Chemických výrobkoch

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Kontrola obchodu s nebezpečnými chemikáliami

Dovoz určitých nebezpečných chemikálií (pesticídov a priemyselných chemikálií) je zakázaný alebo prísne obmedzený a podlieha kontrolným opatreniam založeným na Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC).

 

Kontrola obchodu s ortuťou

Dovoz kovovej ortuti a určitých zmesí ortuti je zakázaný alebo prísne obmedzený, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Kontrola perzistentných organických znečisťujúcich látok

S cieľom vykonávať ustanovenia Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POP) a protokolu k regionálnemu dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov je dovoz POP zakázaný alebo niekoľkokrát obmedzený.

 

Požiadavky na uvádzanie hnojív na trh

Určité minerálne hnojivá musia spĺňať technické požiadavky týkajúce sa označenia, klasifikácie a zloženia; označovanie a balenie; posudzovanie zhody a vysledovateľnosť.

 

Požiadavky na uvádzanie detergentov na trh

Detergenty musia spĺňať osobitné ustanovenia určené na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a ľudského zdravia (obmedzenia uvádzania na trh založené na biologickej odbúrateľnosti, označovanie a povinné informácie o výrobku, kontrolné a ochranné opatrenia).

 

Požiadavky na uvádzanie chemických látok na trh

Chemické výrobky musia spĺňať požiadavky uvádzania na trh určené na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Požiadavky na uvádzanie pesticídov a biocídov na trh

Prípravky na ochranu rastlín, biocídne výrobky a ich účinné látky musia spĺňať požiadavky uvádzania na trh, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.

 

Obchodné normy pre benzín, motorovú naftu, plynový olej a ťažký vykurovací olej

Bezolovnatý benzín a motorová nafta, ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ, musia spĺňať určité kvalitatívne a environmentálne špecifikácie, aby sa znížili emisie znečisťujúcich látok z motorových vozidiel. Na plynový olej a ťažký vykurovací olej sa vzťahujú obmedzenia obsahu síry.

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v šperkových výrobkoch

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v textilných a kožiarskych výrobkoch

 

Obmedzenie používania určitých chemických látok v hračkách

 

Kontrola drogových prekurzorov

Dovoz určitých chemických látok, ktoré môžu byť nezákonne použité pri výrobe drog, podlieha kontrolným požiadavkám, konkrétne povoleniu a/alebo registrácii prevádzkovateľov, menovaniu zodpovedného úradníka, poskytovaniu informácií o dovoze a dovozným povoleniam.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy