Príručka pre export služieb

Plánuje vaša spoločnosť vyvážať služby mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na vývoz, a opisuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

4 Kroky kexportuslužby

 
 

Pred začatím činnosti – Je vaša spoločnosť pripravená obchodovať?

Plánujete exportovať službu po prvý raz?

Predtým si overte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Je vaša služba už úspešná na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Je vaša spoločnosť schopná ponúkať túto službu na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vedenie vašej spoločnosti odhodlané expandovať na vývozné trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/obchodný/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu vývozu na trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako vyvážať túto službu mimo EÚ? Napríklad môžete exportovať svoju službu priamo svojmu kupujúcemu na vývoznom trhu, ako je napríklad iná spoločnosť alebo spotrebiteľ. Alebo by ste mohli vyvážať prostredníctvom platforiem elektronického obchodu.
 • Má vaša spoločnosť v prípade potreby potrebnú ochranu duševného vlastníctva v zahraničí?
 • Má vaša spoločnosť kapacity a odborné znalosti na prispôsobenie svojich služieb kultúrnym preferenciám alebo odlišným normám v krajinách mimo EÚ?

Skôr ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a prediskutujte ich v rámci vašej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravený na vývoz svojich služieb do krajín mimo EÚ, alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Krok 1: Pochopiť, ako možno služby vyvážať

Zvyčajne existujú štyri rôzne spôsoby, ako vyvážať vašu službu na trh mimo EÚ (nazývané aj „spôsoby poskytovania“). Sú vymedzené v medzinárodnej dohode, konkrétne vo Všeobecnej dohode Svetovej obchodnej organizácie o obchode so službami.

Cezhraničné poskytovanie služieb (spôsob 1):

 

Ak má vaša spoločnosť sídlo v jednej krajine a poskytuje služby zákazníkovi v inej krajine, nazýva sa to cezhraničné poskytovanie služieb.

Hranicu prekročí len služba.

Tento druh služby sa často poskytuje prostredníctvom online portálov, telefónu alebo e-mailu.

Príklad:

Konzultačná spoločnosť v Nemecku poskytuje správy o ekonomických analýzach klientskej spoločnosti v Indii.

Medzi ďalšie príklady služieb, ktoré sa často vyvážajú cez cezhraničné poskytovanie, patria:

 • prieskum trhu
 • štatistická analýza
 • komunikačné poradenstvo, ako napríklad poradenské služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (napr. právne služby, architektonické služby, účtovnícke služby)
 • služby súvisiace s počítačmi
 • telekomunikačné služby
 • kuriérske služby

Spotreba služieb v zahraničí (spôsob 2):

 

Ak vaša spoločnosť poskytuje službu na vašom domácom trhu zahraničnému zákazníkovi, nazýva sa spotreba služieb v zahraničí.

Zákazník prekročí hranicu a využije službu, ktorú poskytujete na vašom trhu.

Príklad:

Japonský zákazník cestuje do Írska a býva v hoteli alebo v Dinese v reštaurácii, a teda spotrebúva služby v Írsku.

Obchodná prítomnosť v zahraničí (režim 3):

 

Ak vaša spoločnosť preukáže prítomnosť na zahraničnom trhu, môže sa to považovať za obchodnú prítomnosť v zahraničí.

To zahŕňa otvorenie dcérskej spoločnosti, pobočky alebo zastúpenia v inej krajine.

Príklad:

Dánska banka otvára pobočku v Kanade alebo francúzska telekomunikačná skupina sa rozhodne otvoriť dcérsku spoločnosť v Austrálii.

Medzi odvetvia, v ktorých je táto forma poskytovania služieb bežná, patria:

 • finančné služby
 • telekomunikačné služby
 • environmentálne služby

Vo všeobecnosti sa založenie alebo nadobudnutie zahraničnej spoločnosti v zahraničí nazýva priama zahraničná investícia.

Ak plánujete svoju investíciu na zahraničnom trhu, krajina, do ktorej chcete investovať, môže uplatniť určité obmedzenia. Tieto opatrenia závisia od jeho právneho rámca a môžu zahŕňať:

 • obmedzenia zahraničného vlastníctva:
  Zvyčajne majú formu obmedzenia podielu vlastného kapitálu spoločností, ktorý môžu mať nerezidenti v danej krajine.
 • Obmedzenia týkajúce sa typu povolených právnických osôb:
  Môžu zahŕňať osobitné zákazy pre určité právnické osoby, ako sú spoločné podniky alebo podnik s jediným vlastníkom.
 • postupy preverovania a schvaľovania:
  To si môže vyžadovať, aby zahraniční investori preukázali ekonomické výhody alebo aby získali predchádzajúci súhlas s investíciou.
 • obmedzenia pre zahraničný personál:
  Zvyčajne majú formu obmedzenia počtu/percentuálneho podielu cudzích štátnych príslušníkov, ktorí riadia alebo pracujú v pridružených spoločnostiach zahraničných spoločností, a iných prevádzkových kontrol týchto spoločností.

Môžete kontaktovať agentúru na podporu investícií v krajine, do ktorej chcete investovať, miestneho daňového poradcu alebo právnika s cieľom uzavrieť investičnú zmluvu a požiadať o informácie o ďalších povinnostiach investorov v konkrétnom sektore.

Databáza prekážok obchodu vám umožňuje vyhľadávať „Prekážky súvisiace s investíciami“. Takéto prekážky sa zobrazujú aj vo výsledkoch vyhľadávania „Môj obchodný asistent“.

Prítomnosť fyzických osôb v zahraničí (spôsob 4):

 

Ak zamestnanec vašej spoločnosti cestuje do zahraničia, aby dočasne poskytol službu v krajine mimo EÚ, poskytujete túto službu prostredníctvom prítomnosti fyzickej osoby v zahraničí.

Služby vašej spoločnosti môžu poskytovať rôzne typy pracovníkov:

 • zamestnanci presunutí v rámci podniku: Sú to
  zamestnanci vašej spoločnosti (často výkonní pracovníci, manažéri, špecialisti), ktorí sú presunutí na obchodnú prítomnosť vašej spoločnosti v krajine mimo EÚ.
 • obchodné návštevy:
  Ide o krátkodobé pobyty v dĺžke niekoľkých mesiacov (často obmedzené na 3 mesiace) bez odmeny v zahraničí. Obchodné návštevy sú zvyčajne vo vašej spoločnosti vo vedúcej funkcii a sú zodpovedné za založenie podniku na cieľovom trhu.
 • zmluvní poskytovatelia služieb: Sú to
  zamestnanci vašej spoločnosti, ktorí poskytujú službu na základe zmluvy, ktorú máte s konečným spotrebiteľom v zahraničí. Poskytovatelia zmluvných služieb sa posielajú do zahraničia, pretože vaša spoločnosť nemá obchodnú prítomnosť v zahraničí a ich dočasný pobyt v zahraničí je potrebný na splnenie zmluvy o poskytovaní služieb.

Okrem týchto kategórií zamestnancov spoločnosti sa na nezávislých odborníkov, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami, vzťahuje aj prítomnosť fyzických osôb v zahraničí:

 • nezávislí odborníci:
  Ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poskytujú službu na základe zmluvy o poskytovaní služieb v zahraničí.

Medzi odvetvia, ktoré často poskytujú služby prostredníctvom zamestnancov v zahraničí, patria služby IKT, inžinierske alebo odborné služby alebo iné služby, ktoré sa spoliehajú na podporu po predaji.

Príklady:

 • spoločnosti v oblasti informačných technológií, ktoré vysielajú svojich odborníkov v oblasti IT, aby poskytli poradenstvo o projekte alebo nainštalovali softvér na miestnej úrovni.
 • inžinierske spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na prevádzku na mieste na projekty
 • právnici, ktorí cestujú s cieľom poskytovať poradenstvo zákazníkom nachádzajúcim sa v inej krajine
 • priemyselné spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na služby plánovania a údržby.

Vo všeobecnosti platí, že tá istá služba sa môže poskytovať v rôznych druhoch dopravy:
Napríklad právne služby sa môžu poskytovať zákazníkovi e-mailom (režim 1), usadenou pridruženou spoločnosťou v zahraničí (režim 3) alebo prítomnosťou právnika v zahraničí (režim 4).

 

2

Krok 2: Nájsť trh a kupujúceho

Ak chcete exportovať služby mimo EÚ, mali by ste najskôr určiť trh a kupujúceho pre vašu službu.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a odkázať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu poskytovatelia spravodajstva špecifickí pre obchod alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom vývoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a posúdenie podnikateľských príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových vývozných odvetviach.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti v oblasti vývozu a príslušné banky.

Ako si vybrať cieľové trhy?

Preverte potenciálne vývozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje dopyt po vašom výrobku, a zvážiť, či by bol váš výrobok konkurencieschopný na vývoznom trhu?

 

Skontrolujte si obchodné štatistiky potenciálneho cieľového trhu.

V štatistických údajoch o dovoze sa môže uviesť, či krajina, do ktorej chcete vyvážať, do ktorej služby už dovážate, odkiaľ dovoz prichádza a či už na trhu existuje vysoká ponuka vášho druhu služby.

Ako nájsť potenciálnych kupujúcich?

Po výbere jedného alebo viacerých cieľových trhov je ďalším krokom identifikácia potenciálnych obchodných partnerov a obchodných kontaktov.

Partnerov a kontakty nájdete na:

 

 • Obchodné veľtrhy osobitne organizované pre kupujúcich a predávajúcich, aby sa stretli. Napríklad sieť Enterprise Europe Network organizuje pravidelné podujatia na nadväzovanie kontaktov pre konkrétne odvetvia, na ktorých sa zúčastňujú aj spoločnosti z krajín mimo EÚ.
 • Podujatia alebo pomoc, ktorú poskytujú obchodné komory s cieľom nadviazať kontakty medzi potenciálnymi obchodnými partnermi.

Takisto si môžete overiť, či máte povolené predávať vláde na Vašom potenciálnom vývoznom trhu.

 

 

3

Krok 3: Overte si, či vaša spoločnosť môže využívať výhody vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ

EÚ často uzatvára dvojstranné obchodné dohody s krajinami mimo EÚ.

V časti Trhy si overte, či má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať.

Obchodné dohody EÚ sa môžu vzťahovať na obchod so službami v kľúčových odvetviach a často znižujú alebo dokonca odstraňujú prekážky vývozu v týchto odvetviach. Príkladmi takýchto kľúčových sektorov sú:

 • finančné služby
 • telekomunikácie
 • námorná doprava
 • odborné služby
 • digitálny obchod

Aké výhody majú obchodné dohody pre vaše priame zahraničné investície?

Ak má EÚ s touto krajinou uzavretú obchodnú dohodu, prekážky pre priame zahraničné investície sa môžu v určitých sektoroch obmedziť alebo dokonca odstrániť a môžu zahŕňať osobitné investičné ustanovenia, ktoré právne viažu úroveň ochrany zahraničných investícií.

 

Obchodné dohody EÚ

 • Poskytnúť pre vás stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel pri obchodovaní so zahraničnými trhmi
 • Zabezpečiť, aby právne predpisy krajín mimo EÚ nediskriminovali služby EÚ
 • Vytvoriť nové a lepšie exportné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investovanie v zahraničí.

Čo ak sa na môj útvar nevzťahuje dohoda EÚ?

Ak EÚ ešte nemá obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, alebo ak sa na váš sektor nevzťahuje konkrétna dohoda, mali by ste:

skontrolujte podmienky prístupu na trh uvedené vo Všeobecnej dohode WTO o obchode so službami.

Členovia WTO uvádzajú svoje prekážky vývozu služieb vo svojich listinách záväzkov.

 

4

Krok 4: Posúdiť požiadavky na vašom vývoznom trhu

 

 • Požiadavky budú závisieť od toho, ako chcete vyvážať (pozri krok 2) a od vášho cieľového trhu.

Podrobné informácie o osobitných požiadavkách na vybranom cieľovom trhu môžete preskúmať v časti venovanej trhu.

Aké požiadavky musíte skontrolovať pri cezhraničnom poskytovaní služieb (režim 1)?

 • Požiadavky na povolenie a licenciu: Vaša spoločnosť bude možno musieť získať určité licencie, aby mohla poskytovať služby na vývoznom trhu.
 • Požiadavka vzájomného uznávania diplomov a kvalifikácií: Na to, aby ste mohli poskytovať svoje služby v zahraničí, musí krajina, do ktorej chcete vyvážať, akceptovať príslušné diplomy poskytovateľov služieb a iné kvalifikácie. Platí to pre niektoré vývozy odborných služieb: Príklad: audítor EÚ nemusí mať možnosť overiť si účet zahraničnej spoločnosti, a preto ako spoločnosť z EÚ nemôžete exportovať svoje služby do príslušnej krajiny.
 • Osobitné obmedzeniapre niektoré odvetvia služieb: Napríklad sa môžu vyskytnúť obmedzenia a obmedzenia poisťovacích služieb. Podobne by si niektoré vývozy produktov finančných služieb mohli vyžadovať, aby sa na zahraničnom trhu akceptovala „rovnocennosť“ (poskytnutá zákonodarcami cieľových krajín).

Aké požiadavky musíte skontrolovať na spotrebu v zahraničí (režim 2)?

K spotrebe v zahraničí dochádza vtedy, keď zákazník cestuje mimo svojej krajiny a spotrebúva službu, ktorú poskytujete vo vašej krajine.

 • Vo väčšine prípadov sú požiadavky, ktoré by ste museli spĺňať, rovnaké ako pri poskytovaní služieb na vašom vnútroštátnom trhu alebo na trhu EÚ.

Aké požiadavky musíte skontrolovať, pokiaľ ide o obchodnú prítomnosť (režim 3)?

Krajiny mimo EÚ môžu mať požiadavky alebo obmedzenia obchodnej prítomnosti, ktoré by vývozcovia EÚ mali zohľadniť pri investovaní do týchto krajín.

 • Vyžaduje sa prítomnosť na mieste:
  Niektoré služby sa nemôžu poskytovať do krajín mimo EÚ bez toho, aby boli miestne zastúpené na tomto trhu. Môže to byť napríklad v prípade niektorých poisťovacích služieb. Vaša spoločnosť preto môže potrebovať zriadiť obchodnú prítomnosť v zahraničí, napríklad založením dcérskej spoločnosti alebo vstupom do spolupráce s miestnymi spoločnosťami na zahraničnom trhu, napr. prostredníctvom spoločného podniku.
 • Horné hranice zahraničných majetkových účastí:
  Niektoré krajiny uplatňujú obmedzenia týkajúce sa maximálneho povoleného podielu zahraničného kapitálu, pokiaľ ide o investície.
 • Obmedzenia investícií:
  Takéto obmedzenia môžu súvisieť s osobitnými licenciami potrebnými pre jednotlivcov alebo spoločnosti alebo obmedzeniami počtu povolených spoločností.
 • Obmedzenia týkajúce sa typu právnickej osoby:
  Niektoré zahraničné trhy by mohli mať zavedené právne ustanovenia, ktoré umožňujú len spoločné podniky, alebo výslovne zakazujú iné právne formy investovania, ako je napríklad podnik s jediným vlastníkom.
 • Obmedzenia počtu dodávateľov:
  Takéto obmedzenia môžu byť relevantné, pokiaľ ide o osobitné licencie, ktoré musia mať dodávatelia.
 • Požiadavky štátnej príslušnosti:
  Niektoré odvetvia alebo typy produktov si môžu vyžadovať, aby investori mali licencie, ktoré sú obmedzené na jednotlivcov, ktorí majú štátnu príslušnosť krajiny, do ktorej chcete vyvážať, alebo môžu vyžadovať, aby správcovia podniku mali takúto štátnu príslušnosť. Takisto sa môže obmedziť nadobúdanie a využívanie pozemkov a nehnuteľností cudzincami.
 • Daňové ustanovenia: Na zahraničné investície sa môžu vzťahovať
  osobitné daňové ustanovenia a konkrétne krajiny môžu mať zavedený právny rámec, ktorý zahŕňa diskriminačné zdaňovanie zahraničných investícií.
 • Finančné obmedzenia: Na priame zahraničné investície sa môžu vzťahovať
  určité finančné obmedzenia. Môžu napríklad zahŕňať obmedzenia týkajúce sa remitencií, kapitálových transferov a menovej konverzie. Cezhraničné fúzie a akvizície môžu byť takisto obmedzené.

Aké požiadavky musíte skontrolovať na prítomnosť fyzických osôb (režim 4)?

Vývoz služby si veľmi často vyžaduje dočasný pobyt vašich zamestnancov v zahraničí na cieľovom trhu, aby službu skutočne poskytovali.

Napríklad:

 • inžinier vašej spoločnosti možno bude musieť cestovať s cieľom aktualizovať stroj/softvér alebo vykonať údržbu zariadení. Pri poskytovaní služieb týmto spôsobom však môžu existovať obmedzenia mobility osôb.

Požiadavky na prešetrenie zahŕňajú:

 • Podmienka trvalého pobytu:
  Poskytovatelia služieb môžu mať pobyt v cieľovej krajine.
 • Požiadavky na občianstvo:
  Poskytovatelia služieb môžu byť občanom krajiny, do ktorej chcete služby vyvážať.
 • Licenčné a certifikačné požiadavky:
  Poskytovatelia služieb môžu vyžadovať osobitné vodičské preukazy, osvedčenia o odbornej príprave, osvedčenia o vzdelaní alebo iné osvedčenia o kvalifikácii. Je dôležité vedieť, či sú niektoré osvedčenia platné v cudzej krajine. Môže sa tiež stať, že ich musia poskytovať subjekty cieľovej krajiny pre určité povolania/služby.
 • Požiadavky na obchodné víza a pracovné povolenia:
  Jedným z konkrétnych príkladov súvisiacich s dočasným pobytom a vízovými požiadavkami je, či zamestnanec môže počas pobytu priviesť svojho manžela/manželku alebo deti.
 • Testy hospodárskych potrieb/skúšky trhu práce:
  Niektoré krajiny môžu od vás alebo vášho zákazníka vyžadovať, aby ste preukázali, že miestna pracovná sila nemôže uspokojiť potreby služieb.
 • Obmedzenia vstupu/kvóty: Na zahraničné poskytovanie služieb v
  určitých povolaniach sa môžu uplatňovať určité vstupné obmedzenia alebo kvóty.
 • Požiadavky na vzdelanie a iné kvalifikačné požiadavky:
  Je dôležité vedieť, či sú niektoré osvedčenia platné v danej cudzej krajine.

Čo potrebujete na to, aby ste sa dozvedeli?

Keď poskytujete služby do krajín mimo EÚ, musíte si tiež overiť, aké daňové predpisy sa uplatňujú. To zahŕňa:

 • miestne dane
 • Platby DPH

Na vašom vývoznom trhu sa môžu uplatňovať rôzne daňové predpisy. Na niektoré služby sa môžu vzťahovať výnimky v závislosti od krajiny, do ktorej chcete vyvážať, napríklad ak má vaša spoločnosť stálu prítomnosť v tejto krajine.

Kde môžete nájsť viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 Kroky na export služieb

Predtým, ako začnete: Posúdiť pripravenosť vašej spoločnosti na vývoz

 • Pozrite si kontrolný zoznam otázok na posúdenie pripravenosti vašej spoločnosti na vývoz
 • Diskutujte a rozhodujú o tom, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky je potrebné prijať na prípravu budúcich obchodných činností mimo EÚ

Krok 1: Pochopiť, ako možno služby vyvážať

 • Rozhodnúť o tom, ako by ste chceli exportovať svoju službu

Krok 2: Pochopiť, ako možno služby vyvážať

 • Vyberte si nový vývozný trh a posúdite obchodné potenciály a konkurencieschopnosť vašich služieb (dôležité zahrnúť náklady súvisiace s vývozom do výpočtov cien)
 • Identifikovať potenciálnych kupujúcich
 • Uveďte agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý vás bude podporovať pri organizácii a formalitách procesu vývozu (napr. príprava zmlúv, kontrola platobných podmienok, úverová bonita kupujúceho, obmedzenia prevodu kapitálu v krajine kupujúceho)

Krok 3: Kontrola, či vaša spoločnosť môže využívať výhody vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ

 • Potvrďte, či EÚ uzavrela obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej by ste chceli vyvážať
 • Identifikovať zdroje pre viac informácií o príslušnej obchodnej dohode
 • Preskúmať podmienky prístupu na trh pre vašu službu v listine záväzkov

Krok 4: Posúdiť požiadavky na vašom vývoznom trhu

 • Posúdiť, či vaša služba môže vstúpiť na vývozný trh, o ktorý máte záujem, t. j. či sa uplatňujú nejaké obmedzenia alebozákazy
 • Ak chcete poskytovať svoje služby cezhranične, skontrolujte, ktoré požiadavky sa môžu uplatňovať (napríklad požiadavky na povolenie alebo udelenie licencie).
 • Ak chcete preukázať prítomnosť na zahraničnom trhu, skontrolujte, ktoré obmedzenia sa môžu uplatniť (napríklad pokiaľ ide o zahraničné vlastníctvo, typ povolených právnych subjektov alebo schvaľovacie postupy).
 • Ak chcete, aby jeden z vašich zamestnancov sprevádzal službu, ktorú vyvážate, skontrolujte, ktoré osobitné požiadavky sa môžu uplatňovať (napríklad v súvislosti s kvalifikáciou, požiadavkami na štátnu príslušnosť pracovných povolení alebo vstupnými obmedzeniami).
 • Overte si, ktoré daňové predpisy sa uplatňujú pri poskytovaní služieb mimo EÚ
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy