Towary wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących produktu w całej UE. Dodatkowe wymagania mogą być stosowane w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej pozycji przedstawiono we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegółowe informacje dostępne są jednak wyłącznie w języku angielskim.

Ograniczenia przywozowe dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych

Produkty zubażające warstwę ozonową

W celu ochrony środowiska zakazuje się przywozu do Unii Europejskiej produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (ODS). Zakaz ten ma zastosowanie do przywozu z dowolnego kraju, bez względu na to, czy jest stroną protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową z 1987 r., czy też nie.

Substancje zubożające warstwę ozonową

W kontekście ochrony środowiska przywóz substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) może zostać dopuszczony do Unii Europejskiej (UE) tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki.

Zakaz dotyczący produktów zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Wprowadzanie do obrotu niektórych produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane jest zabronione w celu zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych objętych Protokołem z Kioto.

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu farb i lakierów

Farby i lakiery muszą być zgodne z wymogami wprowadzania do obrotu, które mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi emisji lotnych związków organicznych na środowisko (LZO).

Wprowadzanie do obrotu produktów zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane podlega przepisom dotyczącym m.in. zakazów rynkowych, wymogów w zakresie etykietowania, sprawozdawczości w zakresie obowiązków w zakresie informacji i rejestracji.

 

Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem (flora i fauna i flora)

CITES – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem

Przywóz gatunków objętych Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podlega systemowi podwójnej kontroli, w tym kontroli wywozu i przywozu zarówno w kraju pochodzenia, jak i w wyznaczonych miejscach wprowadzenia do UE.

Monitorowanie statystyczne handlu opastuna i włócznika

Przywóz tuńczyka i włócznika jest dozwolony jedynie w przypadku, gdy danemu ładunkowi towarzyszy dokument statystyczny dotyczący przywozu. Celem środka jest ochrona odnośnych gatunków.

System dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego

Przywóz tuńczyka błękitnopłetwego podlega systemowi dokumentacji połowowej, którego celem jest identyfikacja pochodzenia wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych w celu uregulowania zasobów tego gatunku, poprawa jakości i wiarygodności danych statystycznych oraz zapobieganie nielegalnym połowom oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie.

System dokumentacji połowów dla Dissostichus spp

Przywozowi Dissostichus spp. (powszechnie znanym jako antar) towarzyszy dokument połowowy w celu wdrożenia środków monitorowania CCAMLR (Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki).

Wymogi przywozowe w odniesieniu do produktów z fok

Zabrania się przywozu do celów handlowych skór futerkowych ze szczeniąt foczych z gatunku „harp” i ze szczeniąt foczych z gatunku „hooded” oraz wytwarzanych z nich wyrobów, są zabronione. Zezwala się na przywóz niektórych produktów tego rodzaju, jeżeli spełniają one określone wymogi.

Zwalczanie nielegalnych połowów

Przywóz niektórych produktów rybołówstwa jest kontrolowany w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (połowy NNN)

Kontrola nielegalnego drewna i produktów z drewna

Przywóz nielegalnie pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów jest zakazany.

System zezwoleń FLEGT na przywóz drewna

Przywóz produktów z drewna wywożonych z państw wdrażających ten dobrowolny system jest zakazany, chyba że przesyłka jest objęta zezwoleniem FLEGT.

 

Kontrola procesów produkcji i postprodukcji z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Ze względu na ilość substancji niebezpiecznych w nich zawartych oraz w celu ochrony środowiska zabronione jest wprowadzanie do obrotu niektórych baterii i akumulatorów.

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji jest ograniczone w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) wprowadzonym do obrotu w UE. Producenci i importerzy tych produktów ponoszą odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w szczególności za promowanie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów.

Produkty promieniotwórcze

Przywóz produktów promieniotwórczych podlega surowym ograniczeniom w celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego przed ryzykiem związanym z promieniotwórczością.

 
Udostępnij tę stronę: