Chemické výrobky

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Môj asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky poskytnutý vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobné informácie sú však k dispozícii len v anglickom jazyku.

Kontrola obchodu s nebezpečnými chemikáliami

Dovoz určitých nebezpečných chemikálií (pesticídy a priemyselné chemikálie) je zakázaný alebo prísne obmedzený a podlieha kontrolným opatreniam na základe Rotterdamského dohovoru o postupe udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC).

 

Kontrola obchodu s ortuťou

Dovoz kovovej ortuti a určitých zmesí ortuti je zakázaný alebo prísne obmedzený, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Kontrola perzistentných organických látok

Na účely vykonávania ustanovení Štokholmského dohovoru o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP) a Protokolu k regionálnemu dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa dovoz POP zakazuje alebo nerozdielne.

 

Požiadavky na uvádzanie hnojív na trh

Určité minerálne hnojivá musia spĺňať technické požiadavky týkajúce sa určenia, klasifikácie a zloženia; označovanie a balenie; posudzovanie zhody a vysledovateľnosť.

 

Požiadavky týkajúce sa uvádzania detergentov na trh

Detergenty musia byť v súlade s osobitnými ustanoveniami určenými na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a ľudského zdravia (obchodné obmedzenia na základe biodegradability, označovania a povinných informácií o výrobku, kontrolné a ochranné opatrenia).

 

Požiadavky na uvádzanie chemických látok na trh

Chemické výrobky musia spĺňať marketingové požiadavky určené na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Požiadavky na uvádzanie pesticídov a biocídov na trh

Prípravky na ochranu rastlín, biocídne výrobky a ich účinné látky musia spĺňať obchodné požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia.

 

Obchodné normy pre benzín, naftové palivá, plynový olej a ťažký vykurovací olej

Bezolovnatý benzín a motorová nafta, ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ, musia spĺňať určité špecifikácie kvality a životného prostredia s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok z motorových vozidiel. Na plynový olej a ťažký vykurovací olej sa vzťahujú obmedzenia obsahu síry.

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v šperkových výrobkoch

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v textilných a kožených výrobkoch

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v hračkách

 

Kontrola prekurzorov drog

Na dovoz určitých chemických látok, ktoré sa môžu nezákonne používať pri výrobe liekov, sa vzťahujú požiadavky na kontrolu, a to udeľovanie licencií a/alebo registrácia prevádzkovateľov, vymenovanie zodpovedného pracovníka, poskytnutie dokumentácie o dovoze informácií a dovozných povolení.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy