Systém REX

Systém REX je osobitným prípadom fakturačných vyhlásení založený na zásade samoosvedčovania hospodárskymi subjektmi, ktoré samy vydávajú tzv. vyhlásenia o pôvode.

Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode, ktoré registrovaný vývozca doplní na faktúru alebo akýkoľvek iný obchodný doklad. Znenie potvrdenia o pôvode je uvedené v prílohe 22 – 07 k VA CKÚ [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 (Ú. v. EÚ L-343 29/12/2015)] (CELEX 32015R2447).

Na to, aby boli hospodárske subjekty oprávnené vyhotoviť potvrdenie o pôvode, musia byť zaregistrované v databáze príslušnými orgánmi ich krajiny pôvodu. Po tejto registrácii sa hospodársky subjekt stane „registrovaným vývozcom“.

Informácie o údajoch registrovaného vývozcu sa uverejňujú na webovom sídle EÚ REX, na ktorom sú hospodárske subjekty schopné overiť platnosť registrácií registrovaných vývozcov, ktorí predkladajú potvrdenia o pôvode.

Upozorňujeme, že v prípade zásielok s hodnotou nižšou ako 6 000 EUR sa vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť bez povinnosti registrácie.

Postupné zavádzanie systému REX

Systém REX postupne nahrádza súčasný systém založený na osvedčeniach o pôvode vydávaných vládnymi orgánmi a na fakturačných vyhláseniach, ktoré vyhotovujú hospodárske subjekty.

Prvýkrát a postupne sa uplatňovalo na všeobecný systém preferencií (VSP) a predpokladá sa, že ho budú v plnej miere uplatňovať všetky krajiny VSP do júna 2020.

Pozrite si súčasný stav vykonávania a zoznam krajín, ktoré ho uplatňujú. 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy