Príručka pre vývoz služieb

Plánuje vaša spoločnosť vyvážať služby mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na vývoz, a načrtáva jednotlivé kroky procesu vývozu.

4 kroky na exportslužby

 
 

Pred tým, ako sa začnete – je vaša spoločnosť pripravená obchodovať?

Plánujete vyviezť službu prvýkrát?

Predtým skontrolujte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Je vaša služba už úspešná na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu ponúkať túto službu na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vedenie vašej spoločnosti odhodlané expandovať na vývozné trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/marketingový/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu vývozu na trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako vyvážať služby mimo EÚ? Svoju službu môžete napríklad vyvážať priamo svojmu kupujúcemu na vývoznom trhu, ako je iná spoločnosť alebo spotrebiteľ. Alebo by ste mohli vyvážať prostredníctvom platforiem elektronického obchodu.
 • Má vaša spoločnosť v prípade potreby potrebnú ochranu duševného vlastníctva v zahraničí?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu a odborné znalosti na prispôsobenie svojich služieb kultúrnym preferenciám alebo odlišným normám v krajinách mimo EÚ?

Predtým, ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a diskutujte o nich vo svojej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či budete pripravený vyvážať svoje služby do krajín mimo EÚ alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Krok 1: Pochopiť, ako možno exportovať služby

Zvyčajne existujú štyri rôzne spôsoby vývozu vašej služby na trh mimo EÚ (nazývaný aj „spôsoby poskytovania“). Tie sú vymedzené v medzinárodnej dohode, konkrétne vo Všeobecnej dohode o obchode so službami Svetovej obchodnej organizácie.

Cezhraničné poskytovanie služieb (spôsob 1):

 

Ak má vaša spoločnosť sídlo v jednej krajine a poskytuje služby zákazníkovi v inej krajine, označuje sa to ako cezhraničné dodanie.

Hranicu prekračuje len služba.

Tento druh služby sa často poskytuje prostredníctvom online portálov, telefónu alebo e-mailu.

Príklad:

Konzultačná spoločnosť v Nemecku poskytuje správy o ekonomickej analýze klientskej spoločnosti v Indii.

Medzi ďalšie príklady služieb, ktoré sa často vyvážajú prostredníctvom cezhraničného poskytovania, patria:

 • prieskum trhu
 • štatistická analýza
 • poradenstvo v oblasti komunikácie, ako sú konzultačné služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (napríklad právne, architektonické, účtovnícke)
 • služby súvisiace s počítačmi
 • telekomunikačné služby,
 • kuriérske služby

Spotreba služieb v zahraničí (spôsob 2):

 

Ak vaša spoločnosť poskytuje službu na vašom domácom trhu zahraničnému zákazníkovi, nazýva sa to spotreba služieb v zahraničí.

Odberateľ prekračuje hranice a využíva služby, ktoré poskytujete na vašom trhu.

Príklad:

Japonský zákazník cestuje do Írska a zdržiava sa v hoteli alebo dinese v reštaurácii, čím využíva služby v Írsku.

Obchodná prítomnosť v zahraničí (spôsob 3):

 

Ak vaša spoločnosť preukáže prítomnosť na zahraničnom trhu, možno ju označiť za obchodnú prítomnosť v zahraničí.

To zahŕňa otvorenie pobočky, pobočky alebo zastupiteľskej kancelárie v inej krajine.

Príklad:

Dánska banka otvorí pobočku v Kanade alebo francúzska telekomunikačná skupina sa rozhodne otvoriť dcérsku spoločnosť v Austrálii.

Odvetvia, v ktorých je táto forma poskytovania služieb bežná, zahŕňajú:

 • finančných služieb
 • telekomunikačné služby,
 • environmentálne služby,

Vo všeobecnosti sa založenie alebo nadobudnutie zahraničnej spoločnosti v zahraničí nazýva priame zahraničné investície.

Keď plánujete svoju investíciu na zahraničnom trhu, krajina, do ktorej chcete investovať, môže uplatniť určité obmedzenia. Závisia od jej právneho rámca a môžu zahŕňať:

 • obmedzenia zahraničného vlastníctva:      
  Zvyčajne majú formu obmedzenia podielu na vlastnom kapitáli spoločností, ktorý môžu vlastniť nerezidenti danej krajiny.
 • obmedzenia týkajúce sa druhu povolených právnických osôb:
  Môžu zahŕňať osobitné zákazy určitých právnických osôb, ako sú spoločné podniky alebo podniky s jediným vlastníkom.
 • postupy detekčnej kontroly a schvaľovania:
  To si môže vyžadovať, aby zahraniční investori preukázali hospodárske výhody alebo aby vopred získali súhlas s investíciou.
 • obmedzenia týkajúce sa zahraničného personálu:
  Zvyčajne majú formu obmedzenia počtu/percentuálneho podielu cudzích štátnych príslušníkov, ktorí riadia alebo pracujú v prepojených spoločnostiach zahraničných spoločností, a iných prevádzkových kontrol týchto spoločností.

Môžete sa obrátiť na agentúru na podporu investícií v krajine, do ktorej chcete investovať, na miestneho daňového poradcu alebo právnika s cieľom uzavrieť investičnú zmluvu a požiadať o informácie o ďalších povinnostiach investorov v konkrétnom odvetví.

Databáza obchodných prekážok vám umožňuje vyhľadávať „prekážky súvisiace s investíciami“. Takéto prekážky sa zobrazujú aj vo výsledkoch vyhľadávania „Môj obchodný asistent“.

Prítomnosť fyzických osôb v zahraničí (spôsob 4):

 

Ak zamestnanec vašej spoločnosti dočasne cestuje do zahraničia, aby poskytol službu do krajiny mimo EÚ, poskytujete túto službu prostredníctvom prítomnosti fyzickej osoby v zahraničí.

Služby vašej spoločnosti môžu poskytovať rôzne typy zamestnancov:

 • zamestnanci presunutí v rámci podniku:
  ide o zamestnancov vo vašej spoločnosti (často vedúcich pracovníkov, manažérov, špecialistov), ktorí sú presunutí do obchodnej prítomnosti vašej spoločnosti v krajine mimo EÚ.
 • obchodné návštevy:
  ide o krátkodobé pobyty v trvaní niekoľkých mesiacov (často obmedzené na 3 mesiace) bez odmeny v zahraničí. Obchodné návštevy majú zvyčajne vedúce postavenie vo vašej spoločnosti a sú zodpovedné za zriadenie podniku na cieľovom trhu.
 • poskytovatelia zmluvných služieb: ide o
  zamestnancov vašej spoločnosti, ktorí poskytujú službu na základe zmluvy, ktorú máte s konečným spotrebiteľom v zahraničí. Poskytovatelia zmluvných služieb sú vyslaní do zahraničia, pretože vaša spoločnosť nemá obchodnú prítomnosť v cudzej krajine a ich dočasný pobyt v cudzej krajine je potrebný na splnenie zmluvy o poskytovaní služieb.

Okrem týchto kategórií zamestnancov spoločnosti sa na nezávislých odborníkov, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami, podieľajú aj fyzické osoby v zahraničí:

 • nezávislí odborníci: ide o
  samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb v zahraničí.

Medzi odvetvia, ktoré často poskytujú služby prostredníctvom zamestnancov v zahraničí, patria služby IKT, inžinierske alebo odborné služby alebo iné služby, ktoré sú závislé od popredajnej podpory.

Príklady:

 • spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných technológií, ktoré vysielajú svojich odborníkov v oblasti IT, aby poskytli poradenstvo o projekte alebo inštalovali softvér na miestnej úrovni
 • inžinierske spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na operácie na mieste na projekty
 • právnici, ktorí cestujú s cieľom poskytovať poradenstvo zákazníkom so sídlom v inej krajine
 • priemyselné spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na plánovacie a údržbárske služby.

Vo všeobecnosti platí, že tá istá služba sa môže poskytovať v rôznych režimoch:
Napríklad právne služby môžu byť zákazníkovi poskytované e-mailom (spôsob 1), etablovanou pobočkou v zahraničí (spôsob 3) alebo prítomnosťou advokáta v zahraničí (spôsob 4).

 

2

Krok č. 2: Nájdite si trh a kupujúceho

Ak chcete vyvážať služby mimo EÚ, mali by ste najprv určiť trh a kupujúceho pre vašu službu.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu byť poskytovatelia spravodajstva o konkrétnych obchodoch alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom vývoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a posúdenie obchodných príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových vývozných sektoroch.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti v oblasti vývozu a príslušné banky.

Ako si vybrať cieľové trhy?

Preskúmať potenciálne vývozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje dopyt po vašom výrobku, a zvážiť, či by váš výrobok bol konkurencieschopný na vývoznom trhu?

 

Overte si obchodné štatistiky vášho potenciálneho cieľového trhu.

Štatistiky dovozu môžu ukázať, či krajina, do ktorej chcete vyvážať, už dováža vašu službu, odkiaľ dovoz pochádza a či už existuje vysoká ponuka vášho druhu služby na trhu.

Ako nájsť potenciálnych kupujúcich?

Po výbere jedného alebo viacerých cieľových trhov je ďalším krokom identifikácia potenciálnych obchodných partnerov a obchodných kontaktov.

Partnerov a kontakty môžete nájsť na adrese:

 

 • veľtrhy osobitne organizované pre kupujúcich a predávajúcich, aby sa mohli stretnúť. Napríklad sieť Enterprise Europe Network organizuje pravidelné podujatia zamerané na nadväzovanie kontaktov pre konkrétne odvetvia, na ktorých sa zúčastňujú aj spoločnosti z krajín mimo EÚ.
 • podujatia alebo pomoc poskytovaná obchodnými komorami pri nadväzovaní kontaktov medzi potenciálnymi obchodnými partnermi.

Takisto si môžete overiť, či máte povolenie predávať vláde na vašom potenciálnom vývoznom trhu.

 

 

3

Tretí krok: Skontrolujte, či vaša spoločnosť môže využívať výhody obchodnej dohody EÚ

EÚ často uzatvára dvojstranné obchodné dohody s krajinami mimo EÚ.

V časti Trhy si overte, či má EÚ uzavretú obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať.

Obchodné dohody EÚ sa môžu vzťahovať na obchod so službami v kľúčových odvetviach a často znižovať či dokonca odstraňovať prekážky vývozu v týchto odvetviach. Medzi príklady takýchto kľúčových odvetví patria:

 • finančných služieb
 • telekomunikácie,
 • námornej dopravy,
 • profesionálne služby
 • digitálny obchod

Aké výhody prinášajú obchodné dohody pre vaše priame zahraničné investície

Ak má EÚ uzavretú obchodnú dohodu s touto krajinou, prekážky priamych zahraničných investícií sa v určitých odvetviach môžu znížiť alebo dokonca odstrániť a môžu zahŕňať osobitné ustanovenia o investíciách, ktoré právne zaväzujú úroveň ochrany zahraničných investícií.

 

Obchodné dohody EÚ

 • poskytovať stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel pre vás pri obchodovaní so zahraničnými trhmi
 • zabezpečiť, aby právne predpisy krajiny mimo EÚ nediskriminovali služby EÚ
 • vytvoriť nové a lepšie vývozné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investovanie v zahraničí.

Čo ak sa na môj útvar nevzťahuje dohoda EÚ?

Ak EÚ ešte nemá obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, alebo ak sa na vaše odvetvie záujmu nevzťahuje konkrétna dohoda, mali by ste:

skontrolujte podmienky prístupu na trh uvedené vo Všeobecnej dohode WTO o obchode so službami.

Členovia WTO tam uvádzajú svoje prekážky vývozu služieb vo svojej listine záväzkov.

 

4

Krok 4: Posúdiť požiadavky na vašom vývoznom trhu

 

 • Požiadavky budú závisieť od toho, ako chcete vyvážať (pozri krok 2) a od vášho cieľového trhu.

Podrobné informácie o osobitných požiadavkách na vašom vybranom cieľovom trhu môžete preskúmať v časti venovanej trhu.

Aké požiadavky musíte skontrolovať v súvislosti s cezhraničnými dodávkami (režim 1)?

 • Požiadavky na udeľovanie povolení a licencií: Vaša spoločnosť môže potrebovať určité licencie, aby mohla poskytovať služby na vývoznom trhu.
 • Požiadavka vzájomného uznávania diplomov a kvalifikácií: Príslušné diplomy poskytovateľov služieb a iné kvalifikácie budú musieť byť akceptované krajinou, do ktorej chcete vyvážať, aby ste mohli poskytovať svoje služby v zahraničí. To platí pre niektoré vývozy profesionálnych služieb: Príklad: audítor EÚ nemusí mať možnosť skontrolovať účet zahraničnej spoločnosti, a preto ako spoločnosť z EÚ nemôžete vyvážať vašu službu do príslušnej krajiny.
 • Osobitné obmedzenia pre niektoré sektory služieb: Môžu sa napríklad vyskytnúť obmedzenia a obmedzenia týkajúce sa poisťovacích služieb. Podobne, niektoré vývozy produktov finančných služieb si môžu vyžadovať „rovnocennosť“ (poskytovanú zákonodarcami cieľovej krajiny), ktorá sa má akceptovať na zahraničnom trhu.

Aké požiadavky musíte overiť v súvislosti so spotrebou v zahraničí (režim 2)?

Spotreba v zahraničí sa uskutočňuje vtedy, keď zákazník cestuje mimo svojej krajiny a spotrebúva služby, ktoré poskytujete vo vašej krajine.

 • Vo väčšine prípadov sú požiadavky, ktoré by ste museli splniť, rovnaké ako pri poskytovaní vašej služby na vašom vnútroštátnom trhu alebo trhu EÚ.

Aké požiadavky musíte overiť v súvislosti s obchodnou prítomnosťou (režim 3)?

Krajiny mimo EÚ môžu mať požiadavky alebo obmedzenia týkajúce sa obchodnej prítomnosti, ktoré by vývozcovia z EÚ mali zohľadniť pri investovaní v týchto krajinách.

 • Vyžaduje sa miestna prítomnosť:
  niektoré služby nemožno poskytovať do krajín mimo EÚ bez miestneho zastúpenia na tomto trhu. Môže to tak byť napríklad v prípade niektorých poisťovacích služieb. Vaša spoločnosť by teda mohla potrebovať vytvoriť si obchodnú prítomnosť v zahraničí, napríklad zriadením dcérskej spoločnosti alebo zapojením sa do spolupráce s miestnymi spoločnosťami na zahraničnom trhu, napr. prostredníctvom spoločného podniku.
 • Horné hranice zahraničného kapitálu:
  niektoré krajiny uplatňujú obmedzenia týkajúce sa maximálneho povoleného podielu zahraničného kapitálu, pokiaľ ide o investície.
 • Obmedzenia investícií:
  takéto obmedzenia môžu súvisieť s osobitnými licenciami potrebnými pre jednotlivcov alebo spoločnosti alebo s obmedzeniami počtu povolených spoločností.
 • Obmedzenia týkajúce sa druhu právneho subjektu:
  niektoré zahraničné trhy môžu mať zavedené právne ustanovenia, ktoré umožňujú len spoločné podniky alebo výslovne zakazujú iné právne formy investícií, ako je napríklad individuálne vlastníctvo.
 • Obmedzenia počtu dodávateľov:
  takéto obmedzenia môžu byť relevantné, pokiaľ ide o osobitné licencie, ktoré musia mať dodávatelia.
 • Požiadavky na štátnu príslušnosť:
  určité odvetvia alebo typy produktov môžu od investorov vyžadovať, aby mali licencie, ktoré sú obmedzené na jednotlivcov, ktorí majú štátnu príslušnosť krajiny, do ktorej chcete vyvážať, alebo môžu vyžadovať, aby manažéri prevádzkarne mali túto štátnu príslušnosť. Takisto môže byť obmedzené nadobúdanie a využívanie pozemkov a nehnuteľností cudzincami.
 • Daňové ustanovenia: na zahraničné investície sa môžu vzťahovať
  osobitné daňové ustanovenia a konkrétne krajiny môžu mať zavedený právny rámec, ktorý zahŕňa diskriminačné zdaňovanie zahraničných investícií.
 • Finančné obmedzenia: na priame zahraničné investície sa môžu vzťahovať
  určité finančné obmedzenia. Môžu zahŕňať napríklad obmedzenia týkajúce sa remitencií, kapitálových prevodov a menového prepočtu. Obmedziť sa môžu aj cezhraničné zlúčenia alebo splynutia a akvizície.

Aké požiadavky musíte overiť z hľadiska prítomnosti fyzických osôb (režim 4)?

Vývoz služby si veľmi často vyžaduje dočasný pobyt vašich zamestnancov v zahraničí na cieľovom trhu, aby mohli službu skutočne poskytovať.

Napríklad:

 • inžinier vašej spoločnosti možno bude musieť cestovať na aktualizáciu stroja/softvéru alebo na údržbu zariadenia. Môžu však existovať obmedzenia mobility osôb pri poskytovaní služieb týmto spôsobom.

Medzi požiadavky na vyšetrovanie patrí:

 • Podmienka trvalého pobytu:
  poskytovatelia služieb môžu mať pobyt v cieľovej krajine.
 • Požiadavky na občianstvo:
  poskytovatelia služieb možno budú musieť byť občanmi krajiny, do ktorej chcete služby vyvážať.
 • Požiadavky na udeľovanie licencií a certifikáciu:
  poskytovatelia služieb môžu vyžadovať osobitné licencie, osvedčenia o odbornej príprave, osvedčenia o vzdelaní alebo iné osvedčenia o kvalifikácii. Je dôležité vedieť, či sú niektoré osvedčenia platné v cudzej krajine. Môže sa tiež stať, že ich musia poskytovať subjekty cieľovej krajiny v prípade určitých povolaní/služieb.
 • Požiadavky na obchodné víza a pracovné povolenia:
  Jedným konkrétnym príkladom týkajúcim sa dočasného pobytu a vízovej povinnosti je, či zamestnanec môže počas pobytu priniesť svojho manžela/manželku alebo deti.
 • Testy hospodárskych potrieb/testy trhu práce:
  niektoré krajiny môžu od vás alebo vášho zákazníka vyžadovať, aby preukázali, že miestna pracovná sila nemôže uspokojiť potrebu služieb.
 • Obmedzenia vstupu/kvóty:
  určité obmedzenia vstupu alebo kvóty sa môžu uplatňovať na zahraničné poskytovanie služieb v určitých povolaniach.
 • Požiadavky na vzdelanie a iné kvalifikačné požiadavky: je
  dôležité vedieť, či sú niektoré osvedčenia platné v danej cudzej krajine.

Čo ešte potrebujete zistiť?

Keď poskytujete služby do krajín mimo EÚ, musíte si tiež overiť, aké daňové predpisy sa uplatňujú. To zahŕňa:

 • miestne dane
 • Platby DPH

Na vašom vývoznom trhu sa môžu uplatňovať rôzne daňové predpisy. Niektoré služby môžu podliehať výnimkám v závislosti od krajiny, do ktorej chcete vyvážať, napríklad ak má vaša spoločnosť v danej krajine stálu prítomnosť.

Kde môžete nájsť viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 kroky na vývoz služby

Pred začiatkom: Posúdiť pripravenosť vašej spoločnosti na vývoz

 • Pozrite si kontrolný zoznam otázok na posúdenie pripravenosti vašej spoločnosti na vývoz
 • Diskutovať a rozhodovať o tom, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať s krajinami mimo EÚ, alebo aké kroky je potrebné podniknúť v rámci prípravy na budúce obchodné činnosti mimo EÚ

Krok 1: Pochopiť, ako možno exportovať služby

 • Rozhodnite sa, ako chcete exportovať svoju službu

Krok č. 2: Pochopiť, ako možno exportovať služby

 • Vyberte si nový vývozný trh a posúďte obchodný potenciál a konkurencieschopnosť vašich služieb (dôležité na zahrnutie nákladov súvisiacich s vývozom do výpočtu cien)
 • Identifikovať potenciálnych kupujúcich
 • Určite agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý vám pomôže pri organizácii a formalitách vývozného procesu (napr. príprava zmlúv, kontrola platobných podmienok, úverová bonita kupujúceho, obmedzenia prevodu kapitálu v krajine kupujúceho)

Krok 3: Skontrolujte, či vaša spoločnosť môže využívať výhody obchodnej dohody EÚ

 • Potvrďte, či EÚ uzavrela obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať
 • Identifikovať zdroje pre viac informácií o príslušnej obchodnej dohode
 • Preskúmajte podmienky prístupu na trh pre vašu službu v listine záväzkov

Krok 4: Posúdiť požiadavky na vašom vývoznom trhu

 • Zistite, či vaša služba môže vstúpiť na vývozný trh, o ktorý máte záujem, t. j. či sa uplatňujú nejaké obmedzenia alebo zákazy
 • Ak chcete poskytovať svoje služby cezhranične, skontrolujte, ktoré požiadavky sa môžu uplatňovať (napríklad požiadavky na povolenie alebo udelenie licencie)
 • Ak chcete vytvoriť prítomnosť na zahraničnom trhu, skontrolujte, ktoré obmedzenia sa môžu uplatňovať (napríklad v súvislosti so zahraničným vlastníctvom, druhom povolených právnych subjektov alebo schvaľovacími postupmi).
 • Ak chcete, aby jeden z vašich zamestnancov sprevádzal službu, ktorú exportujete, skontrolujte, ktoré konkrétne požiadavky sa môžu uplatňovať (napríklad požiadavky na kvalifikáciu, pracovné povolenia na štátnu príslušnosť alebo obmedzenia vstupu).
 • Overte si, ktoré daňové predpisy sa uplatňujú pri poskytovaní služieb mimo EÚ
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy