Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Dodatočné doklady o preclení

Počas procesu obchodovania s tovarom na medzinárodnej úrovni je dôležité vypracovať niekoľko kľúčových dokumentov potrebných na colné konanie. Tieto zahŕňajú okrem iného obchodnú faktúru, status schváleného hospodárskeho subjektu, dôkaz o pôvode, záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru,záväzné informácie o pôvode, príslušné osvedčenia alebo licencie a záznamy o DPH a vývoze.

V závislosti od dopravného prostriedku sa však v prípade tovaru, ktorý má byť predmetom zúčtovania, musia vyplniť a predložiť colným orgánom krajiny určenia zvyčajne dodatočné doklady. V tomto oddiele sú uvedené podrobnejšie informácie o týchto ďalších typoch dokumentov

Opis celkového procesu dovozu a vývozu, ako aj všeobecné kroky, ktoré je potrebné podniknúť, si môžete pozrieť aj naše podrobné usmernenia.

Konosament

Nákladný list (B/L) je dokument, ktorý vydala prepravná spoločnosť na prevádzkujúceho odosielateľa, pričom uznáva, že tovar bol doručený na palubu. Nákladný list ako taký slúži ako dôkaz o tom, že dopravca prijal tovar. Ukladá im povinnosť dodať tovar príjemcovi. Obsahuje údaje o tovare, plavidle a cieľovom prístave. Zobrazuje zmluvu o preprave a prevádza vlastnícke právo k tovaru. To znamená, že držiteľ konosamentu je teraz vlastníkom tovaru.

Nákladný list môže byť obchodovateľným dokumentom. Možno použiť celý rad rôznych typov konosamentov. „Ekologické nákladné listy“ uvádzajú, že tovar bol prijatý v zjavnom dobrom stave a stave. „Nečisté alebo špinavé konosamenty“ označujú, že tovar je poškodený alebo v zlom stave. V takýchto prípadoch môže finančná banka odmietnuť prevziať dokumenty odosielateľa.

Konosament FIATA

Konosament FIATA je dokument, ktorý vypracovala Medzinárodná federácia združení nákladnej nákladnej dopravy (FIATA). Používa sa na rôzne druhy dopravy (multimodálne) a môže sa uplatňovať ako kombinovaný prepravný doklad s obchodovateľným statusom. Konkrétny spôsob dopravy nie je špecifikovaný. Právnu zodpovednosť za tovar možno počas cesty previesť.

Nákladný nákladný list (CMR)

Cestný nákladný list je dokument, ktorý obsahuje podrobnosti o medzinárodnej cestnej preprave tovaru. Stanovuje sa v Dohovore pre zmluvu o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z roku 1956 (ďalej len „dohovor CMR“). Umožňuje odosielateľovi nakladať s tovarom počas prepravy. Dokument musí obsahovať štyri kópie a všetky musia byť podpísané odosielateľom a dopravcom. Prvá kópia je určená pre odosielateľa; druhý zostáva vo vlastníctve dopravcu; tretí sprevádza tovar a dodáva sa príjemcovi; a štvrtý musí byť podpísaný a opečiatkovaný príjemcom predtým, ako sa vráti odosielateľovi. Zvyčajne sa CMR vydáva pre každé vozidlo.

Poznámka o CMR nie je vlastníckym dokumentom a nie je predmetom rokovaní. Právne vlastníctvo nemožno previesť.

Letecký nákladný list (AWB)

Letecký nákladný list je doklad, ktorý slúži ako dôkaz o prepravnej zmluve medzi odosielateľom a spoločnosťou dopravcu. Vydáva ho zástupca dopravcu a spadá pod ustanovenia Varšavského dohovoru (Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave z 12. októbra 1929). Na viacnásobné zásielky tovaru sa môže použiť jeden letecký nákladný list. Obsahuje tri originály a viaceré ďalšie kópie. Jeden originál uchováva každá zo strán zúčastnených na preprave (odosielateľ, príjemca a dopravca). Kópie sa môžu vyžadovať na letisku odoslania/určenia, počas dodávky a v niektorých prípadoch ďalšími dopravcami. Letecký nákladný list je nákladný list preukazujúci zmluvu o preprave. Preukazuje prijatie tovaru.

Štandardný letecký nákladný list IATA je osobitný druh leteckého nákladného listu používaného dopravcami Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA). Vo všeobecnosti obsahuje štandardné podmienky stanovené vo Varšavskom dohovore.

Nákladný železničný nákladný list (CIM)

Železničný nákladný list (CIM) je dokument požadovaný na prepravu tovaru po železnici. Upravuje ho Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave z roku 1980 (COTIF-CIM). Nákladný list CIM vydáva dopravca v piatich kópiách. Originál sprevádza tovar. Odosielateľ uchováva duplikát originálu. Dopravca si ponechá tri zostávajúce kópie na interné účely. CIM sa považuje za zmluvu o železničnej doprave.

Karnet ATA

ATA (Dočasné prijatie/Dočasné použitie) karnetov je medzinárodné colné doklady vydané obchodnými komorami vo väčšine priemyselného sveta s cieľom umožniť dočasný dovoz tovaru, bez colných poplatkov a daní. Karnety ATA sa môžu vydávať pre tieto kategórie tovaru: Obchodné vzorky, profesionálne vybavenie a tovar na prezentáciu alebo použitie na obchodných veľtrhoch, výstavách, výstavách atď. Konzultovanie ďalších informácií na webovom sídle Medzinárodnej obchodnej komory.

Karnet TIR

Karnety TIR sú colné tranzitné doklady používané na medzinárodnú prepravu tovaru, keď sa časť prepravy musí uskutočniť po ceste. Umožňujú prepravu tovaru v rámci režimu nazývaného „režim TIR“. Režim TIR bol ustanovený v Dohovore TIR z roku 1975 a podpísaný pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN). systém TIR vyžaduje, aby tovar cestoval do zabezpečených vozidiel alebo kontajnerov. Na všetky clá a dane, ktoré môžu byť zaplatené za tovar, sa vzťahuje medzinárodne platná záruka. V karnete TIR sa stanovuje, že túto záruku musia prijať krajiny tranzitu a určenia.

Baliaci list

Baliaci list (P/L) je obchodný dokument, ktorý sprevádza obchodnú faktúru a prepravné doklady. Uvádzajú sa v nej informácie o dovážaných položkách a údaje o balení každej zásielky (hmotnosť, rozmery, problémy s manipuláciou atď.).

Je to potrebné na colné vybavenie ako inventár prichádzajúceho nákladu.

Baliaci list vo všeobecnosti zahŕňa

  • informácie o vývozcovi, dovozcovi a prepravnej spoločnosti
  • dátum vydania
  • číslo faktúry za prepravu tovaru
  • druh balenia (bubon, prepravka, škatuľa, škatuľa, barel, barel, atď.)
  • počet balíkov
  • obsah každého balíka (opis tovaru a počet položiek na balík)
  • značky a čísla
  • čistá hmotnosť, hrubá hmotnosť a meranie balení

Nevyžaduje sa žiadny osobitný formulár. Vývozca pripraví baliaci list podľa bežnej obchodnej praxe. Musí sa predložiť originál a aspoň jedna kópia. Vo všeobecnosti nie je potrebné podpísať ju. V praxi sa však originál a kópia baliaceho listu často podpisujú. Baliaci list sa môže pripraviť v akomkoľvek jazyku. Odporúča sa však preklad do angličtiny.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy