Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a CARIFORUM-om

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v Karibiku. Zistite, ako sú dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ so 14 karibskými štátmi prínosom pre váš obchod.

Stručný prehľad

Dohoda o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ bola podpísaná v októbri 2008. Nejde len o dohodu o obchode s tovarom; zahŕňa záväzky týkajúce sa obchodu so službami, investícií, otázok súvisiacich s obchodom, ako je politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, práva duševného vlastníctva, ako aj aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Táto dohoda:

 • pomáha obom regiónom investovať a navzájom obchodovať
 • poskytuje predvídateľný prístup na trh pre obchodníkov z EÚ a Karibiku
 • postupne otvára trh EÚ so službami vrátane kreatívneho a zábavného priemyslu, ako aj karibský trh pre poskytovateľov služieb z EÚ
 • zabezpečuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky
 • Vývoz citlivých výrobkov z EÚ sa postupne liberalizuje počas obdobia 25 rokov
 • umožňuje spoločnostiam CARIFORUM-u vytvoriť si obchodnú prítomnosť v EÚ
 • stanovuje doložku o regionálnych preferenciách pre obchod v rámci karibskej oblasti, ktorá podporuje regionálnu integráciu a regionálne hodnotové reťazce.

Dohoda obsahuje aj samostatný protokol o kultúrnej spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky upravujúce výmenu kultúrnych aktivít, tovaru a služieb medzi krajinami CARIFORUM-u a EÚ. DHP CARIFORUM – EÚ je prvou obchodnou dohodou, do ktorej EÚ osobitne zahrnula komplexné ustanovenia o kultúre.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

Celkovo 14 krajín CARIFORUM-u vykonáva dohody o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ:

 • Dominikánska republika
 • Karibské spoločenstvo uvádza:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svätá Lucia
  • Svätý Vincent a Grenadíny
  • Svätý Krištof a Nevis
  • Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti tiež podpísalo dohodu v decembri 2009, ale zatiaľ ju neuplatňuje, kým ju neratifikuje jeho parlament.

Asymetrické ustanovenia v prospech karibských krajín

DHP predpokladá asymetrie v prospech krajín AKT, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, štáty CARIFORUM-u majú 15 – 25 rokov na to, aby otvorili dovoz do EÚ. Okrem toho výrobcovia 17 % najcitlivejšieho tovaru (väčšinou z kapitoly 1 – 24 HS) budú požívať trvalú ochranu pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ udeľuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok tovar pochádzajúci zo štátov CARIFORUM-u. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky produkty CARIFORUM-u
 • Karibské krajiny postupne rušia clá v priebehu 15 – 25 rokov. 17 % výrobkov a služieb sa považuje za citlivé a je úplne vylúčených z liberalizácie. Ak dovoz niektorých tovarov z EÚ do krajín CARIFORUM-u náhle vzrastie a ohrozuje miestnu výrobu, môžu sa uplatniť ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty.
 • Všetky clá sa nachádzajú v prílohách 1.2 a 3 k DHP CARIFORUM – EÚ. Upozorňujeme, že nie všetky krajiny CARIFORUM-u dodržiavajú rovnaký harmonogram liberalizácie.
 • Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.
 •  Existujú osobitné ustanovenia o dovoze sušeného mlieka do Dominikánskej republiky – existujú dovozné kvóty s preferenčnými clami.

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Uplatňujú sa kapitoly o pravidlách pôvodu DHP.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.

Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, pomocou služby Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moja obchodná asistentka. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 • Sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu. Dôkaz o statuse pôvodu je platný desať mesiacov od dátumu vydania.
 • Fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom, pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Kumulatívne zaobchádzanie

V prípade tvrdení o kumulácii v súvislosti s použitím materiálov od partnera DHP, iného štátu AKT ako štátu CARIFORUM-u alebo ZKÚ alebo opracovania alebo spracovania vykonaného v týchto krajinách, dôkazy, ktoré musíte poskytnúť colným orgánom, sú:

 • v prípade dodaných materiálov sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie dodávateľa;
 • v prípade vykonaného opracovania alebo spracovania samostatné vyhlásenie dodávateľa.

Na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade sa má predložiť samostatné vyhlásenie dodávateľa, pokiaľ ide o každú zásielku dodaných materiálov, v ktorom sa tieto materiály úplne opisujú.

Ďalšie dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • Cieľom ustanovení týkajúcich sa autorských práv je zabezpečiť, aby držitelia práv zo štátov EÚ aj CARIFORUM-u dostali primeranú náhradu za používanie ich diel. Držitelia práv CARIFORUM-u, ktorí chcú vyvážať produkty alebo služby chránené autorskými právami do EÚ, by preto mali mať jednoduchšie získať odmenu za používanie takýchto produktov a služieb.
 • DHP (kapitola o službách) obsahuje záväzky týkajúce sa prístupu na trh 27 štátov EÚ (okrem Belgicka) na výmenu služieb v oblasti zábavy okrem audiovizuálnych služieb. To znamená, že umelci CARIFORUM-u, hudobníci a iní kultúrni pracovníci, ktorí sú registrovaní ako podnikatelia, môžu vyslať svojich členov alebo zamestnancov do 27 štátov EÚ, aby poskytovali služby v oblasti zábavy, ako sú predstavenia, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom.
 • Prebiehajú rokovania o dohode o ochrane zemepisných označení

Obchod so službami

Keďže DHP je asymetrická v prospech karibských štátov, CARIFORUM otvára 65 – 75 % ich trhov so zameraním na odvetvia, ktoré majú najväčší vplyv na rozvoj a kde sú potrebné investície a transfer technológií, zatiaľ čo EÚ otvára 90 % svojho trhu so službami.

Obe strany v súčasnosti rokujú:

 • cestovný ruch;
 • aktivácia kultúrneho protokolu
 • zriadenie výboru pre služby

Ďalšie

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

DHP pomáha karibskému rozvoju prostredníctvom väčšej integrácie do svetového a regionálneho obchodu a nových trhových príležitostí:

 • otvorenie obchodu so službami a investícií
 • uľahčenie podnikania v Karibiku – vrátane pravidiel na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže
 • poskytovanie finančnej podpory zo strany EÚ s cieľom pomôcť:
  • vlády realizujú podniky v rámci dohody o hospodárskom partnerstve
  • využitie DHP na väčší vývoz a prilákanie väčšieho množstva vonkajších investícií

Súťaže

Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.

EÚ minimalizovala opatrenia s účinkami narúšajúcimi výrobu a obchod.

Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľného rozvoja

DHP je výslovne založená na „základných a základných“ prvkoch Dohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších formulácií týkajúcich sa práv a udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Krajiny CARIFORUM-u sa navzájom užšie integrovali. Dohoda o hospodárskom partnerstve pomáha uľahčiť vývoz tovaru a služieb medzi:

 • všetky krajiny, ktoré tvoria CARIFORUM
 • 17 karibských území s priamymi väzbami na krajiny EÚ (štyri francúzske „najvzdialenejšie regióny“ a 13 zámorských území – šesť britských, šesť holandských a jeden francúzsky)
 • Štáty CARIFORUM-u sa zaviazali, že si navzájom ponúknu rovnaké preferencie, ktoré dávajú EÚ (ešte nie sú plne implementované)
 • V rokoch 2014 až 2020 EÚ poskytla 346 miliónov EUR v rámci programu regionálnej spolupráce. 

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ pomáha karibským vládam pri plnení ich záväzkov týmito spôsobmi:

 • Po prvé, EÚ financuje štruktúry na vykonávanie DHP v celej Karibskej oblasti. Sídlia na národných ministerstvách obchodu a v riaditeľstve CARIFORUM-u na sekretariáte Karibského spoločenstva (CARICOM).
 • Po druhé, EÚ v rámci svojho ERF financuje od roku 2012 vykonávanie DHP a programy rozvoja súkromného sektora pre vlády a podniky. EÚ spolupracuje s viacerými karibskými a medzinárodnými orgánmi a pomáha karibským krajinám
  • modernizovať spôsob, akým vyberajú dane a zbierajú štatistické údaje
  • pomôcť podnikom dodržiavať normy EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
  • diverzifikovať svoje hospodárstva podporou rastu sektora služieb
  • Zriadenie agentúr pre hospodársku súťaž, ochranu obchodu a ochranné opatrenia
   Poskytovanie technickej pomoci v oblasti práv duševného vlastníctva
 • Po tretie, EÚ investuje s cieľom pomôcť vládam integrovať sa inými spôsobmi
  • v rámci CARICOM-u: vytvorením jednotného trhu a hospodárstva (CSME)
  • v Konžskej demokratickej republike a na Haiti: podporou užšej spolupráce medzi týmito dvoma
  • vo východnej časti Karibiku: úsilím o užšiu integráciu
 • Po štvrté, EÚ financuje podobnú prácu aj prostredníctvom svojich programov pre jednotlivé krajiny.
  • všetky štáty majú zavedené koordinátorov a štruktúry DHP
  • takmer všetky štáty zaviedli postupné kolá znižovania ciel v rokoch 2011 a 2013, 2015 a 2017, ako sa dohodlo v dohode o hospodárskom partnerstve.
  • pracuje sa na posilnení regionálneho normalizačného orgánu CROSQ a regionálnej agentúry pre bezpečnosť potravín zriadenej v roku 2010 CAHFSA.

Spoločné inštitúcie

EÚ tiež pomohla zaviesť DHP do praxe tým, že spolupracovala s karibskými krajinami na vytvorení niekoľkých nových spoločných karibských a európskych inštitúcií.

Cieľom týchto orgánov je monitorovať spôsoby, akými oba regióny uplatňujú dohodu v praxi. Ich cieľom je tiež zabezpečiť, aby dohoda o hospodárskom partnerstve prinášala pozitívne výsledky, a v prípade, že sa vyskytnú, vyriešiť akékoľvek problémy.

Šesť spoločných inštitúcií CARIFORUM – EÚ:

 • Spoločná rada
 • Výbor pre obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentný výbor
 • Poradný výbor
 • Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu
 • Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo.

Pomoc karibským podnikom

EÚ takisto pomáha realizovať DHP prostredníctvom svojho partnerstva s karibským vývozom, ktorý je agentúrou pôsobiacou v celej Karibiku a podporuje obchod a investície v celom regióne.

EÚ financuje programy na pomoc karibskému vývozu v úzkej spolupráci s karibskými spoločnosťami, aby mohli využiť DHP na väčší rozvoj svojej výroby a vývozu do iných karibských krajín, ako aj do EÚ.

Agentúra spolupracuje aj s najvzdialenejšími regiónmi EÚ a so zámorskými krajinami a územiami v Karibiku s cieľom podnietiť obchod medzi nimi a zvyškom regiónu.

Spolupráca v oblasti kultúry

Protokol o kultúrnej spolupráci vytvára rámec pre väčšiu spoluprácu v oblasti výmen týkajúcich sa kultúrnych činností, tovaru a služieb medzi CARIFORUM-om a EÚ.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy