHP zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, čo prispieva k úsiliu EAC o odstránenie necolných prekážok obchodu v rámci obchodu v rámci EAC.

Budovanie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje prostredníctvom pomoci obchodu podporu, ktorá sa bude financovať prostredníctvom existujúcich nástrojov, najmä z rozpočtu EÚ na rozvoj a z Európskeho rozvojového fondu (ERF).

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy