Tovar vyrobený s pravidlami ochrany

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Môj asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky poskytnutý vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobné informácie sú však k dispozícii len v anglickom jazyku.

Dovozné obmedzenia na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (ODS) a fluórované skleníkové plyny

Výrobky poškodzujúce ozónovú vrstvu

S cieľom chrániť životné prostredie je zakázaný dovoz výrobkov a zariadení obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (ODS) do Európskej únie. Tento zákaz sa vzťahuje na dovozy z ktorejkoľvek krajiny, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú stranami Montrealského protokolu z roku 1987 o ODS.

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Vzhľadom na ochranu životného prostredia je dovoz látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) povolený len do Európskej únie (EÚ), ak spĺňajú určité podmienky.

Zákaz výrobkov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

Uvádzanie určitých výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh je zakázané s cieľom znížiť emisie fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol.

Požiadavky na uvádzanie náterových farieb a lakov na trh

Náterové farby a laky musia spĺňať požiadavky na uvádzanie na trh navrhnuté tak, aby sa zabránilo negatívnym účinkom prchavých organických zlúčenín (VOC) na životné prostredie.

Uvádzanie výrobkov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh

Uvádzanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trh podlieha ustanoveniam, ktoré sa okrem iného týkajú trhových zákazov, požiadaviek na označovanie, oznamovania informácií a registračných povinností.

 

Ochrana ohrozených druhov (fauna a flóra)

CITES – Endance Species Protection (Ochrana voľne žijúcich druhov)

Dovoz druhov, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), podlieha systému dvojitej kontroly vrátane kontrol vývozu a dovozu v krajine pôvodu aj na určených miestach vstupu do EÚ.

Štatistické monitorovanie obchodu s tuniakom zavalitým a mečiara veľkého

Dovoz tuniaka a mečiara obyčajného je povolený len vtedy, ak je príslušný náklad sprevádzaný dokladom o štatistickom dovoze. Cieľom opatrenia je zachovať dotknuté druhy.

Systém dokumentácie výlovu pre tuniaka modroplutvého

Na dovoz tuniaka modroplutvého sa vzťahuje systém dokumentácie výlovu, ktorého cieľom je identifikovať pôvod všetkého tuniaka modroplutvého s cieľom regulovať populácie tohto druhu, zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť štatistických údajov a predchádzať nezákonnému rybolovu, odrádzať od neho a odstraňovať ho.

Systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus

Dovoz druhov Dissostichus (bežne známy ako nototénia) musí byť sprevádzaný dokumentom o úlovkoch s cieľom vykonať monitorovacie opatrenia CCAMLR (Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov).

Požiadavky na dovoz výrobkov z tuleňov

Dovoz kožušín mláďat tuleňov grónskych a mláďat tuleňov mechúrnatých a výrobkov z nich na komerčné účely je zakázaný. Dovoz niektorých špecifických výrobkov tohto druhu sa môže povoliť, ak spĺňajú určité požiadavky.

Kontrola nezákonného rybolovu

Dovoz určitých produktov rybolovu sa kontroluje s cieľom predchádzať nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (NNN).

Kontrola nezákonného dreva a výrobkov z dreva

Dovoz nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov z nich vyrobených je zakázaný.

Licenčný systém FLEGT na dovoz dreva

Dovoz výrobkov z dreva vyvážaných z krajín, ktoré uplatňujú tento dobrovoľný systém, je zakázaný, pokiaľ sa na zásielku nevzťahuje licencia FLEGT.

 

Kontrola výrobných a postvýrobných procesov s použitím nebezpečných látok

Požiadavky na uvádzanie batérií a akumulátorov na trh

Vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré obsahujú, a s cieľom chrániť životné prostredie je uvádzanie určitých batérií a akumulátorov na trh zakázané.

Požiadavky na uvádzanie elektrických a elektronických zariadení na trh

Používanie určitých nebezpečných látok je obmedzené v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) uvedených na trh EÚ. Výrobcovia a dovozcovia týchto výrobkov sú zodpovední za nakladanie s odpadom, najmä za podporu opätovného použitia, recyklácie a iných foriem zhodnocovania tohto odpadu.

Rádioaktívne výrobky

Dovoz rádioaktívnych výrobkov je prísne obmedzený, aby sa chránilo životné prostredie a verejné zdravie pred rádioaktívnym rizikom.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy